Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


В умовах рейтингової системи

Критерії

ОЦІНЮВАННЯ знань студентів

з курсу «Історія України»

Рейтинг знань студентів складається з трьох частин:

- перша – поточний; максимально 100 балів;

- друга – підсумковий; максимально 100 балів;

- третя – кінцевий або остаточний.

Перша частина – поточний рейтинг складається з балів за виконання двох контрольних робіт по 25 балів за кожну та 20 балів за підготовку до практичних занять, а також з балів за виконання завдань для самостійного опрацювання (індивідуальні завдання, реферати, презентації та інше) – 30 балів, контрольні заходи будуть проведені за темами дисципліни, дати їх проведення, а також оцінку участі студентів на практичних та семінарських заняттях визначає викладач.

P.S. 1) Повторне проведення контрольних робыт з метою підвищення рейтингу не допускається.

2) Студенти, які не пройшли активні форми контролю з поважних причин можуть пройти цей котроль у строки, які встановить деканат.

Друга частина – підсумковий контроль (на іспиті).

Структура білета:

- два теоретичних питання;

- тестові завдання.

Третя частина – остаточний рейтинг складається із суми балів поточного та підсумкового рейтингів поділених на два.

P.S. 1) Показники рейтингів записуються у відповідні відомості та регулярно доводяться до відома студентів.

2) Кінцевий або остаточний рейтинг перераховується в 4-бальну шкалу та шкалу за системою ECTS.

 

 

Рекомендована література

 

1. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: підручник. — Вид. третє, доп. і переробл. — К., 2010.

2. Бажан О.Г., Білоусько О.А., Власов В.С., Мицик Ю.А. Історія України: Навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К., 2006.

3. Баран В., Бойко О., Верстюк В., Віднянський С., Греченко В. Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ століття / НАН України; Інститут історії України ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса / — К., 2007.

4. Бачинська О.А., Гончарук Т.Г., Гуцалюк С.Б., Мисечко А.І. Одеса козацька. – Одеса, 2000.

5. Безуглий А.І., Громова Л.П., Мельников Д.О., Пономаренко А.Б. Історія України: для студентів усіх бакалаврських напрямів: навч. посібник. — Вінниця, 2008.

6. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2007.

7. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. — 3-тє вид., доп. — К., 2008.

8. Борисенко М.В., Гончаров О.П., Горбань Ю.А., Кругляков В.Є., Пилипенко В.В. Історія України: навч. посібник. — К., 2007.

9. Виговський М., Коляда І., Куриленко О. Історія України: навч. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. Інститут історичної освіти. Інститут дистанційного навчання. — К., 2007.

10. Винар Л. Козацька Україна. – К., Л., 2003.

11. Вівчарик М.М. Україна від етносу до нації: Навчальний посібник. – К., 2004.

12. Воронянський О.В. Історія України. – Харків, 2006.

13. Гайдай Л.І. Історія України: персоналії, терміни, назви і поняття (1648-1917): навч. посіб. — Луцьк, 2008.

14. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України: опорні схеми, таблиці, коментарі. — Кам'янець-Подільський, 2009.

15. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: Курс лекцій – К., 2005.

16. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. – К., 2000.

17. Гупан Н.М., Фрейман Г.О. Історія України: навч. посібник. – К., 2004.

18. Довжук І.В. Історія культури України: підручник / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009.

19. Доценко О.Г. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Курс лекцій. – К., 2003.

20. Енциклопедія історії України/ Ред. кол. В.А. Смолій, С.В. Кульчицький, В.М. Литвин та інш. – К., 2005.

21. Етнічна історія України: навч. посіб. для студ. ВНЗ/Макарчук С.А. – К, 2008.

22. Журавльов Д.В. Мазепа: людина, політик, легенда. – Харків, 2007.

23. Іванченко Р. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2006.

24. Іванченко Р. Українська державницька ідея. – К., 2004.

25. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посібник/ В.М. Литвин, В.І. Гусєв та інш. – К., 2002.

26. Історія державності України / За ред. Бандурки О.М. - Х., 2004.

27. Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка, керівн. автор. колективу Ю. Зайцев. – Львів, 2002.

28. Історія України ХХ - початку ХХІ століття: Навчальний посібник/ П.П. Панченко, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін.; За заг.редакцією В.А. Смолія. – К., 2004.

29. Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять/За ред. В.М. Литвина. – К., 2006.

30. Історія українського селянства. Нариси в 2-ох томах/В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко та ін. – К., 2006.

31. Казьмирчук М.Г. Історія України: підруч. для вищ. навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009.

32. Касьянов Г.В Україна 1991 – 2007: Нариси новітньої історії. - К., 2007.

33. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття. – Х., 2006.

34. Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2005.

35. Котова Н.О. Історія України: навчальний посібник для неспеціальних факультетів. – Харків, 2005.

36. Коцур В.П. Історія України в датах. – Переяслав-Хмельницький, Чернівці, 2007.

37. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2006.

38. Литвин В.М. Історія України: підруч. / В.А. Смолій (відп.ред.). — 3-тє доопрац. та доп. — К., 2009.

39. Литвин В.М. Історія України: підручник. — 4-те, доопр. та допов. вид. — К., 2010.

40. Литвин В.М., Смолій В.А., Шпаковатий М.О. Україна: поступ історії. – К., 2003.

41. Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С.. Історія України: навч. посіб. для використ. у загальноосвіт. навч. закл. — 3-тє вид., доп. і перероб. — К., 2010.

42. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навчальний посібник. – К., 2002.

43. Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник. – К., 2006.

44. Політична історія України: навч. посібник / за ред. В.І Танцюри. – К., 2008.

45. Реєнт О.П., Коляда І.А. Україна між світовими війнами (1914-1939): події, люди, документи: нариси історії: Навчальний посібник. – К., 2004.

46. Реєнт О.П., Коляда І.А. Усі гетьмани України. – Харків, 2008.

47. Рибак І.В., Матвеєв А.Ю. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях: Навч. посібник. – К., 2005.

48. Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник. –К., 2006.

49. Скрипник М.О., Домбровська Л.Ф., Красовський В.М. Історія України: навчальний посібник. – К., 2003.

50. Україна у ХХ столітті (1900-2000 рр.)/3б. документів та матеріалів, упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.Ю. Гусєв, В.Ю. Король та ін. – К., 2000.

51. Уривалкін О.М. Історія України кінець XVII – початок XXI ст. / Навчальний посібник. – К., 2007.

52. Червинський В.І. Історія України. Джерельний літопис. – К., 2008.

53. Черкашина Н.К. Історія України: від давніх часів до сьогодення: Навчальний посібник. – К., 2005.

54. Шокалюк О.І. Історія України. Навчальний посібник. – К., 2004.


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. IV. Розподіл нервової системи
 5. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 6. IV. Філогенез кровоносної системи
 7. POS-системи
 8. VI. Філогенез нервової системи
 9. Автокореляційна характеристика системи
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 11. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 12. Автоматизовані форми та системи обліку.
Переглядів: 499

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.