Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами

Посередницька діяльність щодо випуску та обігу цінних папе­рів також є різновидом фінансової діяльності у сфері господарю­вання, яка характеризується такими ознаками:

є підприємницькою діяльністю;

регулюється:

кодексами: ГК України (параграф 3 «Посередництво у здійс­ненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа» глави 35); ЦК України (глава 63 «Послуги. Загальні положення», глава 68 «До­
ручення», глава 69 «Комісія», глава 70 «Управління майном»);

законами України: від 18.06.1991 р. «Про цінні папери і фон­дову біржу»; від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»; від 10.12.1997 р. «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних па­перів в Україні»; від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та дер­жавне регулювання ринків фінансових послуг»;

підзаконними нормативно-правовими актами, серед яких: Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах, затверджені наказом Дер­жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.1996 р. № 331; Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджені Державним комітетом з питань регуляторної політики та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2001 р. № 49/60 та ін.;

здійснюється суб'єктами господарювання зі специфічним статусом торговців цінними паперами, для яких операції з цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності або яким така діяльність дозволена законом; торговці цінними паперами можуть створювати фондові біржі, діяльність яких спрямовується виключ­но на організацію укладання угод купівлі-продажу та їх похідних;

різновидами посередницької діяльності, що здійснюється тор­говцями цінними паперами, є:

виконання за дорученням, від імені та за рахунок емітента обов'язків по організації передплати на цінні папери або їх реалі­зації іншим способом;

купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок ін­шої особи;

купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені та за свій рахунок;

діяльність з управління цінними паперами тощо;

• необхідність ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів (ст. 357 ГК України; п. 57 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності»), яке здійснюється ДКЦПФР відповідно до встановле­них умов (Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджені Державним комітетом з пи­тань регуляторної політики та Державною комісією з цінних папе­рів та фондового ринку від 14.03.2001 р. № 49/60);

• встановлення обмежень для торговців цінними паперами, які мають ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької дія­льності у сфері випуску та обігу цінних паперів у формі заборони:

безпосередньо або побічно володіти майном іншого торгов­ця цінними паперами, вартість якого перевищує розмір, встанов­лений законом;

здійснювати торгівлю: (а) цінними паперами власного випус­ку; (б) акціями того емітента, у якого він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного фонду.

Обоє 'язки торговця цінними паперами, пов 'язані з укладенням угод щодо цінних паперів:

1) у разі прийняття доручення на купівлю або продаж цінних паперів - надавати особі, за дорученням і за рахунок якої він (торговець цінними паперами) діє, інформацію про курс цінних паперів;

надавати фондовій біржі інформацію щодо всіх укладених ним угод з цінними паперами в строки і порядку, що визначені правилами фондової біржі;

дотримуватися спеціальних вимог до укладення угод щодо цінних паперів, встановлених законом;

вести бухгалтерський облік операцій з цінними паперами відповідно до спеціальних правил, встановлених актами законо­ давства.

Державне регулювання посередницької діяльності на ринку цінних паперів:

I.Мета державного регулювання: реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних; створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасни­ками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням ін­тересів суспільства; одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на фор­мування цін на ринку цінних паперів; забезпечення рівних можли­востей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів; захист прав учасників фондового ринку; дотри­мання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства; запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовіс­ної конкуренції на ринку цінних паперів; контроль за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

II.Форми державного регулювання:

нормативне регулювання: прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів, в т. ч. встанов­лення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів;

управління діяльністю торговців цінними паперами — окре­мі, визначені законом, управлінські повноваження: а) видача спе­ціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної діяльнос­ті на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю; б) заборона та зупинення на певний термін (до одно­го року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності спеціального дозволу (ліцензії) на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством; в) реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів та ін.;

- контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів щодо дотриманням ними вимог законодавства у цій сфері; створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють про­фесійну діяльність на ринку цінних паперів.

III. Спеціально уповноважений орган на ринку цінних паперів -Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), яка підпорядкована Президентові України і підзвітна Верховній Раді України; діє згідно із Законом України від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» і Указом Президента України від 14.02.1997 р. № 142/97, яким було затвер­джене Положення про ДКЦПФР.

 


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 3. Автоматизація касових операцій
 4. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 5. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 6. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 7. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 8. Аналіз ефективності кредитних операцій
 9. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 10. Аналіз пасивних операцій банку
 11. Аудит банківських та кредитних операцій
 12. Аудит витрат операційної та іншої діяльності
Переглядів: 734

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Страхування | Програмно-педагогічні засоби навчання для молодших школярів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.