Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


КАТІОНИ ДРУГОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПИ

 

До другої аналітичної групи входять катіони Ag+ , Hg2+ і Pb2+ . Груповим реактивом є хлоридна кислота, яка утворює з переліченими катіонами нерозчинні у воді й кислотах хлори­ди: AgCl, РЬС12 і Hg2Cl2. Отже, катіони II аналітичної групи можна виділити із суміші інших катіонів за допомогою хло­рид ної кислоти

 

 

Із сполук Аргентуму добре розчинний у воді нітрат AgNO3, який використовують для оздоблення (посріблення) різних предметів, виготовлення фотоматеріалів, а в медичній практи­ці — як антисептичний засіб. Здавна бактерицидні властивості йонів Ag+ використовують для знезараження питної води, ви­готовлення бактерицидної вати та марлі.

Біологічну роль сполук Меркурію і Плюмбуму до кінця не з'ясовано. Доведено, що в малих дозах сполуки Меркурію підвищують фагоцитарну активність лейкоцитів, впливають на процес кровотворення. Йони Плюмбуму входять до складу трубчастих кісток, накопичуються в печінці. У медицині вико­ристовують каломель — меркурій(І) хлорид Hg2Cl2 як послаб-лювальний та жовчогінний засіб. Ртуть і розчинні солі Мер­курію дуже отруйні, оскільки блокують дію багатьох фермен­тних систем. Токсичними є також сполуки Плюмбуму, які спричинюють хронічні отруєння (сатурнізм). Особливо небез­печні його органічні похідні, зокрема тетраетилсвинець, який добавляють до різних сортів бензину для поліпшення його де­тонаційних властивостей.

Якісні реакції катіонівAg+ , Hg22+ і Pb2+

Реакції катіонів Аргентуму Ag+

1*. Реакціяз груповим реактивом.Хлоридна кислота НС1 та її розчинні солі (NaCl, KC1 тощо) осаджують з розчинів со­лей Аргентуму білий сирнистий осад AgCl:

Ag+ + Clˉ → AgCl↓.

 

Осад не розчиняється в сильних кислотах, але добре розчи­няється в надлишку розчину амоній гідроксиду з утворенням безбарвної комплексної солі діамінаргентум хлориду: AgCl + 2 NH3 = [ Ag (NH3 )2 ] СІ.

При підкисленні отриманого розчину нітратною кислотою комплексна сіль руйнується і знову випадає білий осад: [Ag(NH3)2]Cl + 2HNO3=AgCl↓+2NH4NO3.

Виконання. У пробірку вносять 2—3 краплі розчину солі Аргентуму і добавляють такий самий об'єм хлоридної кисло­ти. Спостерігають утворення білого осаду аргентум хлориду. До розчину з осадом добавляють концентрований розчин амоніаку до розчинення осаду. Якщо до утвореного розчину до­бавити 5—6 крапель концентрованої HNO3, то спостерігається випадання осаду.

 

2. Реакція "срібного дзеркала".За наявності відновників,
наприклад формальдегіду, глюкози тощо, йони Аргентуму
від­новлюються до металічного срібла за схемою

Ag2O+HCOH → 2Ag + HCOOH.

Виконання. У чисту пробірку вносять 3—5 крапель розчи­ну аргентум нітрату і стільки ж концентрованого розчину NH4OH. Добавляють кілька крапель розчину формальдегіду і нагрівають пробірку на водяній бані. Спостерігають утворення на стінках пробірки блискучої поволоки металічного срібла.

3. Реакціяз калій йодидом.Солі йодидної кислоти утворю­
ють з йонами Ag+ світло-жовтий осад аргентум йодиду, не роз­
чинний у кислотах і в розчині амоніаку (на відміну від AgCl):

Ag++ J → AgJ↓.

Виконання. До 4—5 крапель розчину солі Аргентуму до­бавляють такий самий об'єм розчину калій йодиду. До утворе­ного осаду добавляють надлишок розчину натрій тіосульфату і перемішують. Спостерігають розчинення осаду, що пояснюєть­ся утворенням комплексної сполуки за таким рівнянням реак­ції:

AgI + 2Na2S2O3 → Na3[Ag(S2O3)2] + NaI.

4. Реакціяз калій хроматом.Розчинні солі хроматної кис­лоти виділяють із розчинів солей Аргентуму цегляно-червоний осад аргентум хромату, розчинний у нітратній кислоті та в роз­чині амоній гідроксиду:

2 Ag+ +CrО4ˉ2 → Ag2CrО4 ↓.

Виконання. У пробірку вносять 2—3 краплі розчину солі Аргентуму і добавляють такий самий об'єм калій хромату. Спостерігають утворення осаду.

5. Реакціяз гідроксидамилужних металів. їдкі луги осад­жують з розчинів солей Аргентуму бурий осад аргентум оксиду Ag2O за реакцією

2 Ag+ + 2OH → Ag2O↓ + H2O .

Виконання. До 2—3 крапель розчину солі Аргентуму доли­вають такий самий об'єм розчину лугу і спостерігають утворен­ня осаду.

Реакції катіонів Меркурію(І) Hg22+

6. Реакція з груповим реактивом. Хлоридна кислота або її розчинні солі осаджують з розчинів солей Hg(I) білий осад Hg2Cl2 (каломель):

Hg22+ + Clˉ → Hg2Cl2

Виконання. До 4—5 крапель розчину меркурій(І) нітрату добавляють таку саму кількість хлоридної кислоти і спостері­гають утворення осаду. До утвореного осаду доливають кон­центрований розчин амоніаку і спостерігають його почорнін­ня, що пояснюється утворенням дрібнодисперсної металічної ртуті:

Hg2Cl2+2 NH4OH = [Hg2NH2 ] Cl + NH4C1 + 2 H2O;

[Hg2NH2 ] C1(T) → NH2HgCl↓+ Hg↓

Реакцію з хлоридами та гідроксидом амонію можна вико­ристовувати як дробну.

7. Реакція з амоній гідроксидом.Розчин амоніаку виділяє з солей Hg(I) чорний осад дрібнодисперсної металічної ртуті. Крім того, утворюється білий осад комплексної солі, який мас­кується чорним кольором металічної ртуті:

Hg2 (NO3 )2 + 2 NH4OH = NH2HgNO3↓+ Hg↓ + NH4NO3 + 2 Н2О.

 

Виконання. До 4—5 крапель розчину, що містить йони |+, добавляють розчин амоній гідроксиду. Спостерігають утворення осаду.

8. Реакція з гідроксидами лужних металів. їдкі луги КОН або NaOH виділяють з розчинів солей Hg(I) чорний осад від­повідного оксиду:

Hg22+ + OH ˉ → Hg2O↓ + H2O

 

Виконання. До 4—5 крапель розчину, що містить йони f+ , добавляють розчину лугу. Спостерігають утворення оса-ДУ-

9. Реакція з калій йодидом. Солі йодидної кислоти осаджу­ють з розчинів солей Hg(I) йодид меркурію(І) темно-зеленого кольору:

 

Hg22+ + J ˉ → Hg2J2

Осад розчиняється в надлишку реактиву з утворенням тетрайодомеркурат(II)-іона і чорного осаду металічної ртуті: Hg2I2(T) + 2F =[HgI4]2~ + Hgl.

Виконання. До 4—5 крапель розчину, що містить йони Hgf+ , добавляють розчин калій йодиду. До утвореного осаду доливають надлишок реактиву і спостерігають утворення чор­ного осаду.

10*. Реакція з міддю або станум(ІІ) хлоридом. Солі двова­лентного Стануму або металічна мідь відновлюють катіони Hg(I) до вільного металу:

Hg2+ + Sn2+=Sn4+ + 2Hg↓;

Hg2+ + Cu(l) = Cu2+ + 2 Hg↓.

Виконання. До 4—5 крапель розчину солі одновалентного Меркурію добавляють таку саму кількість розчину станум(ІІ) хлориду. Спостерігають виділення темно-сірого або чорного осаду. Реакцію зручно виконувати краплинним методом. Для цього на фільтрувальний папір наносять краплю розчину, що містить йони Hg(I), і добавляють краплю реактиву. На папері з'являється чорна пляма.

Якщо розчин солі Меркурію(І) нанести на очищену мідну пластинку або бронзову монету, то через 2—З хв вони вкриються сірим нальотом амальгами ртуті, який після натирання вов­няною тканиною стає блискучим.

Реакції катіонів Плюмбуму Рb2+

11. Реакція з груповим реактивом. Хлоридна кислота або її
розчинні солі утворюють з катіонами Плюмбуму білий осад
плюмбум хлориду РbСl2 :

Рb2+ + 2Сlˉ → РbС12↓.

Осад РbС12 розчиняється в гарячій воді, що використову­ють у систематичному аналізі катіонів для відокремлення його від інших хлоридів цієї аналітичної групи.

Виконання. У пробірку вносять 2—3 краплі розчину солі Плюмбуму і добавляють 2 краплі хлоридної кислоти. До роз­чину з осадом доливають 1 мл дистильованої води, нагрівають суміш на водяній бані й знову охолоджують під струменем во­допровідної води. Спостерігають розчинення осаду і повторне його утворення при охолодженні.

12. Реакція з гідроксидами лужних металів. Гідроксиди на­
трію або калію з катіонами РЬ2+ утворюють білий осад плюм­бум гідроксиду Рb(ОН)2:

Рb2+ + 2ОН-=Рb(ОН)2↓.

Утворений осад має амфотерні властивості й тому добре розчиняється як у кислотах, так і в лугах:

Рb (ОН )2(т) + 2 Н+ = Рb2+ + 2 Н2О;

Рb(ОН)2(т)+ 2ОНˉ=[Рb(ОН)4]2ˉ.

Виконання. До 4—5 крапель розчину солі Плюмбуму повільно добавляють розчин лугу до утворення білого осаду. Осад розділяють на дві частини. Одну частину досліджують на розчинення в нітратній кислоті, другу — в надлишку лугу.

13*. Реакція з калій йодидом. Калій йодид утворює з соля­ми Плюмбуму осад РbІ2 жовтого кольору. Осад розчиняється в надлишку реактиву з утворенням безбарвної комплексної спо­луки К2[РbІ4]:

Рb2+ + 2Jˉ → РbJ2↓.

РbJ2↓ + 2Jˉ → [РbІ42.:

 

Виконання. До 4—5 крапель розчину солі Плюмбуму повільно добавляють розчин калій йодиду до утворення осаду РЬІ2, який розчиняється в гарячій воді й знову утворюється при охолодженні у вигляді золотисто-жовтих кристалів. Якщо до осаду добавити надлишок КІ, він повністю розчиниться.

14. Реакція з натрій сульфідом. Натрій сульфід при добав­лянні до розчину солей Плюмбуму(ІІ) осаджує плюмбум суль­фід чорного кольору:

Рb2+ + 2Sˉ2 → РbS↓.

 

Виконання. До 4—5 крапель розчину солі Плюмбуму до­бавляють кілька крапель натрій сульфіду. Спостерігають утво­рення осаду, який випробовують на розчинність у воді й кисло­тах.

Плюмбум сульфід не розчиняється в розбавлених мінераль­них кислотах, їдких лугах, а розчиняється тільки в HNO3, зокрема, в розбавленій нітратній кислоті при нагріванні реак­ція відбувається за рівнянням

3PbS(T) + 8HNO3=3Pb(NO3)2+2NO↑+3S↓+4H2O.

 

15*. Реакція з калій хроматом. Калій хромат виділяє з роз­чинів солей РЬ(ІІ) жовтий осад плюмбум хромату:

Pb2++ CrO4ˉ2 =PbCrO4↓.

 

Виконання. До 4—5 крапель розчинної солі Плюмбуму до­бавляють кілька крапель розчину ацетатної кислоти і калій хромату. Досліджують розчинність утвореного осаду РЬСгО4 в лугах, в яких він розчиняється за таким рівнянням:

 

РbСгО4 + 4ОНˉ = PbO2ˉ2 + CrO4ˉ2 +2 Н2О •

 

Крім того, осад розчиняється в нітратній, але не розчи­няється в ацетатній кислоті.


Читайте також:

 1. CMM. Групи ключових процесів
 2. Агровиробничі групи грунтів України
 3. Алгоритм вибору групи ЛП для самолікування діареї
 4. Алгоритми групи KWE
 5. Альтернативні школи другої половини XX століття
 6. Аналітична обробка інформації вузлами інформаційно-аналітичної функціональної підсистеми МОЗ України і питань НС.
 7. Архівна справа в Україні в роки другої світової війни
 8. Бібліотечні уроки (повідомлення творчої групи).
 9. Близький Схід під час Другої світової війни.
 10. Блок групи приміщень адміністрації
 11. Блок групи приміщень громадського харчування
 12. Блок групи приміщень громадського харчування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Дія барвників. | Схема аналізу суміші катіонів другої аналітичної групи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.