Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні бухгалтерські проводки з обліку касових видатків

План

Лекція 8: Облік касових і фактичних видатків

1. Поняття економічної класифікації видатків бюджету та її характеристика в розрізі кодів.

2. Поняття касових і фактичних видатків бюджетних установ.

 

Література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. № 996-XIV.

2. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001.

3. П.Й.Атамас Основи обліку у бюджетних організаціях: Навч. посібник. – Центр навчальної літератури, 2003.

 

1.Видатки бюджетних установ, які вони здійснюють в процесі на­дання нематеріальних послуг, за економічним змістом відрізняють­ся від витрат госпрозрахункових підприємств та організацій. Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і не компенсують фінансові вимоги. Видатки — один з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є осно­вою для визначення результатів виконання кошторису доходів і ви­датків, його аналізу з метою виявлення резервів зниження видатків.

Контрольна функція обліку потребує такої його побудови, яка б забезпечувала отримання різнобічної інформації про видатки залежно від місця й часу їх виникнення. Побудова бухгалтерського обліку видатків здійснюється залежно від чинної класифікації їх.

 

 

Видатки, здійснювані за рахунок бюджетних коштів, назива­ються видатками загального фонду, а за рахунок позабюджетних коштів — видатками спеціального фонду. Обидва види видатків суворо плануються в кошторисі видатків, який є основним документом, що визначає загальний обсяг, цільове надходження, використання і поквартальний розподіл коштів установи.

Бухгалтерський облік цих видатків ведеться роздільно, а тому й розглядається в окремих розділах посібника.

Видатки на утримання бюджетних установ є одним з основних напрямів видатків бюджету. Але не завжди видатки на утримання установи збігаються з видатками бюджету. Так, величина грошових коштів, перерахованих постачальникам матеріалів, характеризує суму видатків бюджету, але для установи — це зміна складу активів (грошові кошти на рахунках — матеріали на складі) без реальних видатків коштів.

Виходячи з двоїстості характеру видатків бюджетних установ вони поділяються на касові і фактичні.

Касовими видатками вважаються всі виплати, здійснені з поточних чи реєстраційних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань. Повернення грошових коштів на рахун­ки приводить до відновлення, тобто зменшення касових видатків. Основною задачею обліку касових видатків є забезпечення контролю за цільовим витрачанням бюджетних коштів відповідно до кошторисних асигнувань. Фактичні видатки — це дійсні, кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами, включаючи видатки за неоплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою, але не виплаченої заробітною платою і стипендіями. Ці видатки відображають фактичне виконання норм, зат­верджених кошторисом, вони є показником кінцевого виконання кошторису установи, тому при виконанні планового обсягу робіт вони повинні відповідати сумам асигнувань за кошторисом.

Приклади касових і фактичних видатків: перераховані кошти з рахунка лікарні постачальнику за продукти харчування — касові видатки, а вартість продуктів харчування, витрачених на харчування хворих, — фактичні видатки; отримання готівки з рахунків в банку чи казначействі в касу для виплати заробітної плати — касові видатки, а сума нарахованої заробітної плати — фактичні видатки.

Фактичні видатки, як правило, не збігаються з касовими ні в часі, ні в сумі. В тих випадках, коли частина грошових коштів на рахунках у банку чи казначействі обертається на поповнення запасів матеріалів, рахується в розрахунках (дебіторська заборгованість), залишається невитраченою у вигляді підзвітних сум і готівки в касі або використовується на погашення кредиторської заборгованості, що виникла раніше, фактичні видатки менші за касові. Якщо установа має в своєму розпорядженні запаси матеріалів, то фактичні видатки на здійснення планового обсягу робіт можуть перевищувати касові, оскільки витрата матеріалів не викликає зменшення грошових коштів на рахунках.

Взаємозв’язок касових і фактичних видатків наведено на рис. 2.

 

Рис. 2. Взаємозв’язок касових і фактичних видатків

Касові та фактичні видатки установи є окремими етапами руху бюджетних коштів та об’єктами бухгалтерського обліку.

У бюджетних установах касові та фактичні видатки планують і обліковують за єдиною номенклатурою видатків. Нова бюджетна класифікація, розроблена і затверджена Мінфіном України від 21.03.97 за № 28, являє собою перелік згрупованих за певними ознаками видатків.

Такими ознаками є: функція держави, відомча належність та економічний зміст видатків.

Бюджетна класифікація є важливим організуючим документом, вона лежить в основі планування видатків, їх синтетичного та аналітичного обліку, суттєво впливає на всю організацію бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ. Важливою відмінністю нової бюджетної класифікації є розмежування видат­ків за економічними ознаками: видатки зведено в єдині економічні категорії, що відображають розмежування коштів, направлених на поточні та капітальні видатки. Кожній категорії присвоєно чотиризначний код.

Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів.

2.Синтетичний облік касових видатків ведеться на субрахунках № 311 «Поточні рахунки на видатки установи» та № 321 «Реєстраційні рахунки» 3-го класу рахунків. За кредитом цих субрахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків в банку чи казначействі готівкою або перерахо­вані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис у дебет різних субрахунків залежно від напряму видатків. Основні бухгал­терські проводки з обліку касових видатків наведено в табл. 1.

Таблиця 1.

Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит Код статті
1. Отримано в банку і оприбутковано в касу готівку на виплату заробітної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, стипендії 311, 321 1110 1120 1342
2. Перераховано бюджету суми заборгованості по прибутковому податку 311, 321
3. Перераховано заборгованість Пенсійному фонду 311, 321
4. Погашено заборгованість перед поста­чальниками за матеріали 311, 321
5. Оплачено рахунки постачальників за комунальні послуги 311, 321
6. Внесено на рахунки депоновану заробітну плату 311, 321

До касових видатків належать також суми грошових коштів, переведених з поточних чи реєстраційних рахунків для наступних розрахунків з постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.

Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок з поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у накопичувальних відомостях — меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках.

Аналітичний облік касових видатків ведеться по кожному поточному чи реєстраційному рахунку в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації. Регістрами аналітичного обліку є картки аналітичного обліку касових видатків ф. № 294-б. Замість карток може застосовуватися книга обліку асигнувань і видатків ф. № 294, в якій поєднуються аналітичний облік асигнувань, касових і фактичних видатків. Централізовані бухгалтерії для оперативного контролю використання асигнувань в установах, які мають свої індивідуальні кошториси, можуть вести контрольні таблиці спостереження за касовими видатками кожної установи та окремими категоріями видатків.


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 4. Автоматизація касових операцій
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 7. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 8. Артеріальний пульс, основні параметри
 9. Аудит касових операцій та підзвітних сум
 10. Аудит касових та розрахункових операцій
 11. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 12. Банківська система та її основні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Основні бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.