Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Класифікація господарських договорів

У сфері господарювання використовується велике розмаїття господарських договорів, що зумовлює доцільність їх класифікації з навчальною метою та з практичних міркувань — з метою вияв­лення тенденцій в регулюванні певного виду договірних відносин

та застосуванні їх в законотворчій та правозастосовній діяльності. Поділ господарських договорів на певні види можна здійснити за різними критеріями:

I. За ознакою підстав виникнення договірних зобов'язань розрізняють:

плановані договори- укладаються на підставі прийнятого дер­жавного замовлення у випадках, коли таке прийняття є обов'яз­ковим для певних суб'єктів: державних підприємств, підприємств-монополістів та підприємств, які функціонують переважно на базі державної власності;

регульовані договори - укладаються вільно, на розсуд учасни­ків господарських відносин.

II. За ознакою взаємного становища сторін у договірних
відносинах
господарські договори поділяють на:

вертикальні- укладаються між нерівноправними суб'єктами -органом господарського керівництва та підпорядкованим йому підприємством (наприклад, державний контракт); певні умови до­говору є обов'язковими для підпорядкованої сторони і не можуть корегуватися навіть із застосуванням судової процедури (перед-договірного спору);

горизонтальні - укладаються між рівноправними суб'єктами; при цьому всі умови договору сторони погоджують між собою, а в разі виникнення спору, можуть звернутися до суду.

III. За строками діїрозрізняють:

довгострокові договори- укладаються на строк понад 5 років (наприклад, концесійні договори, договір оренди цілісного майно­вого комплексу підприємства); в таких договорах організаційні елементи переважають майнові;

середньострокові договори - строком дії від одного до 5 років (наприклад, договори підряду на капітальне будівництво); органі­заційні елементи в подібних договорах урівноважені з майновими);

короткострокові договори- строком дії до одного року; в цих договорах переважають майнові елементи);

разові договори - укладаються на одну господарську операцію, містять зазвичай лише майнові елементи.

IV. За сукупністю критеріїв(економічним змістом та юридич­ними ознаками) господарські договори можна поділити на такі групи:

договори на реалізацію майна(купівлі-продажу, поставки, мі­ни/бартеру, контрактації сільськогосподарської продукції, забез­печення електроенергією, газом, водою тощо);

договори на передачу майна в користування(безоплатне кори­стування майном, оренда, лізинг);

підрядні договори (підряд на капітальне будівництво, підряд на виконання проектно-вишукувальних, дослідно-конструкторських та інших робіт);

транспортні договори(перевезення вантажів, буксирування, тайм-чартеру, подачі та забирання вагонів, експлуатації залізнич­ної під'їзної колії та ін.);

договори на надання банківських послуг(договори на розрахун­ково-касове обслуговування, банківського кредитування, факторин­гу та ін.);

договори на надання інших послуг(щодо охорони об'єктів, збе­рігання майна та ін.);

договори про спільну діяльність - договори про кооперацію, про спільну інвестиційну діяльність, про заснування господарської організації корпоративного типу, що діє на підставі статуту (акці­онерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, то­вариство з додатковою відповідальністю, статутне господарське об'єднання), та ін.;

засновницькі договори(договори, що відіграють роль установ­чого документа господарської організації корпоративного типу -повного товариства, командитного товариства, договірних госпо­дарських об'єднань - асоціації, корпорації1).

V. За тривалістю застосування у сфері господарювання (під­
приємництва)
можна виділити:

Традиційні договори - застосовуються протягом багатьох сто­літь (договори купівлі-продажу, підряду, про спільну діяльність, перевезення);

Новітні договори - поява яких протягом останнього століття викликана ускладненням господарського життя (договір лізингу, договір факторингу, агентські договори та ін.).

VI.За ступенем складності розрізняють:

прості договори- містять ознаки договору одного виду (відпо­відно до класифікації IV); до них належить більшість традиційних договорів, у т. ч. купівлі-продажу, перевезення, підряду, майново­го найму;

комплексні (складні) договори - передбачають наявність ознак кількох вищезгаданих договорів (договір факторингу, договір кон­сигнації, договір лізингу, концесійний договір та ін.).

VII. Залежно від ролі у встановленні господарських зв'язківрозрізняють:

генеральні договори (рамочні контракти) - визначають основних учасників договірних відносин та параметри їх наступних договір­них зв'язків (генпідрядні договори, договір комерційної концесії");

субдоговори- укладаються на підставі генеральних договорів (договори субпідряду) або рамочних контрактів (наприклад, дого­вір комерційної субконцесії).

VIII. За ознакою можливості чи неможливості корегування договірних умов господарські договориможна поділити на:

некореговані договори— одна чи дві сторони договірних відно­син позбавлені можливості корегування заздалегідь визначених умов договору; до них належать типові договори (затверджуються Кабінетом Міністрів України чи у випадках, передбачених зако­ном, іншим органом державної влади) та договори приєднання (зміст договору визначається однією із сторін без права іншої на­полягати на його зміні; наприклад, договори купівлі-продажу ак­цій у процесі проведення відкритої підписки на акції);

кореговані договори - умови договору шляхом вільного воле­виявлення (сторони мають право на власний розсуд погодити будь-які умови договору, якщо це не суперечить законодавству), в т. ч. з використанням примірних договорів, що мають рекомен­даційний характер.

IX. У разі використання при встановленні господарського зв'язку попередніх переговорівдоговірні відносини між їх учас­никами оформляються за допомогою двох категорій договорів:

попереднього договору,в якому фіксуються: намір сторін уклас­ти в майбутньому (не пізніше року з моменту укладення поперед­нього договору - ч. 1 ст. 182 ГК) основний договір певних параме­трів (предмет та інші умови договору), зобов'язання сторін щодо проведення підготовчих дій, спрямованих на забезпечення укла­дення та виконання основного договору (страхування ризиків, під­готовка відповідної документації, отримання ліцензій, інших до­зволів тощо), а також відповідальність сторін за ухилення від укладення основного договору;

основний договірукладається на умовах та у термін, визначені попереднім договором (проте зобов'язання сторін укласти основ­ний договір припиняється, якщо до закінчення встановленого тер­міну жодна з них не надішле іншій проект основного договору -ч. 4 ст. 182ГК).

X. Залежно від домінуванняв господарському договорі май­нових чи організаційних елементів розрізняють:

майнові договори:до них належать договори, в яких домінують майнові елементи (за можливої наявності організаційних елемен­тів, проте без переваги останніх). Переважно майновими є біль­шість господарських договорів, у т. ч. поставки, міни/бартеру, під­рядні, банківського обслуговування, значна частина транспортних та ін.;

організаційні договори(ст. 186 ГК) спрямовані на забезпечення організації господарської діяльності двох і більше учасників гос­подарських відносин (суб'єктів господарювання), хоча і можуть містити майнові елементи (без переваги останніх над організацій­ними). До таких договорів належать засновницькі договори, дого­вори про кооперацію, про спільну інвестиційну діяльність та ін.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 8. Банківський кредит та його класифікація.
 9. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 10. Будівельна класифікація ґрунтів
 11. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
 12. Будівельні лебідки, їх призначення, класифікація та конструкція.
Переглядів: 352

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Функції господарського договору | Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.008 сек.