Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Механізм взаємодії

2.

.

1.

ПЛАН

ТЕМА: ЕЛЕКТРОСТАТИКА

Лекція XI

 

1. Електричний заряд, закон Кулона.

2. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.

3. Потік вектора напруженості. Теорема Гауса.

4. Робота сил електричного поля. Циркуляція вектора .

5. Потенціал. Зв’язок між та j.

6. Провідники в електричному полі.

7. Електроємність.

8. Енергія конденсатора, густина енергії електричного поля.

 

Як відомо, в природі існують два види електричних зарядів:

а) позитивні “ +”,

б) негативні “ - ”.

Звичайно, однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні притягуються. Найменшою за масою спокою частинкою, яка має негативний елементарний заряд, є електрон

 

е = 1,6 × 10-19 Кл;

me=9.1 ×10-31 кг

Електричний заряд тіл квантується, тобто приймає ряд дискретних значень (переривчастих).

 

q = ± ne (n = 1, 2, 3 …) (1)

Тіло приймає або віддає тільки величини зарядів, які кратні елементарному.

Експериментально було встановлено, що в ізольованій системі алгебраїчна сума зарядів зберігається

 

(2)

Алгебраїчна сума електричних зарядів тіл або частинок, які створюють електрично ізольовану систему, не змінюється при будь-яких процесах, які відбуваються в цій системі (фундаментальний закон природи).

Заряди взаємодіють. Закон цієї взаємодії був установлений у 1785 р. Кулоном: сила взаємодії двох точкових зарядів для однорідного, ізотропного та нескінченного середовища прямо пропорційна добутку величин цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

 

 

F= k× ( q1 q2 / r2 ) , (3)

 

k- коефіцієнт пропорційності, який залежить від вибору системи одиниць та від властивостей середовища.

Електричні властивості середовища характеризуються діелектричною проникністю e, яка показує, у скільки разів сила взаємодії зарядів у вакуумі F0 більша, ніж така ж сила F у середовищі на тій же відстані.

 

e = F0 / F ( 4 )

 

Тому для однорідного, ізотропного та нескінченного середовища закон Кулона має вигляд:

F= k× ( q1 q2 / r2 ) ; ( 5 )

Для вакууму e = 1; k = 9 ×109 Н×м2 / Кл2

 

k = 1/ 4pe0 ; e0 - електрична стала e0 = 8,85 × 10-12 Ф / м

F = q1q2 /4pe0r2

( 5a )

 

Оскільки заряджені тіла взаємодіють, то повинно існувати таке середовище, яке передає цю взаємодію.

Матеріальне середовище, оточуюче будь-яке нерухоме заряджене тіло, називається електростатичним полем.

 

 

Поля не взаємодіють, а заряджене тіло створює навколо себе поле, яке діє на інше заряджене тіло із силою F.

Для будь-якої точки поля можна ввести його силову характеристику - напруженість, яка чисельно дорівнює силі F, діючій з боку електричного поля на одиничний позитивний точковий заряд, унесений до цієї точки поля:

 

= / q ( 6)

 

З урахуванням (5) і (6) маємо:

 

EA = q /4pe0r2; (7)

 

- напруженість електростатичного поля, створеного у точці А точковим зарядом q .

[ Е ] = Н/Кл =В/м.

Якщо електростатичне поле буде створене не одним точковим зарядом, а системою таких зарядів, то напруженість результуючого поля буде дорівнюватиме геометричній сумі напруженостей, створених кожним зарядом окремо. Це є принцип суперпозиції.

 

. (8)

Формули (6), (7), (8) дають нам аналітичне зображення електростатичного поля. Існує також графічне зображення електричного поля за допомогою силових ліній.

Силова лінія – це уявна крива, у кожній точці якої вектор поля збігається за напрямком з дотичною.

 

 

Потоком (елементарними потоком) вектора напруженості через поверхню dS,проведену в полі, є величина, яка визначається скалярним добутком

 

d Фе = (d)

 

Повний потік для будь-якої замкненої поверхні S:

  Фе = ( 9 )

Теорема Остроградського-Гауса стверджує: потік вектора eлектростатичного поля у вакуумі через будь-яку замкнену поверхню дорівнює алгебраїчній сумі електричних зарядів, які оточені цією поверхнею, та поділену на e0.

 

(10)

Для середовища з проникністю e вираз (10) переходить у наступний:

 

(10a)

 

 


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. OSI - Базова Еталонна модель взаємодії відкритих систем
 3. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 4. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 5. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 6. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 7. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 8. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 9. Аеробний механізм ресинтезу АТФ
 10. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
 11. Акціонерні товариства як механізм трансформації
 12. Альдостерон та механізми ренін-ангіотензину
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ТЕМА: ТВЕРДІ ТІЛА ТА РІДИНИ | Ємність плоского конденсатора.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.