Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розряди працівників бюджетної сфери (скорочений перелік)

Посада Розряд
1 2
Освіта
(ВНЗ ІІІ—IV рівнів акредитації)
Керівники закладів 3—24
Вчений секретар
Зав. кафедри, викладач з ученим званням і науковим ступенем 19—21
Викладач без вченого звання й наукового ступеня 15—17
Середні, середні спеціальні навчальні заклади
Директор школи, ПТУ, ВНЗ І і ІІ рівнів акредитації 12—16
Вчителі, викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди 8—12
Охорона здоров’я
Керівник (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладів охорони здоров’я 12—18
Головна медична сестра 9—12
Лікарі — хірург та ендоскопіст, які проводять оперативне втручання, лікар-анестезіолог, лікар загальної практики, сімейний лікар 10—14
Лікарі інших спеціальностей; провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн 9—13
Спеціалісти із середньою медичною і фармацевтичною освітою 6—10
Молодший медичний персонал 3—4
Загальні професії
Провідні спеціалісти:конструктор, технолог, інженер, механік, програміст, архітектор, математик, економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), бухгалтер-ревізор та інші 7—10
Спеціалісти:конструктор, технолог, інженер, механік, програміст, архітектор, математик, економіст, юрисконсульт, психолог, соціолог, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, статистик, старший лаборант з вищою освітою, майстер та інші 6—9
Старші:товарознавець, касир, інспектор, диспетчер 4—6
Інші спеціалісти й технічний персонал:товарознавець, експедитор, секретар навчальної частини, касир (білетер), інспектор, діловод, архіваріус, секретар, комендант, паспортист 4—5
Некваліфікований персонал:гардеробник, кур’єр, сторож, вантажник, приймач склотари, прибиральник, швейцар та інші 1—2

У разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ окремих галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно із посадовими окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), чинних до 1 вересня 2005 р., або у разі коли вони зменшуються, таким категоріям працівників встановлюється попередній посадовий оклад (без урахування підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на 7,1 % (коефіцієнт підвищення мінімальної заробітної плати: 332 грн : 310 грн = 1,071).

Для окремих категорій працівників бюджетної сфери, для яких постановою № 1298 не визначено тарифних розрядів, посадові окла-
ди (ставки заробітної плати) змінюються пропорційно підвищенню мінімальної заробітної плати згідно із законодавством.

Приклад встановлення окладів за Єдиною тарифною сіткою наведено в таблиці 4.5.

Таблиця 4.5

Посадові оклади працівників методичного
відділу бюджетної установи

Посада Розряд Тарифні коефіцієнти Оклад до 01.09.2005 р. Алгоритм розрахунку Оклад від 01.09.2005 р.
Методист вищої категорії 2,37 332 × 2,37 786,84
1 категорії 2,26 332 × 2,26 750,32
2 категорії 2,11 332 × 2,11 700,52
Без категорії 1,97 332 × 1,97 657,04
Діловод 1,09 332 × 1,09 341,88
Кур’єр 332 × 1,00 332,00

 

Для робітників, спільних для всіх бюджетних установ та організацій, установлено місячні оклади залежно від рівня кваліфікації роботи:

· проста некваліфікована або допоміжна робота (1—2 розряд);

· малокваліфікована робота (1—3 розряд);

· кваліфікована (складна робота) (2—5 розряд);

· висококваліфікована (особливо складна та відповідальна) робота (3—8 розряд).

Погодинна система оплати праці передбачає наявність погодинних ставок. Зокрема, встановлено ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Ставки погодинної оплати праці
за проведення навчальних занять

Контингент Ставки погодинної оплати, грн
професор доктор наук доцент, кандидат наук особи без наукового ступеня
Учні шкіл, професійно-техніч­них закладів, студенти ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації, інші аналогічні категорії учнів 8,3 6,6 5,6 4,7
Студенти ВНЗ ІІІ і ІV рівнів акредитації 15,4 12,2 9,4 7,5
Аспіранти, слухачі курсів, які обіймають посади, що вима- гають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра; перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра 17,8 14,1 11,3 9,4

 

Місячна заробітна плата працівників бюджетних установ може перевищувати посадовий оклад за рахунок надбавок і доплат, різних за своєю економічною сутністю і розмірами. Керівникам бюджетних установ у межах фондів заробітної плати надано право встановлювати своїм працівникам:

1) Надбавки:

а) у розмірі до 50 % посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифні ставки):

— за високі досягнення у праці;

— за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

— за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не має перевищувати 50 % посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР «народний» — у розмірі 40 %, «заслужений» — 20 % посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за спортивні звання «Заслужений тренер», «Заслужений майстер спорту» — у розмірі 20 %, «Майстер спорту міжнародного класу» — 15 %, «Майстер спорту» — 10 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюють працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюють за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на посаді, яку він обіймає, визначається керівником установи, закладу або організації;

г) за знання й використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — 10, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15, двох і більше мов — 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати);

2) Доплати:

а) у розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки):

· за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

· за суміщення професій (посад);

· за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їхнім заступникам;

б) у розмірі до 40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за вчене звання:

· професора — у розмірі 33 % посадового окладу (стаки заробітної плати);

· доцента, старшого наукового співробітника — у розмірі 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встанов-
люється за одним (вищим) званням;

г) за науковий ступінь:

· доктора наук — у розмірі 25 % посадового окладу (ставки заробітної плати);

· кандидата наук — у розмірі 15 % посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним на-
уковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на посаді, яку він обіймає, визначається керівником установи, закладу або організації. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, мають відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, — у розмірі 10 % посадового (місячного) окладу;

3) водіям автотранспортних засобів:

· надбавки за класність водіям ІІ класу — 10 % водіям І класу — 25 % установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

· доплати за ненормований робочий день — у розмірі 25 % тарифної ставки за відпрацьований час.

Склад заробітної плати основних працівників галузей бюджет­ної сфери наведено на рис. 4.2.

Відповідно до Єдиної тарифної сітки міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також національна та галузеві академії наук розробляють і затверджують за погодженням із Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих установ з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їхньої роботи.

Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519, передбачено, що розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тариф­ної сітки, які встановлюються: професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії; робітникам — від кваліфікаційного розряду в межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Тарифні розряди посад керівних працівників закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення встановлюються за групами з оплати праці (від 8-го до 18-го розряду в межах 5-ти груп). Головному бухгалтерові централізованої бухгалтерії посадовий оклад встановлюється на 10—20 % нижче посадового окладу керівника закладу, установи з найвищою групою з оплати праці керівників закладів, установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією, а керівникові групи обліку посадовий оклад визначається за 10-тарифним розрядом.

 

Рис. 4.2 Склад заробітної плати основних працівників
бюджетних установ

Підвищення посадових окладів (тарифних ставок) може здійснюватися:

— за наявність кваліфікаційної категорії (вищої, 1-ої, 2-ої) у відсотках тарифної ставки працівника І тарифного розряду;

— за оперативне втручання (від 15 до 40 % посадового окладу);

— за диплом з відзнакою (5 % посадового окладу);

— за керування санітарним транспортом (на 20 % місячної тарифної ставки);

— у зв’язку зі шкідливими і важливими умовами праці (працівникам, які працюють із вірусом імунодефіциту людини; зайнятим оглядом та наданням медичної допомоги постраждалим у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС; які обслуговують осіб зі значно зниженою рухомою активністю та ліжкових хворих, мають розлади психіки тощо) — на 10—60 % посадового окладу (тарифної ставки);

— інші підвищення посадових окладів (тарифних ставок).

Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищують у зв’язку зі шкідливими й важкими умовами праці, затверджується керівником закладу за погодженням із профспілковим комітетом залежно від функціональних обов’язків та обсягу роботи в шкідливих і важких умовах праці.

Працівникам охорони здоров’я і соціального захисту встановлюють:

а) доплати за:

— суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; за роботу в нічний час; за науковий ступінь;

— інші доплати;

б) надбавки за

— тривалість безперервної роботи;

— почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР;

— знання та використання в роботі іноземної мови;

— високі досягнення в праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі;

— інші надбавки.

У межах фонду заробітної плати працівників, стосовно яких вона застосовується, може вводитися відрядна оплата праці (відрядно-преміальна). У випадках, коли це економічно недоцільно, оплата праці (наприклад зубних техніків) здійснюється за погодинною або погодинно-преміальною системою.

Преміювання працівників здійснюють у межах фонду заробітної плати. Керівники мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, в сумі, яка не перевищує один посадовий оклад на рік.

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 р. №557 (зі змінами) затверджено розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних науково-педагогічних, наукових працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників, визначені на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці; схеми тарифних розрядів посад (професій) цих працівників; надбавки і доплати до посадових окладів (тарифних ставок). Цим наказом передбачено, що тарифні розряди працівникам галузі освіти та науки встановлюються залежно від посад, рівня акредитації навчального закладу; категорії (вищої, 1-ої, 2-ої, без категорії); кількості студентів, учнів, вихованців; кваліфікаційного розряду.

Тарифні розряди головних бухгалтерів і керівників груп обліку централізованих бухгалтерій при органах виконавчої влади та інших установах і організаціях залежать від групи міст, в яких вони функціонують (1-ої, 2-ої групи, поза групою тощо).

У бюджетних установах допускаються роботи у святкові й неробочі дні, зумовлені необхідністю обслуговування населення (медичні заклади, пансіонати тощо). Оплата праці в ці дні здійснюється в подвійному розмірі:

— працівникам, праця яких оплачується за погодинними або денними ставками, — у розмірі подвійної годинної або денної ставки;

— працівникам, які отримують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день виконувалася в межах місячної норми робочого часу; в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота виконувалася понад місячну норму.

Оплата в зазначених розмірах здійснюється за години, фактично відпрацьовані у святковий або неробочий день. Наприклад, якщо робота виконувалася з 22.00 години 31 грудня до 4.00 1 січня, оплаті в підвищеному розмірі підлягають 4 години (з 0.00 до 4.00).

Якщо працівники, яким установлено місячні оклади, залучалися до роботи у святковий або неробочий день у межах місячної норми, їм, крім окладу, належить доплата, що визначається діленням кількості годин роботи у святковий чи неробочий день на місячний фонд робочого часу та множенням на розмір місячного окладу. Якщо робота проводилася понад місячну норму, розмір доплати визначається так само та множенням на коефіцієнт 2.

За роботу у святкові та неробочі дні замість доплати за бажанням працівника йому може бути надано інший день відпочинку впродовж найближчих двох тижнів.

Розмір ставок заробітної плати (посадових окладів), а також надбавок до них у деяких галузях бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я, культура тощо) визначається на підставі щорічної тарифікації, яку здійснює постійна тарифікаційна комісія (за станом на 1 вересня в установах освіти й на 1 січня до затвердження кошторису — в установах охорони здоров’я та бібліотечної мережі). Тарифікаційна комісія створюється наказом керівника установи у складі головного бухгалтера, інспектора відділу кадрів, начальника планово-фінан-
сового відділу (старшого економіста, економіста), представника профспілкової організації, а також інших осіб, яких залучає керівник установи до роботи з тарифікацією. Головою тарифікаційної комісії є керівник установи або його заступник.

Тарифікаційні комісії у своїй роботі керуються чинними умовами оплати праці відповідних працівників та іншими нормативними актами. Результати роботи комісія подає у вигляді тарифікаційних списків, які підписують усі члени тарифікаційної комісії та затверджує керівник установи вищого рівня (таблиця 4.7). Ці списки — єдині документи, що визначають розміри посадових місячних окла-
дів, тарифних ставок і надбавок окремих працівників. Установлена за тарифікацією та зафіксована в тарифікаційних списках ставка заробітної плати виплачується працівникам щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Оплату праці державних службовців здійснюють відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впровадження умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 13.12.1999 р. № 2288 (зі змінами, внесеними згідно із Постановами Кабінету Міністрів України).

Заробітна плата державних службовців також формується з посадового окладу, доплат і надбавок (рис. 4.3). Їм установлюють доплати:

— за ранг, класний чин, спеціальне звання;

— за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо) — до 50 % посадового окладу за основною роботою з використанням із цією метою до 50 % посадового окладу відсутнього працівника;

— за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників — жінок, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю й пологами, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку — 30 % посадового окладу за основною роботою із використанням із цією метою економії заро-
бітної плати на посадах, що їх обіймають відсутні з зазначених причин працівники.Читайте також:

 1. II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми
 2. II.Біогеоценоз – елементарна одиниця біосфери.
 3. TEMA 13. МОТИВАЦІЯ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
 4. Адаптація працівників.
 5. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 6. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність медичних працівників
 7. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров'я. Адміністративна відповідальність медичних працівників.
 8. Алгоритм перевірки кошторису бюджетної установи
 9. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 10. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 11. Альтернативні шляхи охорони атмосфери
 12. Аналіз ефективності діяльності працівників банку
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Тарифікаційний список працівників ______________________

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.