Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Лекція 7. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

Основні методи регулювання платіжного балансу

Якщо платежі перевищують надходження за останніми статтями, то виникає проблема погашення дефіциту за рахунок балансування статей. Традиційно для цього використовують позики та ввезення підприємницького капіталу, оскільки країни боржники зобов’язані виплачувати високі %. Для покриття тимчасового дефіциту МВФ – дає тимчасово кредити в межах 25% від квот країн.

Державна політика коригування платіжного балансу проводяться в двох напрямках:

- неринкові методи відновлення рівноваги;

- ринкове відновлення рівноваги.

За фіксованого валютного курсу, відновлення балансу відбувається за позиції платіжного балансу.

За плаваючого валютного курсу – рівновага встановлюється на валютному ринку, а валютний курс зменшується поки попит і пропозиція не вирівняється.

У зв’язку з цим в економічній теорії сформовано 5 шляхів досягнення балансу:

· фінансування загального платіжного балансу без зміни валютного курсу чи стану національної економіки;

· запровадження валютного контролю;

· знецінення національної валюти до відновлення рівноваги на валютному ринку;

· встановлення режиму фіксованого курсу;

· політика валютного компромісу.

Фактори, що впливають на стан платіжного балансу:

v нерівномірність економічного розвитку країни та конкуренція;

v циклічні коливання економіки;

v зростання закордонних державних витрат пов’язаних з мілітаризацією і військовими витратами, посилення міжнародної фінансової незалежності;

v вплив валютно-фінансових чинників;

v негативний вплив інфляції на стан платіжного балансу;

v форс мажорні обставини.

 

 

 

8.1. Джерела, шляхи і засоби забезпечення пожежної безпеки галузевих об’єктів

8.1.1. Схема і алгоритм забезпечення П Б об’єкта

 

Пожежна безпека (див. схему) забезпечується системами попередження пожежі, протипожежного захисту та організаційно-технічними заходами.

 

 
 

Рис. 8.1. Схема забезпечення П Б об’єкта

Для розробки комплексу конкретних технічних і організаційних рішень та заходів, які здатні забезпечити необхідну ступінь безпеки, необхідно попередньо визначити рівень пожежної небезпеки об’єкту.

Законодавча та нормативна база ПБ є нормативною і методичною основою для аналізу стану пожежної небезпеки і формування системи забезпечення ПБ об’єкту.

Аналізуючи за допомогою показників вибухопожежонебезпеки речовини і матеріали, що використовуються, обертаються і зберігаються на об’єкті з урахуванням їх фактичної кількості і особливості виробництва, оцінюються вибухопожежонебезпечність об’єкту, яка являє собою прогноз виникнення пожежі і його наслідків, тобто від чого, що і як може зайнятися і до чого це може призвести. Таким чином, методика аналізу вибухопожежонебезпеки зводиться до виявлення і оцінки умов формування горючого середовища, потенційних і фактичних джерел запалювання, умов виникнення контакту горючого середовища з джерелом запалювання, умов і причин розповсюдження вогню у випадку виникнення пожежі, масштабу можливої пожежі , наявності загрози життю людей, навколишньому середовищу, матеріальним цінностям.

Необхідність об’єктивної оцінки вибухопожежонебезпеки потребує чітких критеріїв. Існують два підходи до питань нормування і визначення пожежної небезпеки: Верогіднисний і детермінований.

Верогіднисний підхід базується на концепції ризику, що допускається, вірогідність якого не повинна перевищувати згідно з ГОСТ 12.1.004-91 10-6 впливу небезпечних факторів пожежі на одну людину в рік. Цей показник закладено в концепцію формування пожежної безпеки.

Детермінований підхід базується на розподілі об’єктів по ступеню небезпеки, що визначається параметром, який характеризує наслідки пожежі, на категорії і класи з конкретним визначенням кількісних меж розмежування

 

8.1.2. Система попередження вибухів і пожеж.

 

Вихідні положення системи попередження пожежі (вибухів):

Ø пожежа (вибух) можливі при наявності 3-х чинників: горючої речовини, окислювача і джерела запалювання;

Ø при відсутності будь-якого зі згаданих чинників, або обмеженні його визначаючого параметра безпечною величиною, пожежа неможлива.

Горюча речовина і окислювач за певних умов утворюють горюче (вибухонебезпечне) середовище. Тоді попередження пожеж (вибухів) буде зводитись до:

Ø попередження утворення горючого середовища;

Ø попередження виникнення у горючому середовищі або внесення в це середовище джерела запалювання.

Згідно з ГОСТ 12.1.004.-91 попередження утворення горючого середовища може забезпечуватись наступними загальними заходами або їх комбінаціями:

Ø максимально можливе використання негорючих та важкогорючих матеріалів замість горючих;

Ø максимально можливе за умови технології та будівництва обмеження маси та об'єму горючих речовин, матеріалів та найбільш безпечні способи їх розміщення;

Ø ізоляція горючого середовища (використання ізольованих відсіків, камер, кабін, тощо);

Ø підтримання безпечної концентрації середовища відповідно до норм і правил безпеки;

Ø достатня концентрація флегматизатора в повітрі захищуваного об'єму (його складової частини);

Ø підтримання відповідних значень температур та тиску середовища, за яких поширення полум'я виключається,

Ø максимальна механізація та автоматизація технологічних процесів, пов’язаних з обертанням та використанням горючих речовин;

Ø установка та розміщення пожежонебезпечного устаткування в ізольованих приміщеннях або на відкритих майданчиках;

Ø застосування пристроїв захисту устаткування з горючими речовинами від пошкоджень та аварій, встановлення пристроїв, що відключають, відсікають, тощо;

Ø видаленням пожежонебезпечних відходів виробництва;

Ø заміною легкозаймистих та горючих рідин на пожежобезпечні технічні миючі засоби.

Найбільш радикальним заходом попередження утворення горючого середовища є заміна горючих речовин і матеріалів, що використовуються, на негорючі та важкогорючі.

Проте горючі речовини, матеріали, вироби з них реально присутні в абсолютній більшості існуючих житлових, громадських, виробничих та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, а їх повна заміна практично неможлива.

Тому попередження виникнення в горючому середовищі або внесення до нього джерел запалювання є головним стратегічним пріоритетом у роботі щодо запобігання пожежам.

До основних груп джерел запалювання відносять:

Ø відкритий вогонь,

Ø розжарені продукти горіння та нагріті ними поверхні,

Ø тепловий прояв електричної енергії,

Ø тепловий прояв механічної енергії,

Ø тепловий прояв хімічної реакції,

Ø тепловий прояв сонячної, ядерної енергії та інші джерела запалювання.

Попередження утворення в горючому середовищі джерел запалювання може забезпечуватись наступними засобами або їх комбінаціями:

Ø використанням машин, механізмів, устаткування, пристроїв, при експлуатації яких не утворюються джерела запалювання;

Ø використання швидкодіючих засобів захисного відключення можливих джерел запалювання;

Ø улаштування блискавкозахисту і захисного заземлення будівель, споруд та устаткування;

Ø використання технологічних процесів і устаткування, що задовольняє вимогам статичної іскробезпеки;

Ø підтримання температури нагріву поверхні машин, устаткування, пристроїв, речовин і матеріалів, які можуть увійти в контакт з горючим середовищем, нижче гранично допустимої, яка не повинна перевищувати 80% температури самозаймання горючого середовища;

Ø виключення можливості появлення іскрового розряду в горючому середовищі з енергією, яка дорівнює або вище мінімальної енергії запалювання;

Ø використання інструменту, при роботі якого з легкозаймистими речовинами та горючими газами не виникає іскор;

Ø ліквідація умов теплового, хімічного, мікробіологічного самозаймання речовин та матеріалів, що обертаються, виробів і конструкцій, виключення їх контакту з відкритим полум'ям;

Ø зменшення розміру горючого середовища, яке є визначальним, нижче гранично допустимого за горючістю;

Ø усунення контакту з повітрям пірофорних речовин;

Ø виконання вимог чинних стандартів, норм та правил пожежної безпеки;

Ø використання електроустаткування, що відповідає за своїм виконанням пожежонебезпечним та вибухонебезпечним зонам, групам та категоріям вибухонебезпечних сумішей.

 

8.1.3. Система протипожежного та противибухового захисту

 

Система протипожежного та противибухового захисту спрямована на створення умов обмеження розповсюдження і розвитку пожеж і вибухів за межі осередку при їх виникненні, на виявлення та ліквідацію пожежі, на захист людей та матеріальних цінностей від дії шкідливих та небезпечних факторів пожеж і вибухів.

Обмеження розповсюдження та розвитку пожежі, загалом, забезпечується:

Ø потрібною вогнестійкістю будівель та споруд; (вогнестійкість конструкції - це здатність конструкції зберігати несучі та (або) огороджувальні функції в умовах пожежі)

Ø використанням негорючих матеріалів для внутрішнього оздоблення приміщень;

Ø використанням антипіренів і вогнегасних сумішів;

Ø улаштуванням протипожежних відстаней між будівлями та спорудами;

Ø улаштуванням протипожежних перешкод;

Ø встановленням гранично допустимих за техніко-економічними розрахунками площ і поверхів виробничих будівель та поверховості будівель та споруд, улаштуванням протипожежних відсіків та секцій;

Ø улаштуванням аварійного відключення та перемикання установок та комунікацій;

Ø використанням засобів, що запобігають або обмежують розлив і розтікання пожежонебезпечної рідини під час пожежі;

Ø використанням вогнеперешкоджуючих пристроїв в устаткуванні;

Ø локалізацією пожежі вогнегасними речовинами, автоматичними установками пожежогасіння, а також шляхом утворення розривів горючого середовища випалюванням вибуховими речовинами, розбиранням (видаленням) горючого матеріалу.

Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням всієї системи протипожежного захисту. Вирішення цього завдання становить велику складність, оскільки має власну специфіку та здійснюється іншими шляхами, ніж захист будівельних конструкцій чи матеріальних цінностей.

Вимушений процес руху людей з метою рятування називається евакуацією. Евакуація людей із будівель та споруд здійснюється через евакуаційні виходи.

Евакуаційний вихід - це вихід з будинку (споруди) безпосередньо назовні або вихід із приміщення, що веде до коридору чи сходової клітки безпосередньо або через суміжне приміщення. Виходи вважаються евакуаційними якщо вони ведуть із приміщень:

- першого поверху безпосередньо назовні або через вестибюль, коридор, сходову клітку;

- будь-якого поверху, крім першого у коридор, що веде на внутрішню сходову клітку або сходову клітку, що має вихід безпосередньо назовні або через вестибуль, відокремлений від прилеглих коридорів перегородками із дверима;

- у сусіднє приміщення на тому ж поверсі, яке забезпечене виходами.

Дуже важливо для безпеки людей створити протидимний захист приміщень і особливо шляхів евакуації. Протидимний захист забезпечується обмеженням розповсюдження продуктів горіння по будівлях та приміщеннях, ізоляцією можливих місць виникнення пожежі, примусовим видаленням диму. Ці задачі вирішуються за допомогою об’ємно-планувальних та конструктивних рішень при проектуванні об’єктів, деякими технологічними прийомами в процесі будівництва, завдяки використанню спеціальних пристроїв і вентиляційних систем, які призначені для видалення диму, зниження температури і конденсації продуктів горіння.

Для своєчасного здійснення заходів з евакуації людей, включення стаціонарних установок пожежегасіння, виклика пожежних, тощо, вибухопожежонебезпечні об’єкти обладнуються системами пожежної сигналізації, запуск яких може здійснюватись автоматично або вручну.

Система пожежної сигналізації повинна швидко виявляти місця виникнення пожежі, надійно передавати сигнал на приймальноконтрольний прилад і до пункту прийому сигналів про пожежу, перетворювати сигнал про пожежу у сприйнятливу для персоналу захищуваного об’єкта форму, вмикати існуючі стаціонарні системи пожежогасіння, забезпечувати самоконтроль функціонування.

Вибір типу окремих елементів, розробка алгоритмів і функцій системи пожежної сигналізації виконується з урахуванням пожежної небезпеки та архітектурно-планувальних особливостей об’єкта.


 

8.1.4. Система організаційно-технічних заходів

 

Координація і вдосконалення роботи із забезпечення пожежної безпеки та контролю за проведенням і виконанням протипожежних заходів здійснюється службою пожежної безпеки (СПБ), яка створюється в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, в об'єднаннях підприємств різної форми власності. Діяльність СПБ регламентується Законом України про пожежну безпеку та Типовим положенням про службу пожежної безпеки, затвердженим наказом №220 МВС України 12 квітня 1995 р.

Оскільки головними причинами пожежі є відсутність у людей елементарних знань та недотримання вимог пожежної безпеки, проблемі вивчення правил пожежної безпеки слід надавати першоступеневе значення. Воно повинно здійснюватись безперервно, на всіх етапах навчання та трудової діяльності з самого раннього віку.

Вже у дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства.

Вивчення правил пожежної безпеки організовується у загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, на виробництві та в побуті.

Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання організовувати навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.

Навчання працюючих здійснюється згідно з Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях України.

Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи повинні проходити інструктаж з пожежної безпеки.

Перелік посад і порядок організації навчання (у тому числі керівників різних рівнів) визначаються Кабінетом Міністрів України. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється. Програми навчання з питань пожежної безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

Однією з основних форм пожежно-профілактичної роботи з працівниками є протипожежна пропаганда. Вона повинна бути спрямована на виконання вимог пожежної безпеки і попередження пожеж, викриваючи, в першу чергу, такі причини їх виникнення, як необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електроустановок, невиконання протипожежних заходів під час проведення пожежонебезпечних робіт.

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства державною пожежною охороною.

Контроль за виконанням правил пожежної регулюється чинним законодавством.

 


Читайте також:

 1. II. Загально-шкільні заходи
 2. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 3. А. Заходи, які направлені на охорону навколишнього середовища та здоров’я населення.
 4. Аварії на пожежно-вибухонебезпечних об’єктах
 5. Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах.
 6. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах.
 7. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 8. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 9. Адміністративно-запобіжні заходи
 10. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 11. Артеріальний пульс, основні параметри
 12. Архітектурно- планувальні заходи по поліпшенню стану міського середовища .Аналіз циклу життя споруди
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Платіжний баланс та його структура | Тема 8. Психологічні основи судової діяльності.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.