Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Обсяг попиту — кількість товару, яку споживачі бажають і можуть придбати за певною ціною з визначеного діапазону цін у певний проміжок часу за інших незмінних умов.

Зміна обсягу попиту певного товару — результат впливу коливання ціни цього товару за інших незмінних умов. Графічно ілюструється переміщенням від однієї точки даної лінії попиту до іншої.

Зміна умов попиту (попиту в цілому) — результат впливу зміни нецінових детермінант попиту. Графічно ілюструється зміщенням лінії попиту праворуч або ліворуч.

Еластичність попиту— міра реакції обсягу попиту на коливання однієї з детермінант, а саме:

— ціни даного товару;

— ціни взаємозв’язаного з ним товару (перехресна цінова еластичність попиту);

— доходу споживача (еластичність попиту за доходом).

Запитання та завдання для самоперевірки

Б.1. Що таке «попит», «обсяг попиту», «функція попиту»?

Б.2. Закон попиту та обгрунтування його дії.

Б.3. Які фактори визначають попит?

Б.4. Форми представлення попиту: аналітична, таблична та графічна. Який характер має крива попиту? Чому?

Б.5. Чим відрізняються явища, означені термінами: «зміни обсягу попиту» та «зміни у попиті»? Наведіть приклади причинно-наслідкових зв’язків.

Б.6. Поясніть особливості впливу на попит основних нецінових чинників.

Б.7. Цінова еластичність попиту: поняття, методика розрахунку показників.

Б.8. Чому для виміру чутливості попиту споживачів використовуються проценти, а не абсолютні величини? Чи може набувати від’ємного значення коефіцієнт цінової еластичності попиту?

Б.9. Що означають поняття «абсолютно еластичний попит» та «абсолютно нееластичний попит»? Якого вигляду набуває їх графічне зображення?

Б.10. Яка залежність спостерігається між ціновою еластичністю попиту та сукупною виручкою? Як це впливає на поведінку товаровиробника?

Б.11. Як оцінюється еластичність попиту за доходом?

Б.12. У чому суть перехресної цінової еластичності попиту?

Б.13. Оцініть правильність тверджень:

Б.13.1. Збільшення обсягу попиту означає зміщення лінії попиту праворуч.

Б.13.2. Зростання доходів споживачів викликає розширення попиту на всі товари.

Б.13.3. У звичайному розумінні два товари Х і Y є взаємодоповнюючими товарами, якщо зростання ціни на товар Y обумовить падіння попиту на товар Х.

Б.13.4. Падіння ціни на товар зумовить зростання попиту на його товар-субститут.

Б.13.5. Якщо за зміни ціни на 1% обсяг попиту змінюється на 5%, то в такому разі попит є еластичним за ціною.

Б.13.6. Лінія абсолютно нееластичного попиту перпендикулярна осі абсцис.

Б.13.7. Цінова еластичність по всій лінії попиту не змінюється.

Б.13.8. Якщо із збільшенням ціни товару зменшується виторг, то попит на цей товар є еластичним.

Б.14. Знайдіть єдино правильну відповідь:

Б.14.1. Якщо цінова еластичність попиту для товару дорівнює — 0,5, то це означає, що:

а) усякі зміни ціни змінюють попит на 50%;

б) збільшенню кількості товару, на який пред’явлено попит, на 1% відповідає зменшення ціни на 0,5%;

в) збільшенню кількості товару, на який пред’явлено попит, на 1% відповідає збільшення ціни на 2%;

г) зміна ціни на 0,5% спричинить таку ж зміну кількості товару, на який пред’явлено попит.

Б.14.2. Фірма виробляє і продає два товари: А і Б. Перший має багато замінників, а другий становить значну частку в доходах споживачів. Збільшення ціни кожного з товарів приведе:

а) до збільшення виторгу від продажу товарів;

б) до зменшення виторгу від продажу товарів;

в) до збільшення виторгу від продажу товару А та зменшення його від продажу товару Б;

г) до зменшення виторгу від продажу товару А та збільшення його від продажу товару Б.

Б.14.3. Якщо із зменшенням ціни на один товар на 2% попит на взаємозв’язаний з ним товар зменшився на 3%, то це означає, що:

а) коефіцієнт цінової еластичності попиту є від’ємним;

б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1;

в) коефіцієнт перехресної еластичності попиту перевищує 1;

г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту не перевищує 1.

Б.14.4. Припустімо, що пропозиція товару А абсолютно нееластична. Якщо попит на цей товар зросте, то рівноважна ціна:

а) зменшиться, а рівноважна кількість товару зросте;

б) зменшиться, зменшиться й рівноважна кількість товару;

в) збільшиться, а рівноважна кількість зменшиться;

г) збільшиться, а рівноважна кількість товару залишиться незмінною.

Б.14.5. Якщо ціна товару зросла від 2 до 3 грош. од., а обсяг попиту на нього зменшився з 1500 шт. до 1000 шт., то коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює:

а) 1,0;

б) 0,002;

в) 5,0;

г) 0,04.

Б.14.6. Яке з наведених нижче тверджень не належить до характеристики еластичного попиту на товар:

а) покупці відносно чутливо реагують на зміну ціни;

б) коефіцієнт цінової еластичності менше 1;

в) сукупний виторг продавця зменшується, якщо ціна підвищується;

г) сукупний виторг продавця збільшується, якщо ціна зменшується.

Б.14.7. Яке з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності за доходом стосується товарів першої необхідності:

а) менше 0;

б) більше 0, але менше 1;

в) більше 1;

г) 1.

Б.14.8. Якщо товари А і Б — взаємозамінники, то збільшення ціни товару А викличе:

а) збільшення обсягу попиту на товар Б;

б) зменшення обсягу попиту на товар Б;

в) збільшення попиту на товар Б;

г) зменшення попиту на товар Б.

Б.14.9. Попит на молоко менш еластичний, ніж попит на кефір:

а) якщо відсутня конкуренція з боку іноземних виробників;

б) ніколи;

в) дуже рідко;

г) найчастіше.

Б.14.10. Товар можна віднести до категорії неповноцінних, якщо:

а) цінова еластичність його попиту дорівнює 1,5;

б) перехресна еластичність його попиту дорівнює –0,5;

в) еластичність його попиту за доходом дорівнює –0,5;

г) еластичність його попиту за доходом дорівнює 1,5.

Б.15. За допомогою наведених у таблиці даних про обсяги індивідуального попиту трьох споживачів на ринку

 

Ціна, Р, тис. грош. од. Обсяг попиту першого споживача, Q1 Обсяг попиту другого споживача, Q2 Обсяг попиту третього споживача, Q3

виконайте такі дії:

а) визначте ринковий попит;

б) побудуйте графічно функції індивідуального попиту кожного споживача і ринкову функцію попиту.

Б.16. За допомогою наведених у таблиці даних про залежність між ціною і попитом розрахуйте коефіцієнт еластичності у проміжку між 1 тис. грош. од. і 2 тис. грош. од., 4 тис. грош. од. і 5 тис. грош. од. Проаналізуйте отриманий результат.

Ціна, Р, тис. грош. од. Обсяг попиту, Q, од.

Б.17. У таблиці наведено обсяг попиту на морозиво за різних цінових рівнів:

Ціна за порцію, Р, грош. од. Обсяг попиту, D, тис. порцій Виторг, TR, тис.грош. од. Коефіцієнт цінової еластичності попиту, Ep
2,10    
1,80    
1,50    
1,20    
0,90    
0,60    
0,30    

Проаналізувавши запропоновані дані, виконайте завдання і дайте відповіді на запитання:

а) накресліть криву попиту, позначивши ціну на вертикальній осі, а кількість порцій морозива — на горизонтальній осі;

б) нехай ціна порції морозива дорівнює 1,20 грош. од. Як зміниться обсяг попиту, якщо ціна знизиться на 0,30 грош. од.?

в) визначте виторг від продажу морозива при кожному ціновому значенні. Отриманий результат занесіть у таблицю. За якої ціни виторг буде максимальним?

г) розрахуйте коефіцієнти цінової еластичності попиту для всіх зазначених інтервалів цін. Отриманий результат занесіть у таблицю.

д) за якої ціни коефіцієнт цінової еластичності попиту дорівнює одиниці?

е) за яких значень ціни попит є еластичним? Нееластичним?

Рис. 5.3. Крива попиту на морозиво

Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. II. Основні засоби
 3. II.3. Основні способи і прийоми досягнення адекватності
 4. VII. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ХХ ст.
 5. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 6. Амортизація основних засобів, основні методи амортизації
 7. Англійські терміни
 8. Артеріальний пульс, основні параметри
 9. Артеріальний пульс, основні параметри
 10. Б) основні джерела забруднення атмосферного повітря.
 11. Базові і основні деталі агрегатів автомобіля
 12. Банківська система та її основні функції
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА | Розв’язання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.