Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Оцінювання студентів відбувається на кожному практичному занятті за чотирибальною шкалою та конвертується у традиційні оцінки:

11 балів – “5”

8 балів – “4”

6 балів – “3”

0 балів – “2”

0 балів - оцінка «незадовільно» -студентрепродуктивно відтворює невелику частину навчального матеріалу теми, пояснюючи лише окремі історичні терміни, подані у тексті підручника, називаючи одну-дві основні дати.

6 балів - оцінка «задовільно»- студент коротко відтворює фактичний матеріал теми, дає стислу характеристику історичній постаті, встановлює послідовність подій.

8 балів - оцінка «добре» - студент послідовно і логічно відтворює навчальний матеріал теми, виявляє розуміння історичної термінології, характеризує події (причини, наслідки, значення), виокремлює деякі ознаки явищ та процесів; використовує історичні документи як джерело знань; володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, встановлює синхронність подій у межах теми.

11 балів - оцінка «відмінно»- студент володіє глибокими знаннями, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження, співвідносити історичні процеси з періодом на основі наукової періодизації історії; системно володіє навчальним матеріалом; самостійно характеризує історичні явища, виявляє особисту позицію щодо них; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання; використовує набуті знання для вирішення нової навчальної проблеми; виявляє розуміння історичних процесів; робить аргументовані висновки, спираючись на широку джерельну базу; синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії; користується джерелами інформації, аналізує та узагальнює їх.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за поточну успішність при вивченні даного модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5» на кількість семінарських занять у модулі: 11х14=154, з додаванням 6 балів за індивідуальне завдання студента 154+6=160.

Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати при вивченні модуля для допуску до диференційного заліку вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3» на кількість семінарських занять у модулі: 6х14=84бали.

Робоча програма курсу передбачає виконання за бажанням студента індивідуального завдання, яке має два види:

1) виступ студента із самостійно підготовленою доповіддю на кафедральному турі щорічної університетської студентської наукової конференції;

2) самостійне написання та захист студентом реферату за однією із запропонованих тем. Захист реферату відбувається на семінарських заняттях.

Оцінювання індивідуальної роботи студентів у вигляді реферату:

0 балів – студент не виконав індивідуальне завдання;

1 бал – реферат не є самостійно виконаною науковою роботою, а поданням інформації з Інтернет-ресурсів без належної обробки і оформлення, студент зовсім не орієнтується в темі реферату при захисті;

2-3 бали - формальне виконання завдання (не розкрита в повному обсязі тема, реферат містить застарілі дані та уявлення, студент погано орієнтується в темі реферату при захисті, реферат оформлено з недоліками);

4-5 бали - студент добре виконав завдання (в повному обсязі розкрита тема, студент добре орієнтується в тематиці реферату при захисті. Однак є недоліки: в рефераті відсутнє узагальнення та аналіз викладеного матеріалу; студент допускає помилки при захисті реферату; не може в повному обсязі відповісти на додаткові питання при захисті та ін.)

6 балів – студент відмінно виконав завдання (в рефераті наведені дані, що виходять за рамки навчального матеріалу - викладені результати сучасних наукових досліджень, проведено узагальнення та аналіз викладеного матеріалу, викладені проблемні та дискусійні питання; студент впевнено провів захист реферату, оформив його згідно вимогам).

Бали за індивідуальні завдання додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

 

Оцінювання самостійної роботи студента.Самостійна робота студента, яка передбачена в програмі, контролюється і оцінюється при поточному контролі та під час диференційованого заліку.

Критерії оцінки знань студентів під час диф. заліку:

 

Оцінка 2 «незадовільно», 0 балів– студент не відповідав під час диф. заліку;

Оцінка 3 «задовільно», 13 балів – під час диференційного заліку студент з трьох наданих йому питань відповідає лише на одне питання, пояснюючи лише окремі історичні терміни, подані у тексті підручника, називаючи одну-дві основні дати;

Оцінка 4 «добре» 26 балів - під час диференційного заліку студент з трьох наданих йому питань відповідає лише на два питання, коротко відтворює фактичний матеріал теми, дає стислу характеристику історичній постаті, встановлює послідовність подій;

Оцінка 5 «відмінно 40балів – під час диференційного заліку студент відповідає на три питання, послідовно і логічно відтворює навчальний матеріал теми, виявляє розуміння історичної термінології, характеризує події (причини, наслідки, значення), використовує історичні документи як джерело знань; встановлює синхронність подій у межах теми

Бали, що отримує студент під час диф. заліку додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Оцінювання дисципліни.Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі семінарські заняття. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як сума балів за поточну успішність плюс сума балів за індивідуальну роботу та результати диференційованого заліку диференційованого заліку.

Таким чином, максимальна кількість балів200 (154 (семінарські заняття) + 6 (індивідуальне завдання) + 40 (диференційований залік)). Мінімальна – 84 (6х14 - семінарські заняття).

Орієнтовний перелік тем для індивідуального завдання

Місце історії України в європейській і світовій історії. Характеристика основних джерел, літератури з історії України. Час появи людини на території України. Кам’яний вік. Трипільська культура. Кіммерійці, скіфи, сармати. Грецька колонізація Північного Причорномор’я. Передумови утворення феодальної держави на Русі. «Норманська теорія» походження Київської Русі та її оцінка в сучасній історіографії. Історичне значення прийняття християнства. Внутрішня і зовнішня політика Романа Мстиславича і Данила Галицького. Утворення козацтва. Запорозька Січ. Братства. Ліквідація православної ієрархії і боротьба за її відродження. Причина національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Значення національно-визвольної війни. Руїна. Гетьманство І.Мазепи. П.Орлик – гетьман в екзилі. Конституція. Колонізація Південної України Російською імперією. Декабристський рух. Реформи середини ХІХ ст. Гайдамацький рух. Коліївщина 1768 р. Рух опришків. Українське відродження ХІХ ст. Українська національно-демократична революція (1917 – 1920). Гетьманат П.Скоропадського. НЕП в Україні. «Українізація». «Розстріляне відродження». Початок Другої світової війни і Україна. Окупація України. Післявоєнний сталінський режим (1945-1953 рр.). Десталінізація.Національно-державне відродження України (кінець 80-х років ХХ – початок ХХІ ст.)

Структура залікового кредиту модулю «Історія України»

Назва теми Шкала оцінок Мінімальна сума балів
Шкала оцінок у балах Традиційна оцінка
Змістовий модуль 1. Історія України від найдавніших часів до ХХ ст.  
1. Тема 1. Вступ. Предмет, мета, основні завдання курсу “Історія України“. Найдавніші часи на території сучасної України (кам’яна доба).
2. Тема 2. Найдавніші часи на території сучасної України (бронзова та залізна доба).
Тема 3.Ранньофеодальна Київська держава.
Тема 4. Галицько-Волинська держава.
Тема 5. Українські землі наприкінці ХІV - першій половині XVII ст. Українське козацтво.
Тема 6. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
Тема 7. Українська Козацько-Гетьманська держава (середина XVII - XVIII ст.)
Тема 8. Українські землі у складі Російської імперії.
Тема 9. Українські землі у складі Австро-Угорської імперії.  
Змістовий модуль 2. Історія України ХХ – початку ХХІ ст.  
Тема 10. Визвольні змагання 1914 – 1920‑ті рр.
Тема 11. Україна у міжвоєнні роки (1920-1930-ті рр.)
Тема 12. Україна під час другої світової війни (1939-1945).
Тема 13. Україна наприкінці 1940-х – на початку 1980–х рр.
Тема 14. Національно-державне відродження України (кінець 80-х років ХХ – початок ХХІ ст.)
Всього  
Диференційований залік  
Всього за поточну навчальну діяльність  
Оцінювання індивідуальних завдань студента    
Разом сума балів  

 

9. Перелік КОНТРОЛЬНих ПИТАННь

1. Найдавніше населення на території сучасної України.

2. Трипільська культура.

3. Античні міста в Північному Причорномор’ї і Криму.

4. Ранньофеодальні держави у східних слов’ян (IV-IX ст.).

5. Давньоруська держава Київська Русь в IX-XII ст.

6. Українські землі у XII-XIV ст., феодальна роздробленість, політика князівств.

7. Галицько-Волинська держава та її місце в історії України.

8. Українські землі в контексті об’єднання Литви і Польщі. Кревська, Люблінська і Брестська унії.

9. Виникнення українського козацтва, причини, етапи розвитку.

10. Причини національно-визвольної війни під проводом гетьмана Б.Хмельницького. Основні події національно-визвольної війни.

11. Поділ України на Правобережну і Лівобережну. Руїна.

12. Козацько-гетьманська держава наприкінці XVII - початку XVIII ст.

13. Національно-визвольні рухи в Україні у XVIII ст.

14. Діяльність I і II Малоросійських колегій.

15. Ліквідація гетьманства і української автономії. Зруйнування Січі.

16. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII – першій половині XIX ст.

17. Становище Правобережної України в складі Польської держави в другій половині XVII-XVIII ст.

18. Народні рухи на Правобережжі і Закарпатті в XVIII ст. Опришки і гайдамаки. Коліївщина.

19. Поділи Польщі. Возз’єднання Правобережної України з українськими землями у складі Російської імперії.

20. Соціально-політичні рухи в Україні в першій половині XIX ст. Декабристський рух і Україна.

21. Події революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях. Головна Руська Рада.

22. Перша хвиля національного відродження. Кирило-Мефодіївське братство.

23. Соціально-економічні зміни в Україні у другій половині XIX ст.

24. Український національний рух 1860-1880-х рр.

25. Політизація національного руху в Галичині (1890-1914 рр.).

26. Перша світова війна і Україна.

27. Проголошення автономії України. Діяльність Центральної Ради.

28. Українська Народна Республіка (УНР).

29. Українська держава Павла Скоропадського.

30. Директорія УНР.

31. Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР).

32. Радянська Україна в 1920-ті рр. Нова економічна політика (НЕП) і українізація.

33. Особливості індустріалізації народного господарства в Україні. Колективізація. Масові репресії. Голодомор.

34. Західноукраїнські землі під владою Польщі у міжвоєнний період. Українські землі під владою Румунії і Чехословаччини.

35. Напад Німеччини на СРСР.

36. Україна в роки німецької окупації. Українська державність. Репресії. Геноцид.

37. Рух опору. Радянські партизани. Українська повстанська армія (УПА).

38. Відновлення народного господарства в Україні 1945-1950-ті рр.

39. Хрущовська “відлига” (1953-1964 рр.).

40. Політична опозиція 1960-1980-х рр.

41. Демократизація суспільства. Перебудова. Декларація про державний суверенітет. ДКНС і Україна. Розвал СРСР.

42. Розбудова Незалежної України. Міжнародне визнання. Внутрішня політика.

 

Перелік обов’язкових практичних навичок, якими повинен оволодіти студент:

1. визначати специфічні характеристики розвитку історії України за різними періодами;

2. обґрунтувати свою точку зору на інтерпретацію того чи іншого історичного факту;

3. розрізняти особливості розвитку на теренах України за стародавніх часів (до VI ст.), Середньовіччя (VII-XV ст.), Нового та Новітнього часу, Радянських часів і за доби Незалежності;

4. дати основні характеристики формування певних особистостей в конкретних історичних умовах.

Перелік знань і вмінь без оволодіння якими не можливо складати модуль:

1. визначити поняття «історія України»;

2. знати основні поняття і терміни;

3. знати чинники, що вирізняють історичні процеси в Україні від інших держав;

4. охарактеризувати специфічні риси регіональної історії;

5. усвідомлювати особливості розвитку України у різні історичні епохи;

6. знати хронологічні межі основних подій української історії;

7. описати діяльність найвизначніших діячів української історії.

 

 


10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(з урахуванням наявної на кафедрі суспільних наук та у Науковій бібліотеці ОНМедУ та зазначенням шифру)

Основна література:

1. Українська та зарубіжна культура. Історія України : Вибрані лекції. Навчальний посібник / С. П. Білоконенко. – Одеса : ОДМУ, 2004. – 331 с. (ББК 63 / Б 613)

2. Бойко Олександр Дмитрович. Історія України: Посібник. — 2.вид., доп. — К. : Академвидав, 2004. — 655 с. (ББК 63 / Б 77)

3. Історія України : Курс лекцій : Навчальний посібник / Л. Г. Мельник та ін. – К. : Либідь, 1991. – Кн. 1 (до кінця ХІХ ст.). – 576 с. (ББК 63 / І 907)

4. Зайцев Юрій Дмитрович, Ісаєвич Ярослав Дмитрович, Грицак Ярослав Йосипович, Баран Володимир, Войтович Лев.Історія України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Юрій Сливка (відп.ред.). — 3.вид., перероб. і доп. — Л. : Світ, 2002. — 520с.

 

Додаткова:

5. Алексєєв С. В. Історія України: Короткий курс лекцій/ С. В. Алексєєв, Є. П. Ляшенко, О. А. Довбня : [для студ. вузів усіх спец. та усіх форм навчання] / Донбаська держ. машинобудівна академія. - Краматорськ : ДДМА, 2007. – 228 c.

6. Аркас М. М. Історія України-Русі / М. М. Аркас. – Одеса : Маяк, 1994. – 390 с. (ББК 63 / А 821).

7. Бабій Василь. Інтимне життя давньоруських князів. — Надвірна : ЗАТ "Надвірнянська друкарня", 2003. — 80с. : іл.

8. Баран Володимир, Войтович Лев, Грицак Ярослав Йосипович, Зайцев Олександр, Зайцев Юрій Дмитрович. Історія України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Юрій Сливка (відп.ред.). — 4.вид. — Л. : Світ, 2003. — 520с. : іл.

9. Безотосний Микола Трохимович. Україна в добу сталінщини: історія опору / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. — К., 2002. — 128с.

10. Бердута Михайло Захарович, Бутенко Віра Іванівна, Солошенко Олена Михайлівна. Історичні постаті. Гетьмани України. — Х. : ТОВ Видавнича група "Основа", 2004. — 128с. : іл.

11. Білик Борис Іванович. Етнополітична історія України (860-1900 р. р.) / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2002. — 246с.

12. Білоусько О. А., Киридон А. М., Киридон П. В., Кравченко П. А. Історія України: Компаративні нариси / Інститут вищої освіти АПН України; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка / В.О. Пащенко (відп.наук.ред.). — Полтава : АСМІ, 2002. — 522с.

13. Бондарев Є. О., Горбатенко В. П., Греченко В. А., Танцюра В. І., Калініченко В. В. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Василь Іванович Танцюра (ред.). — К. : Видавничий центр "Академія", 2002. — 488с.

14. Борисенко В. Й. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст. : Навчальний посібник / В. Й. Борисенко. – К. : Либідь, 1996. – 616 с. (ББК 63 / Б 825)

15. Буравченко Світлана Борисівна. Україна між двома світовими війнами (1921-1939 рр.): Конспект лекцій з дисципліни "Історія України" для студ. усіх спец. денної форми навчання / Національний ун-т харчових технологій. — К. : НУХТ, 2002. — 23 с.

16. Вентка Р. А., Вдовичин І. Я., Галюк В. Г., Гелей С. Д., Красівський О. Я. Історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Львівська комерційна академія / С.Д. Гелей (ред.). — Л. : Коопосвіта, 2000. — 216с.

17. Верстюк В. Ф., Гарань О. В., Гуржій О. І., Даниленко В. М., Євтух В. Б. Історія України: Навч. посіб.. — 3.вид., доп. й перероб. — К. : Видавничий дім "Альтернативи", 2002. — 472с. : іл.

18. Винниченко В. Відродження нації / В. Винниченко. – У 3 т. – К. : Політвидав України, 1990. (ББК 63 / В 489)

19. Відейко Михайло Юрійович. Трипільські протоміста. Історія досліджень=Trypillya culture proto- cities: History of investigations / НАН України; Інститут археології. — К., 2002. — 144с. : іл.

20. Войцехівська І., Абліцов В., Божко О., Буцько О., Вашкевич В. Історія України в особах: XIX-XX ст. — К. : Україна, 1995. — 479с.

21. Генник С. 150 видатних українок / С. Генник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003. – 334 с. (ББК 63 / Г 342)

22. Голод 1932 – 1933 років на Україні: Очима істориків, мовою документів: Збірник. – К.: Політвидав України, 1990. – 605 с. (ББК 63 / Г 614)

23. Горобець Віктор Миколайович, Гуржій О. І., Матях В. М., Смолій В. А., Степанков В. С. Історія України в особах. Козаччина / Віктор Миколайович Горобець (упоряд.,авт.передм.). — К. : Україна, 2000. — 301с. : іл.

24. Грушевський Михайло Сергійович. Ілюстрована історія України / Йосип Брояк (упоряд.). — Нове доп. видання — Донецьк : ТОВ ПКФ "БАО", 2003. — 736с. : іл.

25. Гуржій О. І., Ісаєвич Я. Д., Котляр М. Ф., Моця О. П., Русина О. В. Історія України: нове бачення: У 2. т. / НАН України; Інститут історії України — К. : Україна, 1995. — 350с.

26. Дещинський Леонтій Євгенович, Панюк Анатолій Вікторович. Міжнародні відносини України: історія і сучасність / Національний ун-т "Львівська політехніка"; Інститут гуманітарних і соціальних наук. — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2001. — 424с.

27. Дєдков Микола Васильович, Іващенко Юрій Васильович, Кладова Галина Леонтіївна, Бідзіля П. О., Бровко В. Г. Історія України: Навч. посіб. для студ. негуманіт. спец. вищ. навч. закл. — Запоріжжя : Дике Поле, 2002. — 415с. : іл.

28. Дорошенко Дмитро Іванович. Історія України 1917-1923 рр.: В 2 т. / Кирило Ю. Галушко (упоряд.,авт.передм.та комент.) — К. : Темпора, 2002.

29. Іващенко Олена Микитівна, Поліщук Юрій Миколайович. Історія України в опорних таблицях: Навч. посібник для загальноосвітніх навч. закладів. — 2-е вид. — К. : Генеза, 2002. — 304с.

30. Історія України (для студентів неспеціальних факультетів) : навч.-метод. посіб. для супроводу кредитно-модульної системи орг. навч. процесу / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди". Кафедра історії та культури України / В. П. Коцур (уклад.). - Переяслав-Хмельницький; Т. : Астон, 2007. - 152с.

31. Кісь Ярослав Іванович, Педич Василь Пилипович, Шокалюк Олексій Іванович. Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях) / Інститут менеджменту та економіки. — Івано-Франківськ, 2002. — 316с.

32. Кормич Л. І., Багацький В. В. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття: Навч. посібник / Одеська національна юридична академія. — Х. : ООО "Одіссей", 2001. — 480с.

33. Котляр Микола Федорович. Історія дипломатії Південно-Західної Русі / НАН України; Інститут історії України. — К., 2002. — 247с.

34. Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації / В. Г. Кремень. У 2 т. – К. : Промінь, 2003. (ББК 63 / К 795)

35. Лаврів Петро Іванович. Історія Південно-Східної України / Фундація ім. О.Ольжича. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. — 192с.

36. Лановик Богдан Дмитрович, Лазарович Микола Васильович. Історія України: Навч. посібник. — 2. вид., перероб. і доп. — К. : Знання-Прес, 2003. — 733с.

37. Литвин Володимир Михайлович, Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, Слюсаренко Анатолій Гнатович. Історія України: Навч. посіб. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Знання-Прес, 2002. — 670с.

38. Лях Р. Д., Ізюмов В. І., Красноносов Ю. М., Лях С. Р., Михненко А. М. Історія України: Навч. посібник для студ. неіст. спец. — К. : Центр підготовки абітурієнтів, 1998. — 395с.

39. Маркевич Микола Андрійович. Історія Малоросії / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Юрій Сергійович Шемшученко (заг.ред.і авт.передм.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. — 664с.

40. Мирончук Віктор Данилович, Ігошкін Георгій Степанович. Історія України: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2001. — 328с.

41. Нікорич Андрій Володимирович. Історія України з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.: Навч.-метод. посіб.:Для студ. вищ. навч. закл. природн. спец.. — Х. : НТУ "ХПІ", 2003. — 218с.

42. Новітня історія України. Портрети сучасниць / Українська академія геральдики, товарного знаку і логотипу / Вадим В. Болгов (авт.-упоряд.). — К., 2002. — 176с. : фотоіл.

43. Новітня історія України: імена, звершення, творчість: Іміджево- енциклопедичне видання / Галина Скоб'як (ред.), Вадим Болгов (авт.-упоряд.), Тетяна Глушко (ред.). — К. : Український видавничий консорціум, 2003. — 223с.

44. Остафійчук Василь Фокович. Історія України: Сучасне бачення: Навч. посібник. — К. : Знання-Прес, 2002. — 352с.

45. Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова / Г. Півторак. – К. : Наукова думка, 1993. – 200 с. (ББК 81 / П 32)

46. Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Історія України: У 2 т. — 4. вид., стер. — К. : Либідь, 2002.

47. Профіс Ілля Михайлович, Цвірінько Роман Степанович, Горбан Євдокія Іванівна, Радюк Галина Леонідівна, Колотило Григорій Васильович. Історія України ХХ століття: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький обласний ін- т післядипломної педагогічної освіти. Навчально-методичний центр професійно- технічної освіти. — Чернівці : Зелена Буковина, 2003. — 224с.

48. Рибак Іван Васильович. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях: Навч. посібник-коментар / Кам'янець-Подільський держ. ун- т; Хмельницький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти / В.С. Степанков (відп.ред.). — Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2003. — 143с.

49. Руїна: друга половина ХVII ст. / В.А. Смолій (ред.), О.І. Гуржій (упоряд.і авт.передмови). — К. : Україна, 1996. — 431с.

50. Русина Олена Володимирівна, Горобець Віктор Миколайович, Чухліб Тарас Васильович. Незнайома Кліо: Українська історія в таємницях і курйозах ХV-ХVІІІ століття / НАН України; Інститут історії України / Валерій Смолій (ред.). — К. : Наукова думка, 2002. — 312с.

51. Савченко Н. М. Історія України: соціально-політичний аспект : Навчальний посібник / Н. М. Савченко. – Х. : НФАУ : Золоті сторінки, 2003. – 379 с. (ББК 63 / С 137)

52. Савченко Надія Миколаївна. Історія України: соціально-політичний аспект: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Національний фармацевтичний ун-т. — Х. : Видавництво НФаУ, 2003. — 380с.

53. Світлична Валентина Василівна. Історія України: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Ю.М. Алексєєв (ред.). — 3. вид. — К. : Каравела, 2004. — 408с. : іл.

54. Семененко Валерій Іванович, Радченко Людмила Олексіївна. Історія України з прадавніх часів до сьогодення: Навч. посібник / М.І. Бондаренко (ред.). — 2.вид., виправ. та доп. — Х. : Торсінг, 2000. — 496с.

55. Скрипник М. О., Домбровська Л. Ф., Красовський В. М., Домбровський О. І., Жечев С. С. Історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Одеський держ. економічний ун-т / М.О. Скрипник (ред.). — К. : Центр навчальної літератури, 2003. — 367с.

56. Смолій В. А. Як і коли почала формуватися українська нація / В. А. Смолій, О. І. Гуржій. – К. : Наукова думка, 1991. – 112 с. (ББК 63 / С 512)

57. Старів С. Страта голодом. – К.: Вид.центр «Просвіта», 2002. – 272 с. (ББК 63 / С 771)

58. Сушинський Богдан Іванович. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст.:Історичні есе:У 2 т. — 2.вид., доп. — О. : ВМВ, 2004. — 592с. : іл., портр.

59. Толочко Петро Петрович, Козак Д. Н., Моця О. П., Мурзін В. Ю., Отрощенко В. В. Етнічна історія давньої України / НАН України; Інститут археології. — К., 2000. — 276с. : іл.

60. 33-й: голод: Народна книга-меморіал / Упоряд. Л.Б.Коваленко. – К.: Рад.письменник, 1991. – 584 с. (ББК 63 / Т 671)

61. Українки в історії / В. К. Борисенко та ін. – К. : Либідь, 2004. – 326 с. ( ББК 63 / У 451)

62. Уривалкін Олександр Миколайович, Конончук Іван Миколайович. Історія України від стародавніх часів до сьогодення. — Ніжин : Товариство "Знання" України, 2001. — 240с. : карти

63. Федака Сергій Дмитрович. Політична історія України- Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття) / Ужгородський держ. ун-т. — Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2000. — 340с. : іл. — Бібліогр.: с. 297-337.

64. Швидько Ганна Кирилівна, Бородай Петро Йосипович, Василенко Віталій Олександрович, Ватченко Лариса Григорівна, Галь Богдан Олександрович. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний гірничий ун-т; Інститут гуманітарних проблем / Ганна Кирилівна Швидько (ред.). — Д. : Національна гірнича академія України, 2002. — 260с.

 

 


Читайте також:

 1. D) оснащення виробництва обладнанням, пристроями, інструментом, засобами контролю.
 2. IV. Питання самоконтролю.
 3. А/. Форми здійснення народовладдя та види виборчих систем.
 4. Автоматизація контролю та діагностування вузлів РЕА
 5. Автоматизовані форми та системи обліку.
 6. Аграрні реформи та розвиток сільського госпо- дарства в 60-х роках XIX ст. — на початку XX ст.
 7. Акредитив та його форми
 8. Активні форми участі територіальної громади у вирішенні питань ММС
 9. Антиконкурентні дії органів влади, управління і контролю
 10. Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю
 11. Аудиторські докази щодо тверджень керівництва у фінансових звітах отримуються безпосередньо в процесі проведення тестів контролю та процедур по суті.
 12. Банківський контроль та нагляд: форми та мета здійснення. Пруденційний нагляд: поняття, органи та мета проведення.
Переглядів: 451

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Структура МОДУЛЬНОГО КРЕДИТУ | Ред.] Доісторичний період

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.046 сек.