Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 7. Витрати виробництва

Запитання для самоконтролю знань

Запитання для самоконтролю знань

Запитання для самоконтролю знань

Запитання для самоконтролю знань

Запитання для самоконтролю знань

Запитання для самоконтролю знань

1. Що вивчає мікроекономіка?

2. Що таке обмеженість ресурсів і чому вона примушує людину роботи вибір?

3. Обмеженість яких ресурсів, на Вашу думку, стримує можливості економічного розвитку?

4. Поясність на прикладах принцип альтернативних витрат.

5. Як права власності впливають на ринкові обміни?

6. Поясніть принцип раціональної поведінки.

 


1.5.Тестові завдання

1) Для кожного з наведених нижче положень, які мають цифровий номер, виберіть відповідний термін чи поняття:

а) рідкісність;

б) предмет економічної теорії;

в) нормативна економіка;

г) позитивна економіка;

д) мікроекономіка;

е) макроекономіка;

є) індукція;

ж) дедукція;

з) гіпотеза;

й) принципи (закони);

і) кореляція;

й) логічно помилкова побудова «роst hoc, егgо ргоtег hoс»;

к) припущення «за інших рівних умов»;

л) економічне мислення.

1. Метод логічних побудов, за допомогою якого гіпотеза переві­ря­ється на реальних економічних фактах.

2. Припущення, за яким усі інші явища, крім того, що використо­вується в аналізі, розглядаються як незмінні.

3. Метод висновків, який грунтується на узагальненні фактів.

4. Обмеженість ресурсів, які є необхідними для задоволення безмежних матеріальних потреб суспільства.

5. Узагальнення, яке характеризує мотиви і поведінку індивідів та інституцій.

6. Вивчення ефективності використання обмежених виробничих ресурсів, необхідних для задоволення потреб суспільства.

7. Розділ економічної теорії, в якому економіка досліджується як цілісна система, формуються цілі економічної політики і визначаються інструменти, необхідні для її реалізації.

8. Напрям в економічній науці, який грунтується на оцінках того, якими мають бути економіка, цілі економічного розвитку та економічна політика.

9. Прийняття раціональних рішень на основі зіставлення витрат і вигод.

10. Розділ економічної теорії, в якому досліджуються, по-перше, самостійні економічні одиниці (підприємства, домогосподарства, інші), по-друге, окремі ринки, ціни на товари та формулюються принципи ефективної поведінки продавців і покупців.

11. Аналіз фактів (даних), на основі яких формулюються принципи економічної поведінки.

12. Некоректна послідовність міркувань, за якою подія, що передує іншій, розглядається як її причина.

13. Систематичний та обумовлений зв'язок між двома видами явищ.

14. Наукове припущення, яке робиться для пояснення якогось явища і вимагає перевірки на практиці та теоретичного обгрунтування для того, щоб стати достовірною теорією.

 

1.6. Рекомендована література

22 (розд. І), 1 (т.1, гл.1), 3 (гл.1), 12 (т. 1), 16 (розд. 1,2,3), 31, 57, 58, 59.

 

Тема 2. Корисність економічного блага. Економічний вибір

1.1. Зміст теми за програмою

1. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності.

2. Закон спадної граничної корисності економічного блага.

3. Побудова кривих байдужості та їх властивості:

· Карта кривих байдужості.

· Окремі випадки кривих байдужості. Поняття взаємозамінних благ, взаємодоповнюючих благ, нейтральних благ, благ з від’єм­ною корисністю

· Гранична норма заміщення.

4. Бюджетне обмеження споживача:

· Поняття нахилу бюджетної лінії.

· Вплив зміни доходу споживача на розміщення бюджетної лінії та процес споживання.

· Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.

5. Рівновага споживача: економічна та графічна інтер­пре­тація.

1.2. Методичні рекомендації до вивчення теми

Теорія поведінки споживача, пояснює, як споживачі витрачають свої доходи, маючи за мету досягти якнайкращого задоволення своїх потреб. Моделювання процесу вибору споживача відбувається у три етапи: на першому досліджуємо смаки та уподобання (модель бажаного), на другому визначаємо бюджетні обмеження (модель можливого), на третьому знаходимо оптимальний вибір (зіставляємо бажане та можливе).

Студент повинен вміти:обчислювати показники сукупної та граничної корисності, графічно інтерпретувати їх динаміку; моделю­вати раціональний вибір споживача з позицій кардина­ліст­ського та ординалістського підходів, обчислювати граничну норму заміщення, виконувати графічну побудову кривих байдужості та бюджетної лінії.

Основні положення теорії поведінки споживача докладно викла­дені майже в усіх основних підручниках. Самостійний тренінг розв’язання типових завдань можна здійснити за посібниками*: Гамільтон Дж [13]; Микро- макроэкономика: практикум /Под общ.ред. Ю.А. Огибина. [15].

 

1.3. Основні терміни та поняття

Бюджетна лінія. Бюджетне обмеження. Вибір споживача. Гра­нична норма заміщення. Гранична корисність. Ефект заміщення. Ефект доходу. Карта кривих байдужості. Корисність. Крива байду­жості. Максимізація корисності. Рівновага споживача. Спадна гра­нична корисність. Сукупна корисність. Теорія поведінки споживача. Функція корисності.

 

1. Що означає термін “корисність товару”? Чи є синонімами поняття “корисність” та “користь” по відношенню до певного товару?

2. Який зміст має поняття “сукупна користь” і “гранична корис­ність”? Чи піддається корисність виміру? Чи може набувати гра­нична корисність від’ємного значення?

3. У чому полягає суть закону спадної граничної корисності?

4. Яку ситуацію можна розглядати як стан рівноваги споживача?

5. Чим принципово відрізняються оцінки корисності товару за концепцією граничної корисності та концепцію кривих байдужості?

6. Яку інформацію містить в собі крива байдужості?

7. Які властивості рис кривих байдужості? Чому криві байдужості не можуть перетинатися?

8. У чому полягає суть поняття гранична норма заміщення одного товару іншим? Як змінюється її значення під час руху вздовж кривої байдужості?

9. Що показує бюджетна лінія? Як зміниться положення бюджетної лінії, якщо грошовий доход споживача:

а) збільшиться; б) зменшиться.

10. Як зміниться положення бюджетної лінії, якщо ціна товару,кількість якого відмічається на горизонтальній осі:

а) збільшиться; б) зменшиться.

11. Яку точку на бюджетній лінії, що нанесена на карту кривих байдужості, вибере споживач, який поводить себе раціонально?

 

1.5. Тестові завдання

1) Теорiя поведiнки споживача передбачає, що споживач намагається максимiзувати.

1. Рiзницю мiж загальною та граничною кориснiстю.

2. Граничну кориснiсть.

3. Кожну з перерахованих величин.

4. Загальну кориснiсть.

 

2) Положення та нахил кривої байдужостi для окремого споживача пояснюється:

1. Тiльки цiнами товарiв, що купуються.

2. Тiльки його вподобаннями.

3. Його вподобаннями та розмiрами доходу.

4. Вподобаннями, розмiрами доходу та цiнами товарiв, що купуються.

 

3) Будь-яка точка, що знаходиться на iзоквантi, чи на iзокостi, означає:

1. Кiлькiсть продуктiв, що виробляються.

2. Обсяг продуктiв у грошовому вираженнi.

3. Суму витрат.

4. Комбiнацiю фiзичних обсягів ресурсiв.

5. Загальна кориснiсть росте, коли гранична кориснiсть:

1. Збiльшується чи зменшується, але є величиною позитивною.

2. Зменшується.

3. Збiльшується.

4. Збiльшується у повiльному темпi.

 

6. Збiльшення доходу споживачiв графiчно відповідає:

1. Паралельному зміщенню бюджетної лiнiї лiворуч.

2. Паралельному зміщенню бюджетної лiнiї праворуч.

3. Зменшенню нахилу бюджетної лiнiї.

4 Збiльшенню нахилу бюджетної лiнiї.

 

7. Споживач вибирає споживчий набір, представлений точкою, що лежить всередині площини, обмеженої бюджетною лiнiєю. Отже вiн:

1. Максимiзує кориснiсть.

2. Бажає купити бiльше товарiв, нiж дозволяє його бюджет.

3. Не повнiстю використовує свiй бюджет.

4. Знаходиться у станi споживчої рiвноваги.

 

8. Рівновага споживача на картi кривих байдужостi – це:

1. Спільна для бюджетної лінії та кривої байдужості точка, в якiй нахил бюджетної лiнiї та нахил кривої байдужостi співпадають.

2. Точка перетину бюджетної лiнiї та кривої байдужостi.

3. Точка на найвищій з кривих байдужостi.

4. Точка, розташована на границі множини, обмеженої бюд­жет­ною лiнiєю та осями координат.

 

9. Яке з наступних тверджень є невiрним?

1. Кожна точка на кривiй байдужостi означає комбiнацiю двох товарiв.

2. Всi точки на бюджетнiй лiнiї означають однаковий рiвень корисностi.

3. Кожна точка на бюджетнiй лiнiї означає комбiнацiю двох товарiв.

4. Всi точки на кривiй байдужостi означають однаковий рiвень корисності.

 

1.6. Рекомендована література

22 (розд. 3), 1 (гл. 3), 12 (т. 4), 16 (розд. 6), 15 (розд. 3), 23, 34, 27, 60.


Тема 3. Аналіз поведінки споживача

1.1. Зміст теми за програмою

1. Реакція споживача на зміну доходу:

· Крива “доход-споживання”.

· Крива Енгеля.

· Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та для взаємодоповнюючих благ.

· Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності.

2. Реакція споживача на зміну цін товарів:

· Крива “ціна-споживання”.

· Крива індивідуального попиту.

· Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та для взаємодоповнюючих благ.

3. Ефект заміни та ефект доходу. Взаємодія ефектів заміни та доходу.

 

1.2. Методичні рекомендації до вивчення теми

У темі аналізується вплив зміни доходу та цін на вибір споживача. Дослідження питання щодо реакції споживача на зміну ціни блага при незмінності інших умов дозволяє побудувати криву індивідуального попиту. Вивчення теми дещо розширює сферу застосування апарату кривих байдужості, дає змогу пов’язати споживання окремого блага із доходом споживача, зрозуміти механізм розкладання сукупної зміни обсягу попиту на складові для різних видів благ.

Необхідно вмітивиконувати графічну побудову ліній “доход-споживання”, “ціна-споживання”, кривої Енгеля, кривої індивідуального попиту.

У процесі самостійного опрацювання теми варто звернути особливу увагу на те, що у підручниках Е.Дж.Долана та Д. Ліндсея, К.Макконела та С. Брю практично не розглядається зазначений матеріал. У підручниках Р.Ємцова та М.Лукіна, О. Ястремського та О.Гриценко подано не лише нормативний матеріал з теми, але й проведено аналіз впливу ефектів доходу та заміщення за Є.Слуцьким і Д.Хіксом. Криві Енгеля як прикладні наслідки мікроекономічних досліджень найповніше подано у спеціальному випуску журналу “Экономическая школа” [11, гл. 15].

 

1.3. Основні терміни та поняття

Крива “доход – споживання”. Крива “ціна – споживання”. Крива Енгеля. Криві індивідуального попиту. Нормальні товари. Товари нижчої споживчої цінності. Ефект доходу. Ефект заміщення.

1. Яким чином карта кривих байдужості та бюджетна лінія можуть бути використані для побудови кривої попиту?

2. Яким є нахил кривої “доход-споживання”, якщо обидва товари є нормальними?

3. Яким є нахил кривої “доход-споживання”, якщо продукти харчування є нормальним товаром, обсяг якого відкладається на вертикальній осі, а одяг – товаром нижчої споживчої цінності, обсяг якого відкладається на горизонтальній осі?

4. За наявності лише двох товарів чи можуть вони обидва бути товарами нижчої споживчої цінності? Чому?

 

1.5. Тестові завдання

1. Ефект доходу має місце в наступному випадку:

1. Здешевлення товарів призводить до того, що споживач може купити більше даного товару, не скорочуючи обсягу придбання інших товарів.

2. Коли доходи людей падають, вони купують менше даного товару.

3. Обсяг покупок деяких товарів скорочується за умови збільшення доходів людей.

4. За умови зростання доходів, люди зберігають частину доходу, що збільшується.

 

2. Ефект заміни – це зростання попиту на благо, що спричинене:

1. Зміною загального рівня цін на всі товари.

2. Пропозицією нових благ-замінників.

3. Зміною у смаках та вподобання споживача.

4. Зміною у реальному доході, спричиненою зниженням цін на блага, що споживаються домогосподарством.

 

3. Які з наведених характеристик належать до нижчої споживчої цінності благ?

1. Попит на благо зростає, якщо його ціна зменшується.

2. Попит на благо скорочується, якщо зменшується ціна благазамінника.

3. Попит на благо скорочується, якщо доходи домогосподарства зростають.

4. Еластичність за доходом більша за нуль.

 

4. Які з наведених рис характеризують блага Гіффена?

1. Перехресна еластичність менша за нуль.

2. З підвищенням ціни даного блага обсяг попиту на нього зростає.

3. Еластичність за доходом менша за нуль.

4. Зниження ціни блага призводить до скорочення обсягу попиту на нього.

 

5. Крива Енгеля є прямою лінією з додатним нахилом, якщо:

1. Частка даного блага у структурі споживання із зростанням доходу залишається незмінною.

2. Еластичність за доходом дорівнює одиниці.

3. Благо є доповнювачем відносно даного.

4. Благо є нейтральним благом відносно зміни доходу.

1.6. Рекомендована література

22(розд.4), 12(т.5), 15(розд. 4), 20(т.1, гл.4), 60, 56, 66.

Тема 4. Попит та пропозиція. Теорія еластичності

1.1. Зміст теми за програмою

1. Попит. Закон попиту. Ринковий попит, як сума індивідуальних попитів (означення, побудова графіків). Функція попиту, крива попиту. Зміна попиту та зміна обсягу попиту, фактори зміни (економічний та графічний аналіз).

2. Пропозиція та закон пропозиції. Функція пропозиції, крива пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни (економічний та графічний аналіз).

3. Взаємодія попиту та пропозиції:

· Поняття рівноваги, надлишку, дефіциту.

· Ринкова ціна та ціна рівноваги, обсяг рівноваги.

· Механізм встановлення ринкової рівноваги (павутиноподібна модель).

· Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції.

· Поняття надлишку споживача та надлишку виробника.

4. Практичне застосування аналізу рівноваги:

· Встановлення мінімуму заробітної плати;

· Дотації та податки, квоти та тарифи;

· Регулювання цін та дефіцит.

 

1.2. Методичні рекомендації до вивчення теми

Завдання теми – показати, як попит та пропозиція працюють на конкурентних ринках окремих товарів, як формується ринкова рівновага. За допомогою апарату кривих попиту та пропозиції визначається ринкова ціна в точці перетину двох кривих, де ринкові сили врівноважуються.

Необхідно вміти виконувати графічну побудову лінії попиту та пропозиції, ілюструвати зміну обсягів попиту або пропозиції, а також зміну попиту чи пропозиції в цілому; аналізувати вплив зміни попиту та пропозиції на стан рівноваги, практично застосувати аналіз рівноваги до проблем, пов’язаних з державним втручанням у дію ринкового механізму.

Основні положення даної теми розкриті в кожному підручнику з мікроекономіки. Два основних підходи до аналізу встановлення рівноважної ціни (Л. Вальраса та А. Маршалла) доступно викладено у підручниках: В. Гальперіна та ін. [1], Р. Нуреєва [6]. У цих роботах також можна ознайомитися з проблемами ло­кальної та глобальної стійкості рівноваги, можливістю існування єдиною точки рівноваги або множини точок рівноваги, павутиноподібними моделями та знайти велику кількість цікавих прикладів наслідків державного регулювання ринку.

 

1.3. Основні терміни та поняття

Дефіцит. Зміна обсягу попиту. Зміна попиту. Зміна обсягу пропозиції. Зміна пропозиції. Крива попиту. Крива пропозиції. Надлишок. Попит. Пропозиція. Рівноважний обсяг. Рівноважна ціна. Ринкова рівновага. Функція попиту. Функція пропозиції.

 

1. Що таке “попит”, “обсяг попиту”, “функція попиту”. У чому полягає суть закону попиту? Який характер має крива попиту?

2. Які фактори визначають попит? Що відбувається з кривою попиту у випадку, коли діє кожен з них?

3. Чим відрізняються явища, означені термінами: “зміна обсягу попиту” та “зміна попиту”? Що таке “пропозиція”, у чому полягає суть закону пропозиції?

4. Які фактори впливають на пропозицію? Що відбувається з кривою пропозиції, якщо діє кожен з них?

5. У чому полягає різниця між термінами “зміна обсягу пропозиції” та “зміна пропозиції”? Наведіть приклади причинно-наслідкових зв’язків.

6. Що таке ціна “рівноваги”, як її обчислити?

7. У чому полягає рівноважна функція цін на ринку?

1.5. Тестові завдання

1) Закон попиту передбачає, що:

1. Якщо доходи у споживачів зростають, то вони завжди купують більше товарів.

2. Крива попиту звичайно має позитивний нахил.

3. Перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни.

4. Коли ціна товару падає, обсяг запланованих покупок зростає.

 

2) За законом пропозицiї зростання цін (за решти незмінних умов) супроводжується:

1. Зростанням обсягу пропозицiї.

2. Зростанням пропозицiї.

3. Зменшенням пропозицiї.

4. Зменшенням обсягу пропозицiї.

 

3) Змiна якого фактора не викликає зрушення кривої попиту?

1. Смакiв та уподобань споживачiв.

2. Розмiрiв та розподiлу нацiонального доходу.

3. Цiни товару.

4. Кiлькостi чи вiку споживачiв.

 

4) Скорочення пропозицiї товару веде до збiльшення:

1. Попиту на взаємодоповнюючі товари.

2. Виторгу продавця, якщо попит на товар є еластичним за цiною.

3. Виторгу продавця, якщо попит на товар є нееластичним за доходом.

4. Попиту на взаємозамiнні товари.

 

5) Яке iз вказаних нижче значень коефiцiєнта еластичностi за прибутками вiдноситься до товарiв першої необхiдностi?

1. Менше 0.

2. Бiльше 0, але менше 1.

3. 1.

4. Бiльше 1.

 

6) Коли ринкова цiна нижча за ціну рiвноваги, то:

1. З’являються надлишки товарiв.

2. Виникає дефiцит товарiв.

3. Формується ринок покупцiв.

4. Падає цiна ресурсiв.

 

1.6. Рекомендована література

 

22 (розд. 2), 16 (розд. 4), 3 (гл. 2), 20 (т. 1, гл. 2), 19 (гл. 3), 1 (т. 1 гл. 4), 12 (т. 2).

Тема 5. Теорія еластичності

 

1.1. Зміст теми за програмою

1. Концепція еластичності взаємопов’язаних показників.

2. Еластичність попиту за чинниками впливу:

· Еластичність попиту за власною ціною блага

· Еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючого блага

· За ціною взаємозамінного блага (перехресна еластичність)

· Еластичність попиту за доходом.

· Зв’язок між еластичністю попиту за власною ціною блага та доходом виробника

3. Еластичність пропозиції. Фактори впливу:

· Еластичність пропозиції за власною ціною блага

· Еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.

 

1.2. Методичні рекомендації до вивчення теми

Тема дозволяє поглибити аналіз попиту та пропозиції за допомогою поняття еластичності – показника, що відображає чутли­вість реакції попиту чи пропозиції за різними факторами впливу.

Знайомство з концепцією еластичності можна почати з підручників П.Самуельсона і В.Нордгауза [8], Дж.Э.Долана і Д.Ліндсея. [2]. Більш поглиблені рівень викладання у підручнику Р.Г. Ємцова, М.Ю. Лукіна, в якому також можна знайти цікаві приклади та ситуації використання еластичності в мікроаналізі.

1.3. Основні терміни та поняття

Еластичність. Еластичність попиту за доходом. Цінова еластич­ність попиту. Цінова еластичність пропозиції. Перехресна еластичність.

 

1. Чому для вимірювання чутливості попиту використовуються проценти, а не абсолютні величини?

2. Що означають поняття “абсолютно еластичний попит” та “абсолютно нееластичний попит”? Якого вигляду набуває їх графічне зображення?

3. Як оцінюється еластичність попиту за доходом?

4. В чому суть перехресної еластичності попиту?

5. Яка методика обчислення еластичності пропозиції? В яких межах змінюється її показник?

1.5. Тестові завдання

1) Якщо пропозиція товару нееластична, а попит на нього скорочується, то загальний виторг продавця:

1. Скорочується тоді, коли попит є еластичним.

2. Зростає.

3. Скорочується.

4. Скорочується тоді, коли попит є нееластичним.

 

2) В мiру того, як цiна знижується, а обсяг попиту зростає (припускаючи, що функцiя попиту лінійна):

1. Еластичнiсть попиту по доходу скорочується.

2. Загальний виторг збiльшується до точки, в якiй еластичнiсть рiвна одиницi, пiсля чого виторг зменшується.

3. Стимулюється споживання товарiв-замiнникiв.

4. Коефiцiєнт еластичностi не змiнюється.

 

3) У випадку, коли не дивлячись на змiну цiни товару, загальний виторг не змiнюється, коефiцiєнт цiнової еластичностi:

1. Бiльше 1.

2. Менше 1.

3. Рiвний 0.

4. Рiвний 1.

 

4) Коли будь-яка кількість товару продається по однаковій ціні, то попит на цей товар є:

1. Абсолютно нееластичним.

2. Нееластичним.

3. Еластичним.

4. Абсолютно еластичним.

 

5) Якщо попит на сiльськогосподарськi продукти не еластичний, то при гарному врожаї прибутки фермерiв:

1. Виростуть, бо збільшиться обсяг продукції, що продається.

2. Виростуть, бо підвищення попиту викличе збiльшення цiн на продукцiю.

3. Залишаться незмiнними, бо вiдносне збiльшення обсягу продажу буде дорiвнювати вiдносному зниженню цiн.

4. Скоротяться, бо вiдносне зниження цiн буде бiльшим за вiдносне збiльшення обсягу продажу.

 

6) Припустимо, що пропозицiя товару Х абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар виросте, то ціна рiвноваги:

1. Збiльшиться, а обсяг рiвноваги залишиться незмiнним.

2. Зменшиться, а обсяг рiвноваги збiльшиться.

3. I обсяг рiвноваги зменшаться.

4. Збiльшиться, а обсяг рiвноваги зменшиться.

 

7) Якщо цiна знижується, а обсяг попиту зростає за лiнiйної функцiї попиту, то:

1. Еластичнiсть попиту по доходу скорочується.

2. Сукупний виторг збiльшується до точки одиничної еластичності, пiсля чого виторг зменшується.

3. Стимулюється споживання товарiв-замiнникiв.

4. Коефiцiєнт еластичностi не змiнюється.

 

1.6. Рекомендована література

16 (розд. 5), 3 (гл. 3), 22 (розд. 2), 20 (т. 1, гл. 5), 19 (гл. 5), 1 (гл. 4), 12 (т. 3), 4 (гл. 4).

Тема 6. Теорія граничних продуктів та мікроекономічна

модель підприємства

1.1. Зміст теми за програмою

1. Підприємство як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Фактори виробництва та їх класифікація. Мотивація поведінки підприємства (фірми).

2. Економічні періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів.

3. Поняття і параметри виробничої функції:

· Виробнича функція як економічна модель технології

· Способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїч­ний, графічний).

· Загальні властивості виробничих функцій.

4. Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді:

· Графічний аналіз взаємного розміщення кривих.

· Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

5. Виробнича функція з двома змінними факторами. Взаємозаміна факторів.

6. Ізокванта та її властивості. Карта ізоквант. Гранична норма техніч­ного заміщення.

7. Зміна технології, зміна масштабу у довгостроковому періоді. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.

 


1.2. Методичні рекомендації до вивчення теми

 

У темі поглиблюється аналіз пропозиції. Студент повинен розумітироль і місце підприємства у життєдіяльності сучасного суспільства, мати чіткі уявлення про нього як про ринково-виробничу систему; осмислити взаємозв'язок найважливіших параметрів підпри­ємства як мікроекономічної моделі.

Необхідно вміти за допомогою карти ізокост та карти ізоквант здійснити вибір комбінації виробничих факторів за критерієм мінімізації витрат чи максимізації випуску, межі розширення виробництва у короткостроковому періоді та оптимальний шлях його розвитку в довгостроковому періоді.

Уявлення про підприємство як виробничо-ринкову систему та його найважливіші параметри як макроекономічної моделі можна набути, вивчивши матеріал підручників В.М. Гальперіна та ін. [1], Р.М. Нурєєва [6].Найзмістовніше теорія виробництва викладена у Д.Н.Хаймана [10]. Доступне викладення окремих питань теми, можна знайти в підручниках С.Фішера та ін.[9], Дж.Долана і Д.Ліндсея [2], П.Самуельсона і В.Нордгауза [8], О.Ястремського і О.Гриценко [12].

Питання впливу технічного прогресу на вигляд ізоквант і вибір оптимального шляху росту, концепція Х-ефективності, подібність і відмінність теорій виробництва та споживання викладено в підручнику В.М. Гальперіна та ін. [1].

1.3. Основні терміни та поняття

Виробництво. Виробнича функція. Гранична норма техно­логічного заміщення. Граничний продукт. Економічна ефективність. Економія від масштабів виробництва. Закон спадної доходності фак­тора виробництва. Ізокванта. Карта ізоквант. Короткостроковий та довгостроковий періоди. Крива граничного продукту. Крива серед­нього продукту. Крива сукупного продукту. Негативний ефект масш­табу. Позитивний ефект масштабу. Постійні та змінні фактори. Постійний ефект масштабу. Середній продукт. Сукупний продукт. Технологічна ефективність.

 

1. Поясність поняття “виробнича функція”.

2. Дайте визначення сукупного, середнього та граничного продукту.

3. Поясніть феномен “затухання” кривої виробничої функції і сформулюйте правило спадної продуктивності (віддачі).

4. Що таке ізокванта, карта ізоквант?

5. Як ви розумієте “взаємозамінність” ресурсів (виробничих факторів, витрат)? Наведіть приклади.

6. Дайте визначення граничної норми технічного заміщення – MRTS. У яких межах може відбуватись заміщення одного з факторів іншими?

1.5.Тестові завдання

1. Взаємозв’язок між можливими варіантами сполучень факторів виробництва та заданим обсягом продукції відображається за допомогою:

1. Виробничої функції;

2. Кривої сукупного продукту;

3. Кривої виробничих можливостей.

4. Еластичності пропозиції.

 

2) Iзокванта iлюструє:

1. Рiзнi комбінації ресурсів, з яких можна виробити заданий обсяг продукту.

2. Криву сукупного продукту.

3. Рiзнi обсяги продукту, які можна виробити за даної кількості ресурсiв.

4. 4.Криву середнього продукту.

 

1.6. Рекомендована література

 

1 (гл. 6, 7, 8), 13 (гл. 6), 22 (розд. 5), 12 (т. 6), 15 (розд. 6), 16 (розд. 7), 20 (т. 1, гл. 6), 35, 55, 63.


1.1. Зміст теми за програмою

1. Поняття і види витрат.

· Економічний та бухгалтерський підходи до визначення витрат.

· Альтернативні витрати. Явні та неявні; внутрішні та зовнішні витрати.

· “Нормальний прибуток” як елемент витрат. Економічний та бухгалтерський прибуток.

2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

· Означення постійних, змінних, сукупних, середніх та граничних витрат.

· Графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожного з видів витрат, точки мінімуму та їх взаємне розташування.

· Закон зростаючих граничних витрат.

3. Витрати виробництва в довгостроковому періоді.

· Криві довгострокових витрат та їх види.

· Концепція мінімально-ефективного розміру підприємства.

· Поняття ізокости: означення, побудова, властивості. Карта ізокост.

4. Рівновага виробника: графічна та економічна інтерпретації.

5. Траєкторія розвитку виробничої діяльності фірми.

1.2. Методичні рекомендації до вивчення теми

До найважливіших параметрів підприємства як мікроеконо­мічної моделі належать витрати виробництва, доход, прибуток. Феномен обмеженості всіх видів ресурсів вимагає при виробництві будь-яких товарів відмову від використання тих самих ресурсів для виробництва інших благ. Таким чином, всі витрати можна розглядати як альтернативні. Кожна фірма в стратегічному плані прагне приймати такі рішення, які б дозволили їй в умовах обмеженості ресурсів максимізувати свій прибуток.

Необхідно вмітиобчислювати витрати виробництва та виковувати економічні обгрунтування вибору мінімально ефективного розміру підприємства та оптимальної потужності діючого підприємства.

Основні питання цієї теми можна знайти в будь-якому підручнику з мікроекономіки. Взаємозв’язок виробничої функції та функції витрат найкраще відображений в підручниках В.М.Гальпе­рина та ін. [1], О.Ястремського і О.Гриценко [12]. Концепцію мінімально ефективного розміру підприємства в доступній формі викладено у К.Р. Макконелла і С.Л. Брю; варіанти технологічного вибору підприємства в процесі вироблення довгострокової стратегії розвитку представлені в підручнику Д.Н. Хаймана [10].

1.3. Основні терміни та поняття

Альтернативні витрати. Бухгалтерські витрати. Бухгалтерський прибуток. Витрати у короткостроковому та довгостроковому періо­дах. Граничні витрати. Економічні витрати. Економічний прибуток. Змінні витрати. Ізокоста. Мінімізація витрат. Нормальний прибуток. Постійні витрати. Прибуток. Середні витрати. Сукупні витрати.


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
 3. Автоматизація виробництва
 4. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 5. Автоматичне регулювання витрати помпових станцій
 6. Альтернативна вартість і незворотні витрати
 7. Альтернативні можливості виробництва масла і тракторів
 8. Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.
 9. Альтернативні можливості виробництва масла та гармат.
 10. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
 11. Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію устаткуван­ня, цехові, загальногосподарські, поза виробничі витрати.
 12. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному вираженні.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Список рекомендованої літератури | Тема 9. Монопольний ринок

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.