Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Набір благ — у геометричному аналізі поведінки споживача — координати точки на двомірній площині, де по осях відображена кількість одного та іншого блага, з яких споживач формує свій споживчий кошик.

Система переваг — параметри мікроекономічної моделі вибору споживача, що базується на певних послідовних індивідуальних уподобаннях.

Крива байдужості — лінія на двомірній площині з безліччю наборів благ, кожна точка якої показує набори двох благ, що мають для споживача однакову корисність.

Гранична норма заміщення показує, від якої кількості одного блага (вона розміщена по осі Y) згоден відмовитися споживач, щоб збільшити кількість іншого блага (по осі X) на одиницю за незмінної корисності від набору благ.

Бюджетна лінія — пряма, кожна точка якої означає набір благ, який обходиться споживачеві в суму грошей, що дорівнює його бюджету.

Досконала субституційність благ — властивість благ ідеально замінювати одне одного в споживанні.

Досконала комплементарність благ — властивість благ ідеально доповнювати одне одного в споживанні та слугувати задоволенню однієї потреби.

Запитання та завдання для самоперевірки

Б.1. У чому відмінність ординалістського та кардиналістського підходів до аналізу поведінки споживача?

Б.2. Яку інформацію містить у собі крива байдужості? Які характерні риси кривих байдужості?

Б.3. У чому суть поняття «гранична норма заміщення одного товару іншим» (з наявного їх набору)? Як змінюється її значення в міру руху вздовж кривої байдужості?

Б.4. Що показує бюджетна лінія? Як зміниться положення бюджетної лінії, якщо грошовий дохід споживача:

а) збільшиться;

б) зменшиться?

Як зміниться положення бюджетної лінії, якщо ціна товару, кількість якого позначається на горизонтальній осі:

а) збільшиться;

б) зменшиться?

Б.5. Яку точку на бюджетній лінії, нанесеній на карту кривих байдужості, вибере споживач, що веде себе раціонально?

Б.6. Охарактеризуйте стан рівноваги споживача, використовуючи основні положення концепції кривих байдужості.

Б.7. Оцініть правильність висловлювань:

Б.7.1. Якщо зростає ваш дохід, лінія вашого бюджетного обмеження зміщується праворуч паралельно лінії, що існувала раніше.

Б.7.2. Згідно з еквімаржинальним принципом ціна кожного блага в оптимальному для кожного споживача випадку має дорівнювати граничній корисності відповідного блага.

Б.7.3. Споживач максимізує корисність, якщо його бюджетна лінія перетинає криву байдужості.

Б.7.4. Зміни у величині доходу (бюджету) спричиняють зміни нахилу бюджетної лінії.

Б.7.5. Аналіз споживчого вибору за кривою байдужості виходить з припущення, що корисності благ можна кількісно виміряти.

Б.8. Знайдіть єдино правильну відповідь:

Б.8.1. Положення і нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюються:

а) його перевагами і розмірами доходу;

б) перевагами, розмірами доходу і цінами товарів, що купуються;

в) тільки його перевагами;

г) тільки цінами товарів, що купуються.

Б.8.2. Якщо і відносна ціна одного з двох благ, і MRS дорівнюють 5, то споживач може отримати максимальну корисність:

а) споживаючи лише одне з цих благ;

б) споживаючи обидва блага в однакових кількостях;

в) споживаючи обидва блага в даних кількостях;

г) інформації недостатньо.

Б.8.3. У результаті зміни свого доходу та ринкових цін благ споживач знову досягає стану рівноваги. В новому рівноважному наборі граничні корисності всіх благ стали нижчими, ніж були раніше (до зміни доходу і цін). Усі блага, які споживалися раніше, споживаються й тепер, уподобання не змінилися. Про цього споживача напевне можна сказати, що:

а) його добробут знизився;

б) його добробут виріс;

в) його дохід знизився;

г) зросли ціни всіх споживаних ним благ.

Б.8.4. Якщо гранична норма заміни блага Б благом А знизилася, то відношення ціни блага А до ціни блага Б за оптимального рішення для даного споживача:

а) збільшиться;

б) зменшиться;

в) залишиться незмінним;

г) інформації недостатньо.

Б.8.5. Якщо гранична норма заміни між двома благами дорівнює 2/3 за всякого рівня споживання, то ви зробите висновок, що:

а) обидва блага є досконалими субститутами;

б) блага є досконалими комплементами;

в) крива байдужості благ характеризується спадною MRS;

г) крива байдужості благ опукла назовні від початку координат.

Б.8.6. Ціна груш та яблук однакова (2 грош. од. за 1кг). Домашня господарка намагається максимізувати свою корисність, купуючи груші та яблука. Як гарний економіст, ви рекомендували б їй:

а) купувати однакову кількість яблук і груш, поки ціна на них однакова;

б) витратити весь свій можливий дохід на груші та яблука;

в) купити таку кількість яблук і груш, щоб MRS між ними дорівнювала 1;

г) зробити б) і в) водночас.

Б.8.7. Споживач купує лише банани та апельсини. Ціна бананів — 2 грош. од., апельсинів — 1,5 грош. од. Споживач може витрачати на ці товари щотижня 16 грош. од. Якщо він максимізує корисність, то його норма граничної заміни апельсинів на банани становитиме:

а) 3/4;

б) 4/3;

в) 1/8;

г) 3/32.

Б.9. Зобразіть карти кривих байдужості для таких пар товарів:

а) червоні та жовті яблука;

б) черевики та шнурки до них;

в) хліб і вода;

г) картопля і шоколад (споживач хворий на цукровий діабет);

Б.10. Морозиво є нормальним товаром для Іри й малоцінним для Олі. Покажіть за допомогою кривих байдужості, як зміниться споживання морозива Ірою та Олею, якщо його ціна знизиться вдвічі.

Б.11. Дані, наведені у таблиці, характеризують криві байдужості деякого споживача. Зобразіть цю криву байдужості графічно, відкладаючи кількість товару X на горизонтальній осі, а кількість товару Y — на вертикальній.

Набір Кількість одиниць X Кількість одиниць Y
A1
A2
A3
A4
A5

Проведіть бюджетну лінію споживача, якщо відомо, що ціни на товари X та Y становлять відповідно 10 і 7,5 грош. од., а дохід споживача — 90 грош. од. Укажіть оптимальний набір товарів X та Y, купуючи який споживач максимізує корисність.

Рис. 3.4. Вибір споживача

Б.12. Графічне зображення вибору споживача наведено на рис. 3.4. Рівновага споживача досягається в точці Е.

а) знайдіть величину місячного доходу споживача, якщо відомо, що ціна товару Х становить 20 грош. од.

б) якою у такому випадку має бути ціна на товар Y?

в) запишіть рівняння зображеної бюджетної лінії.

г) визначте граничну норму заміни товару Х товаром Y у точці Е.

Розв’язання

а) Якщо б споживач увесь свій дохід витрачав на товар Х, купуючи його по ціні Px = 20, то він зміг би купити 20 одиниць цього товару. Отже, місячний дохід споживача становить:

.

б) Знаючи величину доходу і кількість товару Y (Y = 10), яку б купив споживач, витрачаючи свій дохід лише на цей товар, можна знайти ціну товару Y:

PY = B / Y = 400 / 10 = 40.

в) Споживач витрачає свій дохід на товари Х та Y. Тому можна записати:

400 = 20X + 40Y;

Y = (– PX / PY) X + B / PY;

Y = – 0,5X + 10.

З рівняння видно, що нахил бюджетної лінії tga = – 0,5. Згідно з (3.5) гранична норма заміни MRSXY у точці рівноваги дорівнює абсолютному значенню тангенса кута нахилу кривої байдужості у цій точці, тобто у нашому випадку MRSXY = 0,5.

Відповіді на тести: Б.8.1 в); Б.8.2 в); Б.8.3 б); Б.8.4 в); Б.8.5 а); Б.8.6 г); Б.8.7 б).


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 4. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 7. Англійські терміни
 8. Артеріальний пульс, основні параметри
 9. Артеріальний пульс, основні параметри
 10. Б) основні джерела забруднення атмосферного повітря.
 11. Базові і основні деталі агрегатів автомобіля
 12. Банківська система та її основні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА | НОРМАТИВНИЙ РІВЕНЬ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.