Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Поняття та ознаки господарського договору

Однією з підстав виникнення господарських зобов'язань (і найбільш поширеною у сфері економіки) є господарські договори, за допомогою яких опосередковуються зв'язки між суб'єктами гос­подарювання, а також між ними та іншими учасниками господар­ських відносин.

Термін «господарський договір» широко використовується в законодавстві, юридичній літературі та в господарській практиці. Однак чинне законодавство не містить визначення господарського договору, хоча в Господарському кодексі України йому присвяче­на ціла глава - 20 «Господарські договори» (статті 179-188).

У правознавстві категорія господарського договору є спірною. В радянській юридичній (як правило, цивілістичній) літературі поширеною була точка зору про господарський договір як органі­заційно-економічне явище, що відображає лише окремі засади та умови укладення та виконання відмінних за своєю правовою при­родою договорів у сфері економіки, що іменувалися господарсь­кими. Проте прибічники такої точки зору відзначали й інші особ­ливості цієї категорії договорів щодо:

• порядку укладення, зміни та розірвання договорів;

• вимог до форми і змісту таких договорів;

• способів забезпечення виконання договірних зобов'язань;

• порядку захисту прав та законних інтересів сторін у разі по­рушення договірних зобов'язань.

Зазначені особливості господарських договорів мають юридич­ний характер, віддзеркалюючи юридичну спільність таких дого­ворів і в сучасних економічних умовах. Хоча деякі науковці (зок­рема, автори російського підручника «Предпринимательское (хозяй­ственное) право», що був виданий у Москві в 2001 р. за ред. О. М. Олейник: Т. 1, с 413-^114) вважають категорію господарського договору застарілою, що застосовувалася за планово-розподільчої економіки і втратила актуальність в ринкових умовах господарю­вання, адекватними яким є підприємницькі (комерційні) договори. Проте поняття останніх є вужчим і співвідноситься з категорією господарських договорів як поняття господарської діяльності і комерційної (підприємницької") діяльності, тобто комерційний договір є різновидом господарського договору, що опосередковує переважно майнові відносини у сфері підприємництва і забезпечує досягнення комерційного результату (отримання прибутку).

Термін «господарський договір» використовується в таких зна­ченнях:

а) як угода (правочин), що породжує права та обов'язки учас­ників господарських відносин;

б) як зобов'язання сторін (учасників господарських відносин), що ґрунтуються на укладеній ними угоді;

в) як правовий документ, в якому фіксується факт угоди та зміст зобов'язання сторін.

Основним є друге значення господарського договору, а перше і третє — відіграють допоміжну (обслуговуючу) роль.

Поняття господарського договору визначається за допомогою його ознак, що дозволяють відокремити його від інших видів до­говорів (у т. ч. цивільних). Такими ознаками є:

Особливий суб'єктний склад(зазвичай господарські договори укладаються за участю суб'єктів (суб'єкта) господарювання. Най­частіше сторонами в господарському договорі є суб'єкти господа­рювання, проте такі договори можуть укладатися і за участю ін­ших учасників господарських відносин - органів/організацій гос­подарського керівництва (при укладенні державних контрактів, зокрема), негосподарських організацій (для задоволення їх госпо­дарських потреб в продукції, роботах, послугах суб'єктів господа­рювання), громадян (для забезпечення здійснення ними спільної діяльності щодо заснування суб'єктів господарювання) як заснов­ників господарських організацій корпоративного типу).

Спрямованість на забезпечення господарської діяльностіучас­ників договірних відносин - матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, реалізації виробленої ними продукції (робіт, послуг), спільній діяльності щодо створення нового суб'єкта господарю­вання (господарської організації"), спільного інвестування, коорди­нації господарської діяльності та ін.

Тісний зв 'язок з плановим процесом,насамперед, внутрішньофір-мовим плануванням учасників господарських відносин, а також державним (щодо суб'єктів, які функціонують на державній формі власності, підприємств-монополістів), комунальним (щодо підпри­ємств та організацій комунальної форми власності). Ця риса госпо­дарських договорів пов'язана з попередньою і віддзеркалює специ­фіку господарської діяльності - її систематичність, що потребує планування як обов'язкового елемента організації такої діяльності.

Поєднання в господарському договорі майнових (виготовлен­ня/передача, продукції, її оплата тощо) та організаційних елемен­тів(визначення порядку виконання, приймання виконання, під­став дострокового розірвання договору, порядку розгляду спорів між сторонами договору тощо).

Обмеження договірної свободиз метою захисту інтересів спожи­вачів (вимоги щодо якості та безпеки товарів, робіт, послуг) та загаль­ногосподарських інтересів (типові договори, заборона застосування методів недобросовісної конкуренції, обов'язковість укладення дер­жавних контрактів для окремих категорій суб'єктів господарювання, ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій тощо).

Можливість відступлення від принципу рівності сторін(дер­жавні контракти, договори приєднання, договори, що укладаються в межах рамочних контрактів).

Узагальнивши вищеназвані ознаки, можна дати таке визначення:

Господарський договір - це зафіксовані в спеціальному правовому документі на підставі угоди майново-організаційні зобов 'язання учас­ників господарських відносин (сторін), спрямовані на обслуговування (забезпечення) їх господарської діяльності (господарських потреб) з врахуванням загальногосподарських (публічних) інтересів.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративне правопорушення як підстава юридичної відповідальності: ознаки і елементи.
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 7. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 8. Аконність залишення засуджених у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.
 9. Аксіоми. Теореми. Ознаки.
 10. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 11. Аналіз однієї ознаки
 12. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
Переглядів: 313

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Припинення господарських зобов'язань | Функції господарського договору

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.