Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті

Здобуття вищої освіти передбачає розвиненість навичок писемного мовлення – того виду мовленнєвої діяльності, який має на меті передавання інформації в письмовій формі за законами раціональної та ефективної організації мисленнєво-мовленнєвого процесу. Під час писемного мовлення в комплексі діють певні психологічні механізми:

· механізм осмислення (усвідомлення) прочитаної або сприйнятої на слух інформації (установлення смислових зв’язків між поняттями; установлення логічних зв’язків між темою (відомим) і ремою (новим);

· механізм випереджувального синтезу (промовляння внутрішньою мовою кожного слова, яке записується; передбачення наступних слів і форм, зв’язку між ними; уявлення подальшого розкриття змісту на рівні окремого речення, великих фрагментів висловлювання, а також у межах висловлювання (тексту) в цілому;

· механізм пам’яті (насамперед оперативна пам’ять, оскільки при записуванні речень і тексту в цілому предмет висловлювання має постійно утримуватися в пам’яті), який служить засобом організації збереження інформації.

Якість писемного мовлення залежить безпосередньо від ступеня сформованості зазначених вище психологічних механізмів, при цьому очевидною є тенденція: чим вищий ступінь сформованості цих механізмів рідною мовою, тим легше й швидше вони спрацьовуватимуть в умовах роботи з іншомовними науковими джерелами.

Результати науково-дослідної роботи оформляють не лише у вигляді курсової або дипломної роботи. Вони узагальнюються також у кандидатських і докторських дисертаціях, авторефератах дисертацій, тезах доповідей, статтях, монографіях, методичних і практичних матеріалах, підручниках, навчальних посібниках тощо.

Для майбутнього фахівця, науковця дуже важливим є володіння методологією підготовки наукової публікації. Написання наукової статті, тез доповідей на конференцію повинно відповідати вимогам жанру публікації й відповідно сприйматися читачами та слухачами. Це висуває певні вимоги до логіки побудови їх, форми, стилю й мови.

Основним видом оперативної публікації про нові дослідження з конкретної тематики є наукова стаття, мета якої полягає в поданні інформації про проведену наукову роботу, одержані результати та визначенні напрямку для подальшої розробки теми, актуальних проблем, що потребують подальшого розв’язання.

Стаття – це невеликого розміру надрукована в часописі або збірнику наукова робота, присвячена певній проблемі, питанню й розрахована на фахівців, які розв’язують цю проблему.

За змістом статті поділяються на:

· наукові;

· науково-технічні;

· науково-методичні;

· дискусійні з конкретних досліджень;

· оглядові.

Як правило, у перших трьох статтях публікуються результати закінчених розділів дослідження, проводиться їх обговорення та робляться основні висновки.

У дискусійних статтях містяться спірні наукові положення. Вони публікуються для обговорення спірних питань у пресі.

Оглядова стаття (аналітична, тематична) містить систематизовані наукові відомості з будь-якого питання (теми, проблеми), отримані на основі аналізу першоджерел.

Також статті поділяються:

За читацьким призначенням:

· для вузького кола науковців;

· спеціалістів певної галузі (фаху) або кількох галузей (фахів);

· широкого загалу науковців тощо.

За кількістю авторів:

· один автор;

· два автори;

· авторський колектив.

Існують встановлені ВАК України вимоги щодо оформлення наукових статей. Тому наукова стаття подається до редакції в завершеному вигляді відповідно до вимог, що публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам’ятки автору. Оптимальний обсяг наукової статті – 0,5 – 0,7 авт. арк. Опублікувати статтю – це означає зробити науковий матеріал надбанням фахівців, які можуть використати його у своїй науковій чи практичній діяльності. Рукопис статті повинен мати повну назву роботи, прізвище та ініціали автора, анотацію (на окремій сторінці), список використаної літератури.

Приступаючи до написання статті за результатами якогось часткового дослідження, передусім необхідно скласти план. План середньої за обсягом статті (7 – 10 с.) може мати такий вигляд:

· вступ – постановка проблеми та її зв’язок з важливими практичними завданнями;

· останні дослідження й публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

· формулювання завдань статті; цей розділ тим важливий, що з нього читач визначає корисність для себе цієї статті; мета її випливає з постановки загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень, тобто стаття має ліквідувати якісь «білі плями» в загальній проблемі;

· виклад власне матеріалу дослідження (на це відводиться 75 – 80% обсягу статті). Тут слід наголосити на головному в матеріалах дослідження; подати методи вирішення поставлених завдань і викласти отримані результати. Якщо до обсягу статті немає суворих обмежень, то доцільно описати методику дослідження повніше;

· у закінченні наводяться висновки дослідження та коротко подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Деякі журнали публікують для авторів навіть вимоги до структури статей.

Наукові статті посідають чільне місце серед джерел інформації. Вони дають можливість значно оперативніше реагувати на назрілі проблеми сучасності. З позиції достовірності їх слід розглядати окремо за видами й залежно від того, до яких наук вони належать: природничо-технічних або гуманітарних.

Теоретична стаття має вирізнятися точністю доказів, застосуванням сучасних методів моделювання, залученням даних експериментальних досліджень. Теоретичні статті в галузі гуманітарних наук значно більше, ніж статті технічного, фізико-математичного профілю, насичені роздумами, порівняннями, логічними доведеннями. Достовірність їх змісту перебуває в залежності від достовірності вихідної інформації, використаної авторами.

Самостійне значення має інформаційна стаття в будь-якій науковій галузі. Така стаття оперативна й актуальна, вона містить стислий, конкретний виклад певних фактів, повідомлення про якусь подію, явище.

Про достовірність вихідної інформації свідчить не тільки характер першоджерела, а й науковий, професійний авторитет автора, належність його до тієї чи іншої наукової школи. У всіх випадках слід добирати тільки останні дані, найавторитетніші джерела, точно зазначати, звідки взято матеріали. До фактів з літературних джерел треба підходити критично. Не можна забувати, що життя постійно йде вперед, розвиваються наука, техніка й культура. Те, що вважалося абсолютно точним учора, сьогодні може виявитися неточним, а часом і неправильним.

Слід використовувати стандартні звороти у статті, виступі, доповіді, рефераті, наведені в табл. 17.

Отже, наукові статті посідають чільне місце серед джерел інформації. Вони дають можливість значно оперативніше реагувати на назрілі проблеми сучасності. Під час складання тексту наукової статті фахівцеві слід не тільки дотримуватися структурної організації наукової інформації, але й будувати зміст наукового знання відповідно до вимог, зокрема й мовних, певного жанру.


Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 9. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 10. V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
 11. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 12. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Основні правила запису бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань | Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.