Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


НУМЕРАЦІЯ

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступ них сторінках номер проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку має бути заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера має стояти крапка, наприклад "1.3.2." (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку — заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Якщо курсова робота виконана 14 шрифтом, то напис „Рис.” здійснюється – 12 і виділяється курсивом, наприклад: Рис. 1.3. При цьому, назва рисунку пишеться під рисунком жирним 14 шрифтом без крапки вкінці з вирівнюванням посередині. В обов’язковому порядку під рисунком вказується джерело його виникнення (див. зразок 2).

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу). Якщо курсова робота виконана 14 шрифтом, то напис „Таблиця” здійснюється – 12 і виділяється курсивом, наприклад: Таблиця 1.3. При цьому, назва таблиці пишеться над таблицею жирним 14 шрифтом без крапки вкінці з вирівнюванням посередині. В обов’язковому порядку під таблицею вказується джерело її виникнення (див. зразок 3).

Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частин таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

 

Зразок 2:

 

Е
E1

A

E2

B

 

 

Yb Ya Y

 

Ld Ls

 

D

 

 

Ld Ls

 

Рис. 1.3.Графічна інтерпретація моделі книговидавничої діяльності

(1 – скорочення попиту; 2 – скорочення видавництва)

Джерело: Омельченко М. Проблеми книговидавничої діяльності в Україні / М. Омельченко // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 11. – С. 30.

 


Читайте також:

 1. Вибір головного циркуляційного кільця і нумерація ділянок
 2. На аркуші карти 1:1000 000 та їх нумерація
 3. Нумерація
 4. Нумерація
 5. Нумерація
 6. Нумерація
 7. Нумерація
 8. НУМЕРАЦІЯ
 9. Нумерація вагонів, знаки і написи на вагонах.
 10. Нумерація окремих категорій поїздів
 11. Нумерація ордерів
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ | ІЛЮСТРАЦІЇ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.