Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків

Облік фактичних видатків

Облік фактичних видатків ведеться на активному синтетичному рахунку № 80 «Видатки загального фонду» та його двох субрахунках: № 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи» та № 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи».

В усіх випадках на суми здійснених фактичних видатків дебетуються субрахунки № 801, 802 і кредитуються різні субрахунки. Основні бухгалтерські проводки з обліку фактичних видатків наведено в табл. 2.

Протягом року за дебетом субрахунків № 801, 802 накопичуються видатки наростаючим підсумком з початку року. В кінці року, як правило, всі здійснені видатки списуються з кредиту субрахунків № 801, 802 за рахунок відповідного джерела фінансування, тобто в дебет субрахунків № 681, 701, 702. Якщо сума фактичних видатків за загальним фондом перевищує залишок фінансування, списання здійснюється в сумі, рівній залишку на субрахунках № 681, 701, 702.

Таблиця 2

Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Код статті Кредит
1. Нарахована заробітна плата працівників бюджетних установ 801,802
2. Нараховані внески до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування 801,802 651, 652, 653
3. Затверджені авансові звіти підзвітних осіб 801,802
4. Списані продукти харчування 801,802
5. Списані медикаменти на лікування хворих 801,802
6. Списані матеріали на утримання установи 801,802 231, 234, 239
7. Нараховані стипендії студентам і аспірантам 801,802

 

Аналітичний облік фактичних видатків за субрахунками № 801, 802 у бюджетних установах ведеться в книзі № 294 за КФК та економічної класифікації, а в централізованих бухгалтеріях — в розрізі обслуговуваних установ в книзі № 309-б.

У процесі своєї статутної діяльності бюджетні установи здій­снюють різноманітні видатки: як оплачувані (тобто такі, що об­мінюються на товар чи послугу), так і неоплачувані. Під видатка­ми (не ототожнювати із затратами) розуміють суму коштів, витра­чених бюджетними установами в процесі господарської діяльності в межах сум, установлених кошторисом — головним плановим та фінансовим документом, що визначає обсяг, цільове призначення та поквартальний розподіл коштів. Тобто видатки — це державні платежі, що не підлягають поверненню (не створюють і не компен­сують фінансових вимог).

Характерною особливістю обліку видатків бюджетних уста­нов є їх поділ на касові та фактичні.

Касовими видатками вважають всі суми, отримані установою з поточних бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних рахунків у відповідних органах Державного казначейства для їх викорис­тання (витрачання) згідно з кошторисом. При цьому касовими ви­датками вважають як кошти, отримані готівкою в касу установи, так і суми, перераховані шляхом безготівкової оплати рахунків. Звідси зрозуміло, що касові видатки не можна ототожнювати (плу­тати) з касовими операціями. Касові видатки — це не видача гро­шей з каси установи, а касове виконання бюджету (видача грошей з бюджетних рахунків). Прикладом касових видатків може бути отримання готівки в касу на видачу зарплати, перерахування коштів за матеріали, продукти харчування, обладнання, у фонди на соці­альні заходи тощо.

Облік касових видатків ведеться за кодами економічної кла­сифікації, тому в первинних документах на списання грошей з бюд­жетних (реєстраційних) рахунків обов'язково необхідно вказувати цільове призначення (код) видатків.

Фактичні видатки, на відміну від касових, це дійсні видатки установи для виконання кошторису, що підтверджені відповідни­ми первинними документами. Прикладом фактичних видатків мо­жуть бути операції нарахування заробітної плати працівникам, спи­сання витрачених медикаментів та продуктів харчування, списан­ня витрат на відрядження за поданим авансовим звітом, нараху­вання внесків до спеціальних фондів на соціальні заходи тощо.

Такий розподіл видатків в обліку визначається необхідністю контролю з боку держави за використанням коштів. Облік касових видатків забезпечує інформацію про касове виконання кошторису та залишки невикористаних асигнувань на кожну конкретну дату. Облік фактичних видатків дає можливість контролювати хід фак­тичного виконання кошторису видатків установи в цілому та дотри­мання встановлених норм за окремими статтями і структурними підрозділами. Облік фактичних видатків, як і касових, ведеться за кодами економічної класифікації видатків бюджету.

Касові та фактичні видатки на практиці найчастіше не збіга­ються у часі, оскільки в їх основу покладено різні принципи запису бухгалтерських операцій: для касових видатків — це касовий ме­тод, при якому запис доходів і видатків здійснюється в момент от­римання коштів, незалежно від періоду, до якого вони належать; для фактичних видатків —це метод нарахувань, за яким запис опе­рацій здійснюється в момент їх визначення (нарахування), а не в момент фактичного витрачання (виплати) коштів. Так, наприклад, фактичні видатки за кодами 1110 «Оплата праці працівників бюд­жетних установ», 1120 «Нарахування на заробітну плату» та деякі інші у часовому вимірі випереджають касові, тобто нарахування заробітної плати та внесків на соціальні заходи відбувається рані­ше, ніж отримання грошей в касу на виплату зарплати або перера­хування коштів у відповідні фонди. За іншими кодами, як правило, касові видатки випереджають фактичні. Наприклад, спочатку пе­рерахування коштів за продукти харчування (касові видатки за кодом 1133), а потім списання витрачених продуктів після їх отри­мання та використання (фактичні видатки за тим же кодом 1133). Якщо касові та фактичні видатки збігаються у часі (що буває до­сить рідко), їх називають прямими видатками.

Основні види касових і фактичних видатків у розрізі окремих кодів економічної класифікації видатків бюджету наведені в табл.

Порядок обліку касових і фактичних видатків регулюється «Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» та «Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ», затвердженими ДКУ 10.12.1999 р. № 114.

Облік касових видатків ведеться на синтетичних рахунках 31 «Рахунки в банках» та 32 «Рахунки в казначействі» у розрізі відпо­відних субрахунків. Ці рахунки є активними, грошовими. За дебе­том відображаються суми грошових коштів, що були отримані у вигляді фінансування і плати за надані послуги, а за кредитом — використання вказаних грошових коштів та повернення плати.

 

 

Таблиця 3

Основні види касових і фактичних видатків бюджетних установ

Коди видатків Касові видатки Фактичні видатки
Отримано кошти в касу установи для виплати заробітної плати Нараховано заробітну плату
Перераховано у Пенсійний фонд, Фонди соціального страхування нарахування на зарплату і відрахування із зарплати Нараховано внески на соціальні заходи та відрахування із заробітної плати
Перераховано кошти за канцелярське приладдя, інші господарські матеріали Списано канцелярське приладдя та витрачені господарські матеріали
Перераховано кошти постачальникам за медикаменти і перев'язувальні засоби Списано витрачені медикаменти і перев'язувальні засоби
Перераховано кошти постачальникам за продукти харчування Списано витрачені продукти харчування
Отримана готівка для видачі під звіт на відрядження Списано на видатки суму авансового звіту про відрядження
Перераховано кошти за використану електроенергію і т. ін. Списано на видатки вартість використаної електроенергії на підставі документів електропостачальницької організації

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. Автоматизовані форми та системи обліку.
 4. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 5. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 6. Аналіз фактичних обставин справи.
 7. Артеріальний пульс, основні параметри
 8. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 9. Банківська система та її основні функції
 10. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 11. Будова й основні елементи машини
 12. Будова оптоволокна та основні фізичні явища в оптоволокні.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні бухгалтерські проводки з обліку касових видатків | Капітал як економічна категорія

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.