Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами

Посередницька діяльність щодо випуску та обігу цінних папе­рів також є різновидом фінансової діяльності у сфері господарю­вання, яка характеризується такими ознаками:

є підприємницькою діяльністю;

регулюється:

кодексами: ГК України (параграф 3 «Посередництво у здійс­ненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа» глави 35); ЦК України (глава 63 «Послуги. Загальні положення», глава 68 «До­
ручення», глава 69 «Комісія», глава 70 «Управління майном»);

законами України: від 18.06.1991 р. «Про цінні папери і фон­дову біржу»; від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»; від 10.12.1997 р. «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних па­перів в Україні»; від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та дер­жавне регулювання ринків фінансових послуг»;

підзаконними нормативно-правовими актами, серед яких: Правила здійснення торговцями цінними паперами комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах, затверджені наказом Дер­жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.1996 р. № 331; Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджені Державним комітетом з питань регуляторної політики та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2001 р. № 49/60 та ін.;

здійснюється суб'єктами господарювання зі специфічним статусом торговців цінними паперами, для яких операції з цінними паперами становлять виключний вид їх діяльності або яким така діяльність дозволена законом; торговці цінними паперами можуть створювати фондові біржі, діяльність яких спрямовується виключ­но на організацію укладання угод купівлі-продажу та їх похідних;

різновидами посередницької діяльності, що здійснюється тор­говцями цінними паперами, є:

виконання за дорученням, від імені та за рахунок емітента обов'язків по організації передплати на цінні папери або їх реалі­зації іншим способом;

купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені, за дорученням і за рахунок ін­шої особи;

купівля-продаж цінних паперів, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені та за свій рахунок;

діяльність з управління цінними паперами тощо;

• необхідність ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів (ст. 357 ГК України; п. 57 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності»), яке здійснюється ДКЦПФР відповідно до встановле­них умов (Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджені Державним комітетом з пи­тань регуляторної політики та Державною комісією з цінних папе­рів та фондового ринку від 14.03.2001 р. № 49/60);

• встановлення обмежень для торговців цінними паперами, які мають ліцензію на здійснення будь-якого виду посередницької дія­льності у сфері випуску та обігу цінних паперів у формі заборони:

безпосередньо або побічно володіти майном іншого торгов­ця цінними паперами, вартість якого перевищує розмір, встанов­лений законом;

здійснювати торгівлю: (а) цінними паперами власного випус­ку; (б) акціями того емітента, у якого він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад п'ять відсотків статутного фонду.

Обоє 'язки торговця цінними паперами, пов 'язані з укладенням угод щодо цінних паперів:

1) у разі прийняття доручення на купівлю або продаж цінних паперів - надавати особі, за дорученням і за рахунок якої він (торговець цінними паперами) діє, інформацію про курс цінних паперів;

надавати фондовій біржі інформацію щодо всіх укладених ним угод з цінними паперами в строки і порядку, що визначені правилами фондової біржі;

дотримуватися спеціальних вимог до укладення угод щодо цінних паперів, встановлених законом;

вести бухгалтерський облік операцій з цінними паперами відповідно до спеціальних правил, встановлених актами законо­ давства.

Державне регулювання посередницької діяльності на ринку цінних паперів:

I.Мета державного регулювання: реалізація єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних; створення умов для ефективної мобілізації та розміщення учасни­ками ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням ін­тересів суспільства; одержання учасниками ринку цінних паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншої інформації, що впливає на фор­мування цін на ринку цінних паперів; забезпечення рівних можли­востей для доступу емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів; захист прав учасників фондового ринку; дотри­мання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства; запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовіс­ної конкуренції на ринку цінних паперів; контроль за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

II.Форми державного регулювання:

нормативне регулювання: прийняття актів законодавства з питань діяльності учасників ринку цінних паперів, в т. ч. встанов­лення правил і стандартів здійснення операцій на ринку цінних паперів;

управління діяльністю торговців цінними паперами — окре­мі, визначені законом, управлінські повноваження: а) видача спе­ціальних дозволів (ліцензій) на здійснення професійної діяльнос­ті на ринку цінних паперів та забезпечення контролю за такою діяльністю; б) заборона та зупинення на певний термін (до одно­го року) професійної діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності спеціального дозволу (ліцензії) на цю діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення такої діяльності згідно з чинним законодавством; в) реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів та ін.;

- контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів щодо дотриманням ними вимог законодавства у цій сфері; створення системи захисту прав інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та особами, які здійснюють про­фесійну діяльність на ринку цінних паперів.

III. Спеціально уповноважений орган на ринку цінних паперів -Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), яка підпорядкована Президентові України і підзвітна Верховній Раді України; діє згідно із Законом України від 30.10.1996 р. «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» і Указом Президента України від 14.02.1997 р. № 142/97, яким було затвер­джене Положення про ДКЦПФР.

 


Читайте також:

 1. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 2. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 3. Автоматизація касових операцій
 4. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 5. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення.
 6. Аналіз динаміки та структури валютних операцій
 7. Аналіз доходів та витрат від операцій з цінними паперами.
 8. Аналіз ефективності кредитних операцій
 9. Аналіз основних систем трудового і професійного навчання: предметної, предметно-операційної, операційної, операційно-предметної, системи ЦІП, операційно-комплексної тощо.
 10. Аналіз пасивних операцій банку
 11. Аудит банківських та кредитних операцій
 12. Аудит витрат операційної та іншої діяльності
Переглядів: 623

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Страхування | Програмно-педагогічні засоби навчання для молодших школярів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.033 сек.