Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Класифікація облікових регістрів

 

Класифікація облікових регістрів – це групування їх за характером записів, зовнішнім виглядом, ступенем узагальнення інформації, побудовою, матеріальною основою, способом заповнення.

За характером записів облікові регістри є:

- хронологічними;

- систематичними;

- комбінованими.

Хронологічні облікові регістри (журнал реєстрації господарських операцій - ЖРГО):

записи здійснюються в календарній послідовності проведення та оформлення господарських операцій:

забезпечують контроль за збереженням документів і повноту записів у хронологічній послідовності.

Систематичні облікові регістри (приклад - Головна книга за синтетичними рахунками) призначені для групування однорідних за економічним змістом операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Комбіновані облікові регістри (приклад: Журнал-Головна (поєднується реєстраційний журнал і головна книга), журнали ) - поєднують хронологічні й систематичні записи.

За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяються на:

- бухгалтерські книги;

- картки;

- окремі аркуші;

- машинограми.

Бухгалтерські книги (приклад: Касова книга, Головна книга, книга Журнал – Головна, журнал обліку матеріальних цінностей, що надходять від постачальників тощо) - регістри, в яких спеціально розграфлені аркуші переплетені (зброшуровані), пронумеровані й прошнуровані. На останній сторінці книги вказують загальну кількість сторінок і завіряють підписами керівника і головного бухгалтера та печаткою підприємства. На лицьовому боці книги вказують назву підприємства, назву книги, рік, на який заведено книгу. У книзі відкривають аналітичні рахунки, наводять зміст.

Картки (приклад: інвентарна картка обліку основних засобів, картки сортового обліку матеріалів тощо) - таблиці спеціальної форми стандартних розмірів, призначені для обліку господарських операцій. Їх використовують для аналітичного обліку основних засобів, виробничих запасів тощо. Картки реєструють у спеціальному журналі за попередньо наданим номером.

Окремі аркуші (приклад: відомості, розроблювальні групові таблиці, журнали, відомості тощо) - таблиці різного формату зі спеціальним графленням. Зберігаються в папках, з яких легко виймаються для проведення облікових записів.

Машинограми - відповідні таблиці в машинній обробці облікової інформації, що передбачені програмами. Взаємоузгодженість показників у них контролюється автоматично.

За ступенем узагальнення облікові регістри поділяють на:

- синтетичні;

- аналітичні;

- комбіновані.

Синтетичні (приклад: книга для синтетичного обліку виробничих запасів) - регістри, які призначені для синтетичного обліку економічно однорідних груп засобів, джерел, господарських процесів.

Аналітичні (приклад: книга для аналітичного обліку виробничих запасів) - регістри, які призначені для аналітичного обліку, який деталізує зміст показників синтетичного обліку використовуючи грошовий а за потреби натуральні й грошові вимірники.

Комбіновані (приклад: відомості аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, з покупцями та замовниками тощо) - регістри, які призначені для одночасного здійснення синтетичного й аналітичного обліку

За побудовою облікові регістри поділяють на:

- односторонні;

- двосторонні;

- багатогранні;

- шахові.

Односторонні облікові регістри залежно від змісту обліковуваних операцій поділяються на:

- контокорентні (для обліку розрахункових та інших операцій, записи здійснюються тільки у грошовому вимірнику);

- кількісно-сумові (для обліку матеріальних цінностей, записи ведуться у натуральному і грошовому вимірниках);

- кількісно-сортові (картки кількісно-сумового обліку матеріалів).

Двосторонні облікові регістри (приклад: рахунки бухгалтерського обліку) за своєю структурою мають ліву частину – дебетову та праву кредитову.

Багатографні облікові регістри (приклад: Журнал та відомості до нього, Головна книга, відомості при спрощеній формі ведення обліку) - побудовані так, що одна частина (переважно дебетова) поділяється на кілька граф; але можуть бути регістри, де розписуються записи по кредиту рахунка в кореспонденції з дебетом інших рахунків.

Шахові облікові регістри (приклад: оборотно-сальдова відомість при спрощеній формі ведення обліку, журнали, відомості тощо) - мають характерну ознаку: суми господарських операцій відображаються за правилом подвійного запису по дебету одного та кредиту іншого рахунка.

За матеріальною основою облікові регістри поділяють на:

- паперові (складаються на папері);

- безпаперові (складаються на машинних носіях інформації).

За способом заповнення облікові регістри поділяють на:

- ручні;

- комп’ютерні.

Приклад класифікації облікового регістру за різними ознаками: Касова книга

- за характером записів – хронологічний;

- за зовнішнім видом – книга;

- за ступенем узагальнення – комбінований;

- за побудовою – односторонній;

- за матеріальною основою – паперовий;

- за способом заповнення – ручний регістр.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. V. Класифікація і внесення поправок
 3. V. Класифікація рахунків
 4. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Аналітичні процедури внутрішнього аудиту та їх класифікація.
 7. Банківська платіжна картка як засіб розрахунків. Класифікація платіжних карток
 8. Банківський кредит та його класифікація.
 9. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 10. Будівельна класифікація ґрунтів
 11. Будівельні домкрати, їх призначення, класифікація та конструкція.
 12. Будівельні лебідки, їх призначення, класифікація та конструкція.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Питання 8.2. Поняття облікових регістрів та їх призначення | Виправлення помилок в облікових реєстрах

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.