Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Аналіз фінансової незалежності підприємства

 

Фінансова незалежність підприємства(Financial Indepen-dence) — це фінансовий стан, при якому підприємство здатне забезпечити свій розвиток та відповісти на вимоги зовнішнього середовища. За умов фінансової незалежності підприємство має безперервний процес фінансово-господарської діяльності, вільно маневрує грошовими коштами, оновлює та розширює виробництво.

До основних показників, що характеризують фінансову незалежність підприємства, належать:

— коефіцієнт фінансової незалежності (автономії);

— коефіцієнт фінансової залежності (мультиплікатор власного капіталу);

— коефіцієнт концентрації позичкового капіталу;

— коефіцієнт фінансового ризику;

— коефіцієнт фінансової стабільності;

— коефіцієнт довгострокової заборгованості;

— коефіцієнт покриття відсотків (покриття фінансових витрат);

— коефіцієнт маневреності власного капіталу.

Коефіцієнт фінансової незалежності( К ФН ) (Autonomy Ratio) (коефіцієнт автономії, коефіцієнт власності, коефіцієнт концентрації власного капіталу) характеризує концентрацію власного капіталу.

Коефіцієнт фінансової незалежності обчислюється відношенням суми власних коштів (ВК) до валюти балансу (ВБ):

 

КФн=ВК =Ф.1 р.380 +р.430.

ВБ Ф.1 р.640

 

Багато аналітиків вважають, що коефіцієнт автономії не повинен бути меншим за 0,5—0,6. Хоча, наприклад, у японських компаніях він, як правило, дорівнює 0,2—0,3. У більшості вітчизняних сільськогосподарських підприємств значення цього коефіцієнта коливається в межах 0,8—0,9, що, безумовно, не є свідченням їхньої фінансової стабільності, а свідчить лише про обмеженість та недоступність зовнішнього фінансування.

Зростання коефіцієнта фінансової незалежності означає підвищення фінансової стійкості підприємства і є позитивним моментом.

Водночас зростання коефіцієнта фінансової незалежності може і не сприяти збільшенню виробничої активності підприємства, зростанню його рентабельності. Аналізуючи коефіцієнт фінансової незалежності, необхідно передусім звертати увагу на наявність економічно виправданих зовнішніх джерел фінансування в пасиві балансу. Якщо підприємство веде агресивну політику, спрямовану на завоювання ринків збуту своєї продукції, розширює виробничі потужності, то величина коефіцієнта фінансової незалежності навіть на рівні 0,2 — 0,3 не свідчить про його критичний фінансовий стан.

Тим часом, якщо більшість позикового капіталу являє собою прострочену кредиторську заборгованість та кредити, не сплачені в строк, то і величина коефіцієнта фінансової незалежності на рівні 0,8 — 0,9 може виявитися занадто низькою.

Коефіцієнт фінансової залежності( К ФЗ ) (Total Assets to Equity) розраховується відношенням валюти балансу до власного капіталу, є оберненим показником до коефіцієнта фінансової незалежності. Для коефіцієнта фінансової залежності рекомендоване значення менше ніж 2 (тобто 1/0,5).


 

Кфз =ВБ/ВК=Ф.1 р.640/Ф.1. р 380+р.430

 

або

КФЗ=ВБ= Ф.1р.640

ВК Ф.1р.380 +р.430

 

 


 

Кфз = 1/Кфн

 

Коефіцієнт фінансової залежності ще має назву мультиплікатор власного капіталу.

Мультиплікатор власного капіталу( К мВК ) (Equity Multiplier) пов’язує рентабельність активів та рентабельність власного капіталу. Показує, у скільки разів рентабельність власного капіталу більша рентабельності активів.

 

 

КмВК= Кфз = ВБ=А/ВК

 

Якщо мультиплікатор власного капіталу помножити на рентабельність активів (відношення чистого прибутку до активів), то отримаємо рентабельність власного капіталу (відношення чистого прибутку до власного капіталу):

Кмвк*ЧП/А=А/ВК*ЧП/А=ЧП/ВК

 

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу( К кПК ) (Debt Ratio) розраховується як відношення позикового капіталу (ПК) до валюти балансу або як різниця між 1 та коефіцієнтом фінансової незалежності. Показує частку залученого майна в активах підприємства та ступінь залежності підприємства від кредиторів.

Зростання цього показника за часом означає посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів, що є негативною тенденцією:

К = ПК =Ф.1р.480 +р.620 +р.630 ,


ВБ Ф.1. р.640

або

 


КкПК =1-КФН =1-1/ К ФЗ .

Відповідно можна записати, що


 

КФН=1-КкПК;

Кфз=1/1-КкПК


 

Коефіцієнт фінансового ризику( К ФР ) (Debt/Equity Ratio) (коефіцієнт фінансового левериджу) характеризує співвідношення позикових та власних коштів. Рекомендоване значення менше 1:

Кфр=ПК=Ф.1р.480 +р.620 +р.630.


ВК Ф.1р.380 +р.430

 

 


 

Коефіцієнт фінансового ризику показує, кількість позикових коштів, залучених підприємством на 1 гривню вкладених в активи власних коштів. Чим вище його значення, тим вищий ризик вкладання капіталу в підприємство. Нормальним вважається співвідношення 1:2, за якого одна третина загального фінансування сформована за рахунок позикових коштів.

З одного боку, динаміка збільшення коефіцієнта фінансового ризику веде до посилення залежності підприємства від позикового капіталу, зниження його фінансової незалежності, зменшення фінансової стійкості. Але в той же час підприємство може бути зацікавлене у використанні позикових коштів з двох причин. По-перше, фінансові витрати зменшують величину прибутку до оподаткування, а по-друге, якщо фінансові

витрати менші, ніж величина прибутку, отриманого від використання позикових коштів, то це сприяє зростанню рентабельності власного капіталу.

У різних галузях співвідношення позикових та власних коштів неоднакове. Це залежить як від менталітету країни, так і від оборотності капіталу. Чим вища оборотність капіталу, тим більшим може бути цей коефіцієнт.

Взаємозв’язок коефіцієнта фінансового ризику та коефіцієнта фінансової залежності:

 

К ФР = К ФЗ - 1,

 

Кфз-1 =(ВБ/ВК)-1= (ВБ/ВК)-(ВК/ВК)=(ПК/ВК)

 

Взаємозв’язок коефіцієнта фінансового ризику та фінансової незалежності:


 

Кфр=ПК/ВК=(ПК/ВБ)ВБ)


 

Взаємозв’язок коефіцієнта фінансового ризику з коефіцієнтом концентрації позичкового капіталу та коефіцієнтом фінансової незалежності: коефіцієнт фінансового ризику дорівнює відношенню коефіцієнта концентрації позичкового капіталу до коефіцієнту фінансової незалежності.

 

Кфр=ПК/ВК=(ПК/ВБ) / (ВК/ВБ) = Ккпк/Кфн

 


 

Оскільки К ФН = 1 - К кПК , то можна записати:

 


Кфр=Ккпк/1-Ккпк

Коефіцієнт фінансового ризику можна розраховувати не тільки за всім позиковим капіталом, а й за кожним його джерелом. Так, коефіцієнт фінансового ризику можна визначити як відношення довгострокових зобов’язань (ДЗ) до власного капіталу:

 

Кфр= ДЗ/ВК≤0,25

 

Цей коефіцієнт дає змогу оцінити фінансову стабільність підприємства з точки зору структури джерел фінансування не- оборотних активів і робочого капіталу. Як відомо, власний капітал підприємства та довгострокові зобов’язання є джерелами фінансування саме цих видів активів.

 

Коефіцієнт фінансової стабільності(К ФС ) (Equity/Debt Ratio) характеризує покриття боргів власним капіталом. Розраховується відношенням власних коштів до позикових, є оберненим показником до коефіцієнта фінансового ризику:


 

КФС=ВК/ПК= Ф.1р.380 +р.430/Ф.1р.380 + р.620 + р.630

 

Рекомендоване значення більше ніж 1. Але, як свідчить досвід багатьох підприємств, величина коефіцієнта фінансової стабільності коливається в досить широких межах залежно від галузевої належності підприємства.

Взаємозв’язок коефіцієнта фінансової стабільності з коефіцієнтом концентрації позичкового капіталу та коефіцієнтом незалежності.


 

Оскільки, Кфр=Ккпк/Кфн, Кфс=1/Кфр ,то можна записати:


 

Кфс=Кфн/Ккпк або Кфс=1-Ккпк/Ккпк

 


Більшість західних аналітиків вважають оптимальним значення коефіцієнта фінансової стабільності 0,5—0,7. У вітчизняних сільськогосподарських підприємств останнім часом він перебуває, як правило, в межах 4—6, що знову ж свідчить про те, що підприємства ведуть виробничу діяльність майже цілком за рахунок власних ресурсів.

Коефіцієнт довгострокової заборгованості(К ДЗ ) (Debt/(Equity + Debt) Ratio) (коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел) характеризує загальну капіталізацію підприємства, оскільки суму довгострокових зобов’язань і власного капіталу називають ще загальною капіталізацією підприємства. Показує відсоток довгострокових зобов’язань у капіталізованих джерелах.


 

Кдз=ДЗ/ВК+ДЗ=Ф.1р.480 /Ф.1р.380 + р.430 + р.480

 

Підвищення цього показника свідчить, з одного боку, про посилення залежності від зовнішніх кредиторів, а з іншого — про ступінь фінансової надійності підприємства і довіри до нього банків і населення.

Цей показник пов’язаний з коефіцієнтом фінансового ризику розрахованим відносно довгострокових зобов’язань.

За умови, що:


 

Кдз=ДЗ/ВК+ДЗ

 

Кфр=ДЗ/ВК


 

Додамо до знаменника в останній формулі складову ДЗ та одночасно віднімемо складову ДЗ:


 

КФР= ДЗ

ВК + ДЗ - ДЗ


 

Далі поділимо чисельник і знаменник К ФРна (ВК + ДЗ):


тоді

ДЗ

К ФР=ДЗ = ВК +ДЗ - ДЗ

ВК ВК + ДЗ

ВК+ДЗ

 


К ФР =К ДЗ /(1 - К ДЗ ) .

 

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел (К ФНКД )показує відсоток власного капіталу в капіталізованих джерелах:


 

К ФНКД= ВК =

ВК + ДЗ

= Ф.1р.380 +р.430

Ф.1р.380 + р.430 + р.480


 


 

Коефіцієнт покриття відсотків( К ПВ ) (Times Interest Earned — TIE — Interest Coverage) (коефіцієнт покриття фінансових витрат) є відносним показником довгострокової платоспроможності. В чисельнику береться величина прибутку до сплати відсотків та податків (ЕВІТ), у знаменнику — витрати на сплату відсотків:


 

Кпв=Прибуток до сплати податків +Витрати на сплату відсотків =

Витрати на сплату відсотків

=Ф.2 р.170 +р.140 .

Ф.2 р.140

 

Коефіцієнт покриття відсотків характеризує потенційну можливість підприємства погасити позику, ступінь захищеності кредиторів від несплати відсоткових платежів.

Зменшення цього коефіцієнта в динаміці свідчить про збільшення витрат підприємства на сплату відсотків за кредит.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу(К МнВК ) (Flexibility Ratio) визначає частку власного капіталу, що вкладена в оборотні активи. Розраховується відношенням робочого капіталу (РК) до власного капіталу. Характеризує ступінь мобільності власного капіталу, тобто показує ту частину власного капіталу, яка знаходиться в обігу і використовується для фінансування поточної діяльності:

 

Кмнвк=РК =Ф.1 р.260 +р.270 * -p.620- p.630 * * .


ВК Ф.1 р.380 +р.430

де * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу.

Для забезпечення гнучкості при використанні власних ко-

штів підприємства коефіцієнт маневреності власного капіталу

має бути досить високим. Позитивною тенденцією вважається

невелике зростання його в динаміці.


 


Читайте також:

 1. ABC-XYZ аналіз
 2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
 3. IV група- показники надійності підприємства
 4. L2.T4/1.Переміщення твердих речовин по території хімічного підприємства.
 5. SWOT-аналіз у туризмі
 6. SWOT-аналіз.
 7. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
 8. V. Нюховий аналізатор
 9. WEB - сайт підприємства в Інтернет
 10. Абсолютні показники фінансової стійкості
 11. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 12. Абсолютні та відності показники результатів діяльності підприємства.
Переглядів: 10445

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Економічна сутність та класифікація капіталу | ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ АКТИВІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.