Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


III. Бухгалтерський баланс

1. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку, його зміст і побудова

 

Баланс — це не просто складова частина методу бухгалтер­ського обліку, його елемент; це найважливіший доку­мент бухгалтерської звітності, важливе джерело інфор­мації для управління, планування, організації вироб­ництва, нормування, аналізу, контролю. Баланс є облі­кова категорія, синтез облікових записів, а тому його треба вміти читати й критично оцінювати з погляду змісту, будови, раціонального використання даних.

Бухгалтерський баланс — це спо­сіб узагальненого відображення та економічного групування засобів господарства за їх видами та джерелами утворення в грошовій оцінці на відповідний момент, як правило, на 1-ше число місяця.

Засоби господарства і джерела їх утворення показуються в ба­лансі в розрізі окремих економічних груп, які називаються стат­тями балансу. До кожної статті включаються однакові за економічним змістом засоби господарства чи джерела їх утво­рення.

Статті балансу поділяються на однойменні та комплексні. Однойменні статті відображають стан якогось одного виду гос­подарських засобів чи джерел їх утворення. Комплексні статті відображають стан кіль­кох видів господарських засобів чи джерел їх утворення.

Для поглибленої оцінки виробничої та фінансово-господарської діяльності під­приємства даних балансу недостатньо, у зв'язку з чим використовують додаткову інформацію оперативного та статистичного обліку. Особливо це стосується І й ІІ розділів активу ба­лансу, де неможливо дати характеристику технічного стану осно­вних засобів, збереження виробничих запасів та інших товарно-матеріальних цінностей, реальності незавершеного виробництва, якщо не будуть проведені обстеження, спостереження, конт­рольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт, контрольні запуски сировини й матеріалів у виробництво, інвентаризація.

Згруповані в II розділі активу балансу статті характеризують грошові кошти, розрахунки та інші активи. Вони відображають відвантажені товари, розрахунки з дебіторами та ін. Де­бітори зазначаються в балансі розгорнуто: за товари, роботи і по­слуги; за одержаними векселями; за розрахунками з бюджетом; за виданими авансами і под. Грошові кошти (у касі, на розрахунковому рахун­ку, валютному рахунку, інші кошти) — це найважливіший показ­ник, що характеризує фінансовий стан підприємства, його плато­спроможність. Наявність достатніх грошових коштів — це гарантія стійкості та мобільності підприємства, забезпечення стабільності його роботи.

У III розділі активу балансу статей не існує. До складу цього розділу включені витрати майбутніх періодів, які мали місце в теперішньому періоді, але стосуються наступних періодів.

У I розділі пасиву балансу наведені статті, які характеризують власний капітал. Це статутний капітал, що відображається в балансі як сукупність внесків (у грошовому вираженні) учасників / власників у спільне майно під час створення підприємства для забезпечення його дія­льності в розмірах, що їх визначено установчими документами. Тут показані і розглядаються також ін­ші капітали (пайовий, резервний, вилучений і т. д.). Прибуток, його використання чи збиток протягом року відо­бражаються в цьому балансі окремими статтями розгорнуто. Затвер­джені суми використаного за звітний рік прибутку списуються під час складання річного бухгалтерського звіту. У річній звітно­сті може бути відображеним тільки невідшкодований збиток чи нероз­поділений прибуток звітного року.

До II розділу пасиву балансу входять статті, у яких показані резерви (на майбутню оплату відпусток; на виплату ви­нагороди за вислугу років працівникам, включаючи відрахуван­ня на державне соціальне страхування від цих сум, на виробничі витрати для підготовчих робіт на промислових підприємствах із сезонним виробництвом та майбутні витрати для ремонту предметів прокату), що створюються на підприємстві з метою рівномірного включення майбутніх витрат у витрати ви­робництва чи обігу звітного періоду підприємства. У складі цього розділу також знаходиться стаття «Цільове фінансування», де відображаються залишки коштів цільового фінансування та цільових надходжень із бюджету й інших джерел.

У III розділі пасиву балансу наведені статті, які характеризують довгострокові зобов’язання: довгострокові кредити банків, довгострокові фінансові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання і т. ін.

Статті IV розділу пасиву балансу відображають розрахунки та інші пасиви. Це кредиторська заборгованість підприємства: банкам (за короткострокові кредити й позики); постачальникам; бюджету; зі страхування; з оплати праці; дочірнім підприємст­вам; іншим кредиторам та ін.

У V розділі пасиву балансу статей не існує. У ньому показуються доходи наступних періодів, які включають у себе доходи, отримані протягом поточного або звітного періоду, які належать до наступних звітних періодів.

Отже, статті балансу згруповані так, щоб, порівнюючи підсум­ки розділів активу і пасиву та окремих їх показників, можна було робити загальні висновки про фінансово-господарську діяльність підприємства.

Природа балансу потребує рівності його активу й пасиву. Це зумовлене тим, що в активі відображаються засоби підприємства, а в пасиві – джерела їх формування.

Процес складання балансу регламентований Урядом України та відповідними державними органами. Особливо це стосується кін­цевого (річного) балансу, складання якого потребує обов'язкової інвентаризації його статей. Тому практичні працівники, при­четні до складання місячних, квартальних та річних балансів, по­винні дотримуватися таких вимог до балансу:

1. Своєчасність — складання та подання балансу за призначенням у належний термін.

2. Повнота — відображення в ньому стану майна всіх структурних підрозділів, відділів, філій, що входять до складу підприємства.

3. Об'єктивність — вірогідність балансу, що базується на даних поточного бухгалтерського обліку.

4. Реальність — відповідність його статей дійсності.

5. Наступність — зв'язок звітного балансу з попередніми балансами за формою, будовою, змістом, відповідністю ко­респонденції та оцінки.

6. Точність — відповідність показників балансу показникам інших звітних форм.

7. Ясність — доступність для розуміння не тільки особами, які його складали та підписували, а й усіма спеціалістами, які його вивчатимуть.

Мета балансу — відобразити стан господарських засобів та джерел їх утворення на певну дату. Звідси випливає, що баланс є синтез професійних дій фахівців з обліку, інструмент визначення економічних, юридич­них та господарських відносин підприємства, передумова для ефективного нормування, поточного та перспективного плану­вання, найважливіший звітний документ.

Баланс з особливою чіткістю відображає фінансовий стан під­приємства, зокрема, показує, чиї кошти вкладені в підприємство, як вони розміщені, чи є довгострокові позики, чи забезпечене покриття зобов'язань перед кредиторами й ін.

Баланс як звітний документ має неоціненний практичний зміст. Цим документом підприємство звітує перед своїм керівним орга­ном, податковою адміністрацією, статистичними органами, кредит­ними установами. На підставі балансу та відповідних звітних форм визначають правильність указаного чистого прибутку, установлю­ють величину податків, обов'язкових внесків та платежів.

 


Читайте також:

 1. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 2. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 3. Аналіз ліквідності балансу
 4. Баланс (початковий)
 5. Баланс азоту
 6. Баланс банку.
 7. Баланс борошна
 8. Баланс грошових надходжень
 9. Баланс м’яса свиней в України у забійній масі (2003 – 2005 рр. та прогноз на 2006 р.), тис. т
 10. Баланс на 1 вересня
 11. Баланс надходження коштів організації (оперативний фінансовий план) на 20__ р.
Переглядів: 2267

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Метод бухгалтерського обліку | Оцінка та групування статей балансу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.