Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Спілка аудиторів України

Спілка аудиторів України (САУ) – це громадське об’єднання, яке об’єднує на добровільних засадах діючих аудиторів. Основним завданням діяльності САУ є об’єднання зусиль аудиторів для захисту їх законних прав, інтересів та сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні. У своїй діяльності САУ керується Статутом САУ, прийнятим з’їздом аудиторів України 14 лютого 1992 р.

Організаційна структура САУ наведена на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Структура Спілки аудиторів України

 

Не дивлячись на те, що ряд функцій АПУ і САУ мають однакову направленість, вони мають свою специфіку. Порівняння функцій АПУ та САУ наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Функції професійних організацій аудиторів України

Функції АПУ САУ
1 2 3
Методоло-гічна Затвердження норм і стандартів аудиту, програм підготовки аудиторів Розробка на основі узагальнення практики науково-обґрунтованої методики та рекомендацій з питань аудиторської діяльності
Інформаційна Сприяння виданню нормативних, методичних та інших матеріалів з питань аудиторської діяльності, видавництво навчальної, методичної та довідкової літератури з питань аудиторської діяльності Видавництво навчальної, методичної та довідкової літератури з питань аудиторської діяльності
Кадрова Сертифікація Участь у навчальній діяльності, сприяння підготовці та перепідготовці кадрів
Організаційна Підготовка пропозицій з питань розвитку аудиту в Україні та винесення їх на розгляд відповідних інстанцій, реєстрація аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги. Створення регіональних відділень, визначення їх повноважень та контроль діяльності. Участь у роботі міжнародних організацій з питань аудиту. Створення тимчасових комісій та робочих груп з питань, віднесених до компетенції АПУ Внесення пропозицій до органів влади та управління з питань аудиторської діяльності. Представлення законних інтересів своїх членів в органах державної влади та управління України в АПУ. Створення регіональних відділень, визначення їх повноважень та контроль діяльності. Забезпечення членів Спілки необхідними інформаційними, консультативними та іншими послугами. Розвиток міжнародного співробітництва, участь у роботі міжнародних громадських організацій. Співробітництво з державними і громадськими об’єднаннями, підприємствами та установами, приватними особами на території України та за її межами з питань, віднесених до статутних завдань САУ
Контрольна Розгляд скарг на діяльність окремих аудиторів і аудиторських фірм з питань їх компетенції та застосування стягнень за неналежне виконання професійних обов’язків Сприяння дотриманню законності та проведенню профілактики правопорушень серед своїх членів

 

САУ має фіксоване членство в особі окремих аудиторів або їх колективів.

Індивідуальними членами САУ можуть бути громадяни України, які мають сертифікат аудитора, визнають Статут САУ, відповідно до нього виконують взяті на себе зобов’язання та сплачують членські внески. Колективними членами САУ можуть бути трудові колективи аудиторських фірм.

Прийом в індивідуальні члени САУ здійснюється територіальним відділенням САУ на підставі письмової заяви аудитора. Заява вступника розглядається в місячний термін з дня її подання.

Члени САУ мають право:

Ä добровільно вступати до САУ та виходити з неї на підставі письмової заяви;

Ä обирати та бути обраними до керівних органів САУ;

Ä брати участь в наукових розробках з питань удосконалення аудиторської діяльності, бухгалтерського обліку, оподаткування та в обговоренні усіх питань діяльності відділення САУ;

Ä вносити пропозиції щодо організації виконання відділенням своїх завдань;

Ä звертатися за допомогою до САУ для захисту своїх законних інтересів;

Ä користуватися інтелектуальним надбанням, матеріально-технічною, інформаційною та організаційною базою САУ відповідно до обсягу свого внеску та її створення.

Члени Спілки зобов’язані:

Ä брати активну участь у реалізації завдань САУ, своєчасно та якісно виконувати прийняті рішення;

Ä інформувати відділення про свою діяльність, надавати пропозиції щодо вирішення існуючих проблем правовими та організаційними заходами;

Ä дотримуватись вимог Статуту САУ, приймати активну участь в її діяльності, виконувати доручення і рішення керівних органів;

Ä членам САУ забороняється бути членом інших організацій, які ставлять перед собою завдання, альтернативні САУ;

Ä своєчасно сплачувати членські внески.

Членство в САУ припиняється у випадках виходу члена із САУ за його письмовою заявою або при виключенні із САУ.

Підставами для виключення можуть бути:

Ä невиконання вимог Статуту САУ;

Ä несплата членських внесків в порядку і строки, визначені Радою САУ;

Ä вчинення дій, що дискредитують діяльність аудитора;

Ä непродовження строку дії сертифікату аудитора або після зупинення його дії.

Джерелами створення майна відділення САУ можуть виступати:

Ä вступні та членські внески учасників відділення;

Ä добровільні та благодійні внески, цільові грошові і матеріальні надходження від співвітчизників та іноземних громадян, різних закладів, державних і громадських організацій, підприємств, інших господарських формувань, в тому числі й іноземних;

Ä відрахування від чистого прибутку юридичних осіб, заснованих відділенням, а також інших суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форми власності та виду діяльності, пов’язаних з відділенням відповідними договірними відносинами;

Ä доходи, отримані в результаті володіння акціями, облігаціями та іншими цінними паперами;

Ä доходи, отримані в результаті виплати банками та іншими фінансово-кредитними закладами та організаціями відсотків за використання тимчасово вільних коштів відділення;

Ä надходження з інших джерел, що не заборонені діючим законодавством України.

САУ у своїй діяльності несе наступні витрати:

Ä фонд оплати праці штатних працівників, науково-практичних конференцій САУ тощо;

Ä витрати на забезпечення проведення з’їзду САУ;

Ä витрати на утримання приміщення, зв’язок (телефон, факс);

Ä представницькі витрати (робота комісій) тощо.

Територіальні відділення САУ можуть створюватися та існувати лише у тому разі, якщо до їх складу входить не менше 5 членів САУ.

Відділення у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом САУ та положеннями про територіальні відділення САУ. Для досягнення поставленої мети відділення у встановленому порядку вирішують наступні завдання:

Ä представляють законні інтереси своїх членів з правових, економічних і організаційних питань їх діяльності в місцевих органах державної влади та в органах місцевої влади;

Ä вносять пропозиції до керівних органів САУ, місцевих органів державної влади і органів місцевої влади з питань аудиторської діяльності;

Ä сприяють дотриманню законності та норм професійної етики своїми членами;

Ä надають фінансову підтримку членам відділення, сприяють забезпеченню своїх членів необхідними видами інформаційних, консультаційних та інших послуг, підвищенню їх професійного рівня;

Ä здійснюють співробітництво з громадськими об’єднаннями, підприємствами та установами, а також з приватними особами як на території регіону, так і за його межами, з питань, що відносяться до завдань відділення згідно з положеннями про територіальні відділення САУ;

Ä здійснюють правовий та соціальний захист своїх членів;

Ä інформують громадськість про роботу відділення і організацію аудиту в Україні.

Відділення САУ для виконання поставлених завдань мають право:

Ä розробляти на основі узагальнення практики науково обґрунтовані методи та рекомендації з питань аудиторської діяльності;

Ä брати участь у навчальній та просвітницькій діяльності, сприяти підготовці та перепідготовці кадрів, проведенню наукового співробітництва та обміну досвідом, проводити й організовувати конференції, школи-семінари, ділові зустрічі, а також здійснювати організацію і фінансування стажування, ділових та ознайомлювальних поїздок за кордон;

Ä здійснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, а також засновувати підприємства, господарські товариства, діяльність яких відповідає меті та завданням відділення;

Ä створювати грошові цільові фонди для фінансування окремих видів своєї діяльності, здійснення соціального захисту та фінансової підтримки діяльності аудиторів і аудиторських фірм;

Ä брати участь в об’єднанні інтелектуальних і матеріальних ресурсів аудиторів, у формуванні їх інформаційного забезпечення, організовувати видавництво періодичної, навчальної, методичної та довідкової літератури з питань аудиторської діяльності і бухгалтерського обліку;

Ä направляти своїх членів у службові та творчі відрядження і поїздки по Україні та за кордон, приймати іноземних представників з питань, що мають спільний інтерес, приймати участь у міжнародному обміні фахівцями.

Вищим керівним органом відділення є загальні збори. Чергові загальні збори скликаються правлінням відділення не рідше одного разу на рік. Час, місце проведення, проект порядку денного загальних зборів визначаються правлінням і доводяться до відома членів відділення САУ не пізніше, ніж за 15 днів до проведення загальних зборів.

Ревізійна комісія обирається з членів відділень САУ, які не входять до складу Правління відділення, на загальних зборах строком на 2 роки в кількості 3 чоловік.

Ревізійна комісія перевіряє:

Ä дотримання керівними органами та посадовими особами відділення вимог Статуту САУ та положень, дотримання кошторисної і штатної дисципліни, порядку формування цільових фондів, обґрунтованість витрачання коштів з цих фондів;

Ä правильність ведення обліку і звітності, діловодства у відділенні, своєчасність розгляду пропозицій, заяв, скарг членів відділення.

Ревізійна комісія звітує про свою діяльність на загальних зборах. До підсумкових річних загальних зборів ревізійна комісія проводить перевірку всієї діяльності відділення і надає свій висновок загальним зборам.

 

 

Лекція 2. Організаційні основи здійснення аудиторської діяльності. Професійна етика аудиторів.

2.1. Суб’єкти проведення аудиту в Україні.

2.2. Аудитор: його статус та сертифікація. Підвищення кваліфікації аудитора.

2.3. Основні принципи професійної етики аудиторів.


Читайте також:

 1. Http://www.minjust.gov.ua Міністерство юстиції України
 2. I. Флот древньої України
 3. II. Флот княжої України-Руси
 4. III. Козацький флот України
 5. IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVI-XVIII ст.
 6. IV. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XVI-XVIII ст.
 7. Q Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996 - № 30 – Ст. 141
 8. V. Постанови Пленуму Верховного Суду України
 9. VI. Накази Генерального прокурора України
 10. XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
 11. А/. Верховна Рада України.
 12. АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аудиторська палата України | Суб’єкти проведення аудиту в Україні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.