Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


III. Бухгалтерський баланс

1. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку, його зміст і побудова

 

Баланс — це не просто складова частина методу бухгалтер­ського обліку, його елемент; це найважливіший доку­мент бухгалтерської звітності, важливе джерело інфор­мації для управління, планування, організації вироб­ництва, нормування, аналізу, контролю. Баланс є облі­кова категорія, синтез облікових записів, а тому його треба вміти читати й критично оцінювати з погляду змісту, будови, раціонального використання даних.

Бухгалтерський баланс — це спо­сіб узагальненого відображення та економічного групування засобів господарства за їх видами та джерелами утворення в грошовій оцінці на відповідний момент, як правило, на 1-ше число місяця.

Засоби господарства і джерела їх утворення показуються в ба­лансі в розрізі окремих економічних груп, які називаються стат­тями балансу. До кожної статті включаються однакові за економічним змістом засоби господарства чи джерела їх утво­рення.

Статті балансу поділяються на однойменні та комплексні. Однойменні статті відображають стан якогось одного виду гос­подарських засобів чи джерел їх утворення. Комплексні статті відображають стан кіль­кох видів господарських засобів чи джерел їх утворення.

Для поглибленої оцінки виробничої та фінансово-господарської діяльності під­приємства даних балансу недостатньо, у зв'язку з чим використовують додаткову інформацію оперативного та статистичного обліку. Особливо це стосується І й ІІ розділів активу ба­лансу, де неможливо дати характеристику технічного стану осно­вних засобів, збереження виробничих запасів та інших товарно-матеріальних цінностей, реальності незавершеного виробництва, якщо не будуть проведені обстеження, спостереження, конт­рольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт, контрольні запуски сировини й матеріалів у виробництво, інвентаризація.

Згруповані в II розділі активу балансу статті характеризують грошові кошти, розрахунки та інші активи. Вони відображають відвантажені товари, розрахунки з дебіторами та ін. Де­бітори зазначаються в балансі розгорнуто: за товари, роботи і по­слуги; за одержаними векселями; за розрахунками з бюджетом; за виданими авансами і под. Грошові кошти (у касі, на розрахунковому рахун­ку, валютному рахунку, інші кошти) — це найважливіший показ­ник, що характеризує фінансовий стан підприємства, його плато­спроможність. Наявність достатніх грошових коштів — це гарантія стійкості та мобільності підприємства, забезпечення стабільності його роботи.

У III розділі активу балансу статей не існує. До складу цього розділу включені витрати майбутніх періодів, які мали місце в теперішньому періоді, але стосуються наступних періодів.

У I розділі пасиву балансу наведені статті, які характеризують власний капітал. Це статутний капітал, що відображається в балансі як сукупність внесків (у грошовому вираженні) учасників / власників у спільне майно під час створення підприємства для забезпечення його дія­льності в розмірах, що їх визначено установчими документами. Тут показані і розглядаються також ін­ші капітали (пайовий, резервний, вилучений і т. д.). Прибуток, його використання чи збиток протягом року відо­бражаються в цьому балансі окремими статтями розгорнуто. Затвер­джені суми використаного за звітний рік прибутку списуються під час складання річного бухгалтерського звіту. У річній звітно­сті може бути відображеним тільки невідшкодований збиток чи нероз­поділений прибуток звітного року.

До II розділу пасиву балансу входять статті, у яких показані резерви (на майбутню оплату відпусток; на виплату ви­нагороди за вислугу років працівникам, включаючи відрахуван­ня на державне соціальне страхування від цих сум, на виробничі витрати для підготовчих робіт на промислових підприємствах із сезонним виробництвом та майбутні витрати для ремонту предметів прокату), що створюються на підприємстві з метою рівномірного включення майбутніх витрат у витрати ви­робництва чи обігу звітного періоду підприємства. У складі цього розділу також знаходиться стаття «Цільове фінансування», де відображаються залишки коштів цільового фінансування та цільових надходжень із бюджету й інших джерел.

У III розділі пасиву балансу наведені статті, які характеризують довгострокові зобов’язання: довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання і т. ін.

Статті IV розділу пасиву балансу відображають розрахунки та інші пасиви. Це кредиторська заборгованість підприємства: банкам (за короткострокові кредити й позики); постачальникам; бюджету; зі страхування; з оплати праці; дочірнім підприємст­вам; іншим кредиторам та ін.

У V розділі пасиву балансу статей не існує. У ньому показуються доходи наступних періодів, які включають у себе доходи, отримані протягом поточного або звітного періоду, які належать до наступних звітних періодів.

Отже, статті балансу згруповані так, щоб, порівнюючи підсум­ки розділів активу і пасиву та окремих їх показників, можна було робити загальні висновки про фінансово-господарську діяльність підприємства.

Природа балансу потребує рівності його активу й пасиву. Це зумовлене тим, що в активі відображаються засоби підприємства, а в пасиві – джерела їх формування.

Процес складання балансу регламентований Урядом України та відповідними державними органами. Особливо це стосується кін­цевого (річного) балансу, складання якого потребує обов'язкової інвентаризації його статей. Тому практичні працівники, при­четні до складання місячних, квартальних та річних балансів, по­винні дотримуватися таких вимог до балансу:

1. Своєчасність — складання та подання балансу за призначенням у належний термін.

2. Повнота — відображення в ньому стану майна всіх структурних підрозділів, відділів, філій, що входять до складу підприємства.

3. Об'єктивність — вірогідність балансу, що базується на даних поточного бухгалтерського обліку.

4. Реальність — відповідність його статей дійсності.

5. Наступність — зв'язок звітного балансу з попередніми балансами за формою, будовою, змістом, відповідністю ко­респонденції та оцінки.

6. Точність — відповідність показників балансу показникам інших звітних форм.

7. Ясність — доступність для розуміння не тільки особами, які його складали та підписували, а й усіма спеціалістами, які його вивчатимуть.

Мета балансу — відобразити стан господарських засобів та джерел їх утворення на певну дату. Звідси випливає, що баланс є синтез професійних дій фахівців з обліку, інструмент визначення економічних, юридич­них та господарських відносин підприємства, передумова для ефективного нормування, поточного та перспективного плану­вання, найважливіший звітний документ.

Баланс з особливою чіткістю відображає фінансовий стан під­приємства, зокрема, показує, чиї кошти вкладені в підприємство, як вони розміщені, чи є довгострокові позики, чи забезпечене покриття зобов'язань перед кредиторами й ін.

Баланс як звітний документ має неоціненний практичний зміст. Цим документом підприємство звітує перед своїм керівним орга­ном, податковою адміністрацією, статистичними органами, кредит­ними установами. На підставі балансу та відповідних звітних форм визначають правильність указаного чистого прибутку, установлю­ють величину податків, обов'язкових внесків та платежів.

 


Читайте також:

 1. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 2. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 3. Аналіз ліквідності балансу
 4. Баланс (початковий)
 5. Баланс азоту
 6. Баланс банку.
 7. Баланс борошна
 8. Баланс грошових надходжень
 9. Баланс м’яса свиней в України у забійній масі (2003 – 2005 рр. та прогноз на 2006 р.), тис. т
 10. Баланс на 1 вересня
 11. Баланс надходження коштів організації (оперативний фінансовий план) на 20__ р.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Метод бухгалтерського обліку | Оцінка та групування статей балансу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.