Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Теоретичні та організаційні основи податкової системи

Зміст та навчальні елементи теми

Майнове оподаткування і його значення в сучасних умовах.

Види майнового оподаткування. Податок з власників транспортних засобів, його платники, Види транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню. Пільги. Ставки податку. Порядок обчислення і сплати по­датку підприємствами і громадянами. Звітність підприємств по податку з власників транспортних засобів, та контроль податкових органів. Податок на нерухоме майно. Платники, об'єкт оподаткування, ставки податку, терміни сплати і порядок зарахування до бюджету.

Тема 2Плата за землю.

Зміст та навчальні елементи теми

Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі. Форми плати за землю: орендна плата та земельний податок.

Основи побудови земельного податку: платники, об'єкт опо­даткування, ставки. Пільги по податку та порядок їх надання. Диференціація ставок залежно від призначення земельних ді­лянок, їх місцезнаходження та якісних характеристик. Земельний податок із земель сільськогосподарського при­значення. Порядок встановлення ставок податку. Нараху­вання податку, порядок і строки його сплати, санкції за по­рушення податкового законодавства. Земельний податок за землі несільськогосподарського при­значення. Порядок встановлення ставок податку. Розрахун­ки з бюджетом: порядок і строки сплати, санкції за несвоє­часність розрахунків з бюджетом.

Суть та призначення фіксованого сільгоспподатку. Платни­ки. Порядок обчислення та сплати в бюджет.

Тема 4 Плата за ресурси.

 

Зміст та навчальні елементи теми

Основи і мета встановлення плати за ресурси. Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Принципи встановлення плати за ресурси: обов'язковість і однократність. Види плати за ресурси, побудова ставок і визначення платників. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий доход), його сутність і призначення. Державний лісовий фонд і порядок його використання. Види збору. Порядок видачі дозволу на рубку деревини, лісорубочний ордер (квиток). Плата за другорядні лісові користування та інші види лісового доходу. Матеріальна і грошова оцінка лісосі­ки. Пільги і терміни сплати в бюджет. Збір за спеціальне використання водних ресурсів. Платни­ки. Лімітування забору води і побудова тарифів плати за во­ду. Порядок обчислення та строки сплати в бюджет і звіт­ність платників. Плата за розробку родовищ корисних копалин (мінеральні ресурси), платники. Перелік ресурсів, за які стягується пла­та. Ставки плати, порядок обчислення та сплати плати за мі­неральні ресурси, звітність платників. Плата за користування надрами для видобування корисних ко­палин. Плата за користування надрами в цілях не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Платники, об'єкт справлян­ня плати, нормативи плати. Пільги, звітність платників. Суть і призначення відрахувань на геологорозвідувальні ро­боти. Платники. Порядок обчислення і сплати в бюджет, звіт­ність платників. Збір за забруднення навколишнього природ­ного середовища. Платники збору, об'єкти обчислення збору, нормативи збору. Порядок обчислення збору.

Тема 5 Державне мито та інші неподаткові платежі .

 

Зміст та навчальні елементи теми

Державне мито, його сутність і види. Побудова ставок державного мита. Перелік операцій і послуг, з яких стягується державне мито, його ставки. Порядок сплати державного мита і його перерахування в бюджет. Контроль податкових інспекцій у сфері стягнення державного мита. Характер, призначення і бюджетна роль інших платежів. Доходи бюджету від реалізації майна, що перейшло у власність держави згідно з діючим законодавством і вироками судів. Збори митного характеру, що стягуються різними державними структурами. Штрафні санкції, що направляються в бюджет. Збори в цільові фонди держави (Пенсійний фонд; фонд соці­ального страхування на випадок безробіття; соціальне стра­хування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням; соці­ального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце­здатності). Порядок, розміри відрахувань і терміни сплати.

Наочність:

• Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів», таблиця ставок по­датку, бланк розрахунку податку;

• Земельний кодекс України, Закон України «Про плату за зем­лю», розрахунки земельного податку, таблиця ставок податку, Закон України «Про сільськогосподарський податок», бланк розрахунку податку.

• Декрет Кабінету України «Про місцеві податки і збори», бланки розрахунків податку з реклами, комунального податку, готель­ного збору, таблиця ставок місцевих податків і зборів;

• Постанова КМУ «Про затвердження порядку встановлення но­рмативів збору за забруднення навколишнього природного се­редовища і стягнення цього збору», Постанова КМУ «Про за­твердження нормативів збору за спеціальне використання вод­них ресурсів та збору за користування водами для потреб гід­роенергетики і водного транспорту», Постанова КМУ «Про за­твердження Порядку справляння збору за спеціальне викорис­тання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту», Постанова КМУ «Про внесення змін до такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, затверджених постановою КМУ від 20.01.97 р. №44», бланки розрахунків ресурсних платежів, таблиці ставок ресурсних платежів, практичний матеріал міс­цевих податкових органів;

• Закон України «Про державне мито», таблиця ставок державно­го мита, Закон України «Про збір на обов'язкове соціальне страхування», Закон України «Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування», Закон України «Про збір на обов'яз­кове державне пенсійне страхування», Закон України «Про роз­мір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування», Закон України «Про загальнообов'яз­кове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням», Закон України «Про загальнообов'язкове держав­не соціальне страхування на випадок безробіття», Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професій­ного захворювання, які спричинили втрату працездатності», блан­ки розрахунків зборів та відрахувань у цільові фонди держави, таблиця ставок зборів та відрахувань у цільові фонди держави.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студента є важливою складовою підготовки кваліфікованого фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці, здатного до компетентної професійної діяльності на рівні світових стандартів.

Самостійна робота студентів є одним з компонентів навчального процесу, важливим чинником, що формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння знань, основним засобом опанування навчаль ного матеріалу в позааудиторний час. Значно підвищуються значен ня та статус самостійної роботи при введенні кредитно модульної технології навчання, згідно з якою скорочується обсяг аудиторної ро боти.

Мета самостійної роботи студентів — засвоїти в повному обсязі навчальну програму дисципліни "Податкова система" і сформувати самостійність як особистісну рису та важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та конт ролювати власну діяльність і вміти адаптуватися до навколишнього середовища.

Самостійна робота передбачає такі складові:

• самостійну роботу при підготовці до семінарських занять;

• виконання самостійних робіт у формі підготовки рефератів з конкретних проблем і усних доповідей;

• тестування.

Навчальний час, що відведений для самостійного вивчення дисципліни, регламентується навчальним планом.

Зміст самостійної роботи студентів над конкретною дисципліною визначається її навчальною програмою, методичними матеріалами та вказівками викладача.

Самостійна робота студентів визначається системою навчально методичних засобів:

• підручниками;

• конспектами лекцій, матеріалами практичних і семінарських занять;

• опорними конспектами викладачів;

• консультаціями викладачів.

Крім того, самостійна робота передбачає опрацювання:

• законодавчих та нормативних актів;

• матеріалів електронних видань.

Розроблені методичні матеріали передбачають можливість прове дення самоконтролю з боку студента. Для цього призначені питання для самоконтролю.

Навчальний матеріал, що опрацьовується студентами самостійно, виноситься на підсумковий контроль.

Упродовж вивчення курсу багато уваги приділяється підвищенню самостійності мислення студентів, що здійснюється при проведенні аудиторних занять. Зокрема, практикується самостійна аудиторна робота, яка передбачає, що студенти беруть участь у складанні питань для самоконтролю, аналізі доповідей студентів, перевірці відповідей, рецензуванні результатів перевірок, виконанні тестових завдань тощо.

Самостійність мислення студентів активізується також постановкою проблемних питань під час читання лекцій, проведення семінарських занять, обговорення результатів виконання самостійних завдань.

Поточний контроль знань студентів проводиться шляхом перевірки конспектів лекцій, завдань для самостійної роботи. Основними видами контролю рівня опанування навчального матеріалу, відведеного для самостійного опрацювання студентами денної форм навчай ня, є усне опитування (заочної форми навчання — перевірка контрольних робіт). За результатами контролю студентам виставляються оцінки в журналах поточної успішності

Підсумковий модульний контроль є обов'язковим заходом для всіх студентів. При його проведенні за 100 бальною шкалою оціню ються теоретичні знання та практичні вміння і навички студентів, які вони здобули після опанування всіх змістових модулів дисципліни.

Підсумковий модульний контроль з навчальної дисципліни "Подакова система" охоплює такі етапи:

• підготовка та захист індивідуального завдання (реферативної роботи,тематика якої подана нижче);

• виконання тестових та практичних завдань;

• відповіді на питаня, визначених як питання для самоконтролю.

 

 


Тематика реферативних робіт

1. Становлення та розвиток податкової служби України.

2. Проблеми і шляхи боротьби з ухиленням від сплати податків.

3. Плата за ресурси - інструмент впливу на економічне та раціональне використання ресурсів країни.

4. Проблеми застосування непрямих податків.

5. Проблеми оподаткування в сфері експортно-імпортних операцій.

6. Майнове оподаткування особливості функціонування та шляхи вдосконалення.

7. Особливості оподаткування бартерних операцій.

8. Особливості податкової роботи у сфері вексельного обігу.

9. Податковий контроль у сфері оподаткування прибутку від банківських операцій.

10. Проблеми оподаткування прибутку від спільної діяльності.

11. Податкова робота в сфері місцевого оподаткування: проблеми і шляхи вирішення.

12. Особливості оподаткування при спрощеній системі оподаткування.

13. Проблеми та перспективи впровадження податку на нерухомість в Україні.

14. Становлення та розвиток митної справи в України.

15. Оптимізація (мінімізація) оподаткування на підприємстві.

16. Прибутковий податок з громадян: проблеми вдосконалення.

17. Оподаткування підприємств малого бізнесу: становлення та шляхи подальшого розвитку.

18. Особливості акцизного оподаткування в Україні і шляхи подальшого розвитку.

19. Основи побудови та шляхи вдосконалення земельного податку в Україні.

20. Податки в системі державного бюджету: роль і значення
Модуль І.


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 3. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 4. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 5. IV. Розподіл нервової системи
 6. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 7. IV. Філогенез кровоносної системи
 8. POS-системи
 9. R – розрахунковий опір грунту основи, це такий тиск, при якому глибина зон пластичних деформацій (t) рівна 1/4b.
 10. VI. Філогенез нервової системи
 11. Автокореляційна характеристика системи
 12. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
Переглядів: 595

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Модуль 4 | Податкова політика держави.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.