Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Особливості правового становища фондової біржі

Фондова біржаявляє собою організаційно оформлений, по­стійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними па­перами, що можуть вільно продаватися і купуватися. Саме фондо­ва біржа зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та виконує інші функції, пов'язані з обігом цінних паперів.

Правову основу діяльності фондової біржі становить комплекс нормативно-правових актів різної юридичної сили:

· Господарський кодекс України (статті 356-361, що визначає основні засади посередництва, пов'язаного з випуском та обігом цінних паперів (ст. 356), ліцензування (ст. 357) та умови здійснен­ня цієї діяльності (ст. 358), вимоги до укладення угод щодо цінних паперів (ст. 359), основи правового статусу фондової біржі як тор­говця цінними паперами (ст. 360-361);

· Закон України від 18 червня 1991 р. «Про цінні папери і фон­дову біржу» (статті 32-36): визначає поняття та основні засади створення та функціонування фондової біржі як організації, метою діяльності якої є організація укладання угод купівлі-продажу цін­них паперів та їх похідних;

· Правила здійснення торговцями цінними паперами комерцій­ної та комісійної діяльності по цінних паперах, затверджені нака­зом ДКЦПФР від 23 грудня 1996 р. № 331;

· Положення про регулювання діяльності фондових бірж та тор­говельно-інформаційних систем, затверджене наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 1997 р. № 9 (в редакції рішення ДКЦПФР від 04.09.2003 р. № 364);

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджені наказом Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та рішенням ДКЦПФР від 14 березня 2001 р. № 49/60, інші акти законодавства України, а також статут та правила фондової біржі.

Фондова біржа створюється у формі акціонерного товариства (закритого або відкритого) не менш як 20 засновниками - торговця­ми цінними паперами (банками, акціонерними товариствами, стату­тний фонд яких сформовано за рахунок виключно іменних акцій, та іншими товариствами, для яких операції з цінними паперами є ви­ключним видом їхньої діяльності). Засновники мусять мати дозвіл на здійснення комерційної і комісійної діяльності з цінними паперами. Частка статутного фонду, що належить одному акціонерові - торгов­цеві цінними паперами, не може перевищувати 5 відсотків.

Реєструються фондові біржі відповідно до Положення про державну реєстрацію фондових бірж та торговельно-інформацій­них систем, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2003 № 364.

Перелік документів, що подаються на реєстрацію до Державної комісії, вміщено в пункті 28 зазначеного Положення. Рішення про видачу Свідоцтва про реєстрацію фондової біржі (або про відмову у видачі - за наявності підстав) приймається не пізніше 30 кален­дарних днів з дня одержання передбачених Положенням документів. Для здійснення державної реєстрації фондової біржі до ДКЦПФР подаються такі документи:

1. заява про державну реєстрацію фондової біржі;

2. копія протоколу зборів засновників щодо створення фондо­вої біржі;

3. статут та засновницький договір фондової біржі;

4. список засновників, акціонерів, учасників фондової біржі із зазначенням найменування, місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, номера та терміну дії ліцензії на здійснення професійної діяльності
на ринку цінних паперів: діяльності по випуску та обігу цінних паперів, номерів телефонів;

5. документ, що засвідчує сплату засновниками внеску до ста­тутного фонду фондової біржі у розмірі, передбаченому чиннимзаконодавством;

6. копія договору, що передбачає передачу засновникам у влас­ність або користування приміщення (частини приміщення);

7. документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстра­цію фондової біржі.

Фондова біржа набуває прав юридичної особи з моменту її ре­єстрації. Підставою здійснення діяльності фондовою біржею є Свідоцтво про реєстрацію фондової біржі.

Статут та правила фондової біржі затверджуються її вищим ор­ганом - зборами акціонерів.

У статуті фондової біржі визначаються:

1. її найменування і місцезнаходження;

2. найменування і місцезнаходження засновників;

3. розмір статутного фонду;

4. умови і порядок прийняття в члени і виключення з членів фондової біржі;

5. права і обов'язки членів фондової біржі;

6. організаційна структура;

7. компетенція і порядок створення керівних органів;

8. порядок і умови відвідування фондової біржі;

9. порядок і умови застосування санкцій, встановлених фондо­вою біржею; ,

10. порядок припинення діяльності.

У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосують­ся створення і діяльності фондової біржі.

Правила фондової біржі є локальним нормативним актом, що регламентує її діяльність, пов'язану з торгівлею цінними папера­ми. У зв'язку з цим правила повинні передбачати:

1. види угод, що укладаються на фондовій біржі;

2. порядок торгівлі на фондовій біржі;

3. умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

4. умови і порядок передплати на цінні папери, що котирують­ся на фондовій біржі;

5. порядок формування цін біржового курсу та їх публікацію;

6. обов'язки членів біржі щодо ведення обліку та інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі, порядок їхньої діяльності;

7. систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

8. види послуг, що надаються фондовою біржею, і розмір пла­ти за них;

9. правила ведення розрахунків на фондовій біржі;

10. інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.

Порядок проведення торгів на фондовій біржі значною мірою подібний до порядку торгів на товарній біржі.

На фондовій біржі можуть укладатися вищезгадані види бір­жових угод - форвардні контракти та ф 'ючерсні контракти.

Державне регулювання щодо фондових бірж(як учасників ринку цінних паперів), включаючи й контроль за їх діяльністю, здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), Антимонопольний комітет України, інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством. Відповідно до ст. 38 Закону «Про цінні папери і фондову біржу», ст. 7 Закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Поло­ження про державних представників на фондових біржах, у депози­таріях та торговельно-інформаційних системах» (затверджено рішен­ням ДКЦПФР від 08.05.2001 р. № 14), ДКЦПФР призначає держав­них представників на фондових біржах, уповноважених здійснювати контроль за додержанням положень статуту та правил фондової біржі та брати участь у роботі керівних органів фондових бірж.

Основними завданнямиДержавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в частині здійснення контролю за діяльністю фон­дових бірж, зокрема, є:

здійснення державного регулювання та контролю за випус­ком і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, додержання законодавства у цій сфері;

захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цін­них паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у
межах своїх повноважень;

узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відпо­відно до покладених на неї завдань:

· реєструє правила функціонування організаційно оформлених ринків цінних паперів;

· встановлює порядок та видає дозволи на здійснення діяльно­сті по випуску та обігу цінних паперів, на депозитарну, реєстра­ційну, розрахунково-клірингову діяльність з цінними паперами та інші передбачені законодавством спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює ці дозволи (ліцензії) у разі порушення ви­
мог законодавства про цінні папери;

· встановлює порядок складання звітності учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України;

· визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з цінними паперами;

· встановлює порядок і здійснює державну реєстрацію фондових бірж та призначає державних представників на фондових біржах;

· встановлює вимоги та стандарти щодо обов'язкового роз­криття інформації емітентами та особами, які здійснюють профе­сійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення
інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства;

· координує роботу по підготовці фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійс­нюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить
сертифікацію фахівців;

· розробляє й організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери.

Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами ви­конавчої влади і відповідними органами самоврядування.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право:

· у разі порушення фондовою біржею законодавства про цінні папери, статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на фондовій біржі до усунення таких порушень;

· проводити самостійно чи разом з іншими відповідними ор­ганами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності фондових бірж;

· надсилати фондовим біржам обов'язкові для виконання роз­порядження про усунення порушень законодавства про цінні па­пери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства;

· надсилати матеріали в правоохоронні органи стосовно фак­тів правопорушень, за які передбачена адміністративна та кри­мінальна відповідальність, якщо до компетенції комісії не входить накладення адміністративних стягнень за відповідні правопору­шення;

· надсилати матеріали в органи Антимонопольного комітету України у разі виявлення порушень антимонопольного законо­давства;

· розробляти і затверджувати з питань, що належать до її ком­петенції, обов'язкові для виконання нормативні акти;

· порушувати питання про звільнення з посад керівників фондових бірж у випадках недодержання ними чинного законодавства України, з метою захисту інтересів інвесторів та громадян;

· призначати тимчасово (до двох місяців) керівників фондових бірж, зупиняти або припиняти допуск цінних паперів на фондові біржі або торгівлю ними на будь-якій фондовій біржі, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу на певний термін для захисту інтересів держави, інвесторів;

· вилучати під час проведення перевірок на строк до трьох діб документи, що підтверджують факти порушення актів законодав­ства про цінні папери.

Особливості припинення діяльності фондової біржі.Законо­давство передбачає особливі умови припинення діяльності фондо­вої біржі. її діяльність припиняється у тому разі, коли число членів біржі стає меншим за 10. Якщо у фондовій біржі залишилося 10 членів, її діяльність припиняється у випадку неприйняття нових членів протягом шести місяців.

Оскільки фондова біржа є акціонерним товариством, її діяль­ність припиняється відповідно до законодавства України про гос­подарські товариства.

 

 


Читайте також:

 1. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 2. VI.3.3. Особливості концепції Йоганна Гайнріха Песталоцці
 3. VI.3.4. Особливості концепції Йоганна Фрідриха Гербарта
 4. А. Особливості диференціації навчального процесу в школах США
 5. Агітація за і проти та деякі особливості її техніки.
 6. Аграрне виробництво і його особливості
 7. Аграрне право як галузь права, його історичні витоки та особливості.
 8. Аксіологія права у структурі філософсько-правового знання. Соціальна цінність права.
 9. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
 10. АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ЇЇ ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ
 11. Анатомо-фізіолгічні особливості
 12. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка та її вплив на його психологічні особливості й поведінку.
Переглядів: 784

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття, ознаки та види бірж | Організація діяльності нотаріату в Україні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.