Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Постачальник. Покупець

ЗМІСТ УМОВ ДОГОВОРУ

Преамбула - це вступна частина договору, в якійвказується номер, місце і дата підписання договору,визначаються сторони (підприємства, фірми), від імені яких укладається договір.

Предмет договору визначає назву, кількість і розгорнутий асортимент належних поставці товарів, якість і комплектність товарів і є одним з основних положень договору. Кількість товарів, що підлягають постачанню, визначається на основі вивчення попиту споживачів з урахуванням діяльності конкурентів та зміни умов ринку (поява нових товарів, виробників тощо). Якщо кількість товарів не може бути визначена будь-яким конкретним числом, а потребує розшифрування як щодо асортименту, так і строків поставки, то до договору додається специфікація.

Специфікація - невід'ємна частина договору, в якій обумовлюється кількість товарів, що підлягають постачанню, розгорнутий асортимент з щоквартальним розподілом і визначенням місячного і внутрімісячного постачання за строками, передбаченими в тексті договору (рис. 4).

Ціни на товари і загальна сума договору відносяться до суттєвих умов договору. Ціни визначаються угодою партнерів і вказуються або в договорі, або в специфікації; можливе погодження цін в протоколі, який є частиною договору. Під час встановлення цін враховуються особливості поставки. Якщо передбачається постачання товарів на склад покупця, то в ціну договору включаються транспортні витрати і витрати на страхування вантажів. Якщо передбачається постачання продукції зі складу продавця (самовивіз), то ціна договору враховує тільки вартість товарів.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

до договору № від "___ "__________ 200_р., укладеному

між ____________________ та ______________

на поставку в і кварталі 200 р.  
Асортимент Од. виміру Кількість Ціна, грн. Сума, тис.грн. Примітки
                       

 

Рис. 4' Зразок специфікації до договору постачання товарів

Ціна в договорі може бути твердою (фіксованою) і плаваючою, тобто з наступною фіксацією. При вказанні твердої ціни в договорі визначається конкретна цифра, яка не підлягає змінам при оплаті за товари по­купцем. Загальновідомо, що в умовах інфляції фіксовані ціни вигідні тільки покупцям. Тому постачальники, щоб застрахувати себе від збитків, вимагають передбачення в договорі 100% передоплати.

Якщо в момент укладення договору важко визначити конкретну ціну, то сторони можуть передбачити фіксацію початкової ціни, яка протягом виконання договору може змінюватися, за узгодженим партнерами методом. Така ціна називається плаваючою, тобто ця ціна є по суті ринковою в момент виконання договору. Плаваюча ціна з наступною фіксацією в договорі не відображається. В цьому випадку в розділі "Особливі умови постачання" вказуються точні способи визначення плаваючої ціни.

Строки постачання товарів - це узгоджені контрагентами дати або періоди, коли товари повинні бути поставлені продавцями у встановлені договором пункти. Строки постачання товарів повинні забезпечувати ритмічність надходження товарів і безперебійність торгівлі ними. При їх встановленні обов'язково враховуються фізико-хімічні властивості товарів, які визначають строки реалізації товарів.

Вимоги до тари і упакування можуть викладатися в тексті договору або посиланням на відповідні стандарти чи ТУ, а порядок повернення тари зазначається в договорі.

В тому випадку, коли при поставці товарів необхідне їх упакування і маркування, в договорі робиться застереження щодо виду і характеру упакування, її якості, розмірів і способів оплати, а також нанесення на упакування маркірування. До упакування ставляться загальні і спеціальні вимоги. Відповідно до загальних вимог упакування повинне забезпечувати збереження вантажів за вибраного способу транспортування. В договорі передбачається відповідальність постачальника за постачання продукції в упакуванні, що не відповідає умовам постачання. Одержуючи товари в пошкодженому упакуванні покупець складає комерційний акт, згідно з яким постачальник повинен відшкодувати покупцю збитки. Інколи по­шкодження упакування прирівнюється до порушення якості товарів.

У обов'язки постачальника входить також маркування товарів. Зміст маркірування погоджується партнерами і вказується в договорі. При цьому виходять з того, що в комерційній діяльності маркірування товарів повинно:

- бути джерелом товаросупроводжувальної інформації (реквізити покупця, номер договору, номер місця, кількість місць в партії тощо);

- вказувати транспортним організаціям на правила поводження з вантажем;

- попереджувати про небезпеку у випадку неправильного пово­дження з вантажем.

Порядок відвантаження, доставки і здавання товарів також повинні бути передбачені під час укладання договору. Витрати на транспортування товарів можуть бути доволі значними, тому ще до укладання договору слід чітко визначити, чи будуть транспортні витрати включатися в ціну товарів за доставки товарів постачальником. Слід також враховувати і те, що днем виконання зобов'язання вважається:

- за відвантаження товарів постачальниками іногороднім покупцям -дата здавання товарів органам транспорту чи зв'язку;

- за здавання на складі покупця чи постачальника - дата підписання приймально-здавального документа. Якщо відвантаження товарів здійснюється не покупцеві за договором, а названому ним товароодержу-вачу, який не має договірних відносин з постачальником за договором, то покупець має вислати йому відвантажувальні рознарядки, копії яких направляються одержувачам товарів.

Відвантажувальна рознарядка — це розпорядчий документ, в якому покупець за договором вказує своєму постачальнику, кому конкретно і за якою адресою, в які строки, кількості і асортименті він має відвантажувати закуплений покупцем товар.

Порядок і строки подання рознарядок передбачаються в договорі. В разі невиконання цього зобов'язання покупцем, постачальник має право вимагати від нього сплати вартості товарів, підтвердивши фактичну їх на­явність документом, або перенести строк постачання.

В договорі повинно передбачатися приймання товарів за кількістю і якістю як попереднє, так і остаточне. Попереднє приймання має метою встановлення відповідності товару умовам договору. Остаточне прийман­ня означає фактичне виконання договору за кількістю і якістю. Порядок приймання товарів обумовлюється в договорі посиланням на чинні інструкції чи викладається в тексті договору.

В умовах важкого фінансового стану більшості підприємств надзвичайно важливе значення маєвибір порядку розрахунків за товари. Розрахунки між підприємствами здійснюються, як правило, в безготівковому порядку через банк шляхом перерахування грошей з рахунку покупця на рахунок постачальника. В окремих випадках оплата за товари може здійснюватися готівкою.

За безготівкових розрахунків найчастіше використовуються платіжні доручення, акредитиви та чеки. За згодою сторін можуть також проводитися заліки взаємних заборгованостей, які можуть здійснюватися і без участі банків (бартерні операції).

В договорі може передбачатися часткова або повна передоплата за товари.

Санкції за невиконання сторонами своїх зобов'язань і відшкодування збитків. В цьому розділі договору визначаються розміри і максимальні суми штрафів при порушенні сторонами своїх конкретних зобов'язань. До постачальників застосовуються санкції при порушенні ним строків, умов постачання, якості то­варів, упакування, до покупців - за затримання платежів.

Урегулювання спорів під час постачання товарів може бути здійснено двома способами: судовим, або арбітражним. Способи врегулювання спорів повинні бути відображені в договорі.

Порядок розірвання договорів передбачається чинним зако­нодавством або обумовлюється конкретним положенням в тексті договору.

А ТЕПЕР ПОДУМАЄМО!

ТзОВ "Мрія" 25 листопада 2000 р. уклало договір на поставку кондитерських виробів з АТ "Продтовари", відповідно до якого сторони повинні погоджувати ціни за 15 днів до початку поставки, із грудня 2000 р. АТ "Продтовари" телефонограмою запросило представника ТзОВ "Мрія" для погодження цін на товари, однак той не з'явився. 12 січня 2001 р. АТ "Продтовари" відвантажило в адресу ТзОВ "Мрія" партію кондитерських виробів, однак ТзОВ від їх приймання і оплати відмови­лося. Яка із сторін договору порушила свої зобов'язання?

 

ЧИ ЗНАЄТЕ ТЕПЕР ВИ:

1. Яке значення відіграють господарські зв'язки торгівлі з промисловістю в економіці держави?

2. Яка структура господарських зв'язків торгівлі з промисловістю викори­стовується під час постачання різних груп товарів і чим вона визначається?

3. Які основні завдання стоять перед організаційно-правовим регулюван­ням взаємодії суб'єктів на ринку?

4. Яку роль відіграють договори в комерційній діяльності підприємств?

5. У чому полягає суттєва відмінність договору купівлі-продажу товарів від договору постачання товарів?

6. На обґрунтуванні яких основних умов договору постачання слід зверта­ти особливу увагу в умовах перехідної економіки?


Читайте також:

  1. Даний підхід передбачає, що покупець не заплатить за об»єкт суму, більшу вартості відомої йому власності, що має таку ж корисність.
  2. Покупець ф’ючерсного контракту називається стороною, що має довгу позицію (long), а продавець - стороною, що має коротку позицію (shot).
  3. Ціна – це сума грошей, яку покупець готовий заплатити, а виробник - продати товар.
  4. Чому покупець купує Ваш товар?
Переглядів: 849

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
СТРУКТУРА ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ | Конфлікт як складний соціальний феномен

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.013 сек.