Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Передмова

Спеціалізація господарсько-правова

Галузь знань Право

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ЗАТВЕРДЖУЮ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій

Кафедра фундаментальних юридичних дисциплін

 

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи

_____________ О. М. Головко

 

«____»_____________ 2012 р.

 

 

 

з дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн»

 

 

Напрям підготовки (спеціальність) “Правознавство” (6.030401)

Освітньо-кваліфікаційний рівеньбакалавр

 

м. Харків

 

2012 р.

 

 

Робоча навчальна програма з Історія держави і права зарубіжних країн для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) “Правознавство” (6.030402) на 41 арк.

 

  СХВАЛЕНО Науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ _______________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік )     ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою навчально-наукового інституту права та масових комунікацій   ________________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.)
  ПОГОДЖЕНО Секцією науково-методичної ради з гуманітарних, соціальних та економічних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ _______________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) ______________ ________________ (підпис) (П.І.Б.)   ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні кафедри фундаментальних юридичних дисциплін ________________________ Протокол № _______ (дата, місяць, рік ) _______________________ _____________________________ (підпис) (П.І.Б.)    

 

 

Рецензенти:

Рум`янцев В. О.– декан факультету підготовки професійних суддів Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;

 

Гавриленко О. А. – професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент.

 

Розробники: М.Ю. Бурдін., О.М. Головко., Б. Г. Головко, Л. О. Зайцев, В. Є. Кириченко, Ю. А. Холод – Харків: ННІ ПМК Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.

 

Ó БурдінМ.Ю, Головко О.М., Головко Б. Г., Зайцев Л. О., Кириченко В. Є., Холод Ю. А., 2013.

© ННІ ПМК Харківський національний університет внутрішніх справ.


 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Шифри та назви галузі знань, код та назва напряму підготовки, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ЕСТS – 4,5 Загальна кількість годин – 162 Кількість модулів – 3 Змістових модулів – 4 ____0304_____ Право; (шифр галузі) (назва галузі знань) 6.030401 “Правознавство”; (код напряму (назва напряму підготовки або спеціальності) або спеціальності)   _______________ «бакалавр»_____________ (назва ОКР)   Цикл підготовки ___________ (назва циклу) Навчальний курс ____І______ (номер) Семестр ________І, ІІ_______ (номер)   Види контролю: Підсумковий модульний контроль – екзамен.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи – 6     Розподіл навчальної дисципліни за видами занять: (денна форма навчання) Лекції – 32; (години) Семінарські заняття – 34; (години) Практичні заняття – _0_; (години) Лабораторні заняття – _0_; (години) Самостійна робота – 96; (години)   Індивідуальні завдання: Курсова робота – __0________ (кількість; № семестру) Реферати (тощо) – __3____2_ (кількість; № семестру)
Розподіл навчальної дисципліни за видами занять: (заочна форма навчання)   Лекції – 8; (години) Семінарські заняття – 6; (години) Практичні заняття – ___0__; (години) Лабораторні заняття – ___0__; (години) Самостійна робота – _134__; (години)   Індивідуальні завдання:   Курсова робота – __0________ (кількість; № семестру) Реферати – _____1_______1__ (кількість; № семестру  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

2.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» є оволодіти необхідними знаннями для кращого пізнання сутності, функцій і соціального призначення держави, її правової системи, перспективи і можливості їх розвитку.Розвинути загальну політико-правову культуру студента.

2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» є з’ясування питання виникнення, розвитку, суті та причин падіння різних історичних типів держав і систем права, форми цих держав і права, їхні різновиди, причини, суть і наслідки організаційних та структурних змін в державному апараті та системах права різних країн світу, які, попри різні епохи свого існування, залишили значний слід в історії людства, досвід яких широко використовувався (й використовується надалі) наступними поколіннями.

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати : – учбовий програмний матеріал з історії держави і права зарубіжних країн; – основні закономірності та особливості суспільно-політичних явищ в історії різних країн та їх груп у цілому;

вміти: – орієнтуватись у нормативному матеріалі, вміти знайти у хрестоматіях і збірниках відповідний нормативний акт, статтю. Навчитись усвідомлювати зміст найважливіших нормативних актів; – навчитися аналітично мислити, самостійно систематизувати та узагальнювати матеріал з історії держави і права; – робити висновки, давати оцінки фактам і подіям, нормативним актам тощо; – надавати характеристику важливим державно-правовим і політичним інститутам як в цілому, так і окремих важливих країн; – вміти проводити порівняльний аналіз різних державно-правових явищ та інститутів;

 

 

3. Програма навчальної дисципліни

 


Читайте також:

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. Передмова
 9. Передмова
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
Переглядів: 677

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Государства-члены СНГ | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.035 сек.