Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Суть і призначення бюджетного контролю

Бюджетний контроль- сукупність заходів, що проводять контролюючі органи щодо перевірки законності, доцільності та ефективності формування і використання грошових фондів держави, органів місцевого самоврядування, уста­нов, що фінансуються з бюджетів різних рівнів.

Завдання бюджетного контролю:

· дотримання процедури складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету;

· дотримання бюджетного й податкового законодавства;

· контроль за правильністю формування доходів бюджету;

· перевірка ефективності й цільового використання бюджет­них коштів і коштів позабюджетних фондів;

· контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку і звітності;

· виявлення резервів збільшення доходів бюджету;

· контроль за організацією міжбюджетних відносин.

 

Елементи бюджетного контролю :

1)суб 'єкт;

2)об'єкт - грошові, розподільчі процеси при формуван­ні й використанні грошових фондів держави й місце­вого самоврядування;

3)предмет - стадії бюджетного процесу;

4)методи контролю;

5)процес контролю;

6)узагальнення та реалізація результатів контролю.

Предметом державного фінансового контролюу вузько­му розумінні є безпосередньо активи, що належать державі, у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчу­женні яких бере участь підконтрольний об'єкт, а також: кош­ти, що залишаються в розпорядженні підконтрольного об­'єкта у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюд­жетів, державних позабюджетних фондів, кредити, от­римані під гарантії Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правова діяльність підконтрольних об'єктів.

Об'єкти державного фінансового контролю— підконт­рольні об'єкти, що беруть участь у формуванні, розподілі, володінні, використанні та відчуженні активів, що нале­жать державі, коштів, що залишаються в їхньому розпо­рядженні у зв 'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи державних позабюджетних фондів та отри­манням кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України, а також: операції, що проводяться підконтрольними об'єк­тами з такими активами.

Принципи організації державного фінансового контролю:

1)Розмежування місця, ролі, завдань та функцій органів дер­жавного фінансового контролю згідно з установленим Консти­туцією та законодавством України розмежуванням компетенції законодавчої та виконавчої влади;

2)Функціональна, організаційна, персональна та фінансова незалежність органів державного фінансового контролю та їхніх посадових осіб від підконтрольних об'єктів;

3)Координація діяльності органів державного фінансового кон­тролю для уникнення дублювання в їхній роботі та забезпечення єдиної системи державного фінансового контролю на всіх рівнях державної влади.

Основними принципами здійснення державного фінансового контролю є: законність, обов'язковість, стратегічна спря­мованість, неупередженість, всебічність (всеосяжність), системність, плановість, регулярність (своєчасність), конкретність, економічність, гласність (за умови дотри­мання державної, службової, комерційної та іншої таємниці, що охороняється законом), дієвість.

 

 

Розрізняють певні види фінансового контролю, які класифіку­ються за наступними ознаками:

1. За періодичністю здійснення фінансовий контроль класифікуєть­ся на: попередній, поточний і наступний (ретроспективний).

1) Попередній фінансовий контроль здійснюється на етапі розг­ляду і прийняття рішень з фінансових питань, перед виконанням господарських операцій для запобігання нераціональним витра­там і безгосподарності, незаконним діям і різним втратам.

2) Поточний контроль здійснюється в процесі виконання госпо­дарських операцій і його основними завданнями є виявлення відхи­лень у процесі виконання робіт з метою вжиття необхідних за­ходів щодо усунення негативних чинників і закріплення позитив­ного досвіду.

3) Наступний (ретроспективний) фінансовий контроль — кон­троль за фінансовими результатами діяльності, що здійснюється після завершення господарських операцій. Основним завданням такого контролю є перевірка правильності та законності прове­дених господарських операцій на підприємствах, виявлення по­рушень і зловживань, а також розроблення заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків і запобігання їм у майбутньому.

2. За інформаційним забезпеченням фінансовий контроль поді­ляють на:документальний і фактичний.

1) Документальний контроль дає змогу визначити суть і дос­товірність господарської операції за даними первинної докумен­тації, облікових реєстрів і звітності, у яких вона знайшла відобра­ження в бухгалтерському, оперативному та статистичному обліку.

2) Фактичний контроль полягає у визначенні дійсного реального стану об'єкта перерахуванням, зважуванням, вимірюванням, ла­бораторним аналізом та ін. До об'єктів фактичного контролю належать: гроші готівкою в касі, основні засоби, матеріальні цінності, готова продукція, незавершене виробництво.

3. Щодо контролюючого об'єктафінансовий контроль класи­фікується на: зовнішній і внутрішній.

1) Зовнішній контроль здійснюється визначеними Конституцією України та незалежними конституційними органами в межах на­даних їм конституційних повноважень.

2) Внутрішній контроль здійснюється в межах виконавчої гілки державної влади.

4. Відносно власникафінансовий контроль поділяють на: внутрішньовідомчий і внутрішньогосподарський.

1) Внутрішньовідомчий контроль проводиться міністерствами, відомствами, органами державного управління стосовно діяль­ності підвідомчих їм підприємств та організацій у формі тематич­них перевірок та ревізій.

2) Внутрішньогосподарський контроль здійснюється власниками, апаратом управління підприємницьких структур відповідно до чинного законодавства стосовно діяльності цехів, бригад, діль­ниць, інших підрозділів підприємств. Основна відповідальність за внутрішньогосподарський контроль лежить на службі головного бухгалтера.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 4. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 5. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 6. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 7. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 8. Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю
 9. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 10. Бізнес-планування, його суть та призначення
 11. Біржова валютна торгівля та ступінь валютного регулювання і контролю
 12. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
Переглядів: 1197

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Звітність Державного казначейства | Методи бюджетного контролю

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.079 сек.