Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Принципи TQM

Принципи TQM - це основні вимоги до системи управління організацією, що визначають її характер і зміст відповідно до необхідності забезпечення якості продукту.

Відповідно до ISO 9000:2000 виділяють наступні принципи: орієнтація організації на споживача; керівництво; залучення персоналу; процесний підхід; системний підхід до управління; постійне й безперервне поліпшення; фактичний підхід у прийнятті рішень; взаємовигідні відносини з постачальниками.

Орієнтація організації на споживача.Суть принципу: організація залежить від її споживачів і тому повинна знати їх поточні й майбутні потреби, ураховувати їх вимоги і прагнути перевершувати їх очікування.

Керівництво.Суть принципу: керівники встановлюють мету розвитку організації. Вони створюють середовище, у якому співробітники можуть бути повністю залученими в процес досягнення цілей організації.

Залучення персоналу.Суть принципу: персонал на всіх рівнях - це сутність організації й повне його залучення в процес управління якістю дає можливість використовувати його здатності на благо організації.

Процесний підхід.Суть принципу: бажаний результат досягається більш ефективно, коли управління пов'язаними з ним ресурсами й діями розглядається як процес.

Системний підхід до управління.Суть принципу: ідентифікація, розуміння й управління взаємозалежними процесами, як того вимагає система, для ефективності й результативності діяльності організації з досягнення її цілей.

Постійне й безперервне поліпшення.Суть принципу: постійне вдосконалювання загальної діяльності організації й безперервне поліпшення якості повинне бути основним завданням організації.

У японських компаніях виділяють два типи покращень: Каіріо (kairyo) і Кайзен (kaizen) (рис. 3.2).

 
 

 

 


Рис. 3.2. Методи вдосконалення kaizen та kairyo

Каіріо - метод, що припускає великі поліпшення, пов'язані з реорганізацією процесу й потребуючих більших інвестицій. Кайзен - метод невеликих, але щоденних кроків з поліпшення якості, вироблених кожним працівником підприємства.

Фактичний підхід у прийнятті рішень.Суть принципу: ефективні рішення ґрунтуються на аналізі даних і інформації.

Взаємовигідні відносини з постачальниками.Суть принципу: організація та її постачальники взаємозалежні, і взаємовигідні відносини підвищують можливість кожного створювати цінності.

 

ТЕМА 4. ІНСТРУМЕНТИ TQM

1. Інструменти контролю якості

2. Інструменти управління якістю

 

Ключові поняття: контрольний листок, гістограма, діаграма розсіювання, стратифікація, діаграма Парето, діаграма Ісікави, контрольна карта, діаграма споріднення, діаграма зв’язків, деревовидна діаграма, матрична діаграма, стрілочна діаграма; діаграма процесу здійснення програми; матриця пріоритетів.

1. Інструменти контролю якості

До інструментів контролю якості відносяться: контрольний листок; гістограма; діаграма розсіювання; стратифікація; діаграма Парето; діаграма Ісікави; контрольна карта.

Основне призначення інструментів контролю якості продукції - контроль процесу, що протікає, і надання учаснику процесу фактів для своєчасного коректування й поліпшення процесу.

Контрольний листок- інструмент для збору даних і автоматичного їхнього впорядкування для полегшення подальшого використання зібраної інформації. Це бланк, на якому надруковані контрольовані параметри, відповідно яким можна заносити дані за допомогою позначок або простих символів.

Гістограма- це інструмент, що дозволяє наочно представити статистичні дані, а також оцінити закон їхнього розподілу (рис. 4.1).

 
 

 


4.1. Гістограма розподілу даних

 

Побудова гістограми здійснюється в такій послідовності:

- збір вибіркових даних;

- обчислення вибіркового розмаху;

- розрахунок числа й довжини інтервалу;

- розрахунок середнього значення параметра;

- установлення нижньої й верхньої границь допуску для показника якості;

- побудова графіка інтервального ряду.

Вибірковий розмах обчислюється як різниця між максимальним і мінімальним значеннями параметрів вибірки:

R = xmax - xmin, (4.1)

де R - вибірковий розмах,

xmax , xmin – відповідно максимальне й мінімальне значення параметрів вибірки.

Число створених груп встановлюють за формулою Стерджеса:

k = 1 + 3,322 lg , (4.2)

де k - число створених груп,

N - число одиниць сукупності.

Розмір інтервалу (h) розраховують за формулою:

h = R / k (4.3)

Діаграма розсіювання- інструмент, що дозволяє визначити вид і тісноту залежності між двома змінними (х та у). Ці змінні можуть відноситися до характеристиці якості або факторів, які впливають на одну з характеристик якості (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Діаграма розсіювання

Стратифікація(розшаровування даних) - інструмент, який дозволяє зробити поділ даних, що відображає необхідну інформацію про процес. Відповідно до цього методу роблять розшаровування статистичних даних, тобто групують дані залежно від умов їхнього одержання й роблять обробку кожної групи даних окремо (рис. 4.3). Дані, розділені на групи відповідно до їх особливостей, називають шарами (стратами), а сам процес поділу на шари - розшаровуванням.

Рис. 4.3. Метод стратифікації

 

Діаграма Парето- інструмент, що дозволяє розподілити зусилля для вирішення виникаючих проблем і виявити основні причини дефектів, які найбільшою мірою впливають на якість продукції. Діаграма Парето - це звичайна діаграма, побудована за зменшенням частоти виникнення подій (рис. 4.4). Графічне виділення основних причин виникнення проблеми допомагає зосередити свої ресурси на найважливіших напрямках її рішення.

 

 

Рис. 4.4. Діаграма Парето

 

Розрізняють два види діаграми Парето:

- діаграма Парето “із причин” застосовується для виявлення головної із проблем якості, що виникла в процесі виробництва продукції;

- діаграма Парето “за результатами діяльності” використовується для виявлення головної із проблем і оцінки очікуваних результатів щодо якості продукції.

Діаграма Ісікави(причинно-наслідкова діаграма) - інструмент, що дозволяє виявити найбільш істотні фактори, що впливають на якість (рис. 4.5). Вона дозволяє виразити ланцюжок причин і результатів у простій формі.

Рис. 4.5. Діаграма Ісікави

Центральна стрілка - це наслідок різних причин. Ці причини у свою чергу є наслідком причин другого порядку. Вторинним причинам можуть відповідати третинні причини. Діаграма дає можливість розуміти й контролювати залежність між характеристиками якості (наслідком) і параметрами процесу (системою причинних факторів).

Контрольні карти- інструмент, що дозволяє відслідковувати параметри технологічного процесу й впливати на нього, попереджаючи його відхилення від пропонованих вимог.

 

 

Рис. 4.6. Контрольна карта

 

Контрольна карта складається із центральної лінії, пари контрольних границь (нижньої - LCL і верхньої - UCL) і значень контрольованого параметра (показника якості), які відкладаються по осі ОY. Процес вважається контрольованим, якщо всі значення показника лежать в граничних межах (межах допуску). Зауважимо, що особливої уваги потребують “викиди” значень параметра за межі допуску.

Існує два основних типи контрольних карт якісні та кількісні. Перший тип відповідає оцінці по якісних ознаках, де приймаються рішення типу “так/ні”. Другий тип відповідає оцінці по кількісних ознаках (вага, обсяг, ...).

2. Інструменти управління якістю

До інструментів управління якістю відносяться: діаграма споріднення, діаграма зв'язків, деревовидна діаграма, або дерево рішень, матрична діаграма, стрілочна діаграма, діаграма процесу здійснення програми, матриця пріоритетів (аналіз матричних даних).

Діаграма споріднення — це інструмент, що дозволяє виявити основні порушення процесу (або можливості його поліпшення) шляхом об'єднання споріднених усних даних, зібраних у результаті «мозкової атаки».

Діаграма зв'язків — інструмент, що дозволяє виявити логічні зв'язки між основною ідеєю, проблемою або різними даними. Завданням цього інструмента управління є встановлення відповідності основних причин порушення процесу, виявлених за допомогою діаграми споріднення, тим проблемам, які вимагають рішення.

Деревовидна діаграма - інструмент, що забезпечує систематичний шлях вирішення істотної проблеми, або задоволення потреб споживачів, представлених на різних рівнях. Деревовидна діаграма будується у вигляді багатоступінчастої деревоподібної структури, елементами якої є різні способи рішення проблеми.

Матрична діаграма — інструмент, що виявляє важливість різних зв'язків. Цей інструмент служить для організації величезної кількості даних, так що логічні зв'язки між різними елементами можуть бути графічно проілюстровані. Метою матричної діаграми є зображення контуру зв'язків і кореляцій між завданнями, функціями й характеристиками з виділенням їхньої відносної важливості.

Стрілочна діаграма — інструмент, що дозволяє спланувати оптимальні строки виконання всіх необхідних робіт для якнайшвидшої й успішної реалізації поставленої мети. Цей інструмент використовується для забезпечення впевненості, що планований час виконання всієї роботи й окремих її етапів по досягненню кінцевої мети є оптимальним.

Діаграма процесу здійснення програми — інструмент для оцінки строків і доцільності проведення робіт з виконання програми у відповідності зі стрілочною діаграмою з метою їхнього коректування в ході виконання.

Являє собою діаграму, що відображає послідовність дій і рішень, необхідних для одержання необхідного результату. Застосування даної діаграми найбільш ефективно, коли розробляється нова програма досягнення необхідного результату, можливі “катастрофи” при плануванні процесу.

Матриця пріоритетів — інструмент для обробки великої кількості числових даних, отриманих при побудові матричних діаграм, з метою виявлення пріоритетних даних. Застосовується в тих випадках, коли виникає необхідність представити чисельні дані з матричних діаграм у більш наочному вигляді.

 

ТЕМА 5. ПРОЦЕС РОЗГОРТАННЯ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ

1. Профілі якості продукту

2. Ключові елементи розгортання функції якості. Сутність концепції Будинку якості

3. Етапи розгортання функції якості

 

Ключові слова: профіль якості, бажана якість, базова якість, необхідна якість, концепція Будинку якості, голос споживача, розгортання функції якості.

 

1. Профілі якості продукту

Споживач звичайно не висловлює всіх своїх очікувань відносно цінності створюваного продукту. Він вважає, що частина з них є “очевидними” і виробник зобов'язаний їх ураховувати в реальному продукті. Тому виробник у процесі формування якості повинен мати уявлення про "профіль якості” створюваного продукту.

Профіль якості, модель якого була запропонована Н.Кано, включає три складові: базова, бажана й необхідна якість.

Профіль базової (основної) якості - це сукупність тих параметрів якості продукту, наявність яких споживач уважає обов'язковим, тобто “очевидним”, і тому він, очікуючи їх, не вважає за необхідне говорити про них попередньо виробнику. Базові показники якості не визначають цінності продукту в очах споживача, але їх відсутність може викликати негативну реакцію споживача.

Профіль необхідної якості — це сукупність показників якості, що представляють собою технічні й функціональні характеристики продукту. Вони показують, наскільки продукт відповідає тому, що було задумано. Саме вони прямо оцінюються споживачем, і в першу чергу впливають на цінність продукту в його очах. Саме необхідні параметри якості звичайно рекламуються й гарантуються виробником.

Профіль бажаної якості — це група параметрів якості, що представляють для споживача несподівані цінності пропонованого йому продукту, про наявність яких він міг тільки мріяти, не думаючи навіть про можливість їхньої практичної реалізації. Особливість бажаних параметрів якості полягає в тому, що споживач не повинен придумувати їх сам; він, як правило, не вимагає їх, але високо оцінює їх наявність у пропонованому йому продукті.

Типова залежність ступеня задоволеності споживача від ступеня реалізації очікуваних їм параметрів якості у пропонованому йому продукті для трьох складових профілю якості наведена на рис. 5.1

 

Рис. 5.1. Графік залежності ступеня задоволеності споживача від ступеня реалізації очікуваних параметрів якості

2. Ключові елементи розгортання функції якості. Сутність концепції Будинку якості

Розгортання Функції Якості є оригінальною японською методологією, що ставить ціллю гарантувати якість із найпершої стадії створення й розвитку нового продукту.

Розгортання Функції Якості — це систематизований шлях розгортання потреб і побажань споживача через розгортання функцій і операцій діяльності компанії з забезпечення такої якості на кожному етапі життєвого циклу новостворюваного продукту, яка б гарантувала одержання кінцевого результату, що відповідає очікуванням споживача.

Процес Розгортання Функції Якості містить 5 ключових елементів:

Першим ключовим елементом є уточнення вимог споживача. Споживач формулює свої побажання, як правило, в абстрактній формі. Такі абстрактні вимоги споживача називають “голосом споживача”.

Завдання виробника полягає в тому, щоб за допомогою різних методів розгорнути за допомогою перших трьох інструментів управління якістю “голос споживача” в інтегральну цінність продукту, тобто в загальні характеристики продукту, які можуть бути виміряними.

Наскільки успішно буде вирішене це завдання, залежить від глибини розуміння виробником двох проблем: що саме вимагає споживач від продукту та як продукт буде використовуватися споживачем.

Другим ключовим елементом є переведення вимог споживача в загальні характеристики продукту. Слід враховувати, що деякі з характеристик продукту, вирішуючи проблему задоволення одних очікувань споживача, негативно впливають на інші компоненти дерева задоволеності споживача.

Третім ключовим елементом є виявлення тісноти (сили) зв'язку між вимогами споживача та характеристиками продукту. Дослідження цього взаємозв'язку здійснюється за допомогою матричних діаграм зв'язку. Сила зв'язку залежить від того, наскільки істотний внесок вносить та або інша характеристика продукту на доказ конкретного побажання споживача.

Четвертим ключовим елементом у розгортанні функції якості є вибір мети, тобто вибір таких значень параметрів якості створюваного продукту, які, на думку виробника, не тільки будуть відповідати очікуванням споживача, але й забезпечать конкурентоспроможність створюваного продукту в планованому секторі ринку.

П'ятим ключовим елементом є встановлення за результатами анкетного опитування рейтингу важливості побажань споживачів і на основі цих даних — визначення рейтингу важливості відповідних характеристик продукту. Поряд з рейтингом важливості технічних характеристик продукту для вказують рейтинг складності технічного втілення цільового значення параметра якості.

П'ять ключових елементів є фундаментом Розгортання Функції Якості. Форми використовуваних у роботі з розгортання функції якості матричних діаграм нагадують будинок, і тому їх називають Будинком якості (рис. 5.2).

 


Читайте також:

 1. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 2. Антикорупційні принципи
 3. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 4. Б/. Принципи виборчого права.
 5. Базові принципи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції
 6. Базові принципи психології спорту.
 7. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 8. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.
 10. Біржові товари і основні види товарних бірж. Принципи товарних бірж.
 11. Бюджетна система України: поняття та принципи побудови
 12. Бюджетна система України: поняття та принципи побудови.
Переглядів: 1641

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Принципи TQM | Безпека життєдіяльності як категорія

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.