Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Типи господарських операцій та їх вплив на баланс

 

Бухгалтерський баланс — не тільки одна зі складо­вих частин методу бухгалтерського обліку, а й одне із найважливіших джерел інформації для управління підприємством.

Елементи методу бухгалтерського обліку взаємо­пов'язані, оскільки вони випливають із форм і методів ведення обліку й контролю та обумовлюються ними.

Поділ господарських операцій на типи має теоретичне і прак­тичне значення, яке треба враховувати в процесі затвердження форми балансу, визначення його будови та змісту, використання для оцінки фінансового стану й платоспроможності підприємства. Зокрема, існує 4 типи господарських операцій.

· перший — стосується тільки ак­тиву балансу, вносячи зміни в склад та розміщення необоротних і оборотних активів, і витрат майбутніх періодів. При цьому валю­та балансу не змінюється, охоплюючи нематеріальні активи, не­завершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокову дебіторську заборгованість, запаси, де­біторську заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторську заборгованість за розрахунками, поточні фінансові інвестиції, грошові кош­ти та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів. Господарські опе­рації набирають характеру вихідної інформації, що вносить не про­сто зміни в активи підприємства, а й стає передумовою відповідних змін у складі й розміщенні власного капіталу та зобов'язань;

· другий — стосується тільки паси­ву балансу, вносячи зміни в склад та розміщення власного капі­талу й зобов'язань.

Перший та другий тип господарських операцій не змінює валюти балансу.

Більшість господарських операцій другого типу приводить до зміни статей балансу в межах одного розділу. До таких операцій нале­жить відображення: суми податку на додану вартість (ПДВ) у рахунках підрядників і проект­них організацій; внеску за вартістю, наведеною в установчих документах (у цьому разі стаття балансу «Статут­ний капітал» збільшується, а стаття «Неоплачений капітал» — змен­шується на таку саму суму); суми зносу інших необоротних матеріальних активів у разі переведення їх до складу основних засобів (зменшується «Знос інших необоротних матеріальних активів» і збільшується «Знос основних засобів» — у балансі стаття «Знос» розміщена в активі як така, що регулює оцінку відповідних цінностей); депонованої заробіт­ної плати (у поточному бухгалтерському обліку зменшується за­боргованість із заробітної плати і збільшується сума розрахунків із депонентами — у балансі це показується в межах однієї статті — «Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці»);

· третій — впливає на актив і пасив балансу в бік збільшення, тобто валюта балансу за активом і па­сивом збільшується на рівновеликі суми.

Операції третього типу проводяться в порівняно значній кіль­кості. Вони охоплюють різноманітні ситуації та процеси виробни­чої та фінансово-господарської діяльності підприємства і завжди перебувають у динаміці. Найбільш характерними операціями цьо­го типу є: придбання основних засобів за плату — відображення суми за договором поставки (збільшення суми за статтею «Неза­вершене будівництво» активу балансу і збільшення суми за стат­тею «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» пасиву балансу); відображення сум за консультаційні, інформа­ційні, посередницькі, реєстраційні, транспортні послуги та інші витрати, пов'язані з придбанням основних засобів (зміни стосуються тих самих статей, що й за попередньої операції); одержання цільового фінансування на будівництво із зовнішніх джерел (збільшення сум за статтею «Грошові кошти та їх еквіва­ленти» активу балансу і за статтею «Цільове фінансування» па­сиву балансу);

· четвертий — впливає на актив і пасив балансу в бік зменшення, тобто валюта балансу одночасно зменшується на рівновеликі суми і за активом, і за пасивом. Порівняно з господарськими операціями першого й третього типів операцій четвертого типу проводиться значно менше. Найхарактерніші з них є: видача з каси заробітної плати працівни­кам (зменшується сума за статтею «Поточні зобов'язання за роз­рахунками з оплати праці» пасиву балансу і сума за статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті» активу балансу).

На кожному підприємстві залежно від його галузевих особ­ливостей та обсягів виробництва щоденно здійснюється велика кількість господарських операцій. Якщо їх розглядати в цілому по підприємству, то операцій першого і третього типів здійснюється близько 70%, причому кількість операцій обох цих типів є майже однакова. Кількість операцій другого і четвертого типів теж майже однакова, і в цілому на них припадає близько 30% усіх операцій.

Усі господарські операції незалежно від типу відображають­ся на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

IV. Система рахунків і подвійний запис

 

1. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку

 

На кожному підприємстві щодня здійснюється велика кількість господарських операцій, які зрештою відображаються в бухгалтерському балансі. Як уже відзначалося, баланс складається на 1-ше число місяця (кварталу, року), тому за допомогою його не можна повсякденно стежити за змінами, що відбуваються в складі майна, зобов'язань підприємства, джерел їх формування. Для поточного обліку та контролю використовується система рахунків бухгалтерського обліку.

У теорії й методології бухгалтерського обліку цій системі належить особлива роль, оскільки з її застосуванням реалізується проблема подвійного відображення інформації, її накопичення й узагальнення. Запис у рахунки робиться із застосуванням методу подвійного запису.

Рахунокбухгалтерського обліку — це спосіб групування, поточного контролю та відображення господарських операцій із майном, джерелами його формування, господарськими процесами. Рахунок — це також накопичувач інформації, яка потім узагальнюється й використовується для складання різних зведених показників і звітності.

На рахунках відображають господарські операції як у кількісному, так і у вартісному виразі.

Ліва частина рахунку називається дебетом (скорочено Д-т), а права — кредитом (скорочено К-т). Отже, «дебет» і «кредит» рахунку відповідають його сторонам.

На позначення залишків на рахунках бухгалтерського обліку вживають термін «сальдо» (залишок рахунку). Звичайно сальдо на початок проведення операції (на початок звітного періоду) позначається як С1, а залишок на кінець проведення операцій (на кінець звітного періоду) — С2.

Для відображення господарських операцій на рахунках необхідне документальне підтвердження, яким можуть бути паперові первинні документи, машинні носії, дискети і под., причому будь-який із них повинен мати юридичну силу.

Відповідно до балансу всі рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні і пасивні, з огляду на це є дві схеми записів на рахунках.

Активні є рахунки бухгалтерського обліку, на яких обліковуються різні види майна, їх наявність, склад, рух. Це, наприклад, рахунки «Основні засоби», «Матеріали», «Каса в національній валюті», «Поточний валютний рахунок» і т. ін. На активних рахунках залишки (сальдо) тільки дебетові.

Пасивні є рахунки бухгалтерського обліку, на яких обліковуються джерела формування майна (власний капітал), їх наявність, склад, рух, а також зобов'язання. Прикладами можуть бути рахунки «Статутний капітал», «Короткострокові кредити банків» та ін. На пасивних рахунках залишки тільки кредитові.

За активним рахунком відображаються:

· за дебетовою стороною — залишки на початок і кінець проведення операцій і господарські операції, що викликають збільшення залишку;

· за кредитовою стороною — лише господарські операції, що викликають зменшення залишку.

Для визначення залишку за активним рахунком на кінець проведення операції можна застосовувати таку формулу:

С2=С1+Об.Д - Об.К (1)

За пасивним рахунком, на якому обліковуються джерела формування майна, відображаються:

· за кредитовою стороною — залишки на початок і кінець проведення операцій і господарські операції, що викликають збільшення залишків;

· за дебетовою стороною — лише господарські операції, що викликають зменшення залишків.

Для визначення залишку за пасивним рахунком на кінець проведення операції можна застосовувати таку формулу:

С2=С1+Об.К - Об.Д (2)

Залишки за активними рахунками, на яких відображається майно підприємства, і за пасивними рахунками, на яких показуються джерела формування цього майна, потім зіставляються і відповідно відображаються в активі та пасиві балансу.

Крім того, бувають і активно-пасивні рахунки, що мають ознаки як активних, так і пасивних рахунків. У них залишок може бути і дебетовим, і кредитовим або одночасно дебетовим і кредитовим (розгорнене сальдо).

Розгорнене сальдо в активно-пасивних рахунках у звичайний спосіб визначити неможливо, для цього необхідні дані аналітичного обліку. Останній дає інформацію про стан розрахунків із кожною підзвітною особою (як-от, із працівником підприємства) і з кожним кредитором (наприклад, працівником підприємства, якому воно винне гроші), тобто сальдо виводиться за кожною підзвітною особою окремо, а потім підраховується загальна сума дебіторської і кредиторської заборгованості.

 


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. III. Бухгалтерський баланс
 3. IV. Політика держав, юридична регламентація операцій із золотом.
 4. POS -Інтелект - відеоконтроль касових операцій
 5. Автоматизація касових операцій
 6. АДАПТАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО ЗМІНИ ЇЇ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 7. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 8. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 9. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 10. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 11. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 12. Активний вплив на проблему
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оцінка та групування статей балансу | Метод подвійного запису, його контрольне та інформаційне значення

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.