Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Суть і призначення бюджетного контролю

Бюджетний контроль- сукупність заходів, що проводять контролюючі органи щодо перевірки законності, доцільності та ефективності формування і використання грошових фондів держави, органів місцевого самоврядування, уста­нов, що фінансуються з бюджетів різних рівнів.

Завдання бюджетного контролю:

· дотримання процедури складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету;

· дотримання бюджетного й податкового законодавства;

· контроль за правильністю формування доходів бюджету;

· перевірка ефективності й цільового використання бюджет­них коштів і коштів позабюджетних фондів;

· контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку і звітності;

· виявлення резервів збільшення доходів бюджету;

· контроль за організацією міжбюджетних відносин.

 

Елементи бюджетного контролю :

1)суб 'єкт;

2)об'єкт - грошові, розподільчі процеси при формуван­ні й використанні грошових фондів держави й місце­вого самоврядування;

3)предмет - стадії бюджетного процесу;

4)методи контролю;

5)процес контролю;

6)узагальнення та реалізація результатів контролю.

Предметом державного фінансового контролюу вузько­му розумінні є безпосередньо активи, що належать державі, у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчу­женні яких бере участь підконтрольний об'єкт, а також: кош­ти, що залишаються в розпорядженні підконтрольного об­'єкта у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюд­жетів, державних позабюджетних фондів, кредити, от­римані під гарантії Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правова діяльність підконтрольних об'єктів.

Об'єкти державного фінансового контролю— підконт­рольні об'єкти, що беруть участь у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчуженні активів, що нале­жать державі, коштів, що залишаються в їхньому розпо­рядженні у зв 'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи державних позабюджетних фондів та отри­манням кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України, а також: операції, що проводяться підконтрольними об'єк­тами з такими активами.

Принципи організації державного фінансового контролю:

1)Розмежування місця, ролі, завдань та функцій органів дер­жавного фінансового контролю згідно з установленим Консти­туцією та законодавством України розмежуванням компетенції законодавчої та виконавчої влади;

2)Функціональна, організаційна, персональна та фінансова незалежність органів державного фінансового контролю та їхніх посадових осіб від підконтрольних об'єктів;

3)Координація діяльності органів державного фінансового кон­тролю для уникнення дублювання в їхній роботі та забезпечення єдиної системи державного фінансового контролю на всіх рівнях державної влади.

Основними принципами здійснення державного фінансового контролю є: законність, обов'язковість, стратегічна спря­мованість, неупередженість, всебічність (всеосяжність), системність, плановість, регулярність (своєчасність), конкретність, економічність, гласність (за умови дотри­мання державної, службової, комерційної та іншої таємниці, що охороняється законом), дієвість.

 

 

Розрізняють певні види фінансового контролю, які класифіку­ються за наступними ознаками:

1. За періодичністю здійснення фінансовий контроль класифікуєть­ся на: попередній, поточний і наступний (ретроспективний).

1) Попередній фінансовий контроль здійснюється на етапі розг­ляду і прийняття рішень з фінансових питань, перед виконанням господарських операцій для запобігання нераціональним витра­там і безгосподарності, незаконним діям і різним втратам.

2) Поточний контроль здійснюється в процесі виконання госпо­дарських операцій і його основними завданнями є виявлення відхи­лень у процесі виконання робіт з метою вжиття необхідних за­ходів щодо усунення негативних чинників і закріплення позитив­ного досвіду.

3) Наступний (ретроспективний) фінансовий контроль — кон­троль за фінансовими результатами діяльності, що здійснюється після завершення господарських операцій. Основним завданням такого контролю є перевірка правильності та законності прове­дених господарських операцій на підприємствах, виявлення по­рушень і зловживань, а також розроблення заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків і запобігання їм у майбутньому.

2. За інформаційним забезпеченням фінансовий контроль поді­ляють на:документальний і фактичний.

1) Документальний контроль дає змогу визначити суть і дос­товірність господарської операції за даними первинної докумен­тації, облікових реєстрів і звітності, у яких вона знайшла відобра­ження в бухгалтерському, оперативному та статистичному обліку.

2) Фактичний контроль полягає у визначенні дійсного реального стану об'єкта перерахуванням, зважуванням, вимірюванням, ла­бораторним аналізом та ін. До об'єктів фактичного контролю належать: гроші готівкою в касі, основні засоби, матеріальні цінності, готова продукція, незавершене виробництво.

3. Щодо контролюючого об'єктафінансовий контроль класи­фікується на: зовнішній і внутрішній.

1) Зовнішній контроль здійснюється визначеними Конституцією України та незалежними конституційними органами в межах на­даних їм конституційних повноважень.

2) Внутрішній контроль здійснюється в межах виконавчої гілки державної влади.

4. Відносно власникафінансовий контроль поділяють на: внутрішньовідомчий і внутрішньогосподарський.

1) Внутрішньовідомчий контроль проводиться міністерствами, відомствами, органами державного управління стосовно діяль­ності підвідомчих їм підприємств та організацій у формі тематич­них перевірок та ревізій.

2) Внутрішньогосподарський контроль здійснюється власниками, апаратом управління підприємницьких структур відповідно до чинного законодавства стосовно діяльності цехів, бригад, діль­ниць, інших підрозділів підприємств. Основна відповідальність за внутрішньогосподарський контроль лежить на службі головного бухгалтера.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 4. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 5. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 6. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 7. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 8. Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю
 9. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 10. Бізнес-планування, його суть та призначення
 11. Біржова валютна торгівля та ступінь валютного регулювання і контролю
 12. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
Переглядів: 1301

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Звітність Державного казначейства | Методи бюджетного контролю

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.