Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Фінансово економічний механізм функціонування ВНЗ

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів.

Удосконалення роботи науково-методичних комісій.

Розвиток видавничої справи

Для розжитку видавничої спра­ви передбачити: розроблення но­рмативних документів, що відкри­вають шлях для створення й ус­пішної діяльності університетсь­ких видавництв, систему заходів, що стимулюють організаційно, морально та матеріально підгото­вку та систематичне оновлення навчально-методичних видань; Підготовку пропозицій щодо ко­нтролю за цінами на навчальну літературу та її здешевлення, вдо­сконалити систему одержання грифів Міністерства освіти І нау­ки України на базі незалежного рецензування для забезпечення високого наукового І навчально-методичного рівня підручників та навчальних посібників.

Для вдосконалення роботи науково-методичних комісій необхідно: вжити заходів щодо обміну до­свідом та впровадження передо­вих форм І методів навчання на регіональному та державному рі­внях, розробити систему постій­ного оновлення та вдосконален­ня науково-методичного забезпе­чення навчально-виховного про­цесу у вищих навчальних закла­дах України, розробити систему формування та ротації складу ко­місій

Для вдосконалення системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів необхідно, роз­робити цілісну систему пошуку та відбору талановитої молоді для вступу до аспірантури, у підгрунті якої — впровадження на­скрізної дослідної тематики від написання курсових робіт, кон­курсних наукових праць — до ди­пломних робіт та дисертаційних досліджень, організувати систе­му стажування в наукових центрах України та за кордоном, створити молодіжні наукові центри при вищих навчальних закладах, розробити систему під­тримки та заохочення таланови­тої молоді до наукової роботи, створити механізм прогнозуван­ня потреб вищої освіти в науко­во-викладацьких кадрах еконо­мічного профілю, створити си­стему більш сприятливих мате­ріальних та творчих умов для підготовки І закріплення у ви­щих навчальних закладах докто­рів І кандидатів наук, удоскона­лити процедуру конкурсного від­бору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних пра­цівників І керівного складу ви­щих навчальних закладці та тех­нології їх атестації за підсумка­ми роботи, реорганізувати сис­тему перепідготовки І підвищен­ня кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівни­ків з орієнтацією на Інновацій­ні зміни в системі економічної освіти, використання сучасних Інформаційних І комунікаційних засобів

Для формування і вдосконалення економічного механізму функ­ціонування Інших навчальних за­кладів необхідно: створити сис­тему багатоканального фінансу­вання вищої освіти та сприят­ливих умов щодо самостійного пошуку й залучення вищими на­вчальними закладами додатко­вих коштів, розробити нормати­вно-правову базу для забезпе­чення економічної незалежнос­ті вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, розро­бити нормативні акти, що від­кривають можливості вищим на­вчальним закладам для співзасновництва і співучасті в створен­ні І спільному фінансуванні з рі­зними організаціями (в тому чи­слі І зарубіжними) нових навча­льних закладів, впровадити но­рмативне фінансування держа­вного стандарту економічної освіти, підготовки фахівців від­повідних освітньо-кваліфікацій­них рівнів, що здійснюється за державними замовленнями

2.19. Інтеграція вищої економічної освіти у світовій освітній простір.

Для інтеграції у силовий освіт­ній простір та приєднання Украї­ни до Болонського процесу необ­хідно: Істотно підвищити ефекти­вність І якість міжнародної дія­льності українських вищих на­вчальних закладів, розширити експорт освітніх послуг, уведен­ня спільних освітніх програм, впровадити заходи щодо взаєм­ного визнання І встановлення ек­вівалентності документів про ви­щу і післядипломну професійну освіту, про вчені звання України та Іноземних держав, створити систему взаємодії національних та міжнародних освітніх асоціа­цій, організацій з питань впро­вадження єдиних підходів до змі­сту, тривалості, структури І кри­теріїв якості освіти, вжити захо­дів щодо адаптації навчального процесу відповідно до норм між­народної практики, а саме вне­сти зміни у співвідношення часу аудиторних І самостійних занять на користь останніх, узгодити ме­тоди контролю якості знань, під­вищити Інтенсивність вивчення окремих дисциплін, концентро­ваного їх вивчення в обсязі не менш як чотири години на тиж­день, забезпечити студентам мо­жливість обирати викладача, створити умови для освоєння ви­кладачами І студентами міжнаро­дних джерел Інформації, надхо­дження Іноземних підручників І журналів до бібліотек, організу­вати переклад І адаптацію визна­них у світ наукових праць та на­вчальних матеріалів зарубіжних вчених.

 

6. Класичний університет України і Болонський процес


Читайте також:

 1. II. МЕХАНІЗМИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.
 2. V Процес інтеріоризації забезпечують механізми ідентифікації, відчуження та порівняння.
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 5. Адвокатура — неодмінний складовий елемент механізму забезпечення прав людини.
 6. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 7. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 8. Адміністративно-командна система, її ознаки та механізм функціонування.
 9. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 10. Адміністративно-територіальний устрій та соціально-економічний розвиток
 11. Аеробний механізм ресинтезу АТФ
 12. Акти застосування норм права в механізмі правового регулювання.
Переглядів: 520

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Підвищення конкурентоспроможності випускників та розвиток системи. | ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.