Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Завдання й вимоги до ведення бухгалтерського обліку

 

Основними завданнями бухгалтерського обліку є:

· формування повної та достовірної інформації про господарські процеси й результати діяльності підприємства, необхідної для оперативного управління, а також для використання податковими й банківськими організаціями, інвесторами, постачальниками, покупцями та іншими зацікавленими організаціями й особами;

· забезпечення необхідною інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю за наявністю і рухом майна та раціональним користуванням виробничими ресурсами;

· виявлення негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, запобігання їм;

· виявлення внутрішньовиробничих резервів, їх мобілізація та ефективне використання;

· забезпечення даними для планування, моделювання, прогнозування й прийняття управлінських рішень.

До бухгалтерського обліку ставляться такі основні вимоги:

· бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій підприємств ведуть у національній валюті України;

· майно, що є власністю підприємства, обліковують окремо від майна інших юридичних осіб, які входять до даного підприємства;

· підприємства здійснюють бухгалтерський облік відокремлено з моменту їх реєстрації як юридичної особи до реорганізації або ліквідації в порядку, встановленому законодавством України;

· бухгалтерський облік майна, зобов'язань і господарських операцій підприємства ведуть шляхом подвійного запису на взаємозв'язаних рахунках бухгалтерського обліку, включених у робочий план рахунків бухгалтерського обліку;

· дані аналітичного обліку повинні відповідати оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку;

· усі господарські операції та результати інвентаризації підлягають своєчасній реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких пропусків або вилучень;

· у бухгалтерському обліку підприємств поточні витрати на виробництво продукції та капітальні вкладення обліковуються окремо.

 

 

Принципи бухгалтерського обліку й фінансової звітності передбачаються правилами, прийнятими як керівництво до дії. Ці принципи встановлені законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № XIV від 16.07.99 р.

Бухгалтерський облік і фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах, що характеризують якість облікової інформації:

1. Обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань, витрат і завищенню оцінки активів і прибутків підприємства.

Суть цього принципу полягає в більшій готовності до обліку потенційних збитків, а не потенційних прибутків, що виражається у створенні резервів, і в оцінці активів за якнайменшою з можливих вартістю, а зобов'язань – за щонайбільшою (правило оцінки за якнайменшою з ринкової і фактичної вартості для активів). Цей принцип не має на увазі створення прихованих резервів або перекручення звітності.

2. Повне висвітлення – фінансова звітність повинна включати всю інформацію про фактичні й потенційні результати господарських операцій і подій, здатних впливати на рішення, що приймаються на її основі.

Даний принцип означає, що бухгалтерська інформація має відображати економічну сутність операцій підприємств, а не формальну сторону, власне правове оформлення і т.д. Це поширюється фактично на кожну цифру і букву фінансової звітності.

3. Автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства.

4. Послідовність – постійне (щороку) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована й розкрита у фінансовій звітності.

5. Безперервність – оцінка активів і зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде продовжуватися далі. Принцип передбачає, що підприємство нормально функціонує та його діяльність триватиме далі, підприємству не загрожує банкрутство, і воно не має намірів ліквідувати або істотно скоротити свою діяльність. Даний принцип служить основою включення різних статей у баланс за фактичною собівартістю, а не за ринковою вартістю, тобто за ціною можливої реалізації активів і зобов'язань у разі ліквідації, і основою відображення у звіті фінансових результатів діяльності підприємства.

6. Нарахування і відповідність доходів та витрат – для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

7. Превалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно до їх суті, а не тільки з огляду на юридичну форму.

8. Історичної (фактичної) собівартості – пріоритетна є оцінка активів підприємства з урахуванням витрат на їх виробництво і придбання.

9. Єдиний грошовий вимірник – вимірювання й узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці.

10. Періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності. Даний принцип передбачає, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком із початку звітного року в складі ф.№1 Балансу і ф.№2 Звіту про фінансові результати. Перший звітний період новоствореного підприємства може складати менше 12, але не більше 15 місяців. Звітним періодом підприємства, яке ліквідовується, є період із початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Автоматизовані форми та системи обліку.
 5. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 6. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 7. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 8. Аналіз консолідованої звітності
 9. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 10. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 11. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 12. Аналіз фінансової стійкості підприємства
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Користувачі бухгалтерської інформації

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.