Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Підвищення конкурентоспроможності випускників та розвиток системи.

Поглиблення зв'язків між економічною освітою і практикою

Впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес

Дія впровадження наукових до­сліджень у навчальний процес по­трібно забезпечити: орієнтацію економічної науки у ВНЗ на роз­виток відповідних економічних спеціальностей, залучення нау­ковців Національної академії на­ук України, Академії педагогіч­них наук України, Академії ме­дичних наук України, Українсь­кої академії аграрних наук, Ака­демії правових наук України до педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах, відроджен­ня практико-орієнтованих науко­вих шкіл | побудову принципово нових моделей прикладних дослі­джень, що сприяють розвитку економічної освіти, цільове фі­нансування перспективних при­кладних досліджень І соціально-освітніх проектів, удосконален­ня традиційних І пошук сучасних форм у змісті та методиках на­вчання, подальше вдосконален­ня номенклатури наукових спе­ціальностей, що відображали б сучасний стан І тенденції світо­вого розвитку економічної нау­ки, забезпечити Інтеграцію ака­демічної І вузівської науки, ство­рення організаційних форм спі­льної наукової та науково-педагогічної діяльності, забезпе­чити вдосконалення системи під­готовки та атестації науково-педагогічних кадрів.

Висока якість підготовки сучас­ного фахівця забезпечується поєд­нанням фундаментальних та спе­ціальних знань Із практичною під­готовкою Для наповнення цих процесів сучасними підходами і змістом треба: вжити заходи) на державному рівні щодо створен­ня підприємствами та організа­ціями різних форм власності не­обхідних умов для проходження практики студентами, розробити нові форми практичної підгото­вки через створення навчально-тренінгових фірм, бізнес-інкубаторів, Індивідуальні завдання, що розвивають практичні вміння та навички студентів, розширити можливості набуття науково-пе­дагогічними працівниками прак­тичного досвіду з допомогою ста­жування на діючих підприємст­вах, спрямувати співробітництво між викладацьким складом ви­щих навчальних закладів І фахівцями-практиками в напрямі взаємоконсультування, підбору навчального матеріалу для ство­рення кейсів, залучати до навча­льного процесу провідних фахі­вців діючих підприємств, органі­зацій та установ, організувати мо­ніторинг ринку пращ та ефекти­вну систему сприяння працевла­штуванню випускників економі­чних закладів освіти та факуль­тетів

Для розв'язання цієї вроблена необхідно: розробити та впрова­дити у вищих навчальних закла­дах якісно нові форми працевла­штування випускників підготов­ку до входження на ринок пращ, ярмарки вакансій, формування та постійне оновлення бази даних про місця працевлаштування та картотеки претендентів тощо, роз­робити програму заходів, спрямо­ваних на Інтеграцію Інтересів ро­ботодавців, вищих навчальних за­кладів І випускників цих закладів з питань працевлаштування, створити на базі наявних держа­вних, приватних І громадських ор­ганізацій систему консультуван­ня, Інформаційного й освітянсь­кого сприяння працевлаштуван­ню, використовувати досвід зару­біжних вищих навчальних закла­дів для підвищення рівня конку­рентоспроможності вітчизняних випускників.


Читайте також:

 1. Pp. Розвиток Галицько-волинського князівства за Данила Романовича
 2. V Розвиток кожного нижчого рівня не припиняється з розвитком вищого.
 3. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 4. Адміністративно-територіальний устрій та соціально-економічний розвиток
 5. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 6. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток певних властивостей характеру на шкоду іншим, в результаті чого погіршуються відносини з оточуючими людьми.
 7. Аналіз конкурентоспроможності фірм Ж-Ж. Ламбена
 8. Аналіз методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності фірми
 9. Біоценоз – це сукупність усіх живих організмів в рамках даної екосистеми.
 10. Бурхливий розвиток емпіричної соціології
 11. В основi ефективності iнформацiйних технологій лежить концепцiї системи.
 12. Вiковi особливостi волi. Розвиток i формування волi
Переглядів: 478

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу | Фінансово економічний механізм функціонування ВНЗ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.