Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку

Відправною точкою ефективного облікового механізму в банку є первинний облік, що базується на документуванні банківських операцій. Отже, первинні документи — це підстава для відображення операцій за балансовими та (або) позабалансовими ра­хунками.

Первинні документи класифікують за такими ознаками:

¨ місцем складання — зовнішні (одержані від клієнтів, державних виконавців та інших банків) та внутрішні (оформлені в банку);

¨ змістом — касові та меморіальні.

Меморіальні призначені для здійснення безготівкових розрахунків із банками, клієнтами, списання коштів з рахунків та внут­рішньобанківських операцій.

До меморіальних документів (паперових або електронних), що використовуються для безготівкових розрахунків, належать: меморіальні ордери, платіжні доручення, платіжні вимоги-дору­чення, платіжні вимоги, розрахункові чеки.

Меморіальними ордерами оформляються також операції, які відображаються за позабалансовими рахунками.

Касовими документами, які поділяються на прибуткові і видаткові, оформляються операції з готівкою. Заповнюються касові документи відповідно до вимог Національного банку з організації касової роботи в банках України.

З огляду на те що записи в бухгалтерському обліку здійснюються на підставі первинних документів, у них зазначаються кореспондуючі рахунки за дебетом та кредитом, вказується сума операції, дата її виконання. Кожен первинний документ в обо­в’язковому порядку підписується відповідальним виконавцем. Якщо операція підлягає додатковому контролю, то проставляється підпис контролера. Якщо ж операція виконувалася за відповід­ним розпорядженням, то на первинному документі повинен бути підпис уповноваженої особи.

Важливою умовою оформлення первинних документів є заповнення всіх передбачених реквізитів.

Інформація, наведена у первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, до яких належать:

¾ особові рахунки та виписки з них;

¾ аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій;

¾ книги реєстрації відкритих рахунків;

¾ оборотно-сальдовий баланс.

Основним регістром аналітичного обліку, що вміщує записи про операції, здійснені протягом операційного дня, є особові рахунки, форму яких кожен банк затверджує самостійно з огляду на можливості програмного забезпечення. Записи в регістрах аналітичного обліку провадяться тільки на підставі відповідного санкціонованого первинного документа (паперового або електронного). До кожного особового рахунка складаються виписки, призначені для видачі або відсилання клієнту, які підтверджують виконані за день операції.

Як і до особових рахунків, до аналітичних рахунків з обліку внутрішньобанківських операцій також формуються виписки, які за потреби роздруковуються на паперових носіях. Періодичність визначається внутрішніми положеннями банку.

У книзі реєстрації відкритих рахунків нагромаджується інформація про номери аналітичних рахунків у порядку їх відкриття. Зміни в рахунках, проведені по книзі протягом минулого місяця, роздруковуються на паперових носіях, обов’язково станом на пер­ше число звітного місяця. Порядок відкриття (закриття) та режим рахунків установлюються нормативно-правовими актами Національного банку. Разом з тим банк самостійно визначає порядок від­криття (закриття) внутрішньобанківських рахунків, призначених для нагромадження інформації з обліку нарахованих доходів і витрат, отримання кредитів, розміщених депозитів, розподілу прибут­ку. Перелічені операції класифікуються як внутрішньобанківські.

Оборотно-сальдовий баланс як основний регістр синтетичного обліку роздруковується щодня на паперових носіях. У Положенні про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України (затверджене ПП НБУ від 30.12.98 за № 566) описано вимоги до порядку формування оборотно-сальдового балансу.

Ведення регістрів синтетичного й аналітичного обліку підпадає під процедури внутрішньобанківського контролю (адміністративного і бухгалтерського). Адміністративний контроль стосується налагодження безпосередньо контрольного процесу в банку. Заходи внутрішнього бухгалтерського контролю спрямовуються на процес обліку кожної банківської операції з тим, щоб забезпечити:

¾ облік кожної операції відповідно до вимог законодавства України;

¾ відображення змісту операції в балансі банку в тому періо­ді, протягом якого вони були здійснені.

Письмовим підтвердженням повного і своєчасного здійснення операції є записи в облікових регістрах, проведені на основі первинних документів.

Правильно організована система бухгалтерського обліку в бан­ках забезпечує:

¨ нагромадження докладної інформації про операцію;

¨ визначення її вартості та часу проведення;

¨ перевіряння правильності відображення інформації;

¨ арифметичну точність записів;

¨ підбиття підсумків та узгодженість бухгалтерських записів;

¨ повідомлення про помилки і розбіжності.

Важливим елементом внутрішнього бухгалтерського контролю є вивіряння (порівняння) записів у облікових регістрах з первинними документами. У разі виявлення розбіжності записи в регістрах бухгалтерського обліку приводяться у відповідність до первинних документів. За результатами вивіряння банк визначає характер і суми розбіжностей, аналізує вивірені записи і перевіряє їх обґрунтування.


Читайте також:

 1. Автоматизовані форми та системи обліку.
 2. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ. ВИДИ ОБЛІКУ. ОБЛІКОВІ ВИМІРНИКИ.
 4. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НДР ЗА ДОГОВОРАМИ З ЗАМОВНИКАМИ
 5. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ДЕПОЗИТНИХ СУМ
 6. БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 7. Бухгалтерського обліку
 8. Бухгалтерського обліку
 9. Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які включають заплановані доходи і державні видатки на відповідний період.
 10. Ваучерна система обліку і контролю грошових коштів
 11. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
 12. Введення обліку та подання звітності платниками єдиного податку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організація та забезпечення операційної діяльності в банках | Характеристика та особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.