Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Пояснювальна записка

Філософія і методологія науки

Методичний комплекс

З навчальної дисципліни


Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Криворізький національний університет

кафедра філософії»

 

 

«Затверджую»

 

Методичний комплекс з навчальної дисципліни

 

Філософія і методологія науки

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

Кривий Ріг – 2012

УДК

ББК

 

Філософія і методологія науки. Методичний комплекс з навчальної дисципліни

ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2012.

 

Розробники: к.ф.н., доц. В.С. Пісчиков, к.ф.н, доц. М.М. Холін, к.ф.н. А.І. Абдула.

 

Відповід. Редактор видання. – д.ф.н., проф. Я.В. Шрамко

 

Рецензенти:

 

Затверджено вченою радою


 

ЗМІСТ

Загальний опис навчальної дисципліни

Пояснювальна записка

Структура залікового кредиту курсу

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Змістовий модуль ІV

Змістовий модуль V

Література до курсу

Орієнтовні питання для підсумкового самоконтролю студентів

Контроль успішності роботи магістрантів

 


ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: підготовка магістрів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів відповідних ECTS: 1,5   Модулів: 3   Змістових модулів: 5 Загальна кількість годин: 54   Тижневих годин: 4 Шифр та назва напрямку: для всіх напрямків   Шифр та назва спеціальності: для всіх спеціальностей   Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Обов’язкова Рік підготовки: 5   Семестр: 2 Лекції: 14 год.   Семінари: 8 год.   Самостійна робота: 32 год.   Вид контролю: залік

Пояснювальна записка

Філософія і методологія науки є одним з провідних напрямків сучасної світової філософії. Вивчення її як учбової дисципліни майбутніми магістрами спрямоване на розуміння ними природи науково-пізнавальної діяльності та критеріїв науковості знання, закономірностей розвитку науки та її соціокультурних детермінант і функцій в контексті радикальних змін, що відбуваються під впливом науково-технічної та технологічної революції, становлення інформаційного суспільства.

Наука як об’єкт філософії і методології науки розглядається у змісті курсу комплексно: як система достовірних знань, специфічна пізнавальна діяльність з їх виробництва та соціальний інститут; з'ясовується роль соціокультурних факторів у розвитку науки та її зв'язок с іншими сферами суспільного життя.

Особливістю розділу, у якому йдеться про філософсько-методологічні проблеми сучасної науки є те, що їх зміст як загальнонаукових проблем висвітлюється з урахуванням професійної спеціалізації магістрантів; також розглядаються і деякі відповідні проблеми конкретних наук.

Вивчення курсу філософії і методології науки дає можливість магістрантам отримати систему знань сучасного рівня розвитку зазначеної дисципліни, усвідомити місце науки/сучасної науки в системі культури, зрозуміти сутність наукового типу раціональності та на цьому підґрунті сформувати у себе риси наукового стилю мислення.

 

Засвоївши курс філософії і методології науки магістрант повинен

знати:

– ключові поняття та зміст основних проблем дисципліни;

– головні напрямки та найбільш впливові її концепції;

– специфіку наукової раціональності та критерії науковості знання;

– сучасні проблеми методології наукового пізнання;

– основні риси сучасної наукової картини світу;

вміти:

– правильно (адекватно) оцінювати складний характер та нові тенденції у розвитку сучасної науки;

– застосовувати набуті знання у майбутній педагогічній діяльності;

– використовувати принципи наукової методології у науково-дослідницькій діяльності у відповідній галузі пізнання;

– аналізувати та опрацьовувати наукову літературу;

– формулювати світоглядні та методологічні засади наукової картини світу.

 

Структура курсу включає такі основні розділи:

1) філософія і методологія науки як розділ філософського знання та особливий напрямок у сучасній світовій філософії;

2) наука в системі культури;

3) історичні етапи і основні закономірності розвитку науки;

4) моделі науки та наукового знання в західній Філософії науки ХХ ст.;

5) філософсько-методологічні проблеми сучасної науки.

 

Основними формами навчальної роботи є лекція, семінарські заняття і самостійна робота студентів. Загальна робоча програма розрахована на 54 год., що становить 1,5 кредитів ECTS.

 

Укладачі комплексу:

 

к.ф.н., доц. В.С. Пісчиков

к.ф.н, доц. М.М. Холін

за участю

к.ф.н. А.І. Абдули.


 


Читайте також:

 1. А. Розрахунково-пояснювальна записка
 2. Доповідна записка
 3. ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
 4. Записка ділова
 5. Звіт. Службова записка. Рапорт
 6. І. Пояснювальна записка
 7. І. Пояснювальна записка
 8. І. Пояснювальна записка.
 9. І. Пояснювальна записка.
 10. Інструкція та пояснювальна записка
 11. Методична записка
 12. ПЗ - пояснювальна записка
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Для нотаток | Контроль успішності роботи магістрантів з курсу ФМН

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.