Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Функції господарського договору

Роль господарських договорів найбільш повно розкривається через їх функції - основні напрями дії господарських договорів та/або ті економічні результати, досягнення яких забезпечується у разі застосування правової форми господарського договору.

Господарський договір виконує низку важливих функцій. Одні з них (функції) притаманні будь-яким договорам (регулятивна, координаційна, контрольно-інформаційна, охоронна), інші - пере­важно господарським (планування, опосередкування відносин між суб'єктами господарювання, узгодження економічних інтересів сторін договірного зв'язку з врахуванням загальногосподарського інтересу).

Регулятивна функціявиявляється в тому, що за допомогою гос­подарського договору здійснюється регулювання відносини між сто­ронами. Хоча договір укладається на підставі закону, але водночас забезпечує врахування специфіки конкретного господарського зв'язку і відповідно - містить положення, що конкретизують поло­ження закону (щодо порядку та строків виконання договірних зо­бов'язань, кількісних та якісних характеристик предмета договору тощо) чи заповнюють його прогалини (наприклад, встановленням конкретного розміру санкцій за порушення умов договору, якщо такі санкції не передбачені законом). Регулятивна дія господарського до­говору обумовлена двома чинниками: а) господарський договір є ін­дивідуальним правовим актом, що забезпечує юридичне оформлення складних і різноманітних господарських зв'язків; б) складність і різ­номанітність цих зв'язків з необхідністю вимагає належного присто­сування загальних вказівок закону до змісту і середовища функціо­нування певного господарського зв'язку: характеру конкретної гос­подарської операції, економічних інтересів і технічних можливостей сторін, їх фінансового становища, перспектив розвитку1.

Координаційна функція проявляється в тому, що сторони гос­подарського договору розробляють умови цього договору шляхом погодження між учасниками договірних відносин умов договору. Оскільки інтереси сторін господарського зв'язку, як правило, не збігаються, а задовольнити свої потреби кожна з них може, лише співпрацюючи з контрагентом, сторони на стадії укладання дого­вору змушені так скоординувати свої потреби і можливості, інте­реси і передбачення, щоб шляхом компромісу виробити обопільно прийнятну правову модель відповідного господарського зв'язку; на стадії виконання договору сторони координують свою діяль­ність відповідно до його умов.

Контрольно-інформаційна функціявиявляється в тому, що за допомогою господарського договору здійснюється контроль за ефективністю діяльності суб'єктів господарювання. Так, позитивні результати договірної кампанії (найчастіше проводиться напере­додні наступного фінансово-господарського року і полягає в укла­денні суб'єктом господарювання договорів на збут продукції, робіт, послуг) свідчать про суспільний попит на результати його діяльнос­ті. Якщо укладеними договорами покривається незначна частина виробничого потенціалу суб'єкта господарювання, це свідчить, що результати його діяльності не мають достатнього попиту, а сама йо­го діяльність є неефективною і в перспективі може призвести до неплатоспроможності та банкрутства такого суб'єкта. Попередити настання подібних негативних наслідків можна шляхом вжиття активних заходів щодо вдосконалення діяльності (оновити асор­тимент, поліпшити якість, зменшити ціну продукції, робіт, послуг; у разі доцільності та можливості - змінити виробничий профіль), якщо суб'єкт господарювання має намір продовжити своє функціонування на ринку та забезпечити конкурентоспроможність своїх товарів.

Ступінь ефективності охоронної функціїгосподарського догово­ру (виявляється в можливості забезпечити захист прав та законних інтересів сторін договору) залежить від форми та змісту договору. Сама наявність договору в передбаченій законом формі, зафіксо­вані в ньому права і обов'язки сторін, а також санкції за невико­нання (неналежне виконання) останніх дозволяють здійснити в судовому порядку захист прав та законних інтересів сторін у разі порушення договірних зобов'язань з боку однієї з них чи обопіль­ного порушення. Відтак, найбільш повно ця функція виявляється за умови укладення договору в повній письмовій формі з максима­льною деталізацією зобов'язань сторін, способів забезпечення на­лежного виконання договору, позитивного (у формі заохочень за належне або поліпшене виконання договірних зобов'язань) та не­гативного (у формі санкцій за їх невиконання чи неналежне вико­нання) стимулювання.

Господарський договір виконує також функцію планування-як господарських зв'язків, так і поточної діяльності суб'єктів гос­подарювання. Як інструмент планування договір використовується на різних рівнях: загальнодержавному, регіональному (щодо тери­торіальних громад) і локальному (внутрішньофірмове планування). Плануючи свою діяльність, суб'єкт господарювання насамперед орієнтується на попит щодо результатів своєї діяльності (продук­ції, робіт, послуг). Найбільш надійну інформацію у цьому відно­шенні дають укладені суб'єктом господарські договори. Узагальнюючи інформацію щодо всіх укладених договорів, суб'єкт госпо­дарювання здійснює планування своєї господарської діяльності, закладаючи відповідні покажчики у свої виробничі програми. При цьому окремі категорії суб'єктів господарювання зобов'язані вра­ховувати державне замовлення (а відтак - і відповідні показники Державного плану), укладаючи на їх підставі державні контракти (ст. 183 ГК України). Відповідно до Закону України від 22.12.1995 р. «Про поставки продукції для державних потреб» (ч. 8 ст. 2) такий обов'язок покладається на підприємства та організації, що повністю чи частково функціонують на державній власності: державні ко­мерційні та казенні підприємства, контрольовані державою акціо­нерні товариства (державні/національні чи змішані, контрольний пакет акцій яких належить державі), орендні підприємства, що фу­нкціонують на цілісному майновому комплексі державного під­приємства чи його структурного підрозділу, а також суб'єкти гос­подарювання будь-яких форм власності, визнані у встановленому порядку монополістами. Договори на реалізацію продукції, яка не увійшла в державне замовлення або державне завдання, уклада­ються підприємством самостійно (ч. З ст. 67 ГК України), на під­ставі внутрішньофірмового плану.

Відповідно до ст. 67 ГК України за допомогою договору у сфері господарювання здійснюється опосередкування відносин міме суб'єк­тами господарювання, а також цих суб'єктів з іншими організаціями та громадянами. Саме господарські договори є основною підставою виникнення зобов'язань між учасниками господарських відносин, що забезпечує можливість координації їх діяльності, узгодження ін­тересів, досягнення компромісу з метою отримання певних, взаємо­вигідних для сторін договору, господарських результатів.

Про наявність у господарського договору такої функції, як узго­дження економічних інтересів сторін договірного зв'язку з зага­льногосподарськими інтересами,свідчать положення ч. 2 ст. 193 ГК України щодо обов'язку сторін договору вжити всіх заходів, не­обхідних для виконання договірних зобов'язань, з врахуванням ін­тересів іншої сторони та загальногосподарського інтересу.

 


Читайте також:

 1. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 2. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 3. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 4. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 5. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 6. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
 7. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 8. Асимптоти графіка функції
 9. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 10. Базові функції, логічні функції
 11. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 12. Банківська система та її основні функції
Переглядів: 333

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття та ознаки господарського договору | Класифікація господарських договорів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.