Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Баланс (початковий)

Баланс

Баланс

Актив Пасив
Склад і розміщення господарських засобів Сума Джерела утворення і цільове призначення господарських засобів Сума
       

Актив і пасив балансу складається з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічного виду засобів або їх джерел. В активі балансу міститься статті, на яких відображають матеріальні цінності, нематеріальні активи, грошові кошти, кошти у розрахунках, вилучені кошти; в пасиві – статті, на яких відображаються джерела формування господарських засобів (статутний, додатковий, резервний капітал, прибуток, кредити банків, зобов’язання по розрахунках та інші ).

У спрощеному вигляді баланс можна подати так:

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн
Основні засоби Статутний капітал
Матеріали Прибуток
Незавершене виробництво Кредити банків
Каса Постачальники
Рахунки в банках Цільове фінансування
Разом Разом

 

Як видно з прикладу, загальні підсумки активу і пасиву балансу рівні між собою. Це обов’язкова умова правильності його складання. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зумовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартісному вимірнику одні і ті ж господарські засоби, тільки згруповані за різними ознаками: в активі – за складом і розміщенням, в пасиві – за джерелами їх утворення і цільовим призначенням. Кожен вид господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх утворення, відображене в пасиві балансу. Підсумок активу не може бути більшим або меншим за підсумок пасиву, оскільки загальна вартість майна господарства завжди повинна дорівнювати сумі тих джерел, за рахунок яких воно утворене. На цьому і ґрунтується назва балансу, оскільки термін “баланс” означає “рівність, рівновага”.

Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущенних в облікових записах або при складанні самого балансу.

 

2. Форма, структура і зміст балансу

 

Бухгалтерський баланс призначений не тільки для відобра­ження господарських засобів (активів) підприємства та джерел їх формування на звітну дату. Метою складання балансу є на­дання користувачам — юридичним і фізичним особам — пов­ної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на певну дату. Фінансовий стан підприємства ха­рактеризується структурою і якістю його активів, власного капіталу і зобов'язань, а також здатністю відповідати за своїми зобов'язаннями, тобто платоспроможністю.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "За­гальні вимоги до фінансової звітності" баланс визначено як звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги щодо визна­чення і розкриття змісту його статей встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємства, організацій та інших юридичних осіб всіх форм власності, крім банків і бюджетних установ. Для банків форма і зміст балансу встановлюються Національним банком України; для бюджетних установ — Державним казначейством України.

Баланс побудовано за принципом "баланс-нетто": основні засоби і нематеріальні активи включаються до підсумку балан­су за залишковою вартістю; дебіторська заборгованість за то­вари і послуги — за вирахуванням резерву сумнівних боргів; виробничі запаси — за вирахуванням нестачі, уцінок, одержа­них при їх придбанні знижок; власний капітал за фактично внесеною сумою (що знаходиться в обороті підприємства) за вирахуванням неоплаченого, вилученого капіталу та непокри­тих збитків.

Як видно з наведеного балансу, залежно від періоду, протягом якого ресурси будуть використані, а зобов'язання — погашені, активи підприємства в балансі пока­зані окремо: необоротні активи й оборотні активи.

Необоротні активи у розділі І балансувідображаються за статтями: "Нематеріальні активи", "Незавершене будівницт­во", "Основні засоби", "Довгострокові фінансові інвестиції", "Довгострокова дебіторська заборгованість", "Інші необоротні активи".

При цьому, як зазначалось, нематеріальні активи й основні засоби до підсумку балансу включаться за залишковою вартістю.

Оборотні активи у розділі II балансувідображаються за стат­тями: "Запаси", "Векселі одержані", "Дебіторська заборго­ваність за товари роботи і послуги", "Дебіторська заборго­ваність за розрахунками" (з бюджетом, по виданих авансах, нарахованих доходах тощо), "Інша поточна дебіторська забор­гованість", "Поточні фінансові інвестиції", "Грошові кошти та їх еквіваленти" (в національній та іноземній валюті), "Інші обо­ротні активи".

При цьому заборгованість, показана за статтею "Дебіторсь­ка заборгованість за товари, роботи і послуги", до підсумку ба­лансу включається за чистою реалізаційною вартістю (яка ви­значається вирахуванням з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів).

Витрати, які мали місце у звітному або попередніх звітних періодах, але належать до наступних звітних періодів, відобра­жаються у розділі Ш "Витрати майбутніх періодів"активу ба­лансу.

Статті пасиву балансу об'єднані відповідно у п'ять розділів: І "Власний капітал", II "Забезпечення наступних витрат і пла­тежів", IIІ "Довгострокові зобов'язання", IV "Поточні зобов'язання", V "Доходи майбутніх періодів".

Власний капітал розділу І пасиву балансухарактеризується такими статтями: "Статутний капітал", "Пайовий капітал", "Додатковий капітал", "Резервний капітал", "Неоплачений капітал", "Вилучений капітал", "Нерозподілений прибуток (не­покриті збитки)".

За даними цього розділу балансу визначають величину влас­ного капіталу підприємства на звітну дату шляхом додавання до суми статутного капіталу, суми додаткового, резервного капіталу і нерозподіленого прибутку і вирахуванням з одержа­ної суми неоплаченого, вилученого капіталу та суми непокри­тих збитків.

Розділ П "Забезпечення наступних витрат і платежів"пасиву балансу містить інформацію про наявність у підприємства за­безпечення для покриття передбачуваних у майбутньому вит­рат і платежів (на пенсійне забезпечення, оплату відпусток працівникам тощо).

У розділі Ш "Довгострокові зобов'язання"пасиву балансу підприємства відображають заборгованість на звітну дату по довгострокових кредитах банків, фінансових зобов'язаннях, відстрочених податкових зобов'язаннях тощо.

Розділ IV "Поточні зобов'язання"пасиву балансу містить статті, на яких відображається заборгованість підприємства по поточних зобов'язаннях, які будуть погашені протягом опе­раційного циклу (тобто проміжку часу від придбання запасів для здійснення діяльності і одержання коштів від реалізації ви­робленої з них продукції) і зобов'язання по короткострокових кредитах банків, по розрахунках з бюджетом, по страхуванню, Оплаті праці тощо.

Доходи, одержані підприємством протягом звітного періоду або попередніх періодів, але які належать до наступних періодів, підприємства відображають у розділі V "Доходи май­бутніх періодів"пасиву балансу.

Отже, статті активу і пасиву балансу згруповано у відповідні розділи з таким розрахунком, щоб найбільш чітко виступав взаємозв'язок між активами підприємства і джерелами їх фор­мування. Аналізуючи ці показники, користувачі одержують інформацію про величину власного капіталу підприємства, його фінансову стійкість, платоспроможність і приймають відповідні ділові рішення.

 

3. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів господарства та джерел їх формування на певну дату. Проте в процесі господарської діяльності відбувається безперервний рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх формування. Засоби та їх джерела під впливом господарських операцій збільшуються або зменшуються, внаслідок чого змінюються й окремі статті балансу. В окремих випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.

Для з’ясування характеру цих змін, розуміння його змісту складемо баланс з невеликою кількістю статей і розглянемо кілька господарських операцій.

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн
Основні засоби Статутний капітал
Матеріали Прибуток
Незавершене виробництво Кредити банків
Каса Постачальники
Рахунки в банках Цільове фінансування
Разом Разом

 

Протягом місяця на підприємстві були здійсненні такі господарські операції.

Операція 1.Оприбутковано у касу грошові кошти, одержані в банку з поточного рахунку підприємства, в сумі 15000 грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшився на 15000 грн. і сума по статті “Каса” становитиме 16000 грн. (1000 + 15000). Водночас на поточному рахунку підприємства кошти на 15000 грн. зменшились і по статті активу балансу “Рахунки в банках” залишок становитиме 70000 грн. (85000 - 15000).

Як бачимо відбулося тільки переміщення грошових коштів, а загальна сума їх не змінилась, відповідно і підсумок балансу залишився тим самим. Рівність підсумків активу і пасиву балансу не порушилася.

До операцій такого типу належать: відпуск матеріалів у ви­робництво, надходження заборгованості від дебіторів у касу або, на поточний рахунок підприємства, видача коштів із каси підзвітним особам, оприбуткування готової продукції із вироб­ництва та ін.

Після першої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс(після першої операції)

Актив Сума, грн Пасив Сума, грн
Основні засоби Статутний капітал
Матеріали Прибуток
Незавершене виробництво Кредити банків
Каса (+ 15000) Постачальники
Рахунки в банках (- 15000) Цільове фінансування
Разом Разом

Операція2. Зараховано на збільшення статутного капіталу прибуток у сумі 30 000 грн.

У результаті цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума прибутку зменшилася на 30 000 грн. (було 50 000, залишилося 20 000), а статутний капітал одночасно збільшився на цю суму (було 810 000, стало 840 000). Отже, друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву балансу: вона зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів, що не позначилося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і па­сиву балансу також не порушилася. Баланс після другої опе­рації матиме вигляд:

Баланс (після другої операції)

Актив Сума, грн. Пасив Сума грн.
Основні засоби 690 000 Статутний капітал (+30 000)
Матеріали 150 000 Прибуток (-30 000)
Незавершене виробництво Кредити банків
Каса Постачальники
Рахунки в банках Цільове фінансування
Разом 950 000 Разом

 

До операцій такого типу належать: погашення заборонності постачальникам за рахунок отриманих кредитів банку; утримання прибуткового податку із заробітної плати робітників і службовців, що підлягає перерахуванню до ту, та ін.

Операція 3.Оприбутковано на склади підприємства матеріали, придбані у постачальників, на суму 50 000 грн.

Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів матеріалів на складах підприємства на 50 000 грн. Відповідно залишок по статті балансу "Матеріали" становитиме тепер 200 000 грн. (150 000+50 000). Одночасно відбулося збільшення заборгованості постачальникам за одержані матеріали на цю ж суму. Залишок по статті "Постачальники" зросте до 90 000 (40000+50000).

Ця операція відрізняється від попередньої: вона водночас вносить зміни в актив і пасив балансу. Проте, оскільки зміни у статтях активу і пасиву відбулися на одну і ту ж суму (в бік збільшення), то загальний підсумок балансу також збільшиться, але рівність його не порушиться.

До операцій такого типу можна віднести: зарахування кре­диту, наданого банком, на рахунок підприємства; зарахування на баланс основних засобів, введених в експлуатацію, з одно­часним збільшенням статутного капіталу як джерела їх утво­рення; нарахування заробітної плати працівникам з одночас­ним збільшенням витрат виробництва та ін.

Баланс після третьої операції матиме вигляд:

Баланс (після третьої операції)

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал 840 000
Матеріали (+50000) 200 000 Прибуток
Незавершене виробництво Кредити банків ЗО 000
Каса Постачальники (+50000)
Розрахунки в банках Цільове фінансування
Разом 1 000 000 Разом 1 000 000

Операція 4.Перераховано з поточного рахунка підприємства банку для погашення заборгованості по раніше одержаному кре­диту в сумі 30 000 грн.

Ця операція викликала зменшення грошових коштів на по­точному рахунку підприємства в сумі 30 000 грн., залишок на якому тепер становить 40 000 грн. (70 000 - 30 000), і водночас — зменшення заборгованості банку по раніше одержаному кредиту на цю ж суму; в результаті залишку на пасивному ра­хунку "Кредити банків" не буде (30 000 - 30 000). Отже, Ця стаття пасиву балансу виключається.

Четверта операція, як і третя, вносить зміни одночасно у дві статті балансу — активну і пасивну. У зв'язку з тим, що актив і пасив зменшується на одну і ту ж суму (30 000), рівність підсумків у цьому випадку зберігається, а загальний підсумок балансу зменшиться і становитиме 970 000 грн. (1000000-30 000).

Після відображення четвертої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс (після четвертої операції)

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби 690 000 Статутний капітал
Матеріали Прибуток 20 000
Незавершене виробництво Кредити банків (-30000) ---
Каса Постачальники
Розрахунки в банках (-30 000) Цільове фінансування
Разом 970 000 Разом 970 000

 

До операцій такого типу належать: списання з балансу ос­новних засобів і, відповідно, зменшення статутного капіталу; погашення заборгованості (з поточного або іншого рахунка) постачальникам за матеріали, підрядчикам за надані послуги; перерахування до бюджету податків та інших платежів тощо.

Розглянуті чотири операції охоплюють всі можливі варіанти змін у балансі і дають змогу зробити такі висновки.

1. Кожна господарська операція вносить зміни не менше ніж у дві статті балансу.Це зумовлено особливостями кругообігу засобів, у процесі якого відбуваються зміни або в складі засобів господарства, або в складі їх джерел, або одночасно і в складі засобів і в складі джерел їх формування.

2. Усі господарські операції за характером змін, які вони ви­кликають у складі засобів та джерелах їх формування (тобто в активі і пасиві балансу), поділяються на чотири типи.

Операції першого типу,що характеризують зміни у складі господарських засобів, зумовлюють зміни в активі балансу: одна стаття активу збільшується, а друга зменшується на одна­кову суму. Загальний підсумок балансу при цьому не змінюється. Цей тип змін у балансі можна відобразити так: +А -А (плюс актив, мінус актив), або за такою схемою:

І. Схема змін в активі балансу


Читайте також:

 1. III. Бухгалтерський баланс
 2. Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
 3. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 4. Аналіз ліквідності балансу
 5. Баланс азоту
 6. Баланс банку.
 7. Баланс борошна
 8. Баланс грошових надходжень
 9. Баланс м’яса свиней в України у забійній масі (2003 – 2005 рр. та прогноз на 2006 р.), тис. т
 10. Баланс на 1 вересня
 11. Баланс надходження коштів організації (оперативний фінансовий план) на 20__ р.
Переглядів: 3063

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Запитання до теми 2. | Запитання до теми 3.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.06 сек.