Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги

Бухгалтерська звітність

Документооборот і його організація. Зберігання документів

Документооборот— це рух документів з моменту їх складання чи одержання від інших підприємств до передавання на зберігання в архів після здійснення певних записів в облікових реєстрах.

Основні етапидокументообороту:

• складання і оформлення документа;

• прийняття документа бухгалтерією;

• рух документа відділами;

• передавання документа для обробки засобами обчислювальної техніки й повернення назад;

• передавання документа в архів.

Для забезпечення рівномірного руху документів розробляють гра­фік документообороту, в якому передбачають послідовність проход­ження документів, роботу кожної ланки, зазначають конкретних ви­конавців тощо.

Документи зберігають в архіві, який може бути поточним і по­стійним. Поточний архів організовують безпосередньо в бухгалтерії для зберігання документів поточного року, а постійний розміщують у спеціально обладнаному приміщенні.

Строки зберігання документів і звітності встановлює Головне державне управління при Кабінеті Міністрів України. Наприклад, Головні книги та особові рахунки робітників і службовців, баланси та звіти зберігають постійно, акти документальних ревізій — 5 років, документи, що стали підставою для облікових записів, — 3 роки.


 

Бухгалтерська звітність— це система узагальнення показників, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств за попередній період (місяць, квартал, рік).

Бухгалтерська (фінансова) звітність подається відповідно до Зако­ну України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, а та­кож положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-пра­вових актів, що регламентують питання фінансової звітності.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 визначають­ся мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення й розкриття її елементів (див. дод. 4).

Значеннябухгалтерської звітності полягає в тому, що вона є дже­релом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства; за відповідними показниками підприємства аналізу­ють свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її пла­нування в умовах ринкових відносин.

Основне завданнязвітності полягає в пошуку резервів подальшого розвитку і вдосконалення діяльності підприємств, досягнення ста­більності на ринку.

Вимогидо бухгалтерської звітності:

• гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується документальним обгрунтуванням усіх записів, здійсненням інвен­таризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподі­лом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами;

• забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного управління господарською діяльністю організацій і підприємств.

2. Види звітності та їх основний зміст

 

За видамизвітність організацій і підприємств поділяють на бух­галтерську (фінансову), внутрішньогосподарську (управлінську), ста­тистичну та податкову.

За обсягом даних, які містяться у звітах, виокремлюють внутрішню та зовнішню звітність: внутрішня містить інформацію про роботу ок­ремого підрозділу, а зовнішня відображає господарську діяльність підприємства в цілому.

Залежно від періоду, що охоплює звітність, її поділяють на періо­дичну (за місяць, квартал) і річну (за рік).

Розглянемо, у чому полягає основний зміст звітності. Так, баланс показує зв’язок складу і розміщення господарських засобів у активі із джерелами їх формування й цільовим призначенням у пасиві; забезпе­чує контроль і аналіз наявності майна підприємств, його стану, роз­міщення і джерел формування, стану зобов’язань за розрахунками, фінансової стійкості, платоспроможності підприємств. Звіт про фі­нансові результати містить інформацію про формування фінансових результатів підприємств, зокрема від реалізації продукції, від інших видів реалізації та позареалізаційних операцій; про використання одержаного прибутку (платежів до бюджету). Звіт про фінансово-май­новий стан містить інформацію про рух фондів підприємств протягом звітного року, спрямування коштів до цільових, позабюджетних фондів і на споживання, а також про наявність і рух основних засобів.

3. Порядок складання, подання та затвердження звітності

 

Перед початком складання звітності підприємства виконують ве­лику підготовчу роботу:

• перевіряють повноту відображення в поточному обліку госпо­дарських операцій, оформлюють їх відповідними документами;

• уточнюють розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами;

• перевіряють стан розрахунків і списують в установленому поряд­ку нереальну дебіторську, а також кредиторську заборгованість, за якою минули строки давності позову;

• розподіляють витрати на обслуговування виробництва й управ­ління;

• визначають фактичну собівартість випущеної з виробництва та реалізованої продукції;

• визначають та списують фінансовий результат від реалізації про­дукції та позареалізаційних операцій;

• списують прибуток, використаний протягом року;

• перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані синтетичного та аналітичного обліків;

• перед складанням річного звіту здійснюють повну інвентари­зацію.

Усі підприємства, за винятком спільних підприємств з іноземними інвестиціями, квартальну та річну звітність подають засновникам відповідно до установчих документів; органам, до сфери яких нале­жать; органу державної статистики; фінансовому органу в разі одер­жання асигнувань з бюджету; іншим адресатам відповідно до законо­давства.

Квартальну звітність подають не пізніше 25 числа місяця, наступ­ного за звітним кварталом, річну — не пізніше 15 лютого року, на­ступного за звітним.

Розгляд і затвердження звітності здійснюють у порядку, передба­ченому Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звіт­ності в Україні та відповідною інструкцією Міністерства фінансів Ук­раїни.

Річний бухгалтерський фінансовий звіт підприємства подають за такими типовими формами:

• № 1 — баланс підприємства;

• № 2 — звіт про фінансові результати;

• № 3 — звіт про рух грошових коштів;

• № 4 — звіт про власний капітал;

• примітки та пояснення до звітів.

Зміст і форма звітів визначаються та регламентуються відповідни­ми положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (див. дод. 2, 5–7).

У пояснювальній записці до звіту викладають основні фактори, що вплинули на господарські та фінансові результати підприємства.

 Читайте також:

 1. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 2. II. Вимоги безпеки праці перед початком роботи
 3. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
 6. III. Вимоги до учасників, складу груп і керівників туристських подорожей
 7. IV. Вимоги безпеки під час роботи на навчально-дослідній ділянці
 8. IV. ВИМОГИ ПРОФЕСIЇ ДО IНДИВIДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХIВЦЯ
 9. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
 10. V. Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях
 11. V. Завдання.
 12. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
Переглядів: 3151

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Класифікація бухгалтерських документів | Основних засобів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.