Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Види проектів

Проекти — це певною мірою неповторні та одноразові заходи. Водночас рівень унікальності може значно коливатися залежно від особливостей проекту. Скажімо, якщо йдеться про зведення стандартного будинку за програмою житлової забудови, то рівень унікальності цього проекту є низьким. Базові елементи такого будинку ідентичні до решти сорока дев’яти будинків, які вже зведені. Проте унікальність може виявлятись у плануванні та використанні ландшафту місцевості, де проводиться забудова, розташуванні будівель тощо.

Малюнок 1.1 – Зв’язок між метою і собівартістю та строками реалізації проекту

З іншого боку, якщо спеціалісти розробляють операційну систему комп’ютера нового покоління, вони, певна річ, мають справу з досить унікальним завданням, бо працюють над тим, що було недосяжним для попередніх інформаційних систем. Оскільки досвід минулих розробок може лише в загальних рисах підказати їм, чого треба очікувати від цього проекту, то в цьому разі йдеться про ризик і невизначеність. Узагальнюючи, можна зробити висновок, що проектування — це діяльність, за якої матеріальні, фінансові та людські ресурси організовано новаторським шляхом для виконання унікальної роботи з обмеженнями у витратах та строках виконання, щоб досягти позитивних змін, визначених кількісними та якісними параметрами. Справджуючи таку організацію, починають із мети проекту та безпосереднього обґрунтування власне проблеми чи ідеї, яку будуть реалізовувати. Обґрунтування здійснюють на основі собівартості проекту та витрат часу для виконання відповідних робіт. Якщо ці показники є високими у фінансовому еквіваленті (проект занадто дорогий), то повертаються до мети та завдань із тим, щоб переглянути ідею чи творчий задум.

Таке різноманіття проектної діяльності потребує певної класифікації проектів, яка подана в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Класифікація проектів

Класифікаційні ознаки проекту Види проекту
1. За характером змін Оперативні
Стратегічні
2. За масштабом (розміром) Малі
Середні
Великі
3. За тривалістю (строками реалізації) Короткострокові
Середнє строкові
Довго строкові
4. За галузевою приналежністю Промислові
Будівельні
Транспортні
Освітні
У сфері торгівлі
Комплексні
5. За специфікою кінцевого продукту Економічні
Організаційні
Технічні
Соціальні
Змішані
6. За функціональним спрямуванням Виробничі
Технологічні
Фінансові
Дослідження і розвитку
Маркетингові
З управління персоналом
Комбіновані
7. За характером залучених сторін Міжнародні
Національні
Територіальні
Місцеві
8. За ступенем складності Прості
Складні
Над складні (комбіновані)
9. За складом та структурою залучених організацій Однофункціональні
Багатофункціональні
10. За вимогами до якості продукту Стандартні
З над звичайними вимогами

Наведемо класифікацію проектів, які ви можете виконувати самостійно або під керівництвом учителя.

1) За домінуючою діяльністю:

Дослідницькі проекти. Під час виконання цього проекту необхідно структурувати його за логікою наукового дослідження, аргументувати його актуальність чи актуальність проблеми, яка досліджується в проекті, чітко визначити об’єкт та предмет дослід-ження, визначити цілі та завдання роботи над проектом, сформу-лювати гіпотезу (припущення) дослідження, визначити методи дослідження та джерела інформації, скласти план розв’язання проблеми, засвоїти чи визначити нове знання дослідним шляхом, провести обговорення одержаних результатів, констатувати спектр нових проблем для подальшого дослідження.

Отже, дослідницькі проекти розробляються та здійснюються за логікою реального наукового дослідження, і найбільш вдало можуть бути проведені на прикладі вивчення основ агропромислового виробництва (дослідження, пов’язані з вирощуванням с/г культур).

Практико-орієнтовані проекти. Особливістю цього проекту є чітко визначений практичний результат, якого досягають його учасники. Виготовлення практично значущого продукту, що має практичне значення для учасників проекту і може бути корисним для вирішення проблем учнів, школи тощо. Він орієнтований на їхні соціальні інтереси (документ, рекомендації, проект шкільного саду). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників із визначенням функцій кожного з них. Особливо важливою є організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентації отриманих результатів і можливих засобів їх упровадження в практику.

Інформаційні проекти. Спрямовані на збір інформації про який-небудь об’єкт, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Ці проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції в ході роботи над проектом. Структуру цього проекту можна позначити наступним чином: мета проекту, його актуальність, методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, Інтернет) та обробки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки), результат (стаття, реферат, відеофільм). Такі проекти можуть бути частиною будь-якого іншого проекту.

Творчі проекти, які не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників. Структура та процес реалізації запланованих робіт у такому проекті підпорядковується кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення — звіт, реферат, відеофільм тощо.

2) За галуззю виконання:

• предметні (виконуються в рамках одного навчального предмета);

• інтегровані (у процесі їх виконання використовуються знання з інших дисциплін).

3) За змістом:інтелектуальні, матеріальні, екологічні, сервісні, комплексні.

4) За складом учасників:учні одного класу, однієї школи, міста, регіону, країни, різних країн світу.

5) За кількістю учасників:індивідуальні, групові і колективні (у ході виконання групових і колективних проектів розподіляють­ся обов’язки між учнями та визначається відповідальність кожно­го за виконання проекту в цілому).

 

 

Питання для самоконтролю

 

1 Що таке проектна технологія?

2 Які види проектів ви знаєте? Охарактеризуйте їх.Читайте також:

 1. Аналіз ефективності інвестиційних проектів
 2. Аналіз ефективності реальних інвестиційних проектів в умовах ризику
 3. Аналіз зарубіжних проектів
 4. Аналіз інвестиційних проектів за прибутком по роках
 5. Аналіз чутливості реагування інвестиційних проектів
 6. АРХІВИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЕКТІВ АРХІВНИХ РЕФОРМ
 7. Види і характеристика проектів, що використовуються при землевпорядкуванні
 8. Види проектів.
 9. Визначення прибутковості інвестиційних проектів
 10. Визначимо коефіцієнт ефективності для цих проектів.
 11. Виконавці проектів і учасники торгів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Проектна технологія як складова виробничої діяльності людини. | Тема 1.2 Етапи та стадії виробничого й навчального проектування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.