Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Баланс банку.

Баланс - це звіт про фінансовий стан установи банку, що відображає її активи, зобов'язання і капітал на певну датуОблікова форма балансу має вигляд:

АКТИВИ = ЗОБОВ'ЯЗАННЯ + КАПІТАЛ

Структуру балансу комерційного банку визначено Правилами організації фінансової і статистичної звітності банків України.

Комерційні банки використовують горизонтальну форму балансу. Баланс комерційного банку [форма звітності № 1-КБ (місячна)] передбачає подання інформації про залишки за балансовими рахунками на звітну дату.

Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків 1-5-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Активні та пасивні рахунки в балансі відображаються окремо у такій послідовності:

• балансові рахунки у розрізі рахунків IV порядку;

усього за кожною групою рахунків

• усього за кожним розділом рахунків;

• усього за класом рахунків.

Контрактивні рахунки в активах і контрпасивні рахунки в пасивах відображаються з протилежним знаком і зменшують відповідні статті за групами та розділами.

Підсумок за активами завжди має дорівнювати сумі зобов'язань і капіталу банку.

Статті доходів і витрат у місячному балансі показуються за да­ними рахунків 6-го та 7-го класів Плану рахунків. Залишки за цими рахунками не враховуються в підрахунку валюти балансу.

Облік доходів і витрат банку впродовж року ведеться методом накопичення, тобто записи за рахунками 6-го та 7-го класів відображаються наростаючим підсумком з початку року. Наприкінці кожного звітного періоду доходи цього періоду порівнюються з витратами. Таке зіставлення доходів і витрат здійснюється з метою визначення результату діяльності банку, як різниці між загальною сумою доходів і загальною сумою витрат.

Результат діяльності банку відображається в місячному балансі окремою статтею після підсумків за рахунками 6-го та 7-го класів. Ця ж сума показується в класі капіталу банку і таким чином дода­ється до валюти балансу. Є очевидним, що позитивний фінансовий результат (прибуток) збільшує загальну суму капіталу, а негатив­ний результат (збиток) - зменшує її.

Рахунки управлінського обліку до балансу не вводяться.

Позабалансові рахунки формуються за даними рахунків 9-го класу Плану рахунків. Сума активних позабалансових рахунків має дорівнювати сумі пасивних позабалансових рахунків.

Усі названі вище статті показуються в балансі в розрізі резидентів, нерезидентів і валют так.

 

Структура річного балансу банку є відмінною від структури місячного балансу. Річний баланс являє собою тільки баланс активів і пасивів, до того ж статті активів і пасивів є укрупненими.

Рахунки доходів і витрат закриваються один раз наприкінці року і в річному балансі не показуються. Результат діяльності банку в річному балансі відображається у складі власного капіталу банку за статтею «Прибуток звітного року, що очікує затвердження» або «Збиток звітного року, що очікує затвердження». За від'ємного результату зменшується сума капіталу.

Залишки за позабалансовими рахунками показуються після валюти балансу укрупненими статтями. При цьому рівність активу і пасиву за рахунками 9-го класу зберігається.

4. Звіт про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати характеризує результати діяль­ності банку за звітний період.. Цей звіт містить інформа­цію про складові елементи фінансового результату. Форма місяч­ного (квартального) і річного звіту про фінансові результати є од­наковою.

Схема побудови звіту дає змогу розрахувати такі проміжні по­казники, що характеризують фінансовий результат діяльності банку, як операційний дохід, прибуток від операцій, прибуток до оподаткування і чистий прибуток (чи збиток) банку. Операційний дохід банку згідно з указаним звітом містить такі елементи:

 

Рядок Найменування статті Методика розрахунку статті
Чистий процентний дохід Процентні доходи - процентні витрати
Чистий комісійний дохід Комісійні доходи - комісійні витрати
Дивідендний дохід Дивідендний дохід за ЦП на продаж та на інвестиції
Чистий торговельний дохід Позитивний результат від торгівлі - негативний результат від торгівлі
Прибуток (збиток) від інвестиційних цінних паперів Позитивний результат від продажу ЦП на інвестиції - негативний результат від продажу ЦП на інвестиції
Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії й дочірні установи та інших інвестицій Дивідендний дохід від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії й дочірні установи та інших інвестицій
Інший операційний дохід Інші статті операційних доходів
Операційний дохід Рядок 8 = 1+2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

 

Чистий прибуток чи збиток банку розраховується коригуванням прибутку після оподаткування на непередбачені доходи чи витрати.

Звіт про фінансові результати містить усі перераховані вище статті, а також статті: чистий прибуток на одну просту акцію та скоригований чистий прибуток на одну просту акцію.

Статті звіту розраховуються на підставі даних про доходи й витрати банку (балансові та аналітичні рахунки 6-го і 7-го класів Плану рахунків). Дані звіту є базою для визначення напрямів підвищення результативності діяльності банку.

5. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів відображає джерела отримання банком готівкових та безготівкових коштів і напрями їх використання у звітному періоді, а також рух грошових коштів за звітний період залежно від виду діяльності банку (операційна, інвестиційна, фінансова).

Звіт про рух грошових коштів формується у складі річної фінансової звітності банку.

Метою звіту є надання користувачам звітності інформації для оцінки спроможності банку генерувати грошові кошти, а також для оцінки його потреби в них. Ця інформація надається за касовим методом.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 7 «Звіт про рух грошових коштів» пропонує два методи визначення обсягу руху грошових коштів: прямий і непрямий. Такий підхід покладено в основу Інструкції про порядок складання річного фінансового звіту банків України, затвердженої постановою Правління НБУ від 26.12.2001 р. № 545. Метод складання звіту комерційний банк обирає самостійно.

Прямий метод передбачає постійне накопичення даних про надходження і вибуття грошових коштів за окремими статтями. Дані отримують на основі узагальнення потрібних показників в аналітичному обліку.

Складання звіту про рух грошових коштів непрямим методом ґрунтується на максимальному використанні вже підготовлених показників балансу і звіту про фінансові результати. При цьому потреба використання даних безпосередньо з первинних документів чи регістрів аналітичного обліку є мінімальною.

Звіт формується за окремими напрямами діяльності банку. Розділи звіту про рух грошових коштів комерційного банку, що скла­дається за прямим і непрямим методами, є такими.

 

Формування звіту за прямим методом Формування звіту за непрямим методом
1. Операційна діяльність 1. Операційна діяльність
2. Інвестиційна діяльність 2. Інвестиційна діяльність
3. Фінансова діяльність 3. Фінансова діяльність
4. Вплив змін курсів валют  

Операційна діяльність - основна діяльність установи з отримання доходу, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Інвестиційна діяльність - діяльність із придбання та реалізації тих необоротних активів і фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка приводить до змін у розмірі та складі власного капіталу і позик установи.

Звіт містить інформацію про грошові потоки установи банку, які трактуються як надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові кошти - це готівкові кошти і депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів - це короткотермінові, високо-ліквідні вкладення, які вільно конвертуються у грошові кошти і які мають незначний ризик зміни їхньої вартості.

У формуванні звіту про рух грошових коштів до уваги не беруться негрошові операції.

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Згідно з Інструкцією про порядок складання річного фінансового звіту банків України, затвердженою постановою Правління НБУ від 26.12.2001 р. № 545 (із змінами і доповненнями), негрошо-вими операціями вважаються такі.

 

Формування звіту за прямим методом Формування звіту за непрямим методом
1.Формування резерву під наявний актив 2.Амортизація дисконту і премій за цінними паперами 3.Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 4.Нараховані, але не отримані доходи 5.Нараховані, але не сплачені витрати (зокрема нараховані, але не сплачені податки; нараховані, але не сплачені виплати працівникам) 6.Збільшення (зменшення) активу чи зобов'язання з віднесенням результату на доходи чи витрати. 1.Негрошові статті доходів і витрат (на приклад, амортизація основних засобів, рух резервів тощо) 2.Неопераційні статті доходів і витрат (наприклад, результат від продажу основних засобів та інвестицій) 3.Тимчасові різниці між елементами чистого прибутку та пов'язаними з ними гро шовими потоками (наприклад, нарахування доходів і витрат, амортизація дисконтів і пре мій)

Основні формули звіту про рух грошових коштів є однаковими для обох методів. Зокрема, чисте збільшення (або зменшення) грошових коштів та їхніх еквівалентів, яке є основним показником звіту, дорівнює сумі таких статей:

• чистий приплив (чи відплив) грошових коштів від операційної діяльності;

• чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності;

• чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності.

Водночас розмір грошових коштів та їхніх еквівалентів на кінець року обчислюється по-різному з використанням різних методів формування звіту.

 

Формування звіту за прямим методом Формування звіту за непрямим методом
Грошові кошти та 'їхні еквіваленти на кінець року = Грошові кошти та їхні еквіваленти на початок року + чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їхніх еквівалентів + вплив змін курсів валют (нереалізований результат від переоцінювання іноземної валюти) Грошові кошти та їхні еквіваленти на кінець року = Грошові кошти та їхні еквіваленти на початок року + чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їхніх еквівалентів

Розгляньмо методику формування окремих статей звіту на прикладі його першого розділу «Операційна діяльність». Цей розділ складається з двох частин:

1) чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку;

2) чисте збільшення чи зменшення активів і зобов'язань від операційної діяльності.

Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку відображає надходження або вибуття грошових коштів у вигляді прибутку чи збитку банку від його операційної діяльності за звітний період. Схема його визначення за різними методами має такий вигляд.

 

Формування звіту за прямим методом Формування звіту за непрямим методом
Чистий грошовий прибуток від поточних операцій Чистий грошовий прибуток від поточних операцій
Процентні доходи, що отримані (+) Чистий прибуток (збиток) поточного періоду (+)
Процентні витрати, що сплачені (-) Нараховані витрати (+)
Комісійні доходи, що отримані (+) Нараховані доходи (-)
Комісійні витрати, що сплачені (-) Амортизація основних засобів (+)
Дивіденди від довгострокових вкладень в асоційовані компанії, що отримані (+) Резерви під сумнівні борги та знецінення активів (+)
Інші доходи, що отримані (+) Торговий результат (-, +)
Інші витрати, що сплачені (-) Нарахований та відстрочений податок (+)
Реалізовані результати від торговель­них операцій (+, -) Прибуток (збиток) від продажу інвестицій (-, +)
Повернення раніше списаних активів (+) Прибуток від довгострокових вкладень в асоційовані компанії (-)
Виплати працівникам банку (-) Амортизація дисконту і премії за цінними паперами (-, +)
Податок на прибуток, що сплачений (-) Інший рух коштів, які не є грошовими (-, +)

 

Слід зазначити, що звіт містить інформацію про грошові пото­ки, тому за всіма статтями показується «потік» грошових коштів, тобто різниця між значенням цього показника на кінець і на поча­ток звітного періоду.

Друга частина розділу «Операційна діяльність» - чисте збіль­шення або зменшення активів і зобов'язань від операційної діяль­ності - формується однаково за використання як прямого, так і непрямого методів.

 

Чисте збільшення (зменшення) активів і зобов'язань від операційної діяльності
Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках ( + ,-)
Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам (+,-)
Зменшення (збільшення) інших активів (+,-)
Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від НБУ (+,-)
Збільшення (зменшення) коштів інших банків (+,-)
Збільшення (зменшення) поточних і депозитних рахунків (+,-)
Збільшення (зменшення) інших зобов'язань ( + ,-)
Реалізація (придбання) цінних паперів у портфелі банку на продаж (+,-)

Загальна схема відображення грошових потоків за активами і зобов'язаннями банку має такий вигляд.

 

Розрахункові статті Залишок на початок періоду більший, ніж на кінець періоду (П > К) Залишок на кінець періоду більший, ніж на початок періоду (К > П)
Для активних рахунків + -
Для пасивних рахунків - +

«+»- збільшення грошового потоку; «-»- зменшення грошового потоку.

Для формування 2-го і 3-го розділів Звіту про рух грошових коштів («Інвестиційна діяльність» та «Фінансова діяльність») за­стосовуються ті самі підходи, що й для формуванні 1-го розділу «Операційна діяльність».

6. Звіт про власний капітал

Звіт про власний капітал відображає зміни та рух капіталу банку протягом звітного періоду. Цей звіт входить до складу річної фінансової звітності банку, проміжна звітність не формується.

Звіт про власний капітал банки почали формувати із введен­ням у дію Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансо­ву звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ (із змінами), яким передбачено таку форму фінансової звітності. Мета звіту -показати користувачам звітності всі зміни в обсягах, складі та структурі капіталу банку, що сталися протягом звітного періоду. Звіт про власний капітал банку містить такі статті.

 

Рядок Найменування статті Примітка
Залишок за статтями капіталу на 1 січня звітного року -
Скоригований залишок за статтями капіталу на початок року Коригування здійснюється з урахуванням змін облікової політики і виправлення помилок (якщо такі мали місце)
Переоцінювання основних засобів Плюс/мінус результат переоцінювання
Переоцінювання нематеріальних активів Плюс/мінус результат переоцінювання
Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єктів необоротних активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття Плюс/мінус сума перевищення дооцінок над уцінками об'єктів необоротних активів
Дивіденди за минулий рік, сплачені Мінус дивіденди сплачені
Капіталізовані дивіденди за минулий рік Перерозподіл суми капіталізованих дивідендів між різними статтями в складі капіталу банку
Чистий прибуток Плюс чистий прибуток (мінус збиток)
Розподіл у загальні резерви банку Перерозподіл суми загальних резервів між різними статтями в складі капіталу банку
Розподіл у резервні фонди Перерозподіл суми резервних фондів між різними статтями в складі капіталу банку
Сплата в раніше зареєстрований статутний капітал Плюс сплата в раніше зареєстрований статутний капітал
Реєстрація акцій нового випуску (на суму внесків) Плюс сума внесків до зареєстрованого статутного капіталу
Купівля власних акцій Мінус куплені власні акції (мінус/плюс емісійна різниця за даними акціями)
Продаж раніше викуплених власних акцій Плюс продані власні акції (мінус/плюс емісійна різниця за даними акціями)
Залишок за статтями капіталу за станом на кінець дня 31 грудня звітного року  

Усі названі статті показуються в розрізі груп рахунків та окре­мих балансових рахунків 5-го класу «Капітал банку» Плану рахун­ків бухгалтерського обліку банків України.

Загалом сума капіталу банку на кінець звітного періоду розра­ховується так (рис. 29).

 


Читайте також:

 1. III. Бухгалтерський баланс
 2. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 3. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 4. Аналіз ліквідності балансу
 5. Баланс (початковий)
 6. Баланс азоту
 7. Баланс борошна
 8. Баланс грошових надходжень
 9. Баланс м’яса свиней в України у забійній масі (2003 – 2005 рр. та прогноз на 2006 р.), тис. т
 10. Баланс на 1 вересня
 11. Баланс надходження коштів організації (оперативний фінансовий план) на 20__ р.
Переглядів: 4231

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Будова трифазних асинхронних електродвигунів | Стаття 23. Строки трудового договору

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.