Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Екологічна експертиза матеріалів впливу діяльності, що планується на навколишнє середовище

Тема 5

Запитання і завдання для самоперевірки

 

Перерахуйте основні етапи проведення екологічної експертизи.

Наведіть послідовність проведення та коло питань, які необхідно

вирішувати на підготовчому етапі.

Проаналізуйте основні вимоги до створення експертних груп.

Що включає в себе етап аналітичної обробки інформації?

Який заключний етап екологічної експертизи?

 

 

План:

1. Основні етапи оцінки впливу діяльності на навколишнє середовище.

2. Методи проведення ОВНС.

3. Інтерпретація результатів оцінки ОВНС.

4. Залежність змісту матеріалів ОВНС від стадії вирішення та особливостей здійснюваної діяльності.

 

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) застосовується при проектуванні і державній екологічній експертизі з 1996р. Вона проводиться перед прийняттям рішення про здійснення того, чи іншого проекту і є обов’язковою для всіх стадій розробки проектних матеріалів на здійснення господарської чи іншої діяльності, яка може негативно впливати на стан природних ресурсів, здоров’я і умови життя населення.

ОВНС враховує вплив на:

- екологічну безпечність району освоєння;

- здоров’я і умови життя людини (включно з культурними та історичними аспектами);

- соціально-економічне благополуччя населення, інтереси інших природокористувачів.

ОВНС здійснюється на основі варіантного планування галузевої народногосподарської діяльності і включає слідуючі етапи роботи:

- підготовка первинної інформації про стан навколишнього середовища і її компонентів на момент початку проектування;

- виявлення (ідентифікація) найбільш важливих і сильних впливів;

- оцінка можливих впливів запланованого об’єкту;

- підготовка заключення і його розгляд спеціалістами та громадськістю.

- підготовка рекомендацій щодо змін чи доопрацювання проекту.

Таким чином, процес ОВНС включає логічно завершені стадії: ідентифікація впливів, оцінка впливів, інтерпретація результатів оцінки, які відрізняються специфікою вимог до методів їх проведення. ОВНС розглядається як адаптований процес, який розповсюджується на весь період господарської діяльності. Розглянемо кожну з вказаних стадій.

Ідентифікація впливів [ 1 ].

Складність початкового етапу, який є визначальним, полягає в необхідності знаходження протиріч, більш повного виявлення впливів об’єкту і їх наслідків з доцільним їх обмеженням до реального рівня.

Завдання зводиться до формування інтуїтивної моделі взаємодії і попередньої оцінки впливу. Це в значній мірі залежить від компетентності експертів.

На стадії ідентифікації доцільно керуватися припущенням, що максимальним географічним розповсюдженням володіють впливи, викликані аварійною ситуацією. Тому районом ОВНС слід визначити зону, яка прилягає до об’єкту в розмірах можливого впливу аварій.

Необхідно спеціально виділити найсильніші впливи, які мають лімітуюче значення, тобто лімітуючими факторами можуть бути близькість рекреаційних зон, ареалів перебування тварин і.т.д. Якщо буде встановлено, що ці найсильніші впливи досягають граничної інтенсивності, реалізацію проекту слід вважати екологічно недоцільною.

Для визначення найбільш значних впливів можна скористатися висновками наукових і періодичних видань, матеріалами і рекомендаціями інженерно-екологічних досліджень, даними натурних досліджень, думкою зацікавлених організацій, звітами про дослідження галузевих і академічних інститутів;, матеріалами ОВНС, підготованими зарубіжними фірмами і державними установами для подібних природних умов.

При аналізі вихідної інформації для визначення найсильніших і найбільш значних впливів можуть бути використані слідуючі методики або їх комбінації: картографічний аналіз, адаптація контрольних списків, складання матриць” вплив-наслідок”, діаграми розповсюдження забруднювачів або впливів, оцінка змісту кожного з них.

Картографічний аналіз здійснюють переважно на ЕОМ. Контрольні списки впливів включають всі типові види та показники категорій впливу об’єкту. Контрольний список завжди застосовується для конкретних умов.

На підставі тих же даних, що і для контрольних списків складаються матриці “ вплив-наслідок”. При цьому визначають сприятливі (+), нейтральні (0), негативні параметри (-) і види впливів, які вимагають деталізації.

Інтегральна оцінка еколого-економічної доцільності альтернативних варіантів є інтераційним процесом (лат.interasio –повторення, яке дозволяє поступово наблизитися до необхідного результату). В умовах невизначеності більш-менш об’єктивна оцінка може бути одержана тільки шляхом поділу сукупного впливу на складові частини, які легше вивчаються і оцінюються.

Синтез інтегральної оцінки – це окрема методологічна проблема, оскільки результат взаємодій процесів в реальній природі не визначається їх простою сумою.

На сьогодні відсутні уніфіковані методи оцінки впливів, тим більше, що, як показує зарубіжна практика, вони по своєму змістові взагалі важко підлягають уніфікації. Це пов’язано з недостатністю знань про природні процеси, регіональних особливостях реагування екосистем на один і той же вид впливу, з зміною суб’єктивних уявлень про значимість тих чи інших наслідків реалізації проекту.

ОВНС- це творча діяльність. Якщо встановлені чіткі функціональні зв’язки між впливами і наслідками, то це завдання багатокритеріальної оптимізації і може бути вирішене відомими математичними методами. В умовах невизначеності, коли багатокритеріальність суттєва, зростає роль суб’єктивної інформації.

 

При проведенні ОВНС можуть бути використані слідуючі методи: експертна оцінка, метод списку, матричний аналіз, сумісного аналіз карт, імітаційне моделювання, натурні і лабораторні експерименти.

Метод експертних оцінок. Характерний значною суб’єктивністю при застосуванні до об’єктів, що незначно впливають на навколишнє середовище. Полягає в співставленні експертних оцінок і заключень висококваліфікованих спеціалістів.

Метод списку [ 9 ]. Найбільш простим методом виявлення потенційно значимих впливів є перегляд вичерпного списку компонентів середовища існування і виділення тих з них, на які намічувана діяльність може зробити значимий вплив. Такий метод називається "методом списку". Списки компонентів навколишнього середовища звичайно містять від 50 до 100 пунктів. Перевагою списків є простота їхнього використання, недоліками труднощі обліку непрямих впливів, що виникають на різних стадіях у зв'язку з різними аспектами здійснення проекту.

Матричний аналіз [ 9 ]. На початку 70-х років американський еколог Леопольд запропонував виявляти значимі впливи за допомогою матриці, у якій стовпці відповідають різним етапам здійснення проекту і видам діяльності (підготовка площадки, будівництво під'їзних колій, складування відходів, висновок з експлуатації і т.д.), а рядки — компонентам навколишнього середовища (підземні води, флора і фауна і т.д.). На перетині рядків і стовпців можуть за допомогою умовних знаків указуватися значимість, ступінь передбачуваності, природа впливу чи інша інформація, як показано на прикладі спрощеної матриці (табл.1), розробленої для проекту по реконструкції вугільної електростанції в газотурбінну . Леопольд, зокрема, склав матрицю для виявлення впливів великих гідроінженерних споруд, що містить близько 70 рядків і близько 100 стовпців (так звана "матриця Леопольда").

Матриці допомагають виявляти значимі впливи більш систематично, ніж списки. За допомогою матриць легше враховувати досвід минулих проектів. Більш того, матриці можуть указати не тільки на можливі значимі зміни в навколишньому середовищі, але і на ті елементи проекту,що можуть привести до серйозних екологічних впливів, а виходить, можливо, мають потребу в альтернативному проробленні.

Це один з найбільш розповсюджених в світовій практиці методів ОВНС. Він дозволяє відобразити в одному масиві інформації значення ступенів впливу на різні об’єкти довкілля. Показники впливу повинні по можливості виражатися в кількісних величинах, які можна співставити, що представляє значні труднощі.

Але, недоліком матриць, так само як і списків, є їхня непристосованість до виявлення непрямих, опосередкованих впливів. Наприклад, вплив на підземні води може привести до змін у екосистемах, однак за допомогою простої матриці виявити і відбити це не так просто. Більш того, матриці, що містять дуже велику кількість стовпців і колонок, важкі до застосування.

 

 

 

Таблиця1


Читайте також:

 1. I визначення впливу окремих факторів
 2. L2.T4/1.1. Засоби періодичного транспортування штучних матеріалів.
 3. L2.T4/1.2. Засоби безперервного транспортування матеріалів. Транспортери.
 4. L2.T4/1.3. Засоби дозування сипучих матеріалів.
 5. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 6. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
 7. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу
 8. Аденогіпофіз, його гормони, механізм впливу, прояви гіпер- та гіпофункцій.
 9. Акт експертизи підписується кожним експертом і засвідчується печаткою медичної установи, на базі якої проводилася судово-психіатрична експертиза.
 10. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток
 11. Аналіз впливу постачальників
 12. Аналіз впливу факторів на зміну сумми гуртової реалізації
Переглядів: 906

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Процедура екологічної експертизи | Приклад матриці по виявленню впливів газотурбінної станції

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.