Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб

Одним із видів інвестиційних кредитів, які надають­ся фізичним особам, є довгостроковий державний кредит моло­дим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла. Порядок та організація такого кредиту­вання визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1999 р. № 825 «Про вдосконалення організаційної та фі­нансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді».

Відповідно до цього Положення правом на одержання держав­ного пільгового довгострокового (терміном до 30 років) кредиту користуються молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни, які згід­но із законодавством визначені такими, що потребують поліп­шення житлових умов, а саме:

• молода сім'я — подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 30 років, або неповна сім'я, в якій мати (батько) ві­ком до 30 років;

• неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 28 років включно, має неповнолітніх дітей;

• одинокі молоді громадяни, вік яких не перевищує 28 років.
Кредитування будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування.

Сума кредиту обчислюється виходячи з норми 21 м2 загальної, площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10 м2 на сім'ю ії включає витрати на його страхування в період будівництва (реконструкції) житла.

Умови кредитування.Кредит надається за умови:

1)перебування кандидата на обліку для поліпшення житлових умов за місцем проживання (прописки);

2)проживання у сільській місцевості, якщо він відповідно до законодавства потребує поліпшення житлових умов, що підтверджено відповідними документами;

3)підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

4)внесення у банк на особистий рахунок не менш як 10 % вартості будівництва квартири нормативної площі, якщо її фак­тична площа більша або дорівнює визначеній нормі, та фактичної вартості будівництва квартири, якщо її площа менша, ніж
нормативна.

Зазначена сума вноситься позичальником на його особистий рахунок двома частинами: не менш як 5 % безпосередньо до укладення кредитної угоди; інші кошти — при остаточному роз­рахунку за будівництво під час отримання документів на право користування збудованим (реконструйованим) житлом, виходячи з фактичної вартості площі збудованого житла.

Кредит надається дирекцією або відділенням у розмірі, визна­ченому в розрахунку до кредитної угоди.

Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит за ставкою у розмірі 3 % річної суми заборгованості за кредитом; позичаль­ник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків а користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних джерел погашається 25 % суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який має трьох дітей — 50 % суми зобов'язань за кредитом.

Позичальникам, які проживають у збудованому (реконструйованому) житлі в сільській місцевості, за умови їх постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, переробній та обслу­говуючих галузях агропромислового комплексу, що функціону­ють у сільській місцевості, в соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на завершальному етапі сплати зо­бов'язань за кредитом додатково до пільг погашається 25 % суми зобов'язань, визначеної для сплати.

Порядок оформлення і видачі кредиту.Реєстрація кандида­тів, які відповідають вимогам Положення, проводиться на під­ставі власноручно заповненої анкети кандидата, що реєструється у журналі реєстрації анкет кандидатів. Журнал реєстрації анкет кандидатів та копії анкет зберігаються у консультаційному цент­рі Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Для здійснення розрахунків щодо визначення суми кредиту і підтвердження права на його одержання кандидат подає до дирек­ції або відділення банку такі документи:

* заяву на ім'я генерального директора Фонду або директора відділення на одержання кредиту;

* довідку про перебування на квартирному обліку (для громадян, які проживають у містах і селищах міського типу);

* довідку про склад сім'ї (форма 3);

* копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

* копію свідоцтва про народження дитини;

* документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідку з місця роботи дорослих членів його сім'ї із за­ значенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців), інші документи, що підтверджують доходи та видатки кандидата;

* витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та дозвіл на забудову (для кандидатів, що будують будинки садибного типу та господарські приміщення).

Рішення про надання кредиту приймається дирекцією або від­діленням банку на підставі поданих документів протягом місяця з дати отримання кредитних ресурсів. Після підписання сторона­ми кредитної угоди кандидат набуває статусу позичальника, на сім'ю якого оформляється паспорт позичальника.

Зміни умов кредитної угоди та доповнення до неї оформляються додатковою угодою між сторонами, що є невід'ємною час­тиною кредитної угоди, з відміткою у кредитній угоді та паспорті позичальника.

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву надає кредит, виходячи з розрахунків суми, необхідної для будівництва (реконструкції) житла, на підставі кредитної угоди, списків пози­чальників, попередньо затверджених рішенням дирекції або від ділення банку. На підставі кредитної угоди за розпорядження дирекції Фонду кошти для надання кредиту перераховуються Головним управлінням державного казначейства з казначейського рахунку дирекції Фонду до банку для подальшого їх зарахування на особисті рахунки позичальників.

Дирекція Фонду сприяння молодіжному житловому будівниц­тву здійснює оперативний контроль за цільовим використанням відділенням і банком коштів кредиту. За допущену затримку проходження коштів кредиту банк сплачує штраф за кожний день затримки згідно з умовами угоди, укладеної між дирекцією або відділенням та банком відповідно до законодавства.

Фінансування будівництва (реконструкції) здійснюється бан­ком виключно у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок замовника (підрядника) за роз­порядженням дирекції або відділення з особистого рахунку по­зичальника.

У разі пайової участі у незавершеному будівництві попередня оплата здійснюється на рівні оплати частки незавершеного будів­ництва у розмірі 100 % і авансування незавершеної частки у роз­мірі 50 % авансу.

Термін використання кредиту обумовлюється у кредитній угоді і не повинен перевищувати нормативного терміну будівниц­тва (реконструкції) житла з дня першої виплати банком замовни­ку (підряднику) коштів за виконані роботи з будівництва (рекон­струкції) житла.

Порядок погашення кредиту та відшкодування витрат на його обслуговування.Відповідно до кредитної угоди позичаль­никові на період сплати фінансових зобов'язань видаються в установленому порядку відповідні документи на право користу­вання, володіння збудованим (реконструйованим) житлом. По­гашення кредиту, сплата відсотків за користування ним розпочи­нається позичальником після одержання документів на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) жит­лом та укладення угоди про заставу житла на період погашення кредиту та відсотків за користування ним.

Остаточний розрахунок суми повернення кредиту проводить­ся виходячи з фактичної площі квартири (підтвердженої довід­кою БТІ) та встановленої середньої вартості 1 м2 загальної площі житла в регіоні на час отримання позичальником документів на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) житлом. Цей розрахунок оформлюється як додаток до кредитної угоди і погоджується з позичальником.

Розмір щоквартального платежу для погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним визначається дирекцією Фонду шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів уточ­неного терміну його надання.

Витрати на обслуговування кредиту фінансуються за рахунок кредитних ресурсів у розмірі 6 % їх обсягу і перераховуються з державного бюджету Головним управлінням державного казна­чейства на казначейський рахунок дирекції Фонду, а у разі отри­мання кредитних ресурсів з інших джерел фінансування — на ра­хунок дирекції Фонду одночасно з перерахуванням коштів кредиту на будівництво (реконструкцію) житла для позичальників.

Умови переходу права власності на збудоване (реконстру­йоване) за рахунок кредиту житло та господарські примі­щення.Кредитною угодою визначаються умови переходу права власності на збудоване (реконструйоване) житло та господарські приміщення до позичальника. Житло, побудоване за рахунок кош­тів кредиту, є власністю позичальника. Позичальник зобов'яза­ний передати у заставу побудоване житло за угодою застави на період до повного погашення наданого кредиту.

У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди ди­рекція Фонду здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитної угоди. Якщо позичаль­ник відмовляється від погашення кредиту на будь-якому етапі дії кредитної угоди, ця угода розривається у порядку, визначеному кредитною угодою. При цьому позичальнику згідно з умовами кредитної угоди повертаються попередній внесок та кошти, сплачені ним у порядку повернення кредиту, крім відсотків за користування кредитом. Після розірвання кредитної угоди дирек­ція або відділення має право укласти кредитну угоду з іншим по­зичальником, який бере на себе зобов'язання щодо подальшого погашення кредиту з урахуванням частини коштів, сплаченої ра­зом із попереднім внеском колишнім позичальником.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. АДАПТАЦІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ДО ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
 3. Адміністративне право і державне управління.
 4. Антське державне утворення.
 5. Антське державне утворення.
 6. Банківське кредитування підприємств
 7. Банківське кредитування підприємства.
 8. Банківське кредитування.
 9. Безготівкові розрахунки фізичних осіб розрахунковими чеками
 10. Будівлі органів керування, кредитування й громадських організацій
 11. Бюджетна класифікація видатків та кредитування бюджету
 12. Валютні відносини та їх державне регулювання в Україні.
Переглядів: 624

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Характеристика споживчого інвестиційного кредитування | Заощадження та інвестиції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.