Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Відмінювання числівників

Числівники, нейтралізувавши успадковані від іменників і прикметників категорії роду і числа, виражають лише одну морфологічну категорію — категорію відмінка, тобто вони відмінюються.

Порівняно з іменниками і прикметниками числівники вирізняються розгалуженою системою відмінювання. В українській мові не відмінюються кільканадцять числівникових слів: пів, півтора, півтори, півтораста, мало, немало, чимало та здрібніло-пестливі форми двійко, двоєчко, трійко, четвірко, п'ятірко, шестірко, семірко, восьмірко.

За характером вираження відмінкових закінчень у числівників варто виокремити десять типів відмінкових парадигм: 1) відмінювання власне-кількісного числівника один {одна, одно /-є, одні); 2) відмінювання власне-кількісних числівників два, три, чотири; 3) відмінювання власне-кількісних числівників п'ять — тридцять, п'ятдесят— вісімдесят; 4) відмінювання власне-кількісних числівників сорок, дев'яносто, сто; 5) відмінювання власне-кількісних числівників двісті— дев'ятсот; 6) відмінювання власне-кількісних числівників нуль, тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон; 7) відмінювання збірних числівників; 8) відмінювання дробових числівників; 9) відмінювання неозначено-кількісних числівників; 10) відмінювання складених числівників.

1. Власне-кількісний числівник один {одна, одно (одне), одні) відмінюється як займенник той {та, те, ті):

У родовому та орудному відмінках однини жіночого роду виступають дві

паралельні форми: однієї і одної, однією і одною.

2. Власне-кількісні числівники два, три, чотири мають такі відмінкові форми:

Морфонологічну особливість словозміни числівників три і чотири становить пом'якшення приголосного основи в родовому, давальному, орудному (крім форми чотирма) і місцевому відмінках. Числівник два тільки в називному і знахідному відмінках розрізняється за грамемами роду {два — форма чоловічого і середнього роду, дві — форма жіночого роду). В орудному відмінку числівники два, три мають флексію -ома, числівник чотири — флексію -ма. Форма знахідного відмінка числівників два, три, чотири буває різною залежно від семантичного розряду іменників, з якими поєднуються ці числівники: при назвах неістот форма знахідного відмінка тотожна формі називного відмінка, при назвах істот вона збігається з формою родового відмінка.

3. Власне-кількісні числівники п'ять — тридцять, п'ятдесят — вісімдесят відмінюються так:

Ця відмінкова парадигма охоплює найбільшу кількість числівників. Вирізнювальну ознаку парадигми становить наявність паралельних форм -ох, -ом і ‑и у родовому, давальному і місцевому відмінках. Домінують тепер вторинні відмінкові форми із флексіями -ох, -ом, які набувають дедалі більшого поширення під впливом відмінювання числівників два, три, чотири. Паралельні форми на -и в родовому, давальному і місцевому відмінках історично пов'язані з колишнім іменниковим відмінюванням. В орудному відмінку функціонують тільки вторинні паралельні форми з флексіями -ма і -ома. У знахідному відмінку числівників п 'ять — тридцять, п 'ятдесят — вісімдесят уживання форми, тотожної формам називного або родового відмінків, регульоване іменниковою морфологічною категорією істот/неістот, напр.: Ми привітаємо дев'ятьох ювілярів; Цього тижня хлопчик прочитав дев'ять книжок. Форма знахідного числівникового відмінка при іменниках-назвах істот закріпилася в її вторинному варіанті на -ох, а не на -и. Характерною ознакою словозміни складних числівників — назв десятків (п 'ятдесят — вісімдесят) є невідмінюваність їхнього першого складника: п'ятдесят, п'ятдесятьох (п'ятдесяти), п'ятдесятьом (п'ятдесяти)...

4. Власне-кількісні числівники сорок, дев'яносто, сто вирізняються з-поміж інших числівників найбільшою однотипністю відмінювання:

Ці числівники мають нульову флексію або флексію -о для називного, знахідного та кличного відмінків і флексію -а для решти відмінків.

5. Власне-кількісні числівники двісті— дев'ятсот відмінюються за таким зразком:

У складних числівниках — назвах сотень відмінюються обидві частини. Перша частина складних числівників двісті, триста, чотириста відмінюється як числівники два, три, чотири. У складних числівниках п'ятсот — дев'ятсот із двох паралельних відмінкових форм, які мають перші їхні (складних числівників) частини— числівники п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, закріпилася лише форма на -и. В орудному відмінку вживаються обидва варіанти флексій першої частини складних числівників п'ятсот— дев'ятсот: п'ятьмастами і п'ятьомастами, сьомастами і сімомастами.

6. Власне-кількісні числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон відмінюються як іменники відповідної відміни:

Числівник тисяча відмінюється як іменник першої відміни мішаної групи, числівники мільйон, мільярд, трильйон, квадрильйон — як іменники другої відміни твердої групи, числівник нуль — як іменник другої відміни м'якої групи. У давальному відмінку чоловічого роду однини вживаються паралельні закінчення ‑ові, -еві, -у, у місцевому відмінку чоловічого роду однини — паралельні закінчення -ові, -вві, -і.

7. Збірні числівники двоє, троє, четверо, п'ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев'ятеро, десятеро, одинадцятеро — двадцятеро, тридцятеро, обидва, обидві, обоє мають такі відмінкові закінчення:

Збірні числівники двоє, троє, четверо (за винятком знахідного відмінка при іменниках — назвах неістот) мають форми відповідних власне-кількісних числівників. Збірні числівники п'ятеро— десятеро, одинадцятеро— двадцятеро, тридцятеро у непрямих відмінках також мають форми відповідних власне-кількісних числівників, до того ж у їхніх варіантах із флексіями -ох, -ом. У орудному відмінку вживані варіанти на -ма та -ома. Збірні числівники обидва, обидві, обоє в непрямих відмінках відмінюються за зразком числівника два і втрачають у цих відмінках диференціацію родової належності.

8. В аналітичних за будовою дробових числівниках перший компонент (чисельник) відмінюється за власне-числівниковою парадигмою, другий компонент (знаменник) — за прикметниковою:

У непрямих відмінках чисельника дробових числівників (за винятком знахідного відмінка) функціонують паралельні форми, як і в їхніх відповідниках — власне-кількісних числівниках. Знахідний відмінок чисельника у дробових числівниках збігається з називним (крім дробів з чисельником одна: одну третю, одну п'яту). Знаменник дробових числівників відмінюється як прикметник у множині. При чисельнику, що має форми називного, знахідного і кличного відмінків, знаменник виражений формою родового відмінка (три п'ятих, шість сьомих, вісім дев'ятих). В інших випадках відмінкові форми чисельника і знаменника збігаються (трьох п'ятих, трьом п'ятим, трьома п'ятими, (на) трьох п'ятих; шістьох сьомих, шістьом сьомим, шістьма сьомими, (на) шістьох сьомих). Виняток становлять тільки дробові числівники з чисельником одна, де знаменник завжди стоїть в однині і послідовно збігаються відмінкові форми чисельника і знаменника (одна сьома, однієї (одної) сьомої, одній сьомій, одну сьому, однією (одною) сьомою, (на) одній сьомій, одна сьома).

Змішаним дробовим числівникам притаманне відмінювання всіх їхніх складників:

9. У невеликій групі неозначено-кількісних числівників можна вирізнити три сукупності відмінкових закінчень: числівники кілька, декілька відмінюються як власне-кількісний числівник два; числівники багато, небагато —як власне-кількісні числівники три, чотири; числівники кільканадцять, стонадцять, кількадесят — як власне-кількісний числівник п'ять:

10. У власне-кількісних складених числівниках відмінюються всі їхні складники як відповідні прості або складні числівники:

Відмінкові характеристики числівників у сучасній українській літературній мові іноді зазнають певних модифікацій. Числівники можуть утрачати словозміну або в певних синтаксичних позиціях, або в певних стилях мовлення.

У сучасному писемному мовленні закріпилися словосполуки на зразок Ярмарок-2000, Бієнале-2001, Олімпіада-2002, АН-140, у яких числівники втратили відмінкові форми. Ці словосполуки витіснили сполуки іменників з означальними словами — порядковими прикметниками. Виконуючи функції порядкових прикметників, кількісні числівники, на противагу прикметникам, в зазначених позиціях не відмінюються. У сполуках типу Ярмарок-2000, Бієнале-2001 на відмінкову форму вказує опорний іменник, тоді як в абревіатурних сполуках (АН-140, Експо-2001) показник відмінка не виражено. Кількість словосполук із невідмінюваними числівниками в сучасній українській літературній мові збільшується, чому сприяють як позамовні чинники (модифікація тих самих предметів — АН-24, АН-70, АН-140), так і власне-мовні причини (оскільки такі конструкції мають відчутну перевагу — конденсованість позначення предмета, явища тощо).

Числівники втрачають відмінювання також у певних стилях мовлення. Наприклад, у мовленні математиків трапляються випадки невідмінювання числівників у реченнях типу Два плюс три дорівнює п'ять замість Два плюс три дорівнює п'ятьом.

 


Читайте також:

 1. Відмінювання займенників різних семантико-граматичних розрядів
 2. Відмінювання іменників другої відміни. Особливості поділу на групи іменників з основою на –р. Особливості відмінкових закінчень іменників другої відміни родового відмінка.
 3. Відмінювання різних розрядів числівників
 4. ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ
 5. Методика вивчення відмінювання іменників
 6. Написання і відмінювання власних особових назв
 7. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ
 8. Особливості функціонування числівників у діловому мовленні. Сполучення числівників з іменниками.
 9. Поділ іменників І відміни за групами. Відмінювання іменників І відміни.
 10. Провідміняйте числівниквісім, восьмий. Порівняйте відмінкові форми числівників.
 11. Розмежування числівників та інших слів з кількісним значенням
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відмінювання різних розрядів числівників | Синтак­сичні функції числівників

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.