Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності

Якісні характеристики фінансової звітності:

· інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива - однозначне тлумачення інформації у фінансовій звітності користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

· фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами - інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

· фінансова звітність повинна бути достовірною - відсутність помилок та перекручень у фінансовій звітності, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності..

· фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати фінансові звіти підприємства за різні періоди і також фінансові звіти різних підприємств.

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.Виділяють такі принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

1) автономності підприємства - кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства.

2) безперервності діяльності - оцінка активів і зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі.

3) періодичності - розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

4) історичної (фактичної) собівартості – пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

5) нарахування та відповідності доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

6) повного висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

7) послідовності - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності.

8) обачності – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

9) превалювання змісту над формою - операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

10) єдиного грошового вимірника - вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці.

4. Етапи підготовки фінансової звітностіПроцес підготовки фінансової звітності можна поділити на такі послідовні етапи: 1. Закриття рахунків доходів і витрат і визначення чистого фінансового результату звітного періоду.2. Визначення залишків на рахунках Балансу (Звіту про фінансовий стан).3. Підтвердження залишків на рахунках активів і зобов'язань за допомогою інвентаризації.4. Внесення коригувань до даних обліку за підсумками інвентаризації.5. Складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).6. Складання Балансу (Звіту про фінансовий стан).7. Складання Звіту про власний капітал.8. Складання Звіту про рух грошових коштів.9. Складання Приміток до річної фінансової звітності.10. Коригування показників звітності та формування Приміток щодо подій після дати балансу.11. Перевірка узгодженості показників звітності.

Читайте також:

 1. IXX. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ДО кафедри військової підготовки НАУ
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. VІ. ЯКІСНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 4. Абсолютні показники фінансової стійкості
 5. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 6. Абуджийські керівні принципи
 7. Авдання для домашньої підготовки.
 8. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами універсального програмного продукту
 9. Аграрна політика як складова економічної політики держави. Сут­ність і принципи аграрної політики
 10. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 11. Акустичні характеристики порід
 12. Аналіз консолідованої звітності
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. | Тема 2. БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.