Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Алгоритми шифрування в електронних картах

Алгоритми шифрування, які використовуються в елект­рон­них картах, можна поділити на дві основні групи за типом використаного крипто­графічного ал­го­ритму. Най­популярніші серед них подані нижче.

Симетричне шифрування: алгоритм DES; алгоритм 3DES; алгоритм IDEA; алгоритм RC5; алгоритм AES.

Асиметричне шифрування: RSA; ECC; DSS.

Алгоритм шифрування в безконтактних картах.Найрозпов­сюд­женішими безконтактними картами є карти, які виготовляються фірмою Philips, яка розробила два стандарти для своїх карт: MIFARE та HITAG. Най­частіше використовуються карти MIFARE з огляду на їх більшу швидкодію при трансмісії даних та підвищену безпеку.

Для шифрування даних використовується ряд алго­ритмів.

АлгоритмDES– один з перших алгоритмів, який використовується в електронних картах. Уперше його ви­користала фірма Philips в електронних картах у 1985 р. На сьогодні його застосовують у модифікованій версії новіт­ні­ших алгоритмів, тому слід детальніше висвітлити принцип його функціонування.

Шифрування полягає у початковій перестановці бітів 64-х бітового блоку в 16-ти циклах шифрування і кінцевій перестановці. Для опису алгоритму DES використані такі позначення:

L і R – послідовність бітів (ліва і права);

LR – конкатенація послідовностей L і R, тобто така послідовність бітів, довжина якої дорівнює сумі довжин L і R;

– функція за модулем 2 на 48-ми бітовому векторі даних;

А – вхідний блок.

Принцип функціонування алгоритмуDES.З яв­но­го вхідного тек­с­тового файлу зчитується 64-ох бітовий блок А. Пер­шим кроком є перестановка цих бітів згідно з таблицею почат­кової перестановки IP. Ці перестановки можна записати як A0=IP(A). Отриману послідовність бітів A0 поділяють на дві однакові послідовності: L0 – ліві біти; R0 – праві біти.

Наступним етапом є здійснення ітераційного процесу шифрування. Допустимо, Аi – результат і-ої ітерації:

Ai = LiRi, (3.1)

Li =Ri–1, i = 1, 2, ..., 16, (3.2)

Ri=Li–1 Å f(Ri–1, ki), i = 1, 2, ..., 16, (3.3)

де: f(Ri–1, ki) – функція шифрування.

У останньому 16-му циклі отримуємо послідовності R16 та L16.

Алгоритм шифрування завжди закінчується відновлен­ням позиції бітів за допомогою оберненої матриці пе­ре­становок IP–1. Це необхідно для того, аби вико­ристо­ву­вати цей самий алгоритм як для шифрування, так і для дешиф­рування. Схема шифрування алгоритму подана на рис. 3.6.

Алгоритм обчислення функціїf.Для обчислення функції f використовуються:

·функція розширення Е, тобто розширення від 32 бітів до 48 бітів;

·функція підстановок Sj, j = 1, 2,…, 8, тобто пере­творення 6-ти бітового числа у 4-ох бітове;

·

 
 

функція перестановок Р, тобто перестановка бітів у 32-ти бітовій послідовності.

Рис. 3.6. Схема шифрування алгоритму DES

Алгоритм створення ключа.У кожній ітерації використовується інший новий ключ Кі довжиною 48 бітів. Ключ Кі обчислюється на підставі ключа шифрування К. Ключ К є 64-ох бітовим блоком з 8-ми бітами контролю парності, які розміщені на позиціях 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64.

Алгоритм3DES.Цей алгоритм є своєрідною моди­фі­кацією алгоритму DES. Відмінність між ними полягає в тому, що повідомлення шифруються три рази алгоритмом DES: зашифровується першим ключем; розшифровується дру­гим ключем; зашифровується третім ключем, зокрема,

c = E3(D2(E1(m))). (3.4)

Дешифрування в другій фазі не впливає на суму алго­ритму, але дозволяє застосувати алгоритм 3DES у режимі компатибільності з алгоритмом DES – ключем першим і другим або другим і третім приймаємо такий самий ключ, а останнім – звичайний ключ, як в алгоритмі DES:

c = E3(D1(E1(m))) = E3(m), (3.5)

c = E3(D3(E1(m))) = E1(m). (3.6)

Алгоритм 3DES використовує режими роботи та блоки такої самої довжини, як алгоритм DES.

Алгоритм RSA. В цьому алгоритмі випадково Ге­нерується досить ве­ли­ке число – ключ явний, який вико­ристовується для обчислення іншого великого числа – при­ват­ного ключа за допомогою достатньо складних марема­тич­них функцій. Користувачі застосовують ці ключі для шиф­рування документів, які висилаються до них двома і біль­ше особами, та для розшифрування документів після їх отри­мання.

Схема шифрування/дешифрування алгоритму RSA подана на рис 3.7.

Сам алгоритм можна подати наступним чином:

· вибираються два великі прості числа р, q;

· перемножуємо їх n=p×q;

· обчислюємо φ(n)=(p–1)(q–1);

· вибирають випадкове число 1<e<φ(n), яке є прос­тим відносно φ(n);

· використовуємо ключі: явний (публічний) і приват­ний.

З метою безпечного шифрування та дешифрування слід виконати такі вимоги:

· числа p i q повинні мати по ~100 цифр;

· числа p i q не можуть бути дуже близькими одне від другого.

Алгоритм DSS. Алгоритм DSS – це поточна назва, але якщо йде мова про особливості, то це стандарт цифро­вих підписів. Ґрунтується він на методі верифікації особи, яка висилає інформацію, та інтегральності переданих да­них. Стандарт базується на двох алгоритмах:

· алгоритм Діффі-Хелмана, який призначений лише для узгодження приватного ключа між особами, які нада­ють і отримують інформацію, але не може бути викорис­таний для безпосереднього шифрування даних. Цей алго­ритм полягає в обчисленні дискретної експоненційної функ­­ції і дискретного логарифму;

·

 
 

алгоритм SHA – це алгоритм безпечного хешування, яке в криптографії має два значення: змішувати і стискувати. У першому значенні вжива­ється для безпечно­го шифрування текстів (наприклад, в алгоритмі RSA), а в другому – для отримання на підставі тексту певного уні­кального числа, яке використовується для створення циф­рового підпису. Найчастіше використовується така версія, яка характеризується тим, що здійснення операцій в одну сторону є простим, а в іншу – надзвичайно складним. Мова тоді йде про односпрямовану функцію хешування, а від­по­відний алгоритм має назву SHA-1.

 

Рис. 3.7. Схема шифрування/дешифрування алгоритму RSA

Алгоритм ECC. Алгоритм ECC (Elliptic Curve Cry­p­to­graphy) базується на еліптичних кривих. Останні доз­воляють використовувати менші ключі, що є дуже важ­ливим у банківській справі з огляду на процесори карт.

Беручи до уваги високу швидкодію алгоритму ECC при шифруванні і згадані невеликі ключі, його часто засто­совують у безпро­від­ній комунікації, а отже – у безкон­так­т­них картах. Для унаочнення переваг цього алгоритму можна сказати, що ключ двійковою довжиною від 150 до 350 знаків, забезпе­чує таку саму криптографічну стійкість, як ключ від 600 до 1400 і більше знаків в інших крип­то­графічних системах.

Розглянемо загальні поняття еліптичних кривих. Загальне рівняння еліптичної кривої можна подати у вигляді

. (3.7)

З точки зору криптографії маємо нову криптологічну систему на підставі еліптичних кривих.

Додавання точок P i Q (рис. 3.8):

1. P+0=0+P=P для всіх P ε E (E – еліптична крива);

2.

 
 

Якщо P=(x, y) ε E, тоді P+(–P)=0 , де – P=(x, –y);

3. Допустимо, P=(x1, y1), Q=(x2, y2) ε E де – P≠–Q. Тоді P+Q=(x3, y3), причому x32 – x1 – x2 (mod p), y3=λ (x1 – x3) – y1 (mod p),

якщо P≠ Q, (3.8)

якщо P = Q. (3.9)

Рис. 3.8. Додавання точок P i Q на еліптичній кривій

Вимоги до алгоритмів. Крім очевидних вимог, та­ких як неможливість розшифрування доступними засоба­ми, обчислювальна складність алгоритму повинна бути та­кою, щоб поміститися в пам’яті карти. При цьому вмонто­ва­ний процесор повинен здійснити обчислення за корот­кий проміжок часу.

Декілька обмежень, які накладаються на алгоритми, розроблювані для використаня в електронних картах:

· засоби пам’яті (RAM – 0,5 … 1 Кб; ROM – 50 Кб);

· швидкість передавання даних;

· список розпоряджень процесора і копроцесора;

· можливість генерування ключа приватного і явного (так звана імплементація тестів сильних чисел).

Стосовно вимог безпеки можна використати приклад обчислень для алгоритму RSA. Приймаючи ключ 1024-бітовий, отримуємо, що для зламан­ня шифру потрібні сотні тисяч років навіть для сучасних суперпродуктивних комп’ютерів.


Читайте також:

 1. Алгоритми
 2. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 3. Алгоритми групи KWE
 4. Алгоритми керування ресурсами
 5. Алгоритми переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу
 6. Алгоритми побудови дерев екстремальної ваги
 7. Алгоритми симетричного і асиметричного шифрування
 8. Алгоритми та блок-схеми
 9. Визначальні риси освітніх електронних бібліотек
 10. Відповідність форм первинних документів з обліку фінансово-розрахункових операцій та їх електронних аналогів
 11. Загальний вигляд електронних контрольно-касових апаратів
Переглядів: 2390

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Система безпеки мікропроцесорних карт | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.