Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Суб’єкти контролю та їх види.

Державна інспекція з контролю за цінами.

Ця інспекція знаходиться у складі Мінекономіки України. Головною функцією цієї інспекції є перевірка економічного обґрунтування ціни у всіх галузях народного господарства.

Методичне забезпечення міністерств, відомств, об'єднань, підприємств вказівками про порядок застосування законодавства по контролю за цінами.

В умовах формування ринкових відносин виникає ряд суперечностей, які можуть породжувати протизаконні та інші негативні дії, які повинні попереджатися за допомогою контролю на основі чинного законодавства.

Ринкова економіка ставить перед підприємцями, незалежно від форм власності і господарювання, питання: яку продукцію необхідно проводити і в яких об'ємах, щоб одержати максимальний прибуток; наскільки ця продукція буде конкурентоздатною за якістю і собівартості; який товар вигідніше реалізовувати на внутрішньому або зовнішньому ринку? Відповідь на ці і ряд інших питань власника капіталу разом з іншими функціями, зокрема, дає незалежний аудиторський контроль.

Попередній ФГК на стадії підготовки управлінських рішень в бізнесі є засобом оптимізації маркетингової діяльності.

Таким чином, ФГК в умовах формування ринкових відносин наділяється функцією каталізатора зростання виробництва конкурентоспроможності продукції для задоволення соціальних і економічних потреб населення.

Господарська діяльність в умовах ринкової економіки узагальнюється з використанням грошового вимірника, тобто фінансового критерію. Тому в системі економічного контролю сформувався фінансовий контроль. Змістом цього контролю є виробничі відносини і продуктивні сили в сфері макро- і мікроекономіки господарської діяльності. У сфері макроекономіки функціонує державний фінансово- економічний контроль, який здійснює Рахункова палата Верховної Ради України. Об'єктами його є Державний бюджет України (формування і витрачання), кошториси найвищих органів державної виконавчої, судової влади, іноземні валютні кредити, іноземні інвестиції у великомасштабні програми і т.д.

На рівні мікроекономіки функціонує фінансово - господарський контроль, який здійснюють Державна контрольно-ревізійна служба України і контрольно-ревізійні підрозділи власників капіталу, а також за замовленням останніх — незалежні аудиторські організації (фірми).

Фінансово-господарський контроль в Україні здійснюється державними контрольними органами, суспільним і незалежним аудиторським контролем, а також самими власниками капіталу, вкладеного в підприємницьку діяльність. Так, від Міністерства фінансів України фінансово-господарський контроль на підприємствах, в об'єднаннях, концернах, корпораціях здійснює Головна державна податкова адміністрація; від місцевих Рад народних депутатів і їх комісій — контрольно-ревізійні підрозділи; незалежний контроль здійснюють аудиторські фірми. Власник, який має в своїй підприємницькій діяльності госпрозрахункові підприємства, організації, здійснює фінансово-господарський контроль за їх діяльністю через бухгалтерію, спеціальні контрольно-ревізійні служби, а також підрозділи внутрішнього аудиту.

Фонд державного майна України є державним органом, який проводить державну політику у сфері приватизації державного майна, виступає орендодавцем майнових комплексів, що є загальнодержавною власністю. До численних функцій, виконуваним Фондом, відносяться контрольні. Зокрема, Фонд має право контролювати використання нормативних документів з питань управління державним майном і його приватизації, обов'язкових для використання органами державної виконавчої влади і іншими юридичними особами; проводити інвентаризацію загальнодержавного майна, яке відповідно до державної програми приватизації підлягає приватизації, а також здійснювати аудиторські перевірки ефективності його використання.

Міністерство економіки України контролює виконання планів економічного і соціального розвитку держави, затверджених Верховною Радою України, виявляє відхилення від заданих параметрів розвитку окремих галузей народного господарства і вживає заходи по їх запобіганню.

Міністерство фінансів України і його місцеві органи здійснюють контроль за своєчасним виконанням підприємствами і організаціями зобов'язань перед бюджетом по внесках обов'язкових платежів. Контролюють правильне і економне використання бюджетних коштів, а також дотримання фінансової дисципліни організаціями, що покривають свої витрати за рахунок засобів державного бюджету. Контрольні функції Міністерство фінансів України здійснює за допомогою Головної податкової адміністрації України і Державної контрольно-ревізійної служби України.

Головна податкова адміністрація України і її органи на місцях контролюють дотримання податкового законодавства, правильність числення, повноту і своєчасність внесення до бюджету податків і інших обов'язкових платежів, встановлених законодавством України

Державна контрольно-ревізійна служба України і її місцеві органи контролюють дотримання підприємствами і організаціями фінансової дисципліни, витрачання засобів державного бюджету на соціальні потреби, зміст органів державного управління і інше за територіальною ознакою.

Міністерство праці України контролює дотримання законодавства з питань праці і заробітної платні, тарифних угод по оплаті праці, механізму регулювання фонду оплати праці в галузях народного господарства.

Міністерство статистики України за даними звітності контролює збалансованість товарного ринку, виконання програм економічного і соціального розвитку держави і окремих регіонів, наявність товарних, матеріальних, трудових і інших ресурсів, необхідних для населення і розвитку народного господарства, здійснює вибіркові контрольні переписи ресурсів і т, д.

Міністерство статистики України здійснює також контроль за виконанням міністерствами, державними комітетами і відомствами, концернами, асоціаціями, підпорядкованими їм підприємствами законодавства і нормативних актів з питань статистики, обліку і звітності, забезпечення достовірності державної звітності; дає обов'язкові для виконання вказівки по усуненню виявлених недоліків. Крім того, Мінстат України має право одержувати від органів управління, підприємств статистичну і бухгалтерську звітність і пояснення до неї незалежно від форм власності; перевіряти первинну документацію і достовірність звітних даних; вимагати письмові пояснення і інші матеріали з приводу виявлених порушень; давати обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень звітної дисципліни, а також про проведення в необхідних випадках ревізій фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій

Мінстат України має право перевіряти стан обліку і звітності на всіх рівнях господарського управління, а при виявленні приписок і інших спотворень звітних даних направляти необхідні матеріали в органи прокуратури для залучення винних осіб до відповідальності.

Мінстат України і його місцеві органи направляють відповідним органам управління висновки про своєчасність надання і якість звітів підлеглих їм підприємств, здійснюють контроль за залученням керівників і інших службових осіб до відповідальності за порушення звітної дисципліни.

Національний банк України відповідно до статусу і Закону України про банки і банківську діяльність контролює наявність грошей в обігу, використання кредитів за цільовим призначенням, дотримання касової дисципліни, використання засобів державного бюджету, здійснює емісію грошей і регулює грошові відносини в державі. Крім того, він контролює діяльність комерційних банків, проводить ревізії, вносить пропозиції по поліпшенню діяльності або закриттю таких банків при виявленні порушення ними чинного законодавства.

До спеціалізованих органів економічного контролю відносяться державні комітети, інспекції і ін.

Державний комітет України із стандартизації, метрології і сертифікації в межах своєї компетентності здійснює заходи щодо стандартизації, забезпечення єдності вимірювання і сертифікації продукції, координує роботу інших органів державного управління з цих питань.

Основним завданням контролю цього комітету є здійснення державного нагляду за впровадженням і дотриманням вимог стандартів, технічних умов і зразків на продукцію, а також метрологічного нагляду з метою запобігання випуску недоброякісної продукції.

Державна інспекція України по захисту прав споживачів здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами і організаціями незалежно від форм власності і господарювання Закону України про захист прав споживачів, інших нормативних актів з питань торгівлі і надання послуг населенню; здійснює перевірки безпосередньо на підприємствах промисловості, торгівлі, громадського харчування, сфери послуг базах і складах.

Державна інспекція України з контролю за цінами контролює дотримання цін і тарифів міністерствами, відомствами державними і кооперативними підприємствами всіх форм власності.

Антимонопольний комітет України перешкоджає монопольному положенню на ринку підприємців, що обмежують конкуренцію певного товару. Інакше таке обмеження приведе до порушення ринкових відносин у виробництві і реалізації окремих видів товарів, до недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності.

Місцеві ради народних депутатів і їх комісії здійснюють муніципальний економічний контроль відповідно до Закону України про місцеві ради народних депутатів і місцеве регіональне самоврядування. Комісії із питань планування бюджету і фінансів здійснюють контроль за виконанням планів і програм економічного і соціального розвитку і бюджету, виявляють внутрішньогосподарчі резерви і додаткові доходи бюджету, контролюють надходження і витрати позабюджетного фонду. До компетенції виконавських комітетів місцевих рад народних депутатів відноситься здійснення контролю за станом обліку і звітності на підприємствах, які є комунальною власністю, за виконанням підприємствами і організаціями зобов'язань по платежах до бюджету місцевого самоврядування.

На місцеві ради народних депутатів і органи місцевого регіонального самоврядування покладені також наступні функції:

• контроль за дотриманням проектів будівництва об'єктів
житлово-комунального господарства і виробничого призначення;

• формування державних приймалень комісій, затвердження актів про здачу в експлуатацію об'єктів житлово-цивільного призначення;

• контроль за експлуатацією об'єктів комунального господарства
торгівлі і громадського харчування, побутового обслуговування, які знаходяться у власності підприємств і окремих громадян; припинення експлуатації їх у разі порушення екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства, анулювати в таких випадках видані їм дозволи на створення і експлуатацію відповідних об'єктів.

Незалежний економічний контроль здійснюється аудиторськими фірмами на умовах самофінансування за договорами з державними і акціонерними підприємствами, кооперативними орендними підприємствами і організаціями, підприємствами з сумісним капіталом і ін. При цьому перевіряються стан обліку діяльності підприємств і організацій, відповідність звітності даним обліку, правильність формування прибули і своєчасність розрахунків з державним бюджетом, а також розподіл прибутку по акціях, розмірі внесеного капіталу і інших напрямах, передбачених засновницькими документами. Результати контрольної перевірка аудиторська фірма оформляє актом, експертним висновком або іншим документом, узгодженим із замовником. Крім того, аудиторська фірма може давати висновки про правильність складання звітності і декларацій, які подаються підприємствами податковим адміністраціям.

Основним контролюючим органом фінансово-господарської діяльності підприємців є Державна податкова адміністрація України, до складу якої входять державні податкові адміністрації в областях, районах, містах. Завдання і функції її визначені Указом Президента України про Державну податкову адміністрацію України.

Державна інспекція з контролю за цінами важлива ланка фінансово-господарського контролю, який вона здійснює у складі Мінекономіки України. Відповідно до покладених на неї завдань вона проводить перевірку дотримання законодавства при встановленні і застосуванні цін і економічному їх обгрунтуванні у всіх галузях економіки, виконуючи цю роботу разом з податковими адміністраціями, правоохоронними і іншими контролюючими органами; може позбавляти суб'єкти підприємництва права застосовувати договірні (вільні) ціни у разі надмірного їх зростання і скорочення виробництва товарів в натуральних показниках, а також відміняє ціни і тарифи, затверджені з порушенням вимог законодавчих актів України з питань ціноутворення, з одночасним представленням відповідним органам управління пропозицій по встановленню фіксованих або регульованих цін і тарифів. Державна інспекція видає обов'язкові для виконання міністерствами і відомствами, об'єднаннями, підприємствами вказівки про усунення порушень дисципліни цін, причин і умов, що породжують ці порушення. Крім того, вона розробляє і видає інструктивні і методичні вказівки, інші нормативні документи про порядок застосування законодавчих актів з питань контролю за цінами; застосовує по відношенню до суб'єктів підприємництва відповідно до чинного законодавства економічні санкції за порушення порядку встановлення і застосування цін; проводить заходи щодо професійної підготовки і перепідготовки кадрів.

В умовах ринкових відносин виникають конфліктні ситуації між об'єктами підприємництва і органами державного контролю щодо розміру податків, які слід платити до бюджету, цін і порядку їх застосування. Ці спірні питання розв'язуються правоохоронними і державними органами управління за умови, що сторони представляють письмові висновки незалежного аудиторського контрольного органу.

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 4. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 5. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.
 8. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 9. Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю
 10. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 11. Б/. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права.
 12. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
Переглядів: 1922

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція №14 | Державна контрольно-ревізійна служба і її функції у фінансово - господарському контролі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.