Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Договір комерційної концесії за українським законодавством

Система актів законодавства про комерційну концесію

В Україні правове регулювання відносин щодо комерційної концесії забезпечується:

Господарським кодексом: глава 36 «Використання у підприємни­цькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)», яка містить положення щодо: поняття та предмета дого­вору комерційної концесії (ст. 366); форми та реєстрації договору ко­мерційної концесії (ст. 367); комерційної субконцесії (ст. 368); винагороди за договором комерційної концесії (ст. 369); обов'язків пра-воволодільця (ст. 370); обов'язків користувача (ст. 371); обмеження прав сторін за договором комерційної концесії (ст. 372); відповідаль­ності правоволодільця за вимогами, що заявляються до користу­вача (ст. 373); зміни та розірвання договору комерційної концесії (ст. 374); наслідків зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця (ст. 375); законодавства про комерційну концесію (ст. 376);

Цивільним кодексом, глава 76 якого («Комерційна концесія» -статті 1115-1129) містить положення, які є аналогічними (з деяки­ми відмінностями) відповідним положенням ГК;

від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (в ре­дакції Закону від 11.07.2001 p.);

від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на винаходи і корисні мо­делі» (в редакції Закону від 01.06.2000 p.);

від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на знаки для товарів і по­слуг»;

від 15.12.1993 р. «Про охорону прав на промислові зразки»;

від 07.06.1996 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції» (передбачає захист від неправомірного використання комерційної таємниці, товарного знака та інших об'єктів права промислової влас­ності для досягнення переваг у сфері економічної конкуренції);

від 05.11.1997 р. «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем»;

підзаконними нормативними актами, серед яких:

постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» та інші нормативно-правові акти (див.: Розділ III «Майнова основа господарювання», тема 12 «Особливості правового режиму окре­мих категорій майна у сфері господарювання»).

 

Відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України договір комерційної концесії має такі характерні ознаки:

• предмет договору - право на використання об'єктів права ін­телектуальної та промислової власності: комерційного досвіду, ділової репутації, торговельних марок, промислових зразків, вина­ходів, творів, комерційних таємниць тощо; при цьому передбача­ється використання користувачем комплексу виключних прав

у певному обсязі із зазначенням або без зазначення території ви­користання щодо певної сфери підприємницької діяльності;

сторони договору: правоволоділець та користувач - суб'єкти підприємницької діяльності;

форма договору — повна письмова (у вигляді єдиного доку­мента, підписаного обома сторонами); недодержання цієї вимоги тягне за собою недійсність договору;

обов'язковість державної реєстрації договору органом, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, що виступає за до­говором як правоволоділець; у разі, якщо правоволоділець зареєст­рований як суб'єкт господарювання не в Україні, реєстрація дого­вору комерційної концесії здійснюється органом, який зареєстру­вав суб'єкта господарювання, що є користувачем; у відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір лише з дня його державної реєстрації;відсутність реєстрації договору позбавляє сторони права в разі спору посилатися на цей договір.

Обов 'язки сторін за договором:

І. Правоволодільця:

передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'я­заних із здійсненням цих прав;

видати користувачеві передбачені договором ліцензії (дозволи), забезпечивши їх оформлення у встановленому законодавством по­рядку;

якщо договором комерційної концесії не передбачено інше, пра­воволоділець також зобов'язаний: забезпечити реєстрацію договору комерційної концесії; надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та під­вищенні кваліфікації працівників; контролювати якість товарів (ро­біт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) корис­тувачем на підставі договору комерційної концесії;

//. Користувача (з урахуванням характеру та особливостей дія­льності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії):

використовувати при здійсненні передбаченої договором дія­льності торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконаних робіт, послуг, що надаються, якості таких самих товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконують­ся або надаються) безпосередньо правоволодільцем;

дотримуватися інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямо­ваних на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які во­ни могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та ін­шу одержану від нього конфіденційну інформацію;

сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагоро­ду, яка може виплачуватися користувачем правоволодільцеві у формі разових або періодичних платежів або в іншій формі, пе­редбаченій договором;

Обмеження прав сторін (правоволодільця і користувача),

що можуть передбачатися договором комерційної концесії:

обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогіч­ні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користу­вачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльно­сті на цій території;

обов'язок користувача не допускати його конкуренції з право­володільцем на території, на яку поширюється чинність договору комерційної концесії стосовно підприємницької діяльності, що здійснюється користувачем з використанням належних правово­лодільцеві прав;

відмова користувача від одержання за договором комерційної концесії аналогічних прав у конкурентів (потенційних конкурен­тів) правоволодільця;

обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування виробничих приміщень, що мають використовува­тися при здійсненні наданих за договором прав, а також їх вну­трішнє і зовнішнє оформлення;

Комерційна субконцесія (факультативна умова договору ко­мерційної концесії) - передбачене договором право користувача дозволяти іншим особам користування наданим йому комплексом прав або часткою цього комплексу прав на умовах комерційної субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі комерційної концесії;

Відповідальність сторін:

I. Форми відповідальності: відшкодування збитків; сплата штраф­них санкцій (неустойки) в розмірі та за порушення договірних зобо­в'язань, що визначаються договором; оперативно-господарські санкції;

Спеціальні положення щодо відповідальності правоволоді­льця: а) субсидіарна відповідальність за вимогами, що заявляються до користувача комерційної концесії у разі невідповідності якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем; б) за вимогами, що заявляються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, останній відпові­ дає солідарно з користувачем;

Інші негативні наслідки невиконання сторонами вимог за­кону: а) у разі визнання недійсним договору комерційної концесії вважаються недійсними укладені на його основі договори комер­ційної субконцесії; б) визнання недійсними обмежувальних умов договору, якщо ці умови суперечать законодавству.

Зміна та розірвання договору:

А. Можливість зміни договору комерційної концесії відповідно до положень, встановлених статтею 188 ГК (за згодою сторін або в судовому порядку на вимогу однієї з сторін), з обов'язковою ре­єстрацією змін (у відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на зміни договору лише з дня державної реєстрації такої зміни);

Б. Розірвання договору (з обов'язковою державною реєстра­цією) - за згодою сторін або в судовому порядку на вимогу однієї зі сторін;

• Особливості розірвання та припинення договору комерційної концесії:

I.Якщо договір укладено без зазначеного строку, кожна зі сто­рін такого договору має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону за шість місяців, як­
що договором не передбачений більш тривалий строк.

II.Договір комерційної концесії припиняється у разі: а) ви­знання правоволодільця або користувача банкрутом; в) у разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;

Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця:

а)у разі зміни торговельної марки чи іншого позначення пра-воволодільця, права на використання яких входять у комплекс прав за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нових позначень правовол о дільця, якщо користу­вач не вимагає розірвання договору; у разі продовження чин­ності договору комерційної концесії користувач має право вима­гати відповідного зменшення належної правоволодільцеві вина­городи;

б)якщо в період дії договору комерційної концесії припинило­ся право, користування яким надано за цим договором, договір продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач, якщо інше не передбачено догово­ром, має право вимагати відповідного зменшення належної право­ володільцеві винагороди.

Наслідки зміни сторін у договорі комерційної концесії: А) перехід виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності, визначений у договорі комерційної концесії, від право-володільця до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії;

Б) у разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за до­говором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня від­криття спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяль­ності або передасть свої права і обов'язки особі, яка має право за­йматися підприємницькою діяльністю.

 


Читайте також:

 1. Амстердамський Договір
 2. Аналіз комерційної здійснимості (спроможності) проекту
 3. Берестейський мирний договір УНР з державами німецько-австрійського блоку. Падіння радянської влади в Україні
 4. Брестський мирний договір
 5. Велике княжіння Руське» та остаточна втрата українськими землями удільності
 6. Виконавче резюме та викладення прогресивної виробничо-комерційної ідеї
 7. Відповідальність за невиконання, неналежне виконання договірних зобов’ язань
 8. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань
 9. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань
 10. Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України Договір вважається укладеним, якщо сторони у належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
 11. Всю сукупність теорій виникнення держави можна обєднати в наступні напрямки теорій: теологічну, патріархальну, договірну, органічну, класову, теорію насильства тощо.
 12. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС
Переглядів: 397

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії | Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.