Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Методичне забезпечення

Бали

Бали

Методи контролю

Методи навчання

- дослідницький;

- наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження (презентації).

- пояснювальний метод викладання;

- пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод;

- проблемний метод;

- словесні методи навчання: бесіда, пояснення, лекція;


- індивідуальне опитування;

- перевірка індивідуального завдання, самостійної роботи;

- методи письмового контролю.

На поточний модульний контроль виносяться питання по темах першого змістового модулю, на підсумковий модульний контроль виносяться питання з двох змістових модулей.

Приклад завдання на поточний модульний контроль:

1. Туристична діяльність Томаса Кука.

2. Розвиток туризму в Радянській Україні в 1920-ті – 30-ті рр.

3. Розвиток готельної справи в УРСР у післявоєнний період.

11. Розподіл балів, які отримають студенти

Оцінюванню підлягає:

- активність на семінарському занятті – від 1 до 5 балів (максимум 15) балів;

- конспект – 1 бал за кожне питання (максимум 20 балів);

- модульний контроль 1 – 20 балів (1 і 2 питання по 6 бали; і 3 питання – 8 балів);

- модульний контроль 2 – 20 балів (1 і 2 питання по 6 бали; і 3 питання – 8 балів);

- індивідуальна робота – від 0 до 8 балів;

- на ПМК виноситься 20 балів (ПМК складається з трьох теоретичних питань: 1 і 2 питання по 6 бали; і 3 питання – 8 балів)


Критерії оцінювання індивідуальної роботи

6 – 8 балів

· зміст реферату повністю відповідає темі, меті і завданням;

· використано сучасні джерела;

· матеріал роботи добре структурований, логічно викладений;

· у роботі здійснено ґрунтовний аналіз усіх аспектів проблеми;роботу оформлено з дотриманням встановлених правил.

4-6 балів

· зміст реферату відповідає темі, меті і завданням;

· використано джерела але не в повному обсязі;

· матеріал роботи структурований, логічно викладений;

· у роботі здійснено аналіз основних аспектів проблеми;

· оформлення роботи в цілому відповідає встановленим правилам.

· зміст реферату не повною мірою відповідає темі, меті і завданням;

· використані джерела не дають можливості повністю розкрити проблему;

· здійснений теоретичний аналіз не повною мірою відповідає темі, меті і завданням дослідження;

· робота в цілому оформлена згідно з правилами, але є певні недоліки.

· зміст реферату не відповідає темі, меті і завданням;

· студент не використовував необхідні джерела;

· оформлення роботи не відповідає встановленим правилам.

Критерії оцінювання теоретичних питань

Кількість балів Критерії оцінювання
Глибоке вичерпне викладення всього матеріалу, визначеного в питанні. Чітке розуміння сутності і взаємозв'язку явищ, процесів і подій а також уміння використовувати системні відомості під час обґрунтування змісту відповіді.
Достатньо повне викладення питання, правильне розуміння сутності і взаємозв'язку явищ (процесів, подій), що розглядаються.
В основному задовільне і без грубих помилок викладення питання але недосить вірне і чітке розуміння явищ (процесів, подій), що розглядаються.
Неправильна відповідь на питання, не розуміння сутності явищ (процесів, подій), що розглядаються
Відповідь на питання практично відсутня

12. Розподіл балів, які отримають студенти

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
змістовий модуль 1 змістовий модуль 2 Підсум-кова к.р.
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8    
 

Шкала оцінювання

  Сума балів за всі види навчальної діяльності За шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової роботи, практики для заліку (ПМК)
90 - 100 А Відмінно зараховано
82 - 89 74 - 81 В С   Добре
64 - 73 60 - 63 D E   Задовільно
    35 - 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
  1 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивчення дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

- освітньо-професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму підготовки «Туризм»;

- робоча програма дисципліни «Історія туризму»;

- підручники, навчальні та навчально-методичні посібники зі списку основної літератури з навчальної робочої програми дисципліни;

- плани лекційних занять;

- законодавчі та нормативні акти з питань туризму;

- вказівки до виконання усіх видів робіт, передбачених робочою навчальною програмою;

14. Питання для підготовки до ПМК

1. Предмет і завдання курсу „Історія туризму ”.

2. Періодизація історії туризму.

3. Основні чинники розвитку туризму.

4. Подорожі в епоху первісності.

5. Подорожі на Стародавньому Сході.

6. Подорожі в Стародавній Греції.

7. Подорожі в Стародавньому Римі.

8. Подорожі в Арабському світі в VІІ – ХV ст.

9. Подорожі вікінгів VІІІ – ХІІ ст.

10. Паломництва та хрестові походи.

11. Початок епоха Великих географічних відкриттів.

12. Географічні відкриття ХVІІ ст.

13. Географічні відкриття ХVІІІ ст.

14. Поява та розвиток туризму (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.).

15. Подорожі та географічні відкриття в ХІХ – на початку ХХ ст.

16. Туристична діяльність Томаса Кука.

17. Створення перших туристичних об’єднань і міжнародних організацій.

18. Туризм у міжвоєнний період (1918 – 1939).

19. Розвиток світового туризму в другій половині ХХ ст.

20. Створення та діяльність міжнародних туристичних організацій в другій половині ХХ ст.

21. Діяльність ВТО.

22. Основні тенденції розвитку світового туризму на рубежі ХХ і ХХІ ст.

23. Перспективи розвитку туризму в ХХІ ст.

24. Сучасні міжнародні туристські організації.

25. Діяльність ВТО на сучасному етапі.

26. Основні напрямки діяльності некомерційних всесвітніх організацій.

27. Князівські подорожі та походи часів Київської Русі.

28. Мандрівки іноземців територією України (VІІ– ХVІІІ ст.).

29. Внесок Українців у географічні відкриття.

30. Виникнення перших туристських організацій на території України

31. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890 – 1915 рр.)

32. Розвиток туризму на Західноукраїнських землях у другі половині ХІХ – початку ХХ ст.

33. Розвиток туризму в Радянській Україні в 1920-ті – 30-ті рр.

34. Розвиток туризму на Західноукраїнських землях у складі Польщі (1921 – 1939 рр.)

35. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності наприкінці 1940-х – початку 50-х рр.

36. Розвиток туризму в УРСР у 1950-ті – 60-ті рр.

37. Розвиток туризму в УРСР у 1970-ті – 80-ті рр.

38. Діяльність туристських організацій в УРСР.

39. Стан туристичної справи в Україні в 1990-ті рр.

40. Український туризм як складова міжнародного туризму.

41. Перспективи розвитку туризму в Україні в ХХІ ст.

42. Мандрівки Афанасія Нікітіна та Семена Дежнєва

43. Подорожі росіян за кордон у ХVІІ – ХVІІІ ст.

44. Освоєння Далекого Сходу та Америки. В. Беринг.

45. Навколосвітня подорож І.Ф. Крузенштерна та Ю.Ф. Лисянського.

46. Відкриття Антарктиди російськими мореплавцями.

47. Експедиції М.М. Пржевальського та М.М. Миклухо-Маклая.

48. Створення туристських організацій в Російській імперії.

49. Створення централізованої системи управління туризмом.

50. Створення та діяльність туристських організацій в СРСР.

51. Відновлення туристсько-екскурсійної діяльності в СРСР після Великої вітчизняної війни.

52. Особливості розвитку туризму в СРСР у 1950-ті – 60-ті рр.

53. Планові туристичні маршрути в СРСР.

54. Особливості розвитку радянського туризму в 1970-ті – 80-ті рр.

55. Діяльність найбільших туристичних організацій.

56. Розвиток готельної справи в другій половині XIX – першій половині XX ст.

57. Розвиток готельної справи в УРСР у післявоєнний період.

58. Розвиток готельної справи у сучасній Україні.


Читайте також:

 1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
 2. II.1 Програмне забезпечення
 3. III. Етапи розробки програмного забезпечення
 4. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 5. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 6. Аналіз програмного забезпечення з управління проектами.
 7. Апаратне забезпечення USB
 8. Апаратне забезпечення мереж
 9. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань.
 10. Біохімічний контроль за розвитком систем енергозабезпечення
 11. Будинків іспоруді забезпечення нормальних умов їх будівництва й експлуатації
 12. В залежності від мети та характеру угоди, які лежать в основі випуску векселів, а також їх забезпечення розрізняють комерційні, фінансові та фіктивні векселя.
Переглядів: 360

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема №8. | Оформлення контрольних робіт

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.023 сек.