Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Акцизний збір

Рис. . Порядок визначення суми ПДВ для сплати в бюджет

Податкові зобов'язання

Податковий кредит

Валові витрати

• при продажу товарів, що звільнені від додаткового оподаткування (не є об'єктом оподаткування)

• для підприємств, які не зареєстровані, як платники ПДВ

|при придбанні ТМЦ, вартість яких відноситься до складу валових витрат:

— до оплати їх вартості за бартерним контрактом після відвантаження товарів

— при попередній оплаті

— імпортні послуги

— при відвантаженні товарів ,без отримання коштів за них

— при одержанні готівкових коштів за товари

— при зарахуванні коштів від покупців в оплату товарів,

які підлягають відвантаженню

Прибутки (збитки )

• при придбанні товарів, вартість яких не відноситься до складу валових витрат і не амортизується

• витрати зі сплати податку, які не підтверджені податковими накладними, митними деклараціями

 

Сума ПДВ нараховується за формулами:

а) на товари, що обкладаються митом та акцизним збором:

ПДВ = (МВ + СМ + САЗ) х 20%: 100;

б) на товари, що обкладаються тільки митом:

ПДВ = (МВ + СМ) х 20%: 100;

в) на товари, що обкладаються тільки акцизним збором:

ПДВ = (МВ + САЗ) х 20%: 100;

г) на інші товари, що не підлягають обкладанню митом та акцизним збором:

ПДВ=МВх20%:100,

де: ПДВ - сума ПДВ;

МВ - митна вартість;

СМ - сума ввізного мита;

САЗ — сума акцизного збору.

 

За умови, якщо митна вартість менша, ніж договірна (кон­трактна) вартість, для нарахування ПДВ застосовується дого­вірна (контрактна) вартість.

Платники податку на товари, що імпортуються в Україну, перераховують кошти на спеціальні рахунки митних органів, окрім випадків застосування податкового векселя як способу платежу. Митні органи після повного оформлення вантажної митної декларації перераховують суми ПДВ Державній мит­ній службі України. Держмитслужба протягом трьох банків­ських днів перераховує ці кошти до державного бюджету.

Застосування нульової ставки свідчить про повне відшко­дування ПДВ, який сплачено постачальникам за товари та послуги, а також матеріальні ресурси, що були використані на вищевказані цілі.

Нульова ставка ПДВ застосовується при ввезенні вітчиз­няних товарів до магазинів безмитної торгівлі. Такі товари прирівнюються до експорту. Використовувати таку ставку надано експортерам-резидентам на підставі оформленої виїзної вантажно-митної декларації.

Водночас, не дозволяється застосовувати нульову ставку податку щодо операцій із продажу товарів вітчизняними то­варовиробниками за допомогою безмитних магазинів, якщо такі операції звільнені від оподаткування на митній території України. Підставою для отримання відшкодування є дані ли­ше податкової декларації за звітний період.

Сплата податку провадиться не пізніше 20 числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом. Для платників, у яких обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік менший від суми, що дорівнює 7200 неоподатковуваних мінімумів доходів

 

громадян, податковий (звітний) період становить один кален­дарний місяць або квартал (за вибором платника). Якщо обсяг оподатковуваних операцій понад 7200 неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян, податковий (звітний) пері­од становить один календарний місяць.

Податкову декларацію до податкових органів за місцем реєстрації платники ПДВ подають у строки, передбачені для сплати податку, незалежно від того чи виникло податкове зобов'язання протягом звітного періоду чи ні.

Під час ввезення (пересилання) товарів на митну тери­торію /країни ПДВ сплачується при оформленні вантажно-митної декларації одночасно із сплатою мита та митних збо­рів або шляхом видачі податкового векселя.

Суми ПДВ зараховуються до державного бюджету, вико­ристовуються насамперед для бюджетного відшкодування по­датку та формування бюджетних сум, які спрямовуються як субвенції до місцевих бюджетів.

Законом України «Про податок на додану вартість» визна­чено відповідальність як платників податку за своєчасність проведення розрахунків з бюджетом, так і урядових структур за несвоєчасне повернення коштів з державного бюджету. Не­відшкодовані суми платнику податку вважаються бюджетною заборгованістю і на них нараховуються відсотки — 120% від облікової ставки НБУ.

Платники несуть відповідальність за достовірність і своєчасність обчислення та внесення ПДВ до бюджету відповідно до законодавства України.

Акцизний збір — непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що долучається до їхньої ціни. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору затверджуються Верховною Радою України. - Важливою рисою необхідності акцизного збору є те, що доходи платників зазнають коливань, а витрати, які є фак­тично об'єктом оподаткування, при цьому стабільніші.

Акцизний збір як і ПДВ виконує функції нейтрального каналу надходження коштів до бюджету, інструмента регулю­вання виробництва та контролю за споживанням.

Серед інших позитивних ознак податку необхідно відмі­тити. те, що він менше впливає на рівень цін (перелік товарів обмежений). Акцизом оподатковуються товари не першої не­обхідності, акцизний збір має нижчу регресивність і ставки його диференційовані. Недоліками акцизу є вплив циклічності виробництва, а також те, що об'єктом оподаткування є повна вартість товару, основним платником — споживач під­акцизних товарів (сплачується одноразово) та незначна його питома вага в доходах бюджету.

Платниками акцизного збору є: |

—>|виробники підакцизних товарів

—>суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують підакцизні товари (продукцію)

---нерезиденти, що провадять діяльність через постійні представництва, розташовані на території України, — виробники підакцизних товарів, а також ті, що імпортують такі товари

—>фізичні особи (громадяни України, іноземці, та особи без громадянства), які ввозять (пересилають) на митну територію України підакцизні товари в обсягах вартістю понад 200 євро

—>фізичні особи у разі реалізації на митній території України підакцизних товарів за умови відсутності документів (митних декларацій, розрахункових і платіжних документів), що підтверджують сплату акцизного збору

—>суб'єкти підприємницької діяльності (українські виробники чи замовники алкогольних напоїв та тютюнових виробів), а також підприємства, що ввозять такі товари

 

 

Об'єктами оподаткування акцизного збору є:

— обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) шляхом їхнього продажу, обміну на інші товари, безплатної передачі товарів або з частковою їх опла­тою, у тому числі обороти з реалізації (передачі) підакцизних товарів для потреб власного споживання, промислової пере­робки;

— вартість підакцизних товарів (продукції), виготовлених вітчизняними виробниками на давальницьких умовах;

— митна вартість підакцизних товарів, які ввозяться на територію України, перерахована в гривні за валютним (об­мінним) курсом НБУ на дату оформлення ввізної митної декларації з урахуванням фактично сплачених сум мита та митних зборів.

Перелік товарів, які оподатковуються, є визначеним, оскіль­ки акцизний збір справляється лише за окремими товарними групами.

Водночас, не оподатковуються обороти з реалізації легкових автомобілів спеціального призначення, вітчизняних вантажопасажирських та легкових автомобілів до 2007 року; етилового спирту для виготовлення лікарських засобів;, підакцизних товарів (продукції), що йдуть на експорт.

Не підлягає оподаткуванню митна вартість імпортної си­ровини, яка ввозиться для виробництва "підакцизних товарів; товарів, ввезених і конфіскованих на території України; това­рів, які прямують територією України транзитом; товарів, що ввозяться фізичними особами і не підлягають обкладанню ввізним митом.

Суми акцизного збору, що підлягають сплаті до бюджету, обчислюються:

— з товарів, що вироблені та продаються на території України,

— у твердих ставках до євро з одиниці (л, кг, шт, куб, см) або за ставками у відсотках до обороту з реалізації товарів, що долучає акцизний збір, без ПДВ.

 

Сплачується податок у гривнях за курсом НБУ, що діє на день подання митної декларації.

Для обчислення суми акцизного збору важливо визначити оподатковуваний оборот. Він дорівнює договірній (контракт­ній) вартості товарів (продукції), яка визначається за віль­ними або регульованими цінами з урахуванням акцизного збору (без ПДВ).

Загальний порядок визначення суми акцизного збору є наступним:

1. За товарами вітчизняного виробництва.

1.1. Визначається ціна реалізації (ЦР), яка долучає суму акцизного збору,

без врахування ПДВ:

ЦР = (СВ +П )/(100 - стАЗ) х 100,

де: стАЗ — ставка акцизного збору.

 

1.2. Обчислюється сума акцизного збору(АЗ) для сплати її до бюджету:

АЗ = ЦР (без ПДВ) х стАЗ: 100

 

2. За імпортними товарами, щодо яких застосовуються про­центні ставки:

АЗ = (МВ +МЗ+ ВМ) х стАЗ : (100 - ст АЗ),

де: МВ — митна вартість, перерахована в національну валюту;

МЗ — митні збори;

ВМ — ввізне мито.

 

Механізм справляння акцизного збору має низку особли­востей. Вони визначені як щодо платників, так і щодо товарів, які оподатковуються. Так, сплата цього збору з алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється шляхом придбан­ня марок акцизного збору, якими маркуються ці товари.

Продаж марок акцизного збору провадять державні податкові адміністрації в областях, АР Крим, містах Києві та Се­вастополі, виходячи з планових щомісячних обсягів реалізації (виробництва) алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Для їх одержання суб'єкти підприємницької діяльності мають подати до податкової адміністрації заявку-розрахунок, платіж­ний документ, що підтверджує внесення плати за марки АЗ (ім­портери документ про сплату АЗ), оригінал і копію розрахун­ку потужності та ліцензії, звіт про фактичні обсяги виробниц­тва та реалізації продукції протягом попереднього кварталу.

Плату за марки акцизного збору встановлено в таких роз­мірах: за одну марку акцизного збору на алкогольні напої — 0,02588 гривні, за одну марку акцизного збору на тютюнові вироби — 0,00912 гривні.

Замовники алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням давальницької сировини, а також імпортери цих товарів (включаючи громадян, які здійснюють підприєм­ницьку діяльність без створення юридичної особи) зобов'яза­ні зареєструватися в податкових органах за місцем знаход­ження та отримати марки акцизного збору для маркування товарів, враховуючи вищеназвані умови.

За умови, якщо марки АЗ були пошкоджені і тому не використані для маркування, вони приймаються від покупців для утилізації. При цьому сплачена сума АЗ відшкодовується покупцям або за їхнім бажанням зараховується в рахунок майбутніх платежів. Вартість марок не відшкодовується.

Передача марок акцизного збору іншим суб'єктам підпри­ємницької діяльності заборонена, крім їхньої передачі або продажу з правами та зобов'язаннями за підакцизними това­рами та за умови реєстрації їхніх нових власників у податко­вій адміністрації.

Датою виникнення податкових зобов'язань з продажу під­акцизних товарів вважається дата, яка припадає на подат­ковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що настала раніше:

— або дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника АЗ як оплата товарів, що продаються (при продажу товарів за готівку — дата їхнього оприбуткування в касі платника АЗ);

— або дата відвантаження (передачі) товарів.

Строки сплати встановлено, враховуючи середньомісячну суму акцизного збору протягом звітного року. Якщо її обсяг становить понад 25 тис. грн., сплата провадиться щодекадне 15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного за звітним місяцем, з урахуванням фактичного оподатковуваного оборо­ту протягом відповідної декади. При середньомісячних сумах менше 25 тис. грн. — щомісяця, але не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця, з урахуванням фактичного опо­датковуваного обороту протягом минулого місяця. Вітчизняні підприємства — виробники, які продають алкогольні напої та тютюнові вироби, сплачують акцизний збір із алкогольних напоїв на третій день після здійснення обороту з реалізації, а з тютюнових виробів — щомісяця, до 16 числа наступногозазвітним місяця з фактичного обсягу реалізації.

Новостворені підприємства (крім підприємств-виробників алкогольних напоїв і тютюнових виробів), а також підпри­ємства, які раніше не були платниками АЗ, сплачують його з урахуванням фактичного оподатковуваного обороту протягом кожного місяця. Після трьохмісячного строку від початку продажу підакцизних товарів АЗ сплачується ними, врахову­ючи середньомісячну суму АЗ, що дорівнює 25 тис. грн.

Розрахунки за акцизним збором платники подають до по­даткової адміністрації за місцем свого знаходження щомісяч­но до 15 числа наступного за звітним місяця.

Зараховуються суми акцизного збору до відповідних бюд­жетів у обсягах, визначених законом України про державний бюджет на поточний рік. Суми акцизного збору з імпортних товарів платники перераховують на депозитний рахунок мит­них органів до або під час подання ввізної митної декларації.

Митні органи протягом одного банківського дня з дати офор­млення ввізної митної декларації перераховують їх до держав­ного бюджету. Надалі суми акцизного збору перерозподіля­ються до місцевих бюджетів.


Читайте також:

  1. Акцизний збір
  2. Акцизний збір.
  3. Акцизний податок
  4. Тема 2. Акцизний збір .
  5. ТЕМА 4. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
  6. Тема 4. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
  7. Тема 5. Акцизний податок
  8. Як знайти відпускну ціну підприємства підакцизного товару, якщо акцизний збір встановлюється у % до вартості реалізації продукції ?
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Податок на додану вартість | Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.