Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 9. Монопольний ринок

Запитання для самоконтролю знань

Запитання для самоконтролю знань

1. Що таке витрати і прибуток з точки зору економістів?

2. Дайте визначення і наведіть приклади постійних, змінних, незворотних витрат.

3. У чому полягає різниця між короткостроковими і довго­стро­ко­вими часовими інтервалами?

4. Накресліть графік і прокоментуйте типовий характер зміни витрат у короткостроковому періоді.

5. Що таке “ізокоста”?

6. Сформулюйте умову мінімізації витрат. Проаналізуйте власти­вості карти ізокост.

7. Зобразіть графічно траєкторію розширення виробничої діяльності фірми.

8. Накресліть графік і прокоментуйте типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді.

9. З якими варіантами вибору стикається фірма у процесі вироб­лення довгострокової стратегії розвитку?

10. Який вплив може справити на структуру галузі та чи інша форма кривої довгострокових АТС.

 


1.5. Тестові завдання

1) Середнi сукупні витрати досягають мiнiмальної величини за обсягу виробництва, який характеризується:

1. Рівністю АVС та АТС.

2. Рівністю МС та АТС.

3. Максимальним прибутком.

4. Рівністю МС та АVС.

2) Якщо AVC скорочується із зростанням обсягу виробництва, то:

1. МС повинні бути нижчим, від AVC.

2. МС також повинні скорочуватись.

3. ТС також повинні скорочуватись.

4. АТС повинні бути нижчими від AVC.

 

3) Будь-яка точка, що знаходиться на iзоквантi, чи на iзокостi, означає:

1. Кiлькiсть продуктiв, що виробляються.

2. Обсяг продуктiв у грошовому вимірі.

3. Суму витрат.

4. Комбiнацiю фiзичних обсягів ресурсiв.

 

4) Під постійними витратами розуміються:

1. Витрати на ресурси, згідно з цінами на момент придбання.

2. Витрати, які мають місце навіть тоді, коли нічого не виробляється.

3. Неявні витрати виробництва.

4. Витрати на придбання сировини за фіксованими наперед цінами.

 

5) У довгостроковому періоді для фірми:

1. Усі витрати є змінними.

2. Фіксовані витрати зростають швидше, ніж змінні.

3. Усі витрати є постійними.

4. Змінні витрати зростають швидше, ніж фіксовані.

 

1.6. Рекомендована література

 

22 (розд. 5), 12 (т. 6), 15 (розд. 7), 16 (розд. 7), 20 (т. 1, гл. 7), 55.


Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

1.1. Зміст теми за програмою

1. Поняття ринкової структури. Види ринкових структур та їх ознаки.

2. Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Ринковий попит та крива попиту на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

3. Сукупний, середній та граничний доходи фірми, їх графічне відображення.

4. Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді

· Максимізація прибутку

· Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми:

à графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розміщення кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку фірми -досконалого конкурента.

à ринкова ціна та умови: прибутковості, беззбитковості, збит­ковості, повного згортання виробництва фірми (графічно).

3. Пропозиція фірми і галузі.

4. Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді. Умови довгострокової рівноваги.

5. Аналіз ефективності ринку досконалої конкуренції.

 

1.2. Методичні рекомендації до вивчення теми

Умови взаємодії між суб’єктами ринків та процес ціноут­ворення залежить від ринкової структури, яка визначається певними характеристиками. У розділі ІV аналізуються основні типи ринкових структур – досконала конкуренція, чиста монополія, монополістична конкуренція, олігополія.

У темі 8 дослідження зосереджене на аналізі фірми, що діє в умовах досконалої конкуренції: необхідно визначити цілі підпри­ємства у короткостроковому періоді; універсальні правила поведінки підприємства (вибір оптимальних обсягів виробництва) за умов зміни ринкової ситуації; механізм встановлення рівноваги підприємства та галузі за виникнення економічних прибутків або збитків.

Необхідно вмітивизначати обсяги випуску продукції, що максимізують прибуток чи мінімізують збитки або забезпечують беззбиткову роботу; обчислювати сукупний прибуток і прибуток на одиницю продукції, рівноважні ціни, величину пропозиції конкурентного підприємства; обґрунтовувати лінію поведінки підприємства за умов динамічності кон’юнктури ринку.

Основні положення теми розкриті в кожному підручнику з мікроекономіки. В доступній формі в підручниках П. Самуельсон і

В. Нордгауз [8], С. Фішер та ін. [9].

Принципи поведінки підприємств-виробників в умовах доско­налої конкуренції, питання ринкової рівноваги на ринку досконалої конкуренції в коротко- та довгостроковому періодах дуже грунтовно і водночас доступно розглянуто у Д.Н. Хаймана [10],переваги та недоліки ринків досконалої конкуренції чітко визначені у Р.Нуреєва [6].

 

1.3. Основні терміни та поняття

Граничні витрати. Граничний дохід. Довгострокова крива про­позиції. Досконала конкуренція. Конкурентна фірма. Крива попиту конкурентної фірми. Крива пропозиції конкурентної фірми. Макси­мізація прибутку. Рівновага довгострокова. Рівновага короткостро­кова. Рівновага ринку досконалої конкуренції.

1. Які характеристики визначають структуру ринку?

2. Сформулюйте характерні риси ринку досконалої конкуренції.

3. Дайте визначення понять “сукупний дохід”, “середній дохід”, “граничний дохід”.

4. Чим визначається рівень випуску продукції фірми, що діє в умовах досконалої конкуренції?

5. У яких випадках фірма буде продовжувати свою діяльність, якщо навіть вона є збитковою?

6. Яким чином короткострокова пропозиція фірми пов’язана з кривими її витрат?

7. Наведіть умови короткострокової та довгострокової рівноваги фірми, що діє за досконалої конкуренції?

8. Чим відрізняється вигляд кривої пропозиції галузі за досконалої конкуренції у довгостроковому періоді?

9. Наскільки ефективно функціонують ринки в умовах досконалої конкуренції?

1.5. Тестові завдання

1) У короткостроковому перiодi фірма, що діє на ринку досконалої конкуренції, припинить виробництво, коли виявиться, що:

1. Цiна менша за мінімальні середні змінні витрати.

2. Нормальний прибуток менший за середньо галузевий.

3. Загальний дохід менший від загальних витрат.

4. Ціна продукту менше загальних витрат.

 

2) Крива пропозицiї конкурентної фiрми у короткостроковому періоді – це:

1. Крива граничних витрат.

2. Частина кривої середнiх сукупних витрат, яка має спадний характер.

3. Частина кривої граничних витрат, розташована вище за криву середнiх змiнних витрат.

4. Частина кривої середнiх сукупних витрат, яка має зростаючий характер.

 

3) Якi з нижченазваних видiв витрат не беруться до уваги при прийняттi рiшень щодо оптимального обсягу виробництва фiрми?

1. Середнi змiннi витрати.

2. Бухгалтерськi витрати.

3. Граничнi витрати.

4. Середнi постiйнi витрати.

 

4) Економiчний прибуток:

1. Еквiвалентний нормальному бухгалтерському прибутку.

2. Має мiсце кожен раз, коли сукупні витрати перевищують прибуток фiрм.

3. Не може мати мiсце на конкурентному ринку в довгостроковому перiодi.

4. Iснує завжди, коли граничний прибуток перевищує сукупний прибуток фiрм.

 

5) Яке з нижченазваних визначень найбiльш точно вiдповiдає поняттю "нормальний прибуток"?

1. Прибуток, який отримує фiрма при МС=МR.

2. Прибуток, який отримує типова фiрма в галузi.

3. Прибуток, який фiрма отримала б при нормальному веденнi справ.

4. Мiнiмальний прибуток, необхiдний для продовження фiрмою дiяльностi даного спрямування.

6) Яке з названих тверджень означає, що умови досконалої конку­ренції не виконуються?

1. Фiрма знаходиться у стані рiвноваги, коли її граничний прибуток дорiвнює граничним витратам.

2. Крива граничних витрат перетинає криву середнiх сукупних витрат у точцi мiнiмуму АТС.

3. Крива попиту на продукт фiрми має негативну спрямованість.

4. Кривi середнiх та граничних витрат мають U-подiбну форму.

 

1.6. Рекомендована література

 

19 (гл. 9), 13 (гл.6), 22 (розд.6), 16 (розд. 9), 15 (розд. 8), 1 (т. 2 гл. 9), 12 (т. 7), 20 (т. 1, гл. 8, 9), 49 (гл. 9).

 

1.1. Зміст теми за програмою

1. Модель чистої монополії та її характеристика.

· Поняття та ознаки.

· Природні, економічні, адміністративні та правові бар’єри монопольного ринку.

· Різновиди монополій: відкриті, закриті, природні.

· Монопсонія.

2. Монопольний ринок у короткостроковому періоді.

· Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва (графічна та алгебраїчна інтерпретація).

· Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту.

· Пропозиція фірми монополіста та особливості її формування.

· Цінова дискримінація.

3. Рівновага фірми-монополіста у довгостроковому періоді. Реалізація та утримання монопольної влади.

4. Економічні наслідки та соціальна ціна монополії. Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії.

 

1.2. Методичні рекомендації до вивчення теми

Порушення хоча б однієї з умов досконалої конкуренції, яка вивчалася у попередній темі, спричиняють виникненню недосконалої конкуренції. Головна ознака недосконалого конкурента – здатність впливати на ринкові ціни. Крайній випадок недосконалої конкуренції – чиста монополія, яка є предметом дослідження теми 9. Крім теоретичної моделі аналізується певні реальні економічні проблеми, зокрема вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попи­ту, особливості формування пропозиції монополіста, способи досягнення та отримання ринкової влади монополіста у довгостроковому періоді.

Студент повинен вмітидіагностувати монопольну владу, визначати оптимальне для мо­нополіста співвідношення цін та обсягів випуску продукції, обґрунтовувати лінію поведінки монополіста в умовах динамічного зовнішнього середовища (наприклад, появи товарів-замінників, прогресивних технологій, різкого зниження попиту, інфляції).

Усі основні питання теми розглядаються в доступно викладених підручниках, рекомендованих для вивчення курсу. Реакцію монополії на податки, якими обкладається її продукція, питання цінової дискримінації доступно і водночас глибоко викладено у підручнику Д. Хаймана [10].

1.3. Основні терміни та поняття

Монополія. Монопольна влада. Монопсонія. Бар`єри входу в галузь. Лімітуюче ціноутворення. Цінова дискримінація. Соціальна ціна монополії. Чиста монополія. Природна монополія. Проста монополія. Закрита монополія. Відкрита монополія.

 


Читайте також:

 1. Валютний ринок
 2. Валютний ринок
 3. Валютний ринок, основи його функціонування. Основні види валютних операцій
 4. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 5. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку
 6. Виведення нових товарів на ринок
 7. Внутрішній ринок – національний ринок – міжнародний ринок – світовий ринок
 8. Вторинний ринок
 9. Вторинний ринок
 10. Вторинний ринок страхових послуг
 11. Грошовий ринок та інфляція
 12. Грошовий ринок та його суть. Теорії попиту на гроші.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тема 7. Витрати виробництва | Загальні положення 4 страница

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.