Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Характеристика інформаційної бази оцінки фінансово-економічного стану підприємства

Під час здійснення виробничо-господарської діяльності пе­ред підприємством постає безліч різноманітних завдань, успіш­не вирішення яких визначає стабільність та міцність його фі­нансово-економічного стану, що відображає ефективність здійснюваних операцій, фінансову незалежність і платоспро­можність.

Основними загальнодоступними джерелами інформації, на підставі якої можна зробити висновки про фінансово-економічний стан та ефективність роботи підприємства, є його фінансова звітність: Баланс (форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2) та Звіт про рух грошових коштів (фор­ма №3). Розглянемо їх зміст та структуру.

Баланс - це фінансовий звіт підприємства, що складається на певну дату і в якому відображається інформація про склад господарських ресурсів підприємства та джерел формування цих ресурсів.

Баланс має форму таблиці, що складається з двох частин. Ліва частина називається активом. У ній міститься інформація про господарські ресурси, які контролюються під­приємством. У правій частині балансу - пасиві - відобража­ються дані про склад джерел формування господарських ре­сурсів підприємства.

Таким чином, цей звіт містить інформацію, на підставі якої можна дати комплексну оцінку структури та стану господар­ських ресурсів підприємства, його фінансової незалежності, ліквідності (платоспроможності), ступеня ризику залучення зовнішніх джерел фінансування діяльності підприємства тощо. В активі балансу відображається розміщення господарсь­ких засобів підприємства в:

- оборотні активи;

- необоротні активи;

- витрати майбутніх періодів.

До оборотних активів належать грошові кошти та їх екві­валенти, що не обмежені у використанні, а також господарські ресурси підприємства, призначені для реалізації чи споживан­ня протягом операційного циклу або протягом дванадцяти мі­сяців із дати складання балансу.

Операційний цикл являє собою проміжок часу між придбан­ням підприємством запасів для здійснення діяльності та отри­манням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг. Інакше кажучи, операційний цикл - це про­міжок часу, необхідний для перетворення грошових коштів у продукцію підприємства та її подальше перетворення знову у грошові кошти.

Усі ресурси підприємства, які не є оборотними, класифі­куються як необоротні активи. До складу необоротних акти­вів підприємства належать такі.

1. Нематеріальні активи. Такими активами називають немонетарні ресурси підприємства, які не мають матеріальної форми й утримуються ним з метою використання більше од­ного року (або одного операційного циклу, якщо він більше одного року) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. Нематеріальні акти­ви підприємства поділяють на такі групи:

- права користування природними ресурсами (право ко­ристування надрами, іншими ресурсами природного се­редовища);

- права користування майном (право користування земель­ною ділянкою, будівлею, на оренду приміщень тощо);

- права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, тор­гові марки, фірмові назви тощо);

- права на об'єкти промислової власності (право на вина­ходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау тощо);

- авторські та суміжні з ними права (право на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);

- інші нематеріальні активи (право на проведення певно­го виду діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

2. Незавершене будівництво. У цій статті відображається сума інвестицій, вкладених у нове будівництво (включаючи устаткування, що підлягає монтажу), яке здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.

3. Основні засоби. До основних засобів підприємства на­лежать матеріальні активи, які утримуються підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів та на­данні послуг (виконання робіт).

Критеріями віднесення матеріальних активів до основних засобів є:

1) призначення - утримуються не для перепродажу або переробки;

2) очікуваний термін використання - більш як 12 місяців з дати зарахування об'єкта на баланс підприємства.

4. Довгострокові фінансові інвестиції. До них належать фінансові інвестиції підприємства, здійснені на період більше одного року, а також всі інші інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Під фінансовими інвестиціями розуміють активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку внаслідок отримання відсотків, дивідендів тощо, зростання вар­тості капіталу або отримання інших вигод.

5. Довгострокова дебіторська заборгованість. У цій статті відображається заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка буде погашена після 12 місяців з дати складання ба­лансу, наприклад, заборгованість орендаря за фінансовою орен­дою або працівника підприємства за отриманою ним від під­приємства позикою на термін більш як 12 місяців.

6. Відстрочені податкові активи. Тут відображається су­ма податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступ­них періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між податком на прибуток, обчисленим за діючим податковим законодавством, та податком, обчисленим згідно з Положеннями бухгалтерського обліку в Україні.

У розділі активу балансу "Витрати майбутніх періодів" відображаються витрати, понесені підприємством у звітному періоді, але які належать до наступних періодів (наприклад, сплачена на рік вперед орендна плата, витрати на передплату періодичних видань тощо).

У пасиві балансу подано інформацію про склад джерел формування ресурсів підприємства.

За структурою пасив балансу складається з таких розділів:

- власний капітал;

- забезпечення наступних витрат і платежів;

- довгострокові зобов'язання;

- поточні зобов'язання;

- доходи майбутніх періодів.

Власний капітал є основою для початку та розвитку гос­подарської діяльності будь-якого підприємства. Розмір власно­го капіталу та співвідношення його величини із обсягом залу­чених зовнішніх джерел фінансування характеризують ступінь самостійності та фінансової незалежності підприємства від зов­нішнього фінансування.

У розділі пасиву балансу "Забезпечення наступних вит­рат і платежів"відображаються нараховані у звітному пері­оді майбутні витрати та платежі (наприклад, витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання з ремонтного об­слуговування реалізованої продукції тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів ці­льового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.

Третій і четвертий розділ пасиву містять інформацію про зобов'язання підприємства, тобто його заборгованість перед іншими юридичними та фізичними особами, яка виникла у ре­зультаті минулих подій. Під час її погашення зменшується об­сяг ресурсів підприємства, тому розмір прийнятих підприєм­ством зобов'язань та їх співвідношення з власним капіталом свідчить про ступінь ризику втрати підприємством фінансової незалежності. Зобов'язання відносять до зовнішніх джерел фі­нансування діяльності підприємства.

Зобов'язання підприємства можуть бути монетарними і немонетарними. Монетарні зобов'язання відображають суму грошових коштів, що підлягають сплаті кредиторам, а немонетарні - зобов'язання підприємства поставити товари або надати послуги певної кількості та якості іншим юридичним або фізичним особам.

До розділу "Доходи майбутніх періодів" включають суми доходів, отриманих протягом поточного або попередніх звіт­них періодів, які належать до наступних періодів (наприклад, отримана на рік вперед орендна плата від орендарів тощо).

Звіт про фінансові результати містить інформацію про до­ходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Він складається з трьох розділів: І - Фінансові результати, II - Елементи операційних витрат, III - Розрахунок показників прибутковості акцій.

Звіт про рух грошових коштів містить дані про джерела фор­мування та напрями використання грошових коштів. Це звіт про зміни фінансово-економічного стану підприємства, побудова­ний на основі методу потоку грошових коштів. Він дає змогу оцінити очікувані надходження та витрачання грошових кош­тів, достатність грошових потоків від операційної діяльності, зробити висновки про ефективність та обґрунтованість прове­дення підприємством інвестиційної діяльності, оцінити необ­хідність залучення додаткових фінансових ресурсів.

5. Показники оцінки фінансово-економічного стану та ефективності діяльності підприємства

За змістом і призначенням розрізняють такі показники:

- майнового стану підприємства;

- фінансової стійкості підприємства;

- ліквідності;

- ділової активності;

- рентабельності.

Показники майнового стану характеризують структуру ре­сурсів підприємства та джерел, за рахунок яких вони сформо­вані. Серед таких показників [47, 49, 53, 59, 72, 74]:

1) коефіцієнт зносу основних засобів (Кзн) визначає ступінь зносу основних засобів підприємства й обчислюється за фор­мулою:

(8.9)

де Сзн - знос основних засобів на початок (кінець) періоду, грн.;

Вп - початкова вартість основних засобів на початок (кі­нець) періоду, грн.;

2) коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує ступінь фізичного оновлення основних фондів підприємства й обчислюється за формулою:

(8.10)

де Внад — вартість основних засобів, що надійшли протягом звіт­ного періоду, грн.;

- початкова вартість основних засобів підприємства на кінець року, грн.;

Підприємство вважається фінансове стійким, якщо воно спроможне забезпечити формування запасів за рахунок влас­них джерел коштів.

Ліквідність характеризує спроможність майна підприємс­тва швидко перетворитись у грошові кошти для негайного по­гашення його поточної заборгованості. Серед показників ліквідності:

1) коефіцієнт абсолютної ліквідності, що відобра­жає частину поточної заборгованості, яку підприємство може негайно погасити найближчим часом, обчислюється за формулою:

(8.11)

де ГКЕ - грошові кошти та їхні еквіваленти, грн.;

ПЗ - поточні зобов'язання, грн.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності має перебува­ти в межах 0,2 - 0,35. Якщо ж коефіцієнт набуває значення, нижчого за 0,2, то це означає, що у підприємства виникає ри­зик неспроможності покриття своїх невідкладних зобов'язань;

2) коефіцієнт критичної ліквідності, що характери­зує очікувану платоспроможність підприємства через період, який дорівнює тривалості одного обороту дебіторської забор­гованості. Він визначається за формулою:

(8.12)

де ПФІ- поточні фінансові інвестиції, грн.;

ДебЗ — дебіторська заборгованість, грн..

Нормальним вважається стан, коли значення цього коефі­цієнта перевищує одиницю.

3) коефіцієнт покриття або коефіцієнт поточної ліквід­ності характеризує здатність підприємства погасити поточні зобов'язання протягом періоду, що дорівнює тривало­сті обороту його обігових активів. У цьому разі розглядається не тільки забезпечення своєчасних розрахунків з дебіторами та реалізації готової продукції, а й продажу в результаті потреби інших оборотних засобів (сировини, матеріалів тощо). Він об­числюється за формулою:

(8.13)

де З - вартість запасів, грн..

Нормальним вважається стан, коли значення цього коефі­цієнта перевищує 2.

На підставі інформації, поданої в балансі та звіті про фі­нансові результати, можна визначити показники, що характе­ризують ділову активність підприємства, тобто віддачу ресур­сів, які застосовуються ним, та ефективність використання джерел фінансування його діяльності.

Показниками ділової активності підприємства є:

1) фондовіддача відображає, скільки виручки припа­дає на одиницю вартості основних засобів, чим характеризує ефективність їх використання. Обчислюється показник за фор­мулою:

(8.14)

де ЧД - чистий дохід підприємства за звітний період, грн.;

Во.з - середня вартість основних засобів підприємства за звітний період, грн.;

2) коефіцієнт оборотності обігових коштів харак­теризує кількість оборотів обігових коштів за звітний період і обчислюється за формулою:

(8.15)

де ЧД - чистий дохід підприємства за звітний період, грн.;

Во.к - середня вартість обігових коштів у звітному періоді, грн.

Чим більше оборотів здійснюють обігові кошти, тим вища ефективність їх використання.

3) період одного обороту обігових коштів обчислю­ється (у днях) за формулою:

(8.16)

де Дк - кількість календарних днів у звітному періоді.

4) рентабельність (прибутковість) обігових коштів характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. обігових коштів, тобто відображає ефективність їх використання й обчислюється за формулою:

(8.17)

де По.д - прибуток від операційної діяльності, грн..

Показники рентабельності є відносними характеристика­ми ефективності діяльності підприємства. До них належать:

1) рентабельність ресурсів (активів) підприємства за при­бутком від звичайної діяльності показує, скільки прибут­ку від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інве­стованих в активи підприємства, й обчислюється за формулою:

(8.18)

де Пзв.д — прибуток від звичайної діяльності підприємства, грн.;

- середня вартість активів підприємства, грн.;

2) рентабельність власного капіталу показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю власного капіталу підприємства, й обчислюється за формулою:

*100% (8.19)

де ВК - середня сума власного та прирівняного до нього капі­талу підприємства, грн.;

3) рентабельність виробничих фондів характеризує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю вартості виробничих фондів підприємства:

(8.20)

де Вв.ф - середня вартість виробничих фондів підприємства, грн.;

4) рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності характеризує, скільки прибутку припадає на грошову одиницю повної собівартості реалізова­ної продукції підприємства, й обчислюється за формулою:

(8.21)

де По.д - прибуток від операційної діяльності підприємства, грн.;

Сп - повна собівартість реалізованої продукції, товарів, ро­біт, послуг, реалізованих підприємством у звітному періоді, грн.

 


ТЕМА 7.ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 


Читайте також:

 1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 6. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 7. V. Прийняття рішень у полі п’ятої інформаційної ситуації
 8. VI. Прийняття рішень у полі шостої інформаційної ситуації
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
 11. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 12. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
Переглядів: 664

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.