Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Моделювання (реальне і математичне).

Методи екологічних досліджень

Екологія – комплексна наука. Вона використовує широкий арсенал різноманітних методів, які можна поділити на три основні групи:

1)польові спостереження;

2)польові і лабораторні експериментальні дослідження;

Як правило, в екології найбільш ефективним є комплексне використання натурних спостережень, вимірювань і досліджень, експериментальних лабораторних і польових досліджень, екологічного картування і математичного моделювання.

У сучасних екологічних дослідженнях широко використовують методи інших наук − хімії, фізики, геології, біології, математики. До таких належать:

методи реєстрації та оцінки якості довкілля, насамперед різні типи екологічного моніторингу, зокрема геоекологічний, біомоніторинг і біоіндикація, дистанційний аерокосмічний моніторинг;

методи кількісного обліку організмів і методи оцінки біомаси та продуктивності рослин і тварин;

вивчення особливостей впливу різних екологічних чинників на життєдіяльність організмів (як складні й тривалі спостереження в природі, так і експерименти в лабораторних умовах - токсикологічні, біохімічні, біофізичні, фізіологічні та ін.);

методи вивчення взаємозв’язків між організмамив багатовидових угрупованнях;

методи математичного моделювання екологічних явищ і процесів, а також імітаційне моделювання екосистем; моделювання від локальних до регіональних і глобальних екологічних процесів і ситуацій;

створення геоінформаційних систем і технологій для розв’язання екологічних питань різних масштабів і в різних сферах діяльності;

комплексний еколого-економічний аналіз стану різних об’єктів, територій, галузей виробництва;

технологічні методи екологізації різних виробництв з метою зменшення їх негативного впливу на довкілля;

медико-екологічні методи вивчення впливу різних чинників на здоров’я людей;

методи екологічного контролю стану довкілля: екологічна експертиза, екологічний аудит, екологічна паспортизація.

Оскільки серед перелічених методів сучасної екології в навчальній літературі найменш висвітлені методи біоіндикації, наведемо більш детальну характеристику цих екологічних досліджень.

Біоіндикація (лат. іndісаtіо − вказувати, виявляти) − метод оцінки абіотичних і біотичних чинників середовища за допомогою біологічних систем.

Організми або їх угруповання, життєві функції яких тісно корелюють з певними чинниками середовища і можуть викори­стовуватися для їх оцінки, називаються біоіндикаторами. Ними можуть бути рослини, тварини, мікроорганізми, гриби.

Форми біоіндикації:

неспецифічна, якщо різні чинники зумовлюють однакову реакцію;

специфічна − зміна, пов’язана лише з одним чинником;

чутлива − коли біологічний об’єкт реагує значним відхиленням життєвих проявів від норм;

акумулятивна − біоіндикатор накопичує дію чинника, але тривалий час її не виявляє;

пряма − чинник діє безпосередньо на біологічний об’єкт;

непряма − біоіндикація виявляється лише після зміни стану під впливом інших елементів, на які безпосередньо діє даний чинник;

рання − коли реакція організму помітна за низьких доз і короткочасної дії чинника і відбувається в місці впливу чинника на елементарні молекулярні або біологічні процеси.

Існує кілька типів чутливості біоіндикаторів відповідно до часу розвитку біоіндикаційних процесів:

1) біоіндикатор діє через деякий час, упродовж якого він не реагує на вплив (одноразова реакція), і одразу втрачає чутливість;

2) реакція миттєва, але триває певний час, а потім зникає;

3) біоіндикатор реагує з моменту появи зовнішнього впливу з однаковою інтенсивністю тривалий час;

4) після швидкої і сильної реакції відбувається її поступове згасання;

5) при появі стресора починається реакція, яка посилюється, досягаючи максимуму, а потім згасає;

6) реакція має синусоїдний характер і багаторазово повторюється.

Для біоіндикації можна використати організми з типами чутливості І, II, V.

Біоіндикатори використовують при здійсненні двох типів моніторингу:

пасивний моніторинг − дослідження видимих і непомітних пошкоджень чи відхилень від норми − ознак стресового впливу в організмів, що вільно живуть у природі;

активний моніторинг − виявлення впливу біотичних і абіотичних чинників на тест-організми, які перебувають у стандартизованих умовах на досліджуваній території.

Екологія широко використовує результати стихійних експериментів, які є наслідком виробничої діяльності людини (наприклад виверження вулкану, вирубка лісу, обвали, зсуви).

Важливим критерієм достовірності результатів спостережень та експерименту є відтворність. Вона досягається, як правило, багаторазовим повторенням спостережень та експериментів. Результати таких повторюваних спостережень або обліків у сукупності складають так звану вибірку.

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте сучасне визначення екології.

2. Пригадайте основні події в історії розвитку екології.

3. Що є об’єктом і предметом досліджень екології?

4. Як поділяють екологію залежно від розмірів досліджуваних об’єктів?

5. Назвіть основні структурні блоки сучасної екології.

6. Які ви знаєте основні завдання екології?

7. Поясніть, яке місце екології в системі інших наук і в чому полягає її взаємозв’язок з іншими науковими дисциплінами?

8. Дайте характеристику основним екологічним законам.

9. Сформулюйте закони Б.Коммонера і дайте їм пояснення.

10. Які методи використовуються при екологічних дослідженнях?

 


Читайте також:

 1. Алгоритм моделювання систем масового обслуговування
 2. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання
 3. Аналіз ризику через моделювання.
 4. Бізнес-моделювання в системі управління розвитком підприємства. Поняття та етапи формування бізнес-моделі
 5. Виберіть відповідне визначення поняття: Моделювання – це
 6. Відображення і моделювання процесів
 7. ВІЛЬНИЙ ПОШУК (у тому числі ВАЛІДАЦІЯ) ® ПРОГНОСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ® АНАЛІЗ ВИКЛЮЧЕНЬ
 8. Властивості економічної системи як об’єкту моделювання
 9. Деякі визначення, потрібні під час моделювання СМО
 10. Деякі підходи до моделювання в комбінованих інтелектуальних системах
 11. Економіко-математичне моделювання в науковій роботі
 12. Застосування стандартної комп’ютерної моделі «Джемпродж» для моделювання чисельності та складу населення.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні екологічні закони | Поняття біосфери. Межі, структура та компоненти біосфери

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.