Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Суб’єкти та об’єкти охорони праці.

План.

Тема 1. Загальні питання охорони праці.

Основним завданням при вивченні даної теми є оволодіння знаннями основних етапів розвитку вчення про охорону праці, термінів та визначень в галузі охорони праці.

1. Суб’єкти та об’єкти охорони праці.

2. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці.

3. Основні етапи розвитку вчення про охорону праці. Роль вітчизняної науки. Зв’язок охорони праці з іншими дисциплінами.

 

Охорона праці - як галузь людської діяльності - це система право­вих, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямова­них на збереження життя, здоров'я та працездатності людини у процесі її трудової діяльності. Основною метою охорони праці є створення безпеч­них умов трудової діяльності людини, забезпечення її високої та ефекти­вної працездатності.

Охорона праці як соціально-технічна дисципліна вивчає теоретичні та практичні питання безпеки праці, запобігання виробничому травмати­зму, професійним захворюванням і отруєнням, аваріям (катастрофам), пожежам і вибухам на виробництві. Вона вивчається з метою формуван­ня у майбутніх фахівців необхідного рівня знань та умінь з правових й організаційних питань охорони та гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, а також активної позиції щодо практичної реалізації головного принципу Конституції України - пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників відносно результатів виробничої діяльно­сті.

Предметом охорони праці як галузі знання є умови праці, а об'єктом її .дослідження виступає виробнича система, яка включає лю­дину, машину (виробниче устаткування) та середовище, в якому здійсню­ється виробничий процес.

 
 

Методологічною основою охорони праці є системний підхід до ви­вчення організації праці з точки зору її безпеки, функціонування системи «людина - машина - середовище», аналізу фізичних, хімічних, біологіч­них, психологічних та соціальних факторів безпеки виробничого процесу та її організаційного і правового забезпечення.

Структура охорони праці як навчальної дисципліни зображена на рис. 1.

Міждисциплінарний характер охорони праці зумовлює використання нею методів різних наук: статистики - для аналізу та прогнозування не­щасних випадків, професійних захворювань й аварій; економіки - для об­грунтування витрат на заходи щодо охорони праці; фізики, хімії, біології - для вивчення параметрів мікроклімату, наявності шкідливих і небезпе­чних факторів виробничого середовища, встановлення їх гранично допу­стимого рівня та ін. Охорона праці не тільки застосовує законодавчу базу з проблем галузі, але і творчо збагачує та адаптує її до новітніх техноло­гій та устаткування у нових економічних умовах.

 

 


Читайте також:

 1. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 3. Акти з охорони праці в організації.
 4. Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура.
 5. Актуальні питання управління земельними ресурсами та їх охорони
 6. Алкоголізм і безпека праці.
 7. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 8. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 9. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 10. Аналіз і оцінка стану охорони праці
 11. Аналіз продуктивності праці.
 12. Атестація робочих місць з шкідливими і небезпечними умовами праці.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка рівня і побудова рейтингових систем фінансового стану підприємств | Основні терміни та визначення в галузі охорони праці.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.